مقاله در مورد آیات مرتبط با کسانیکه «سد راه الهی » می شوند

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان

آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند

لا الله الا الله محمد رسول الله
بنام خداوند درهم كوبنده ستمگران
آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند

سوره نساء آيات 159 الي 161
و از اهل كتال ، كسي نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان‌ مي آورد ، و روز قيامت (عيسي نيز) بر آنان شاهد خواهد بود . پس به سزاي ستمي كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه (مردم) بسيار را از راه خدا باز داشتند ، چيزهاي پاكيزه‌اي را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم ؛ و به (سبب) ربا گرفتنشان - با آنكه از آن نهي شده بودند - و به ناروا مال خوردنشان ؛ و ما براي كافران آنان عذابي دردناك آماده كرده ايم .

 

 

سوره بقره آيه 217
از تو درباره جنگ در ماه حرام مپرسند ، بگو : «جنگ در آن ، گناهي بزر گ و (بازداشتن از) راه خدا و كفر ورزيدن به او و بازداشتن از مسجدالحرام ، و بيرون راندن اهل آن از آنجا ، نزد خدا (گناهي) بزرگتر ، و فتنه (=شرك) از كشتار بزرگتر است» . و آنان پيوسته با شما مي جنگند تا -اگر بتوانند- شما را از دينتان برگردانند . و كساني از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند ، آنان اعمالشان در دنيا و آخرت تباه مي شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود .

سوره رعد آيات 33 الي 34
آيا كسي كه بر هر شخصي بدانچه كرده است مراقب است (مانند كسي است كه از همه جا بي خبر است) ؟ و براي خدا شريكاني قرار دادند . بگو :«نامشان را ببريد» آيا او را به آنچه در زمين است و او نمي داند خبر دهيد ، يا سخني سطحي (و ميان تهي) مي گوييد ؟ (چنين نيست) بلكه براي كساني كه كافر شده اند نيرنگشان آراسته شده و از راه (حق) بازداشته شده اند و هر كه را خدا بيراه گذارد رهبري نخواهد داشت . براي آنان در زندگي دنيا عذابي است ، و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است، و براي ايشان در برابر خدا هيچ نگهدارنده اي نيست .

سوره نحل آيه 94
و زنهار ، سوگندهاي خود را دستاوير تقلب ميان خود قرار مي دهيد ، تا گامي بعد از استواريش بلغزد ، و شما به (سزاي) آنكه (مردم را ) از راه خدا بازداشت ايد دچار شكنجه شويد و براي شما عذابي بزرگ باشد .

سوره سباء آيات 31 الي 33
و كساني كه كافر شدند گفتند : «نه به اين قرآن ، و نه به آن (توراتي) كه پيش از آن است هرگز ايمان نخواهيم آورد.» و اي كاش بيدادگران را هنگامي كه در پيشگاه خداوند بازداشت شده اند مي ديدي (كه چگونه) برخي از آنان با برخي (ديگر جدل) گفتگو مي كنند ؛ كساني كه زيردست بودند به كساني كه (رياست و) برتري داشتند ، مي گويند : اگر شما نبوديد قطعاً ما مومن بوديم .» كساني كه (رياست و) برتري داشتند ، به كساني كه زيردست بودند ، مي گويند :«مگر ما بوديم كه شما را از هدايت - پس از آنكه به سوي شما آمد - بازداشتيم ؟ (نه،) بله خودتان گناهكار

بوديد.» و كساني كه زيردست بودند به كساني كه (رياست و) برتري داشتن ، مي گويند : (نه ،) بلكه نيرنگ شب و روز (شما بود) آنگاه كه ما را وادار مي كرديد كه به خدا كافر شويم و براي او همتاياني قرار دهيم . «و هنگامي كه عذاي را ببينند پشيماني خود را آشكار كنند . و در گردنهاي كسانيكه كافر شده اند غلها مي نهيم ؛ آيا جز به سزاي آنچه انجام مي دادند مي رسند ؟

سوره نحل آيات23 الي 26
من (آنجا) زني را يافتم كه بر آنها سلطنت مي كرد و از هر چيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت . او و قومش را چنين يافتم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي كنند ، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه (راست) بازداشته بود ، در نتيجه (به حق) راه نيافته بودند .(آري ، شيطان چنين كرده بود) تا براي خدايي كه نهان را در آسمانها و زمين بيرون مي آورد و آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را آشكار مي نماييد مي داند ، سجده نكنند ؛ خداي يكتا كه هيچ خدايي جز او نيست ، پروردگار عرش بزرگ است .

سوره عنكبوت آيات 36 الي 38
و به سوي (مردم) مدين ، برادرشان شعيب را (فرستاديم) . گفت : اي قوم من ، خدا را بپرستيد و به روز آخرت اميد داشته باشيد و در زمين سر به فساد بر مداريد . پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه هايشان از پا در آمدند. و عاد و ثمود را (نيز هلاك نموديم) . قطعاً (فرجام آنان) از سراهايشان بر شما آشكار گرديده است ، و شيطان كارهايشان را در نظرشانبياراست و از راه بازشان داشت با آنكه (در كار دنيا) بينا بودند .

سوره نساء آيات 167 الي 169
بي ترد يد ، كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، به گمراهي دور و درازي افتاده اند . كساني كه كفر ورزيدند و ستم كردند ، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهي هدايت كند ، مگر راه جهنم ، كه هميشه در آن جاودانند ؛ و اين (كار) براي خدا آسان است .
سوره توبه آيات 7 الي 10


چگونه مشركان را نزد خداوند و نزد فرستاده او عهدي تواند بود؟ مگر با كسانيكه مسجدالحرام پيمان بسته ايد . پس تا با شما (بر سر عهد) پايدارند ، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مي دارد . چگونه (براي آنان عهدي است) با اينكه اگر بر شما دست يابند ، درباره شما نه خويشاوندي را مراعات مي كنند و نه تعهدي را ، شما را بازبانشان راضي مي كنند و حال آنكهت دلهايشان امتناع مي ورزد و بيشترشان منحرفند ، آيات خدا را به بهاي ناچيزي فروختند و (مردم را) از راه خدا (او) بازداشتند به راستي آنان چه بد اعمالي انجام مي دادند . درباره سح مومني مراعات خويشاوندي و پيماني را نمي كنند ، و ايشان همان تجاوزكارانند .

سوره نحل آيات 85 الي 88
و چون كسانيكه ستم كرده اند عذاب را ببينيد (شكنجه) آنان كاسته نمي گردد و مهلت نمي يابند . و چون كسانيكه شرك ورزيدند ، شريكان خود را ببينيد مي گويند : پروردگارا ، اينها بودند آن شريكاني كه ما به جاي تو مي خوانديم » . و(لي شريكاني) قول آنان را رد مي كنند كه :«شما جداً درغگويانيد . و آن روز در برابر خدا از در تسليم در آيند و آنچه را كه بر مي تافتند بر باد مي رود . كسانيكه كفر ورزيدند و از راه خدا بازداشتند به (سزاي) آنكه فساد مي كردند عذابي بر عذابشان مي افزاييم .

سوره محمد آيه 1
كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، (خدا) اعمال آنان را تباه خواهد كرد .

سوره محمد آيه 32
كسانيكه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باداشتند و پس از آنكه راه هدايت بر آنان آشكار شد ، پيامبر (خدا) در افتادند ، هرگز به خدا گزندي نمي رسانند ؛ به زودي (خدا) اعمالشان را تباه خواهد كرد .

سوره محمد آيه 35
پس ستمي نورزيد و (كافران را) به آتشي مخوانيد (كه) شما برتريد و خدا با شماست و از (ارزش)كارهايتان هرگز نخواهد كاست .

سوره مجادله آيات 14 الي 19
آيا نديده اي كساني را كه قومي را كه مورد خشم خدايند به دوستي گرفته اند ؟ آنها نه از شمايند و نه از ايشان ، و به دروغ سوگند ياد مي كنند و خودشان (هم) مي دانند . خدا براي آنان عذابي سخت آماده كرده است . راستي كه چه بد مي كردند . سوگندهاي خود را (چون) سپري قرار داده بودند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و (در نتيجه) براي آنان عذابي خفت آور است .

در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز كاري ساخته نيست . آنها دوزخي اند (و) درآن جاودانه (مي مانند) . روزي كه خدا همه آنان را بر مي انگيزد ، همان گونه كه براي شما سوگند ياد مي‌كردند براي او (نيز) سوگند ياد مي كنند و چنان پندارند كه حق به جانب آنهاست . آگاه باش كه آنان همان دروغگويانند . شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از يادشان برده است ؟ آنان حزب شيطانند . آگاه باش كه حزب شيطان همان زيانكارانند .

سوره منافقون آيات 1 الي 3
هنگاميكه منافقان نزد تو آيند گويند :«گواهي مي دهيم كه تو واقعاً پيامبر خدايي» و خدا(هم) مي داند كه تو واقعاً پيامبر هستي ، و خدا گواهي مي دهد كه مردم دو چهره سخت دروغگويند . سوگندهاي خود را (چون) سپري بر خود گرفته و(مردم را) از راه خدا بازداشته اند . راستي كه آنان چه بد مي كنند . اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده‌، سپس به انكار پرداخته اند و در نتيجه بر دلهايشان مهر زده شده و (ديگر) نمي‌فهمند .

سوره حج آيه 25
بي گمان ، كساني كه كافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام - كه آنان را براي مردم ، اعم از مقيم در آنجا و باديه نشين ، يكسان قرار داده ايم - جلوگيري مي كنند ، و (نيز)
هر كه بخواهد در آنجا به ستم (از حق)منحفر شود ، او را عذابي دردناك مي چشانيم .

سوره زخرف آيات 36 الي 40
و هركس از ساد (خداي) رحمان دل بگرداند ، بر او شيطاني مي گماريم تا براي وي دمسازي باشد . و مسلماً آنها ايشان را از راه باز مي دارند و (آنها) مي پندارند كه راه يافتگانند . تا آنگاه كه او(بادمسازش) به حضور ما آيد (خطاب به شيطان) گويد :«اي كاش ميان من و تو ، فاصله خكاور و باختر بود ، كه چه بد دمسازي هستي! و امروز هرگز (پشيماني) براي شما سود نمي بخشد ، چون ستم كرديد ؛ در حقيقت ، شما در عذاب ، مشترك خواهيد بود ، پس آيا تو مي تواني كران را شنوا كني ، يا نابينايان و كسي را كه همواره در گمراهي آشكاري است راه نمايي ؟

سوره آل عمران آيات 98 الي 102
بگو : «اي اهل كتاب ، چرا به آيات خدا كفر مي ورزيد ؟ با آنكه خدا بر آنچه مي كنيد گواه است . «بگو: «اي اهل كتاب ، چرا كسي را كه ايمان آورده است ، از راه خدا باز مي داريد ؛ و آن (راه) را كج مي شماريد ، با آنكه خود (به راستي آن) گواهيد ؟» و خدا از آنچه مي كنيد غافل نيست . اي كسانيكه ايمان‌اورده ايد ، اگر از فرقه اي از اهل كتاب فرمان بريد ، شما را پس از ايمانتان به حال كفر بر مي گردانند . و چگونه كفر مي ورزيد ، با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مي شود و پيامبر خدا (او) ميان شماست؟ و هر كس به خدا تمسك جويد ، قطعاً به راه راست هدايت شده است . اي كساني كه ايمان آورده ايد ، از خدا آنگونه كه حق پروا كردن از اوست ، پروا كنيد ؛ و زينهار ، جز سلمانان نميريد .

سوره الاعراف آيات 85 الي 86
و بسوي (مردم) مدين برادرشان شعيب را (فرستاديم) ؛ گفت :«اي قوم من خدا را بپرستيد كه براي شما هيچ معبودي جز او نيست . در حقيقت ، شما را از جانب پروردگاتان دليلي روشن آمده است . پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد ، و اموال مردم را كم مدهيد ، و در زمين ، پس از اصلاح آن فساد مكنيد . تين (رهنمودها) اگر مومنيد براي شما بهتر است.» و بر سر هر راهي منشينيد كه (مردم را) بترسانيد و كسي را كه ايمان به خدا آورده از راه خدا بازداريد و راه او را كج بخواهيد ؛ و به ياد آوريد هنگامي را كه اندك بوديد ، پس شما را بسيار گردانيد ، و بدانيد كه فرجامن فسادكاران چگونه بوده است .»

سوره مائده آيات 90 الي 92
اي كسانيكه ايمان آورده ايد ، شراب و قمار و بتها و تيرهاي قرعه پليدند (و) از عمل شيطانند . پس ار آنها دوري گزينيد ، باشد كه رستگار شويد . همانا شيطان مي خواهد با شراب و قمار ، ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند ، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد . پس آيا شما دست بر مي داريد ؟ و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و (از گناهان) بر حذر باشيد ، پس اگر روي گردانيد ، بدانيد كه بر عهده پيامبر ، فقط رساندن (پيام) آشكار است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد اقسام صفات الهی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
اقسام صفات الهيواژة اسم كاربردهاي مختلفي دارد. در گسترده‎ترين كاربرد به معني هر لفظي است كه بر معنايي دلالت مي‎كند. اسم در اين كاربرد مترادف با كلمه است، و حرف و فعل در اصطلاح علماي نحو را نيز شامل مي‎شود. دومين كاربرد اسم همان است كه در اصطلاح علماي نحو به كار مي‎رود. و يكي از اقسام كلمه و قسيم حرف و فعل است ...

مقاله در مورد آیا می دانید معنی لغوی آیات قران چیست ؟

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
قران در اصل مصدر است به معنی خواندن . چنانکه در بعضی ار ایات معنای مصدری مراد است مثل « ان علینا جمعه و قرانه فاذا قراناء فا تبع قرانه » سپس قران علم است ( اسم خاص ) برای کتاب حاضر که بر حخرت رسول ( ص ) نازل شده است به اعتبار انکه خواندنی است . قران کتابی است خواندنی باید انرا خواند و در معانیش دقت و تدبر نمو ...

دانلود مقاله وصیتنامه سیاسی‌ الهی امام خمینی ( ره )

word قابل ویرایش
78 صفحه
27700 تومان
وصيتنامه سياسي‌ ـ الهي امام خميني (ره)بسم‌الله الرحمن‌ الرحيمقالَ رسولُالله ـ صلَّي‌الله عليه‌ و آله‌ و سلَّم‌: اِنّي‌ تاركٌ فيكُمُ الثّقلَينِ كتابَ اللهِ و عترتي‌ اهلَ بيتي‌؛ فإِنَّهُما لَنْ يفْتَرِقا حَتّي‌ يرِدَا عَلَي الْحَوضَ.الحمدُلله و سُبحانَكَ؛ اللّهُمَّ صلِّ علي‌ محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِك‌ و جلالِك‌ ...

دانلود مقاله شرحی بر دوزخ کمدی الهی اثر دانته

word قابل ویرایش
64 صفحه
18700 تومان
شرحي بر دوزخ كمدي الهي اثر دانتهمقدمه :‌اگر پيشتر از اين كه فرصت بيشتري داشتم با كمدي الهي آشنا شده بودم، بي شك براي آنكه بتوانم آنرا به زبان اصلي بخوانم، مبادرت به آموختن زبان ايتاليائي مي‌كردم و همين انگيزه براي سعي و تلاش زياد در اين زمينه از حد كفايت نيز فراتر بود، بهرحال متاسفانه اين توفيق نصيب نشد و ناچ ...

دانلود مقاله ابن عربی ، «خیال» الهی و عالم میانی یا برزخ

word قابل ویرایش
105 صفحه
34700 تومان
ابن عربی، «خیال» الهی و عالم میانی یا برزخقرنها بعد از ابن عربی، این عارف بزرگ اندلسی، فیلسوفان، شاعران، هنرمندان و منتقدان اسلامی در تحلیل مباحث و مفاهیم بارز موضوع « الخیال» تأمل و تدبر کرده اند تا دامنة وسیع فعالیتهای هنری و خلاقی را که در نهاد فرهنگ اسلامی شدة بعدی چشمگیر است، توضیح، تفسیر و توجیه کنند؛ م ...

دانلود مقاله رودلف بولتمن ، الهیات اگزیستانسیالیستی یا الهیات عهد جدید

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فلسفه
مقدمهرودلف بولتمن (1884-1976) از چهرههاي برجسته در عرصه مطالعات الهیاتی و کلامی قرن بیستم است. او، همواره، درگیر ایـن مسـئله بـود کـه عهـد جدیـد را چگونه باید فهمیـد کـه بتـوان بهـرههـایی از زنـدگی مسیحی براي خود کسب کردد. آنچه نزد وي اهمیتی محوري دارد، ایمان فرد مؤمن است و تفکر فلسفی و کلامی او در خدمت این ا ...

دانلود فایل پاورپوینت دین ، فرهنگ وتاریخ ، قوانین الهی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : ویژگی های حکومت الهی 1-قوانین آن بر اساس دستورات خداوند است ونمایندگان قوانین مخالف دستورات الهی را تصویب نکنند. 2-رهبری در دست فردی عادل ،با تقوا ،شجاع ،مدیر ومدبر ،سیاستمدار وبرخورد شجاعانه وبینش اجتماعی ،عادل و...باشد. اسلاید 2 : ویژگی های  حکومت جمهوری اسلامی 1-قانون اساسی بر اساس احکا ...

مقاله تقدس آب ، نگاهی مشترک در ادیان الهی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تقدس آب،نگاهی مشترک در ادیان الهی چکیده: آب همواره در زندگی بشری جایگاهی ویژه و ممتاز داشته و بواسطه این اهمیت تبدیل به عنصری مقدس و قابل ستایش می گردد که در آموزه های دینی بر حفظ پاکیزگی و پاس داشت آن تاکید می شود. آب پاک کننده است و می تواندآلودگی را از انسان و اجسام بزداید. همچنین با نگاهی معنوی آب می تو ...