بخشی از مقاله

چکیده:

روشهای مختلفی برای تبدیل طیف زمانی به طیف فرکانسی وجود دارد که می توان به روش هیلبرت - Hilbert-Huang transform - ، ویولت - Wavelet Transform - و سری فوریه - Fast Fourier Transform - اشاره کرد. 1 در صنعت بیشتر از روش سری فوریه یا FFT برای رسیدن به طیف فرکانسی استفاده می شود و برای شناسای خرابی بیرینگ نیز با استفاده از تابع پوش - Envelop - و سری فوریه محل خرابی بیرینگهای غلطشی مشخص می شود به همین علت در این مقاله سعی شده است میزان توانایی این روش و نقاط قوت و ضعف آن با استفاده از نتایج عملی بررسی شود تا با آشنایی بیشتر با نقاط ضعف، از راههای کمکی دیگری نیز استفاده شود که توانایی آنالیز کننده در تشخیص خرابی بیرینگ افزایش پیدا کند.

واژه های کلیدی: آنالیز ارتعاشات تشخیص خرابی بیرینگ

مقدمه

برای کنترل خرابیها و تعمیر ونگهداری دستگاه و یا بطور کلی مدیریت یک وسیله تنها به یک فاکتور نیازمندیم و آن اطلاعاتی در مورد دستگاه می باشد اما جمع آوری و دسترسی به این اطلاعات همیشه ساده و یا ارزان نیست. علاوه بر آن برخی مواقع با وجود آنکه روش هایی جهت بدست آوردن این اطلاعات در نظر گرفته شده است باز هم قادر به بدست آوردن اطلاعات مناسب نیستیم و اتفاقاتی برای دستگاه به وقوع می پیوندد که دور از انتظار است یعنی با وجود اتخاذ یک روش اطلاعات برداری باز هم خرابی به مرحله ای میرسد که باعث از کار افتادگی کلی دستگاه و ایجاد خسارتهای جانبی زیادی می گردد. یکی از اجزای که بیشتر مواقع باعث ایجاد چنین خرابیهای می شوند بیرینگهای غلطشی هستند.

تشخیص خرابی بیرینگ

در حوزه ارتعاشات روشهای مختلفی برای تشخیص خرابی بیرینگ وجود دارد که ازآن جمله می توان به روش اندازه گیری crest factor و روش اندازه گیری ارتعاشات فرکانس بالا - BC و - BCU و روش اندازه گیری shock pulse اشاره کرد که همه این روشها اطلاعاتی در مورد وضعیت کلی بیرینگ ارائه می دهند و هنوز استاندارد مشخص و لازم الاجرایی در این خصوص ارائه نشده است. روش تشخیص نوع خرابی و شناسایی قسمت معیوب بیرینگ با استفاده تابع پوش - Envelop - یا دمدولاسیون طیف زمانی و سپس FFT گرفتن از آن یکی از بهترین روشهایی است که در کنار روش به دست آوردن وضعیت کلی بیرینگ - BC و - BCU با استفاده از شناسایی فرکانسهای خرابی بیرینگ می تواند دقیقاً قسمت معیوب بیرینگ را مشخص کند البته و روشهای دیگری مثل EMD نیز وجود دارد2 ولی چون بطور فراگیری در دستگاههای آنالیز ارتعاشات استفاده نمی شود در مورد آن بحث نمی کنیم.بدست آوردن فرکانسهای خرابی اجزای بیرینگ در زیر روش محاسبه فرکانسهای خرابی اجزای مختلف بیرینگ که شامل فرکانسهای -1خرابی کنس خارجی-2خرابی کنس داخلی-3خرابی ساچمه -4خرابی کیج تشریح شده است.

همانطور که مشخص است در روابط فوق متغیرها دو دسته کلی هستند گروه اول متغیرهای ابعادی و گروه دوم دور بیرینگ است با توجه به اینکه مشخصات ابعادی بیرینگها با شماره آن در ارتباط است کافی است از شماره بیرینگ ، سازنده آن و دور بیرینگ اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم کلیه فرکانسهای خرابی بیرینگها را بدست آورد که در نرم افزارهای جدید آنالیز ارتعاشی، اطلاعات ابعادی بیشتر بیرینگها در بانک اطلاعاتی نرم افزار وجود دارد و کافی است با استفاده از شماره بیرینگ و کارخانه سازنده مشخصات ابعادی فرا خوانده شود و با وارد کردن دور دستگاه همه فرکانسهای خرابی دستگاه مشخص می شود

بررسی خرابی بیرینگ با استفاده از فرکانسهای خرابی بیرینگ

با استفاده از فرکانسهای بدست آمده از روابط ارائه شده تشخیص خرابی بیرینگ کار مشکلی نیست در بیشتر مواقع اگر در مراحل اولیه خرابی اندازه گیری ارتعاشات انجام شود به خوبی خرابی بیرینگ قابل تشخیص است به عنوان مثال شکل زیر مربوط به خرابی یکه بیرینگ است که پیک ارتعاشی ایجاد شده با نوع خرابی مشاهده شده در بیرینگ مطابقت دارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید