بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

 • بخش 80 استانداردهای حسابرسی، شکل و محتوای گزارش حسابرس را درباره انواع حسابرسی موارد خاص، به شرح زیر تعیین می کند:

  الف.  صورتهای مالی تهیه شده براساس سایر مبانی جامع حسابداری ، غیر از

             استانداردهای حسابداری.

   ب.  بعضی از حسابها یا اقلام بخصوص صورتهای مالی.

   پ.  رعایت مفاد قراردادها.

   ت.  صورتهای مالی خلاصه شده.

 • بخش 80 استانداردهای حسابرسی در موارد بررسی اجمالی صورتهای مالی، اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی یا تنظیم اطلاعات مالی، کاربرد ندارد.

اسلاید 2 :

تعاریف

 • مبنای جامع حسابداری. مجموعه ای از معیارهای مورد استفاده در

  تهیه صورتهای مالی است که در مورد کلیه اقلام با اهمیت بکار می رود.

 • مبنای جامع حسابداری از پشتوانه ای اساسی برخوردار است ؛ بنابراین،

  هر مجموعه ای از قواعد حسابداری که متناسب با خواستهای شخصی

  طراحی می گردد، مبنای جامع حسابداری محسوب نمی‌شود.

 • نمونه هایی از سایر مبانی جامع حسابداری عبارت است از:

  الف. مبنای مورد استفاده واحدهای اقتصادی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی.

   ب. حسابداری بر مبنای دریافتها و پرداختهای نقدی (حسابداری برمبنای نقدی)

   پ. مقررات گزارشگری مالی دستگاههای ذیصلاح قانونی.

اسلاید 3 :

 • صورتهای مالی. عبارت است از ترازنامه، صورت سودوزیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد، و یادداشتهای توضیحی همراه که بخش لاینفک صورتهای مالی محسوب می‌شود.
 • صورتهای مالی خلاصه شده. صورتهای مالی است که با جزییات بمراتب کمتر از صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده ارائه می‌شود. واحد مورد رسیدگی ممکن است بخواهد به منظور آگاهی استفاده کنندگانی که علاقه مندند تنها از نکات برجسته وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد آگاه شوند، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده را به صورت خلاصه شده تهیه کند.

اسلاید 4 :

 • گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص. گزارش صادره براساس حسابرسی مستقل اطلاعات مالی، به غیر از گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی، که موارد زیر را دربرمی گیرد:

  الف.  گزارش درباره صورتهای مالی تهیه شده براساس سایر مبانی جامع حسابداری؛

   ب.  گزارش درباره اقلام صورتهای مالی؛

   پ.  گزارش درباره رعایت مفاد قراردادها؛و

   ت.  گزارش درباره صورتهای مالی خلاصه شده.

اسلاید 5 :

شناخت شرایط کار

 • پیش از پذیرش کار حسابرسی موارد خاص،درباره نوع و ماهیت دقیق کار و شکل و محتوای گزارشی که ارائه خواهد شد، با صاحبکار توافق کنید.

اسلاید 6 :

اجزای اصلی گزارش

 • اجزای اصلی گزارش حسابرس و ترتیب آن، جز درباره صورتهای مالی خلاصه شده، به شرح زیر است:

  الف.  عنوان گزارش حسابرس مستقل.

   ب.   مخاطب گزارش.

   پ.   بند مقدمه شامل :

 1.    مشخص کردن اطلاعات مالی مورد رسیدگی.
 2.    مشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت

                       حسابرس.

   ت.   بند دامنه رسیدگی (توصیف نوع و ماهیت حسابرسی)، شامل:

 1.    اشاره به استانداردهای حسابرسی، و در صورت لزوم ، بخش مربوط به

                        حسابرسی موارد خاص.

 1.    توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس.

اسلاید 7 :

اجزای اصلی گزارش

   ث.   بند اظهارنظر، حاوی نظر حسابرس درباره گزارشهای مالی.

   ج.    تاریخ گزارش.

   چ.    نشانی حسابرس.

   ح.    امضای حسابرس.

اسلاید 8 :

استفاده از شکل تصویب شده یا توافق شده

 • اگر از حسابرس درخواست شود برای ارائه گزارش از شکل تصویب شده یا توافق شده ای استفاده کند،حسابرس محتوا و جمله بندی شکل تصویب شده یا توافق شده را بررسی و در صورت لزوم،تعدیلات لازم را جهت هماهنگی آن با بخش 80 استانداردهای حسابرسی، از طریق تغییر در جمله بندی یا پیوست کردن گزارشی جداگانه ، اعمال می کند.

اسلاید 9 :

ارائه گزارش بر اساس الزامات خاص قراردادی

 • حسابرس باید از افشای کامل و روشن هر گونه برداشت مهم مدیریت از الزامات خاص (قراردادی یا قانونی) مبنای تهیه گزارشهای مالی ، اطمینان یابد.

اسلاید 10 :

گزارش در باره صورتهای مالی تهیه شده براساس سایر مبانی جامع حسابداری

 • حسابرس در ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی تهیه شده براساس سایرمبانی جامع حسابداری باید مبنای حسابداری استفاده شده را تصریح ، یا به یادداشت همراه صورتهای مالی که مبنای مزبور در آن تشریح شده است ، اشاره کند.
 • اظهارنظر حسابرس باید بیانگر این مطلب باشد که آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق مبنای حسابداری مشخص شده ، به نحو مطلوب ارائه شده است یا خیر.
 • چنانچه عنوان صورتهای مالی تهیه شده براساس سابر مبانی حسابداری به طور مناسبی انتخاب یا مبنای حسابداری مورد استفاده به نحوی مناسب افشا نشده باشد، حسابرس باید گزارش خود را به گونه ای مناسب تعدیل کند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید