بخشی از مقاله

نحوه ازمایش جرثقیل های سقفی در کارخانه

مقدمه
دستورالعمل حاضر بيان كننده نحوه آزمايش جرثقيلهاي سقفي در كارخانه مي باشد.جهت انجام آزمايش در كارخانه لازمست مدارك كنترل كيفي دال بر آمادگي جرثقيل به دستگاه آزمايش كننده ارائه گردد كه شرح كلي اين مدارك در فصول يك تا چهار اين دستورالعمل بيان خواهد گرديد.در فصل پنجم روش مونتاژ آزمايشي و چگونگي عمكلرد مكانيزمها و در فصل ششم روشهاي آزمايش مكانيزم بالابري بيان خواهد گرديد.در فصل آخر كليات نحوه بسته بندي تشريح خواهد گرديد.


فصل اول – شرح كلي قواعد تحويل گيري
1-1- همه قطعات و يونيت ها بايد مطابق نقشه ها و مدارك پيوسته به آنها ساخته شوند.
1-2- عدم تطابق با خواست مدارك طراحي،تنها پس از توافق با سازمان طراحي كننده مجاز است.
1-3- قطعات ساخته شده بايستي تامين كننده شاخص هاي كيفيت خواسته شده در نقشه ها و اسناد فني باشند.
1-4- جهت انجام آزمايش،قطعات ساخته شده اي كه تحويل گرفته مي شوند بايستي مدارك ذيل را نيز همراه داشته باشند:
1- برگه هاي كنترل تلرانس هاي ساخته براي قطعات سازه و مكانيك
2- مدارك تاييد سازمان طراحي در خصوص مواردي از نقشه هاي اجرايي كه تغيير يافته اند.
3- گواهينامه هاي تاييد كيفيت مواد،پيچها،طنابهاي فولادي،مواد جوشكاري و غيره.
4- صورت گواهينامه هاي جوشكاري برقي


5- صورتجلسات تاييد كنترل كيفيت اتصالات جوشكاري شده
6- صورتجلسات تاييد كنترل كيفيت اجزاء‌ساخته شده مكانيزمها
7- شناسنامه قطعات و مكانيزمهاي خريداري شده
1-5- هنگام تحويل گيري قطعات و فرآورده هاي جهت انجام آزمايش،گروه كنترل فني سازمان انجام دهنده آزمايش،بايد موارد ذيل را كنترل نمايد:
1- كيفيت مواد استفاده شده با مواد اشاره شده در نقشه ها (گزارشات مربوطه)
2- عدم وجود معايب بيروني در قطعات و سازه ها
3- كنترل اندازه هاي اصلي و تلرانس آنها در برگه هاي كنترل كيفيت
4- كيفيت اتصالات جوشكاري شده و پيچ و مهره اي
5- كيفيت پوشش رنگ و ضدزنگ
6- كنترل شناسنامه كليه قطعات و مداركي كه بايستي جهت خريدار ارسال گردد.

فصل دوم – كنترل مواد و قطعات خريداري شده
2-1- مقررات كلي
كليه بندهائيكه در اين فصل بدان اشاره مي گردد بايستي در حين خريد مواد كنترل شده و به تاييد دستگاه نظارت و برگه هاي تائيد،هنگام انجام آزمايش در كارخانه توسط سازمان ناظر بازرسي كردند.
2-2- فرآورده هاي فولاد نورد شده
در كنترل اوليه بايد دقت نمود كه سطح فرآورده نورد شده تميز بوده وفاقد حباب،ترك و هرگونه ناخالصي باشد.لپه هاي ورق هاي فولادي نبايد لايه لايه باشد.در صورتيكه آزمايش اولتراسونيك در كارخانه سازنده انجام نشده باشد ورقهاي با ضخامت بيشتر از 15 ميليمتر،بايستي آزمايش گردند.


2-3- فرآورده هاي فولاد ريخته گري شده
فرآورده هاي ريخته گري شده كه با پرداخت حرارتي تحويل مي گردند بايد خواص مكانيكي فولاد را مطابق خواست نقشه ها تامين نمايند.قطعات ريخته گري بايد بدون آثار باقيمانده از مجراي ريخته گري،ترك،خلل و فرج باشند.در سطوحي اصطكاكي پرداخت شدهخ هيچگونه عيبي نبايد وجود داشته باشد،در سطوحي كه پرداخت مكانيكي شده اند و تحت اصطكاك قرار ندارند وجود نقاط

خالي با عمق حداكثر 20% ضخامت جدار و مساحت كلي حداكثر 10% سطح قطعه مجاز است در سطوحي كه پرداخت مكانيكي نمي شوند وجود عيبهايي (بدون نياز به تصحيح)به شرح زير مجاز است:
- برجستگي موضعي به ارتفاع حداكثر 4 ميليمتر
- ناخالصي هاي جدا از هم كه حداكثر 5 درصد سطح كل قطعه ريخته گري و به عمق حداكثر 20% ضخامت جداره و كمتر از 5 ميليمتر باشند.
2-4- قطعات آهنكاري و پرسي
قطعات آهنكاري و پرسي را،براي تامين خواص مكانيكي و نيز براي رفع تنش هاي داخلي بايستي عمليات تنش زدايي حرارتي نمود.همچنين بايستي نمونه قطعات آهنگري مورد آزمايشات مكانيكي واقع شوند.

2-5- مواد جوشكاري
مواد جوشكاري بايد شرايط فني مورد نظر و مندرجات شناسنا مه هاي مربوطه را تامين كرده و داراي گواهينامه مشخصات باشند.
الكترودها،پودر جوشكاري و مفتولها را پيش از استفاده بايد متناسب با رژيم كاري تعيين شده،با حرارت خشك نمود.مفتول جوشكاري را پيش از جوشكاري بايد تميز كرده روغن،زنگ زدگي و مواد آلاينده را از سطح آن پاك نمود.توصيه مي گردد در ساخت سازه هاي فلزي از جوشكاري اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك استفاده شود.


2-6 نگهداري
نگهداري مواد،فرآورده ها و قطعات مختلف را به گونه اي بايستي سازمان داد كه امكان تداخل گونه هاي مختلف مواد(براساس مشخصات فني آنها)وجود نداشته باشد.مواد جوشكاري شده بايستي جداگانه در مكانهاي خشك و در دماي C0 18 در رطوبت نسبي حداكثر 50% نگهداري شوند.

فصل سوم – كنترل كيفيت قطعات و اجزاي مكانيزمها
3-1- مقررات كلي
كليه موارديكه در اين فصل بدان اشاره مي گردد بايستي در حين ساخت كنترل شده و به تائيد دستگاه نظارت برسد و برگه هاي تاييد،هنگام انجام آزمايش در كارخانه توسط سازمان ناظر بازرسي گردند.


3-2- مقررات و محورها
تلرانس ها،ميزان صافي سطوح و سختي سطح بايد مطابق خواست نقشه هاي اجرايي و مدارك پيوست به آنها باشد.در سطوح شفت ها و محورها،وجود حفره ترك،فرورفتگي،ناخالصي و ديگر عيوب مجاز نيست.جابجايي سوراخ هاي شعاعي روغن رساني نسبت به سوراخ طولي تا 10% از قطر سوراخ مجاز است.


3-3- مكانيزمهاي انتقال دنده اي
قطعات ريخته گري چرخ دندانه ها بايستي مورد آزمايش فيزيكي قرار گيرند و پرداخت مكانيكي گردند تا خواص مكانيكي مواد تامين گردد.براي چرخدنده و پينيون،جنس و مقادير تنش تسليم 1 1 1(SY)،تنش شكست 1(SU)، سختي درون دنده 1(core haarrrdness) و سختي سطح دنده 1(surface hardness) كه توسط طراح مشخص مي شوند،بايد حتماً مراعات گردند.
ناميزاني شعاعي در منحني برجستگي چرخدنده تا X2 و براي پنيون تا Y(2) مجاز است.هنگام مونتاژ مكانيزم روباز بايستي در نصب دقت گردد و براي اين منظور انحراف مجاز فاصله مركز تا مركز چرخدنده ها در حد Z(2) ،فاصله جانبي (لقي بغل)(2) W و جابجايي شفت ها نبايد بيشتر از يك ميليمتر در يك متر طول شفت باشد


طناب هاي فولادي بايد داراي گواهينامه از كارخانه سازنده باشند و همراه با قرقره ها (پولي ها)تحولي گردند طناب كشي نيز بايد مستقيماً از روي قرقره انجام گيرد.چنانچه طول طناب كافي نباشد،افزايش طول از طريق بافتن طناب محاز نيست.
3-5- قرقره ها و جعبه قرقره ها
پروفيل شيار قرقره بايستي توسط شابلون كنترل گردد.فاصله بين شابلون و پروفيل شيارنبايد در هيچ جاي شيار بيشتر از 5/0 ميليمتر باشد.جابجايي شيار نسبت به مقاطع توپي نبايد بيشتر از يك ميليمتر باشد جاهاي خالي با قطر حداكثر هشت ميليمتر و عمق حداكثر نيم ميليمتر در ديواره را مي توان با جوش پر نمود و سپس پرداخت كاري كرد.


رزوه قلاب نبايد داراي بريدگي و فرورفتگي باشد.هر قلاب بايد داراي نشانه باشد.قرقره ها و قلاب ها بايستي به آساني با دست بچرخند.بايستي كنترل نمود كه در جعبه قرقره هنگام انحراف حداكثر قلاب،فاصله بين مهره و حلقه جعبه كمتر از پانزده ميليمتر نباشد.
3-6- استوانه
در هنگام وصل قسمت هاي استوانه به يكديگر موارد ذيل بايستي رعايت گردد.
- بيضي گونگي قسمت هاي رول شده استوانه از D003/0 نبايد بيشتر باشد(Dقطر استوانه است).
- مخروط گونگي قسمت هاي رول شده استوانه از D001/0 نبايد بيشتر از 3 ميليمتر باشد.
- درز جوشهاي استوانه بايد توسط اشعه ايكس كنترل گردند.
- پس از جوشكاري استوانه بايستي عمليات تنش زدايي حرارتي صورت گيرد.
- ميزان خيز استوانه پس از جوشكاري و عمليات حرارتي نبايد بيشتر از يك ميليمتر در يك متر طول استوانه باشد.
- تلرانس ضخامت ديواره

استوانه پس از تراش شيارها درصد 55% مجاز است.
پروفيل شيار استوانه و گام استوانه بايستي توسط شابلون كنترل گردد.فاصله بين شابلون و پروفيل شيار نبايد بيشتر از 5/0 ميلميتر باشد.كناره هاي شيارها نبايد لبه تيز داشته باشند.
3-7- چرخ هاي حركتي
تلرانس توازي سطح غلتش چرخ حركتي نسبت به محور مبناي چرخش نبايد بيشتر از 001/0ميليمتر باشد.
سختي سطح غلتش چرخ پس از عمليات حرارتي در عمق 25 ميليمتر نبايد دركمتر از HB400 باشد.
4-8- ترمزها
هنگام تحويل گيري ترمزها بايستي مواردي ذيل مورد توجه قرار گيرد.
- تلرانس قطر ديسك ترمز
- سختي سطح HB300 در عمق 4 ميلميتر براي ديسك ترمز
- ميزان صافي سطح 2/3Ra= براي ديسك ترمز
- ديسك هاي ترمز بايس

تي بالانس ديناميكي شده باشند و حداكثر جرم خروج از محور آنها 8 گرم در سانتيمتر است.
- سرميخ پرچهاي محكم كننده لنت ترمز به كفشك ها بايستي در محل پرج به اندازه 25/0 ضخامت لنت تا سطح بيروني لنت فاصله داشته باشد.چسبندگي كفشك در تمام سطح بايد كاملاً يكسان باشد.
- تلرانس لنت از نظر ضخامت نبايد بيش از 5/0 ميليمتر باشد.
- قطعات ترمز بايد به آساني در مفصل ها بچرخند.
- پارامترهاي فنر ترمز بايد مطابق مشخصات داده شده در شناسنامه ترمز بوده و داراي پوشش ضدزنگ باشد.

 


3-9- كوپلينك ها
- كوپلينك ها از لحاظ ديناميكي بايستي بالانس باشند.جابجايي شعاعي محورهاي شفت ها نبايد بيشتر از 25/0 ميليمتر باشد كوپلينك هاي دنده اي نبايد روغن ريزي داشته باشند.
3-10- سازه هاي فلزي
- انحراف از اندازه هاي نامي در مورد شكل و نوع قرار گرفتن سطوح قطعات و قسمت ها نبايد از موارد ذكر شده در جدول 3-1 بيشتر باشد:

(جدول 3-1)
نوع انحراف مقدار انحراف شكل
1- انحراف ناشي از ساخت بال فوقاني پل درصفحه افق (شكل روبرو پل را در پلان نشان مي دهد) دهانه پل جرثقيل= L


2- انحراف پيچشي مقطع قوطي شكل بر حسب فاصله بين ديافراگم هاي داخل مقطع (ناشي از ساخت). فواصل ديافراگم ها=L

انحراف مجاز=b‌

3- اعوجاج موضعي بال بين دو ديافراگم در مقاطع قوطي شكل (ناشي ازساخت). ضخامت ورق بال= S
انحراف مجاز=F

4- اعوجاج موضعي جان بين دو ديافراگم در مقاطع قوطي شكل در اثر ساخت (شكل روبرو پلان قوطي را نشان مي دهد). ضخامت ورق جان=S
انحراف مجاز=F

5- انحراف مجاز اعوجاج سطح ورقهاي پلاتفرم كه بر روي پل جرثقيل قرار مي گيرند. فاصله بين تكيه گاههاي ورق كف پلاترفرم = L

6- انحراف مجار توازي لبه هاي ديافراگم ها و شق كننده ها
H1-H20015B

7- انحراف مجاز از تعامد لبه هاي ديافراگم ها و شق كننده ها


8- انحراف مجاز از تعامد ديافراگم ها و شق كننده هاي بال و جان در مقاطع قوطي شكل و تيرها در اثر ساخت.

9- خميدگي مجاز در ورقهاي پلاتفرم و قابهاي وينچ هاي بالابري و غيره


فصل چهارم – مونتاژ آزمايشي
4-1)مونتاژ آزمايشي پل ها و اجزاء متعلقه
مونتاژ آزمايشي در محوطه اي كه داراي سكوهاي مخصوص باري اين منظور است انجام مي گردد.انحراف از اندازه هاي نامي مكانيزم حركت جرثقيل (3) و ISO 8306 نبايد بيشتر باشد. اندازه هاي كلي سازه فلزي و تلرانس هاي آنها بايد مطابق نقشه مونتاژ كلي سازه پل (4) باشد.اختلاف

در قطرها نبايد از پنج ميليمتر بيشتر باشد.فاصله موضعي بين بال تير و پايه محافظ زير ترولي نبايد از دو ميلي متر در طول حداكثر يكصد ميليمتر بيشتر باشد.اختلاف تراز مراكز سوراخ هاي مربوط به محور جعبه هاي چرخها نبايد از 5/2 ميليمتر بيشتر باشد.
4-2- مونتاژ آزمايشي كالسكه و اجزاء‌متعلقه
انحراف مجاز قاب كالسكه پس از تنش گيري حرارتي بايستي مطابق ابعاد ذكر شده در نقشه مونتاژ كلي سازه كالسكه (5) باشد.مكانيزم حركت كالسكه بايستي مطابق نقشه مونتاژ كلي مكانيزم حركت ترولي (6) نصب گردد.تلرانس تعامد محور سوراخهاي جعبه هاي چرخها نبايد از 5/0 ميليمتر در 1000 ميليمتر بيشتر باشد.قطعات مجموعه بالابر اصلي بايستي طبق نقشه بالابر اصلي (7) مونتاژ گردند.ليميت سوئيچ مكانيزم بالابري بايد مطابق نقشه بالابر كمكي(8) نصب شوند.ليميت سوئيچ مكانيزم بالابري بايد مطابق نقشه هاي ليميت سوئيچ مكانيزم بالابري (9) مونتاژ گردند.طناب بندي بايستي مطابق نقشه مونتاژ كلي كالسكه (10)صورت پذيرد و جعبه قرقره متحركت در مجموعه بالابر اصلي مطابق نقشه مونتاژ كلي (11)مونتاژ شود.


پس از نصب و تنظيم قطعات پيچهاي اتصال قطعات بايستي محكم بسته شوند،سپس لقمه هاي اتكاء روي پايه ها جوشكاري مي شوند.
فاصله بين پيوسته ها و اجزاي مكانيزمها بايستي مطابق نقشه هاي مربوطه باشند و كليه تجهيزات برقي و كابلها مطابق نقشه ها و دستورالعملهاي مربوطه نصب گردند.


4-3)آزمايش ديناميكي بدون بار
پس از انجام مراحل فوق و مونتاژ كليه قطعات،بايستي از صحت ساخت و عملكرد قطعات كليه مكانيزمها،توسط آزمايش ديناميكي بدون بار،اطلاع حاصل كرد.براي انجام آزمايش ديناميكي بدون بار بايستي مراحل ذيل صورت پذيرد.
- مطابق دستورالعمل بهره برداري و تعمير نگهداري،كليه مراحل روغنكار صورت پذيرد.
- جهت انجام آزمايش روي چرخها،توسط جك، چرخها به ميزان 10 ميليمتر از روي ريلها بلند شوند.
- براي راه اندازي الكترو موتورها يك طرح موقت تهيه گردد.
كليه مكانيزمهاي بالابر اصلي و كمكي،مكانيزمهاي حركتي كالسكه و جرثقيل بايستي به مدت 60 دقيقه تحت آزمايش قرار گيرند.
در هنگام انجام آزمايش بايد،تكان و لرزش،صداي اضافي وجود گير در چرخ دنده ها،نشتي روغن و داغ كردن ياتاقانها،نحوه تعويض دنده در گيربكس دو سرعته (در صورت وجود)و عملكرد مجموعه ميكرواسپيددرايو (در صورت وجود)كنترل گردد.در صورت وجود نقص بايستي رفع عيب گردد و مجدداً آزمايش تكرار شود.پس از انجام موفقيت آميز كليه آزمايشات بايستي روغن گيربكس ها و كوپلينگ ها ي دنده اي تخليه شده و با روغن شوينده و يا نفت شستشو گردند.


فصل پنجم- آزمايش تطابق
5-1)آزمايش تطابق جهت بررسي تطبيق مشخصات جرثقيل ساخته شده با مشخصات فني و نقشه ها صورت مي پذيرد و شامل موارد ذيل مي باشد.
- وزن كالسكه با تجهيزات
- وزن پلها
- حداقل فاصله ممكن بين بارو كالسكه (براي هر دو مكانيزم بالابر اصلي و كمكي)
- حداقل فاصله قلاب تا انتهاي مسير كالسكه در دو سو( براي هر دو مكانيزم بالابر اصلي و كمكي)
- اندازه گيري سرعت بالابري عادي و ظريف (براي هر دو مكانيزم بالابر اصلي و كمكي)
- اندازه گيري سرعت پايين آوري معمولي و ظريف (براي هر دو مكانيزم بالابر اصلي و كمكي)
- اندازه گيري سرعت حركت كالسكه


- اندازه گيري شتاب كاهنده ترمز گيري كالسكه
- اندازه گيري سرعت حركت جرثقيل (عادي و ظريف)
- اندازه گيري شتاب كاهنده ترمزگيري جرثقيل
- كنترل عملكرد ميكروسوئيچ هاي بالابري
- كنترل عملكرد ميكروسوئيچ هاي محدوده حركت
- اندازه گيري جريان مصرفي كليه الكتروموتورهاي در وضعيت هاي ممكن عملكرد.

فصل ششم – آزمايش بار
6-1‌)آزمايش مكانيزمهاي بلابري (استاتيك)
آزمايش استاتيك جهت حضول اطمينان از استحكام مكانيكي اجزاء‌انجام مي شود اين آزمايش براي مكانيزم بالابر اصلي و كمكي بصورت جداگانه صورت مي پذيرد در اين آزمايش سعي مي شود خطرناكترين حالت بارگذاري روي قطعات مكانيكي ايجاد گردد و موفقيت طرح منوط به عدم ايجاد ترك،شكست،خيز غيرمجاز (تغيير شكل دائمي)و خراب شدن رنگ تجهيزات مكانيكي مي باشد.بار لازم براي اجراي هر حالت آزمايش 25/1 برابر بار نامي،مي باشد.در صورتيكه از وزنه براي آزمايش استفاده شود،بايستي وزنه به اندازه 100 الي 200 ميليمتر ازسطح زمين و به مدت حداقل 10 دقيقه بصورت معلق نگهداشته شود عملاً براي انجام آزمايش استاتيك دو روش پيشنها مي گردد.
1- استفاده از وزنه
2- استفاده از جك هيدروليك
جهت انجام با توجه به هندسه فضاي ايجاد شده براي آزمايش،مقدار متناسبي كابل به دور استوانه پيچيده مي شود.در اين حالت بايستي جعبه قرقره متحرك و قلاب مربوطه را كنار گذاشت و كابلها را به دور قرقره هاي متعادل كننده مانند شكل (6-1)پيچاند.
براي آزمايش بارگذاري معادل بار نامي(12) كافيست اهرم كنترل وضعيت (12) روي حالت بارنامي قرار گيرد سپس وزنه اي معادل با دو برابر حداكثر بار هر طناب (12) توسط قرقره هاي متعادل كننده از زمين بلند شود اپراتور مي تواند هر دو حالت آه

سته و ظريف حركت را كنترل نمايد يعني سرعتهاي (13)V‌ و(13)0.1V‌ كنترل شوند.
در هنگام انجام آزمايش بايد مطمئن شد كه استوانه يك دور كامل تحت بار بچرخند تا همه دندانه هاي چرخدنده بكار افتند.چنانچه محدوديتي از نظر ارتفاع بالابري وجود داشته باشد آزمايش را مي توان چند بار با طناب بندي مجدد و علامت گذاري قطاع هاي دايره چرخدنده تكرار نمود ومطمئن شده كه دندانه هاي درگير شده اند.در اجراي اين آزمايش بايستي از دقت و صحت عمل ترمزگيري اطمينان حاصل نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید