بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سرفصل مطالب

1 – تعریف کمیسیون موارد خاص آموزشی

2 – مزایای تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص آموزشی

3- نحوه تعیین اعضاء

4– تشریح موارد تفویض شده

 

6– اشاره ای به تعداي از موارد مهم آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی

اسلاید 2 :

تعریف کمیسیون موارد خاص آموزشی

کميسيون موارد خاص آموزشی يکي از ارکان مهم تصميم گيري در حوزه معاونت آموزشی است که با در نظر گرفتن اصول آموزش ، در موارد خاص و مواردی که قوانين تعريف شده ای برای اتخاذ تصميم موجود نيست ، اقدام به تصميم گيري می نمايد .

اسلاید 3 :

واحدهایی که مجاز به تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشي هستند :

1 - دبیرخانه مناطق شانزده گانه

2 - واحدهای بزرگ

3 - واحدهای بسیار بزرگ

4 - واحدهای جامع

تذکر : واحدهای متوسط ، کوچک و مراکز می توانند موارد خود را در حدود تعیین شده به کمیسیون موارد خاص آموزشی دبیرخانه منطقه مربوط ارسال نمایند .

اسلاید 4 :

مزایای تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص آموزشی :

1– تسریع در پاسخگویی به دانشجویان

2 – صدور آراء عادلانه تر ( با توجه به اینکه اعضاء کمیسیون موارد خاص آموزشی از وضعیت دانشجویان مطلع بوده و با توجه به وضعیت دانشجو  می توانند آراء منصفانه تر و واقعی تری را صادر نمایند . )

3 – صرفه جوئی در وقت و هزینه های دانشجویان و دانشگاه .

اسلاید 5 :

4 – کاهش مراجعات به سازمان مرکزی

5 – تمرکز بیشتر سازمان مرکزی به امور برنامه ریزی ، نظارت و کنترل که در نتیجه ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت را به دنبال خواهد داشت .

اسلاید 6 :

اعضاء کمیسیون موارد خاص آموزشی

1 – رئیس کمیسیون

2 – دبیر کمیسیون

3– اعضاء کمیسیون ( 3 نفر )

4- اعضاء علی البدل ( 2 نفر )

اسلاید 7 :

1 - اخراج به واسطه مشروطی

1 – کمیسیون در صورت صلاحدید اختیار دارد به دانشجویان دوره های کاردانی     ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی ناپیوسته که بعد از دو نیمسال متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته که بعد از سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شده و میانگین کل کمتر از 10 کسب نموده اند ، فقط برای یک مرتبه و با اخذ تعهد ، فرصت ادامه تحصیل بدهد ،

مشروط بر آنکه در نیمسال یا نیمسال های آتی مشروط نشده و میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصيل به نمره 12 ارتقاء دهند . 

 

 

اسلاید 8 :

2 – کمیسیون در صورت صلاحدید اختیار دارد به دانشجویان دوره های کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) که پس از استفاده از ارفاق های ماده 46 در شرایط اخراج قرار می گیرند ، با اخذ تعهد فرصت ادامه تحصیل بدهد مشروط بر آنکه در نیمسال یا نیمسال های آتی مشروط نشده و میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصیل به نمره 12 ارتقاء دهند .

در صورتیکه دانشجوی اخراجی پس از فرصت اعطاء شده (موضوع بند 2 فوق الذکر) مجدد مشروط گردد ، در صورت صلاحدید ، کمیسیون می تواند یک مرتبه دیگر فرصت ادامه تحصیل را به صورت مشروط و با اخذ تعهد برای دانشجو فراهم نماید .

اسلاید 9 :

در صورت صلاحدید اعضاء کمیسیون و در نظر گرفتن جمیع جهات ، کمیسیون می تواند برای دو مرتبه دیگر به دانشجوئی که قبلاً دو مرتبه از فرصت ارفاقی کمیسیون استفاده نموده است ، مجوز ادامه تحصیل صادر نماید .

بدیهی است در صورت عدم استفاده دانشجو از فرصت های ارفاق شده فوق الذکر ، دانشجو اخراج می گردد و فرصت دیگری داده نخواهد شد .

 

اسلاید 10 :

تذکر 1 -  برای دانشجویان مشمول باید با توجه به آخرین مقررات و محدودیت های نظام وظیفه تصمیم گیری شود .

تذکر 2 – دانشجويان در شرایط اخراج و مشروطي بايد متعهد شوند که ميانگين کل خود را در مدت مجاز تحصيل به نمره 12 ارتقاء دهند .

 

در هر صورت دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) در صورتی می توانند فارغ التحصیل شوند و مدرک پایان تحصیلات دریافت نمايند که ميانگين کل آنها حداقل 12 باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید