whatsapp call admin

مقاله در مورد لیتوگرافی تصویر برداری

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

لیتوگرافی تصویر برداری

مقدمه :
آنژیوگرافی حوزه عمده پردازش تصویر دیجیتال است ککه مکان کاهش تصویر برای بهبود رگهای خونی مورد مطالعه بکار می‌رود.البته بهترین استفاده از اشعه‌های x در تصویربرداری پزشکی توموگرافی کامپیوتری محوری می‌باشد به دلیل رزولوشن(کیفیت) و قابلیت و ظرفیت‌های سه‌بعدی آنها اسکنهای CTA پزشکی را از لحظه‌ای که برای اولین بار در دهه هفتاد (۱۹۷۹) بوجودآمدند دچار تغییر اساسی نمود. همانطور که در بخش ۱٫۲ به آن اشاره گردید هر تصویر CAT یک برش عمودی

از بیمار می‌باشد برشهای متعددی تهیه می‌شوند همینطور که بیمار در جهت طولی حرکت داده می‌‌شود مجموعه چنین تصاویری یک نمای سه بعدی از بدن بیمار را بوجودمی‌آورد. رزولوشن عمودی با تعداد تصاویر برشی گرفته شده تناسب دارد شکل ۱٫۷(C) یک تصویر برشی CAT از سر را نشان می‌دهد.
تکنیکهای مشابه با تکنیکی که هم اکنون در مورد آن بحث گرددید ولی کلاَ شامل اشعه‌های x برد مدار الکتریکی را نشان می‌دهد. چنین تصاویری نشاندهنده صدها کاربرد صنتی اشعه‌های x هستند و مدارهای شکسته‌شده اسکنهای صنعتی CAT زمانی بعید هستند که اجزاء توسط اشعه قابل نفوذ باشند. از قبیل مجموعه‌های پلاستیکی و حتی بدنه‌های بزرگ مثل موتورهای نیرومحرکه را کت جامد شکل ۱٫۷(e) یک مثال از تصویربرداری اشعه x در ستاره‌شناسی را نشان می‌دهد. این تصویر حلقه سیکنوس شکل ۱۶٫(c ) می‌باشد ولی اینبار با باند اشعه x تصویربرداری شده‌است.

 

«تصویربرداری در باند ماوراء بنفش»
کاربردهای نور ماوراءبنفش گوناگون هستند و شامل حکاکی بروری سنگ( لیتوگرافی)، بازرسی صنعتی، میکروسکوپی، لیزرها، تصویربرداری زیست‌شناسی و مشاهدات نجوم‌شناسی می‌شود. ما تصویربرداری ماوراءبنفش را با مثالهایی از میکروسکوپی و نجوم‌شناسی بیان می‌کنیم.
نور ماوراء‌بنفش در میکروسکوپی فلورسنس کاربرد دارد که یکی از حوزه‌های میکروسکوپی با شدیدترین سرعت رشد می‌باشد. فلورسنس موضوعی است که در اواسط قرن نوزدهم کشف گردید.
وقتی برای اولین بار مشاهده گردید که فلورسپار معدنی با نور ماوراءبنفش شفاف و شتابان است روی آن بحث گردید. نور ماوراءبنفش بخودی خود قابل رؤیت نیست ولی زمانی که یک فوتون از تشعشع ماوراءبنفش با یک الکترون در یک اتم ماده فلورسنت برخورد می‌کند الکترون را به سطح انرژی بالاتری انتقال می‌دهد. متعاقباً الکترون برانگیخته شده به سطح انرژی پائین‌تر بازمی‌گردد نوری را به فرم فوتون که انرژی در محدوده نور مرئی( قرمز) از خود ساتع می‌کند. کار اساسی و پایه میکروسکوپ فلورسنت استفاده از یک نور حاصل از برانگیزش برای نورتاباندن به یک نمونه آماده شده و سپس تفکیک‌کردن تشعشع نور فلورسنت ضعیف‌تر از نور حاصل از برانگیزش روشنتر می‌بادش. از اینرو فقط نور انتشاری به چشم با ردیاب( حسگر) می‌رسد. مناطق فلروسانت
( درخشان) حاصله در یک زمینه تاریک یا اختلاف رینگ کافی برای امکان انجام بازرسی میدرخشند. هرچه زمینه ماده غیرفلورسانت تیره‌تر باشد وسیله( تجهیزات) مؤثرتر خواهند بود.
میکروسکوپی فلورسنت روش‌هایی برای مطالعه موادی می‌باشد که قابلیت تبدیل به فلورسنت
( فلورسنت‌شدن) را دارند چه در فرم طبیعی آنها فلورسانت اولیه و یا پس ا زعملیا شیمیایی فلورسنت‌سازی( فلورسانت ثانویه) شکل (b),1.8(a) نشاندهنده یک قابلیت میکروسکوپی

فلورسنتی می‌باشد.
شکل ۱٫۸(a) یک تصویر میکروسکوپی فلورسنت از دانه ذرت معمولی می‌باشد و شکل۱٫۸(b) نشاندهنده یک دانه ذرت متأثر از« اسمات smut » یک بیماری گیاهی می‌باشد غلات، علفها، پیازها، و ذرتهای خوشه‌ای که می‌توانند دچار یکی از ۷۰۰ گونه غذا در جهان شوند. انگل ذرت خصوصاَ مضر می‌باشد زیرا ذرت یکی از منابع اصلی غذا در جهان است. همانند نمایش دیگر شکل ۱٫۸(c) نشاندهنده یک تصویر حلقه سکینوس در محدوده انرژی بالای ماوراءبنفش می‌باشد.
تصویربرداری در باندهای مرئی و مادون قرمز
بادر نظرگرفتن اینکه باند مرئی طیف الکترومغناطیس در تمام فعالیت‌ها معروفترین می‌باشد

تعجب‌آور نیست که تصویربرداری در این باند مهمتر از سایر موارد کاربردی می‌باشد.
شکل ۱٫۸ مثالی از تصویربرداری ماوراءبنفش
(a) ذرت معمولی (b) ذرت آفت‌دیده (c) حلقه سکینوسی
( تصاویر بدست آمده از (b),(a) دکتر مایکل.w. دیویدسون دانشگاه ملی فلوریداnosa: (c) )
باند مادون قرمز اغلب برای تصویربرداری مرئی بکار می‌رود بنابراین ما باندهای مرئی و مادون‌قرمز رادر این بخش و بمنظور آزمایش و شرح‌دادن دسته‌بندی کرده‌ایم. ما در بحث بعدی کاربردهای آنها را در میکروسکوپ نوری، نجوم‌شناسی، دریافت از راه دور، صنعت، و اجرای قانون مدنظر می‌گیریم. شکل ۱٫۹ مثالهای متعددی از تصاویر بدست آمده با یک میکروسکوپ نوری را نشان می‌دهد. مثالها از کاربرهای داروئی و بررسی‌های میکرو تا خواص مواد تنوع دارند حتی فقط رد مورد میکروسکوپی، کاربردها چنان متعدد هستند که نمی‌توان تمام انها را در اینجا با جزئیات بیان نمود. تصورکردن انواع فرآیندهایی که یک نفر ممکن است در این مورد تصاویر بکار ببرد مشکل نیست که از بهبوددادن تصاویر گرفته تا مقیاس‌گذاری‌های تصویری.
شکل ۱٫۹ مثالهایی از تصاویر میکروسکوپی نوری
(a) تاکسون (Taxon)( عامل ضدسرطان)، ۲۵۰ بار بزرگنمائی شده(۲۵۰% )
(b) کلسترون x40
(c) میکروپردازنده ۶۰%
(d) فیلم نازک اکسید نیکل x600
(e) فوق هادی آلی x450
( تصاویر از عنایات دکتر مایکل w دیویدسون. دانشگاه ملی فلوریدا)
جدول ۱٫۱ باندهای موضوعی در ماهواره LANDSAT ناسا.

خواص و کاربردها طول موج
نام شماره باند
حداکثر نفوذ در آب ۵۲/۰-۴۵/۰ آبی مرئی ۱
مناسب برای اندازه‌گیربی انرژی گیاهی ۶۵/۰-۵۲/۰ سبز مرئی ۲
تشخیص گیاه شناسانه ۶۹/۰-۶۴/۰ قرمز مرئی ۳

نقشه‌برداری( نگاشت) زیستی و Shore line 90/0-76/0 تقریباَ مادون قرمز ۴
محتوای رطوبت خاک و گیاهان ۷۵/۱-۵۵/۱ مادون قرمز متوسط ۵
رطوبت خاک، نفشه‌برداری(ثبت) حرارتی ۵/۱۲-۴/۱۵ مادون قرمز دمائی ۶
نقشه برداری( ثبت)معدنی ۳۵/۲-۰۸/۲ مادون قرمز متوسط ۷
حوزه عمده دیگر پردازش بصری( مرئی) دریافت از را ه دوراست که معمولاَ شامل باندهای بسیاری درمناطق مرئی و مادون قرمز طیف می‌شود. جدول ۱٫٫۱ باندهای موضوعی معروف در ماهواره LAND SAT ناسا را نشان می‌دهد. کاربرد اولیهLANDSAT بدست آوردن و انتقال تصاویر زمین از فضا بمنظور نمایش شرایط محیطی روی سیاره می‌باشد باندها براساس طول موج بیان می‌شوند و یک میکرومتر برابر می‌باشد( مناطق طول موج طیف الکترومغناطیس را به صورت دقیق در فصل ۲ بحث خواهیم کرد.) به خواص و کاربردهای هر باند توجه کنید.
بمنظور توسعه‌دادن یک کاربرد باید برای قدرت اینگونه تصویربرداری چندطیفی شکل ۱٫۱۰ رادر نظر بگیرید که یک تصویر برای هرکدام از باندهای طیفی در جدول ۱٫۱ نشان می‌دهد. شکل ۱٫۱۰ تصاویر ماهواره LANDST از محدوده واشینگتون D.C اعداد مربوط به باندهای موضوعی در جدول ۱٫۱ می‌شوند( تصاویر از عنایات ناسا)
شکل ۱٫۱۱ تصویر چند طیفی گردباد اندرو (Andrew) گرفته شده توسط سنسورهای NOAA GEOS (ماهواره عملیاتی محیطی ایستا( ساکن)). ( این تصویر از عنایات NOAA است.)
منطقه تصویربرداری شده واشینگتون DC می‌باشد که شامل مواردی از قبیل ساختمان‌ها، جاده‌ها، مناطق سبز و رودخانه بزرگ( پوتوماک Potomac ) عبوری از میان شهر می‌باشد. تصاویر مرکز تراکم جمعیت معمولاَ برای تشخیص رشد جمعیت و الگوهای مهاجرتی، تراکم جمعیت، و فاکتورهای دیگر مضر محیطی می‌باشند. تفاوت خواص بین تصویر مرئی و مادون قرمز در این تصاویر بوضوح قابل مشاهده هستند. برای مثال، ببینید که چگونه رودخانه را از طرف آن درباندهای ۵و ۴ تفکیک می‌کند.

تشخیص وضعیت آب‌وهوا و نیز پیش‌بینی آب‌وهوا نیز کاربردهای عمده تصاویر چندطیفی گرفته شده توسط ماهواره‌ می‌باشند. برای مثال شکل ۱٫٫۱۱ یک تصویر از گردباد می‌‌باشد که توسط ماهواره اداره کل هواشناسی و اقیانوس‌شناسی ملی(NOAA) و با استفاده از حسگرهای باندهای مرئی و مادون قرمز تهیه شده‌است. مرگز گردباد در این تصویر بوضوح قابل رؤیت است. شکلهای ۱٫۱۳,۱٫۱۲ یک کاربرد از تصویربرداری مادون قرمز را نشان می‌دهند این تصاویر جدای از سری اطلاعات «نورهای شب‌هنگام دنیا» می‌باشند که فهرستی از مسکنهای انسانها تهیه می‌کند.

تصاویر توسط سیستم تصویربرداری مادون‌قرمز نصبت شده برروی یک ماهواره NOAA DSMP(برنامه ماهواره‌ای هواشناسی دفاعی) تهیه شده‌اند. سیستم تصویربرداری مادون قرمز در باندهای ۱۰٫۰ تا ۱۳٫۴ عمل می‌کند و دارای قابلیت منحصر به فرد برای مشاهده منابع کم نور از تشعشعات نزدیک به مادون قرمز مردی موجود روی سطح زمین می‌باشد از قبیل شهرها، شهرکها‍ روستاها، شعله‌های گازی و آتش‌ها حتی بدون آموزش رسمی در پردازش تصویر، تصور نوشتن یک برنامه کامپیوتری که می‌تواند از این تصاویر برای تخمین‌زدن وجود انرژی الکترییکی کلی مورد استفا

ده با مناطق گوناگون دنیا مشکل نمی‌باشد.
شکل ۱٫۱۲ تصویر ماهواره‌ای مادون قرمز از امریکا، نقشه کوچک خاکستری بعنوان مرجع تهیه شده‌است.( تصویر از NOAA )
بخش عمده‌ای از تصویربرداری در طیف مرئی در بازرسی مرئی اتوماتیک از کالاهای تولیدشده می‌بادش. شکل ۱٫۱۴ چندمثال را نشان می‌دهد. شکل ۱٫۱۴(a) یک مورد کنترل‌کننده برای یک رادیو CD-ROM می‌باشد. یک کارپردازش تصویر نوعی در مورد محصولات از این قبیل، بررسی آنها برای مشاهده‌کردن قسمتهای گم‌شده می‌باشد( مربع مشکی در قسمت یکچهارم بالایی و قسمت راست تصویر یک مثال در مورد یک مؤلفه گم‌شده می‌باشد) شکل ۱٫۱۴(b) یک ظرف نگهدارنده کپسول( قرص) می‌باشد. در اینجا هدف داشتن یک نگاه ماشینی برای تعیین جای خالی قرصها می‌باشد. شکل ۱٫۱۴(c) یک کاربرد را نشان می‌‌دهد که در آن پردازش تصویر برای جستجوی بطریهائی می‌باشد که تا حد معینی پرنشده‌اند. شکل ۱٫۱۴(b) یک قسمت پلاستیکی واضح با یک تعداد غیرقابل قبولی از حفره‌های هوائی در آن را نشان می‌دهد پیداکردن آناتومی‌هائی از این قبیل، موضوعی عمده در بازرسی صنعتی می‌باشد که محصولات دیگری مثل چوب، و پارچه را نیز شامل می‌شود. شکل ۱٫۱۴٫(e) یک دسته از غلات را حین بازرسی برای رنگ و وجود مواردی از قبیل تکه‌ها و لایه های سوخته نشان می‌دهد و نهایتاَ شکل ۱٫۱۴(f) یک تصویر از یک شیئی کاشتی درون چشمی را نشان می‌دهد( لنز جایگزین برای چشم انسان) یک تکنیک روشن‌سازی« نور مسافت‌یافته» برای هایلایت‌کردن جهت بررسی راحت‌تر تغییر شکلهای لنز تخت در جهت مرکز لنز استفاده شده‌بود. علامتهای موجود در جهت ۶۰و ۶۰- در جه( در راستای ساعت ۱ و ساعت ۵ ) آسیب‌هی انبرک جراحی می‌باشند جزئیات اکثر نقاط کوچک دیگر ریز و کوچک می‌باشند. در این نوع بررسی هدف پیداکردن اجاسم کاشتنی غلط تولیدشده و یا آسیب‌دیده به صورت اتوماتیک و قبل از بسته‌بندی می‌باشد.

بعنوان نمایضش نهائی پردازش تصویر در یک طیف مرئی شکل ۱٫۱۵ را در نظر بگیرید شکل ۱٫۱۵(a) یک اثر انگشت را نشان می‌دهد تصاویر اثر انگشت‌ها معمولاَ با کامپیوتر پردازش می‌شوند برای بهبود‌دادن آنها و یا برای یافتن مواردی که در جستجوی اتوماتیک برای منابع اطلاعاتی موارد مربوطه کمک می‌کنند. شکل ۱٫۱۵(b) یک تصویر از یک اسکناس را نشان می‌دهد.کاربردهای پردازش تصویر دیجیتال در این محدوده شامل شمارش اتوماتیک و در اجرای قانون، خواندن شماره سریال بمنظ

ور پیگرد اسکناس می‌باشد.
دو تصویر از اتومبیل نشان داده شده‌ در شکلهای ۱٫۱۵(C),(d) مثالهائی از خواندن شماره پلاک اتوماتیک می‌باشند.
شکل ۱٫۱۴ چندمثال در مورد کالاهای تولیدی که اغلب توسط پردازش تصویر دیجیتال چک می‌شوند:
(a) : یک کنترل‌کننده مداری
(b) :کپسولهای بسته‌بندی شده
(c) :بطریها
(d) :حبابهای موجود در محصول با پلاستیک شفاف
(e) :غله
(f) :تصویری از یک کاشتنی درون چشمی
( تصویر f از آقای Pete Sites )
مستطیل‌های نوری را نشاندهنده محدوده‌ای هستند که در آن سیستم تصویربرداری صحنه را شناسایی کرد. مستطیل‌های مشکی نشاندهنده نتایج خواندن اتوماتیک محتویات صفحه با این سیستم می‌باشند صفحه‌های مجوزی وسایر کاربردهای تشخیص هویت بطور وسیعی برای نمایش رفت‌وآمد و نظارت و مراقبت بکار می‌روند.
«تصویربرداری در باند ماکروویو( موج ماکرو)»
کاربرد اصلی تصویربرداری در باند موج ماکرو، رادار می‌باشد. خصوصیت ویژه و منحصربفرد رادار تصویربرداری، قابلیت آن در جمع‌آوری اطلاعات بصور ت واقعی در هر محدوده و در هر زمانی می‌باشد، بدون توجه به شرایط آب‌وهوائی و یا محیطی.
شکل ۱٫۱۵ برخی مثالهای دیگر در مورد عکسبرداری در محدوده طیف مرئی
(a) اثرانگشت (b) اسکناس (d),(c) خواندن شماره پلاک اتومبیل
( تصاویر بدست آمده از: (a) مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی، (d),(c): دکتر Juan Herrera )
برخی موجهای رادار از ابرها عبور می‌کنندو تحت برخی شرایط از میان گیاهان، یخ، خاک شدیداًَ خشک عبور کرده و ببینند. در بسیاری از حالتهای رادار تنها راه بررسی مناطق خارج از دسترس سطح زمین می‌‌باشد. یک رادار تصویربرداری مثل یک دوربین فلش‌دار می‌باشد که روشن‌سازی خود را(پالسهای موج ماکرو) برای روشن‌کردن محدوده‌ای روی زمین و گرفتن یک عکس لحظه‌ای بکار می‌رود. بجای یک لنز دوربین رادار از یک آنتن و پردازشگر با کامپیوتر دیجیتال را برای ضبط‌

کردن تصاویرش بکار می‌برد. در یک تصویر راداری فقط می‌توان انرژی موج ماکرو را مشاهده کرد که به آنتن رادار منعککس شده‌است.
شکل ۱٫۱۶ یک تصویر رادار هوائی را نشان می‌دهد که یک محدوده ناهموار کوهستانی جنوب تایبت(Tibet) را نشان می‌ده که در حدود ۹۰ کیلومتری شرق شهر لهاسا (Lhasa) قرار دارد در گوشه سمت راست و پائین یک گودی عریض مربوط به رود لهاسا مشاهده می‌شود که توسط کشاورزان تایبت و چوبانان یاک(yak) بوجود آمده است و شامل روستای منبا(Menba) می شود. کوههای این منطقه به ارتفاع حدود m 5800 (ft 000/19) بالاتر از سطح دریا می‌رسند د

ر حالیکه سطح قسمت گود( عمیق) در ارتفاع ۴۳۰۰ متری(ft 000/14 ) بالاتر از سطح دریا قرار دار د. بوضوح و جزئیات تصویر توجه کنید که ابرها و سایر شرایط جوی که معمولاَ در تصاویر باند مرئی دخالت می‌کنند هیچ تأثیری ندارند.
شکل ۱٫۱۶ تصویر رادار هوائی کوههای جنوب شرقی تایبت( تصویر از NASA )
«تصویربرداری در یاند رادیوئی»
مشابه حالت تصویربرداری در انتهای دیگر طیف( اشعه‌های گاما) کاربردهای عمده تصویربرداری در باند رادیوئی، در پزشکی، و نجوم‌شناسی، می‌باشد. در پزشکی، امواج رادیوئی، در تصویربرداری رزونانس مغناطیس(MRI ) استفاده می‌شود در این تکنیک بیمار را درون یک مغناطیس قوی قرار می‌دهند و امواج رادیوئی را از بدن او و در پالسهای کوتاه عبور می‌دهند. هر پالس، یک پالس از امواج رادیوئی عکس‌العملی را بوجود می‌آورد که توسط بافتهای بیمار انعکاس داده می‌شود.موقعیتی که این سیگنال‌ها از آن بوجود می‌آیند و نیز قدرت آنها توسط کامپیوتر تعیین می‌گردد یک تصویر دوبعدی از قسمتی از بیمار بوجود می‌آورد. MRI می‌تواند تصاویری در هر صفحه‌ای بوجود آورد. شکل ۱٫۱۷ تصاویر MRI از زانو و ستون فقرات انسان را نشان می‌دهد.
آخرین تصویر سمت راست در شکل ۱٫۱۸ یک تصویر از تحریک پالسی در باند رادیوئی را نشان می‌دهد همچنین برای نمایش مقایسه‌ای جالی تصاویری از همان منطقه ولی تهیه شده توسط باندهای دیگری که قبلاَ بحث گردید وجود دارد توجه کنید که هرتصویر یک نمای کاملاَ متفاوت از تحریک عصبی را نشان می‌دهد.
« مثالهائی که در آنها کیفیتهای تصویربرداری دیگری بکار رفته‌اند»
هرچند تصویربرداری در طیف الکترومغناطیس بسیار مهم می‌باشد کیفیت‌های دیگر عکس‌برداری نیز وجود دارد که مهم می‌باشند.خصوصاَ ما در این بخض در مورد تصویربرداری صوتی، میکروسکوپی الکترونی و تصویربرداری ترکیبی( تولیدشده با کامپیوتر) بحث می‌کنیم.
تصویربرداری با استفاده از صوت دراکتشافات و بررسیهای زمین‌شناسی، صنعتد، و پزشکی کاربرد دارد. کاربرد زمین‌شنای از صدا در انتهای کوتاه طیف صوتی( صدها هرتز) استفاده می‌کنند. مهمترین کاربردهای تجارتی تصویربرداری در زمین‌شناسی در بازرسی‌های نفتی و معدنی هستند. برای استفاده از تصویر روی سطح زمین یکی از روشهای اصلی استفاده از یک کامیون بزرگ و یک صفحه استیل همواره بزرگ می‌باشد. ورق توسط کامیون روی سطح زمین فشرده می‌شود و سپس کامیون توسط یک طیف فرکانسی تا ۱۰۰ هرتز به لرزش و نوسان درمی‌آید.
شکل ۱٫۱۷ تصاویر MRI از(a) زانو و (b) ستون فقرات انسان.
( تصویر a از دکتر Thomas .R.Grest بخش عمل آناتومی دانشگاه میشیگان دانشکده پزشکی و (b) از دکتر David.R.Pickens مرکز رادیولوژی و علوم رادیولوژی دانشگاه وندربیلت مرکز پزشکی)
قدرت و سرعت امواج صوتی بازگشتی با ترکیب زمین زیر سطح تعیین می‌شوند این امواج توسط کامپیوتر آنالیز می‌شوند و تصاویر از این آنالیزها بوجود می‌آیند.
برای استفاده ردیابی منبع انرژی متشکل از دو تفنگ بادی towed شده مقابل یک کشتی می‌باشد امواج صوتی بازگشتی توسط هیدروفون‌های نصب‌شده در کابلهای کشیده‌شده در پش

ت کشتی پهن شده روی کف اقیانوس و یا از کشید‌ه‌شده از جسم شناور( کابلهای عمودی) تشخیص داده می‌شوند. دو تفنگ بادی متناوباَ تا حدود ۲۰۰۰ psi تحت فشار قرار داده می‌شوند و سپس خاموش می‌شوند. حرکت پیوسته و ثابت کشتی یک جهت متقاطع از حرکت را بوجود می آورد که همراه با امواج صوتی بازگشتی، برای بوجود آوردن یک نقشه سه‌بعدی(۳D ) از ترکیب زمین زیر سطح اقیانوس بکار می‌روند. شکل ۱٫۱۹ ) یک سطح مقطع از یک مدل سه‌بعدی معروف را نمربوط به یک دام هیدروکربن( نفت/گاز) می‌باشد. این هدف روشنتر از لایه‌های مجاور می‌باشد به دلیل این که تغییر دانستیه در منطقه هدف بزرگتر و بیشتر می‌باشد.
شکل ۱٫۱۸ تصاویری از تحریک عصبی پالسی( در مرکز تصاویر) که طیف الکترومغناطیسی را احاطه می‌کند( تصویر از NASA )
شکل ۱٫۱۹ تصویر سطح مقطعی از یک مدل لرزه‌ای. نقاط دارای انحناء مربوط به دامهای هیدروکربنی( نفت/گاز) می‌باشد.(تصویر از دکتر Curfis ober و آزمایشگاههای ملی ساندیا)
مترجمین و مفسرین لرزه‌ای به دنبال این نقاط روشن برای یافتن نفت و گاز هستند لایه‌‌های فوقانی نیز روشن هستند ولی روش آنها در لایه‌های مختلف زیاد اختلاف نشان نمی‌دهند بسیاری از الگوریتم‌های بازسازی لرزه‌ای در به تصویرکشیدن این هدف بسیار مشکل دارند بدلیل خطاهای موجود در مورد آن.
هرچند تصویربرداری مافوق صوت معمولاَ در تولیدات استفاده می‌شود. بهترین کاربردهای شناخته‌شده این تکنیک در پزشکی می‌باشد، خصوصاَ در زایمان که در آن نوزادان متولدنشده برای تعیین سلامت رشدی آنها مورد تصویربرداری قرار می‌گیرند و نتیجه فرعی این تصویربرداری تعیین جنسیت نوزاد می‌باشد. تصاویر مافوق صوتی توسط روشهای اساسی زیر بوجود می‌‌آیند.
۱٫ سیستم مافوق سرعت( یک کامپیوتر کاوشگر مافوق صوت متشکل از یک نمایشگر) پالسهای صوت فرکانس بالا(MHZ 5-1) را به بدن بیمار وارد می‌کند.
۲- امواج صوتی وارد بدن می‌شوند و به محدوده این بافتها(مثلاَ بین مایع و بافت نرم و بافت نرم و استخوان) برخورد می‌کند برخی از امواج صوتی به کاوشگر بازگشت داده می‌شوند درحالیکه برخی دیگر به حرکت خود ادامه می‌دهند تا اینکه به محدوده دیگری برسند و منعکس شوند.
۳- امواج منعکس‌شده دریافت‌شده توسط کاوشگر، توسط کامپیوتر بازبخش
( نمایش) می‌شوند.
۴- ماشین، فاصله بین کاوشگر و بافت و یا محدوده‌های اندامی را با استفاده از سرعت صوت دربافت(۱۵۴۰m/s) و زمان بازگشت هر پژواک محاسبه می‌کند.
۵- سیستم خواص و شدت جریان پژواک‌ها را روی صفحه نمایش نشان می‌دهد و یک تصویر دوبعدی تشکیل می‌دهد.
در یک تصویر مافوق صوت نوعی، میلیون پالس، و پژواک در هر ثانیه ارسال و دریافت می‌شوند. کاوشگر می‌تواند روی سطح بدن حرکت داده شود و برای دریافت دیدهای مختلف زوایای مختلف اختیار کند.
شکل ۱٫۲۰ مثالهای زیادی را نشان می‌دهد.
بحث در مورد کیفیتهای تصاویر را با چند مثال از میکروسکوپی الکترونی ادامه می‌دهیم.

میکروسکوپ‌های الکترونی همانند نمونه‌های نوری خود عمل می‌کنند با این تفاوت که از یک پرتو متمرکز الکترونی بجای نور برای تصویرگرفتن از یک نمونه استفاده می‌کنند. کارکرد میکروسکوپهای الکترونی شامل مراحل اساسی زیر می‌باشد. جریانی از الکترونها توسط یک منبع الکترون ایجاد می‌شود و با استفاده از پتانسیل الکتریکی مثبت به سمت نمونه شتاب داده می‌شود.
این جریان با استفاده از روزنه‌ه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد