بخشی از مقاله

گزارش چاه پيمايي

چاه به عمق 95 متر متعلق به شركت آب و فاضلاب روستايي واقع در روستاي شير ذيل از توابع شهرستان فومن توسط شركت حفاري قزل اوزن گيل با قطر 12 اينچ در تاريخ 5/12/85 چاه پيمايي گرديد.
بر اساس نتايج و بررسي هاي كاروناژ الكتريكي و كنترل و تطبيق آن با نمونه‌هاي اخذ شده از حفاري لايه هاي اعماق زمين گمانه آب مصرفي روستا چنين استنتاج مي گردد كه به طور كلي حفاري در لايه‌هاي آبرفتي كه نوع رسوبات آن عمدتاً قلوه سنگ، شن درشت و ريز، ماسه و سيلت و رس كه به صورت مخلوط رسوب گذاري شده‌اند و از نفوذپذيري متوسطي برخوردار مي باشد

رسوبات حفاري شده تا عمق 16 متري ريزدانه بوده و از عمق 16 الي 24 متري دانه درشت بوده و از عمق 24 الي 28 متري يك لايه كاملاً رسي حفاري گرديده و از عمق 28 الي 55 متري يك لايه مخلوط از نوع رس – شن، ماسه و سيلت حفاري شده و از عمق 55 الي 60 متري يك لايه درشت دانه حفاري شده و نفوذپذير مي باشد و از عمق 60 الي 70 متري سيلت، رس و ماسه حفاري شده و از عمق 70 الي 76 متري يك لايه نفوذپذير حفاري گرديده و از عمق 76 تا 80 متري يك لايه رسي حفاري شده و از عمق 80 الي 85 متري باز هم يك لايه مقاوم حفاري شده و از عمق 85 تا عمق 95 به تدريج به ميزان افزوده مي گردد و از نفوذپذيي ضعيفي برخوردار مي باشد.


نتيجه گيري و پيشنهاد
با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كاروتاژ الكتريكي مناسب ترين شبكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.
از عمق 0متر تا 18 متر برابر 18 متر لوله كور
از عمق 18متر تا 24 متر برابر 6متر لوله مشبك
از عمق 24متر تا 36متر برابر 12 متر لوله كور
از عمق 36متر تا 60متر برابر 24متر لوله مشبك


از عمق 60متر تا 70متر برابر 10 متر لوله كور
از عمق 70متر تا 76متر برابر 6 متر لوله مشبك
از عمق 76متر تا 80 متر برابر 4 متر لوله كور


از عمق 80متر تا 86 متر برابر 6متر لوله مشبك
از عمق 86متر تا 92 متر برابر 6 متر لوله كور و رسوبگر
از عمق 92متر تا 95 متر برابر 3 متر لوله‌گذاري پيشنهاد نمي‌گردد (بدليل رس زياد)
گشاد كردن چاه با قطر بزرگ و استفاده از گراول مناسب و شستشوي چاه به طور كامل انجام مي شود و توضيح اينكه جهت واضح و گويا بودن منحني هاي رزوسيتوتيه دوباره تهيه گرديد.
گزارش چاه پيمايي
چاه به عمق 60 متر متعلق به آب و فاضلاب روستايي استان گيلان واقع در روستاي آج بوزايه از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري خواجگي با قطر 12 اينچ و مختصات جغرافيايي x=37N2014 و ALT= 15m 49E4649 جهت مصرف شرب در تاريخ 8/6/85 چاه‌پيمايي شد.
نحوه چاه‌پيمايي از پايين به بالا


سطح گل حفاري در زمان چاه‌پيمايي 5/1 متر
سطح گل حفاري پس از آزمايش 5/1 متر
مقاومت گل حفاري 71/5 اهم متر در 25 درجه سانتي گراد
هدايت الكتريكي گل حفاري 1751 ميكرو مهوس بر سانتي متر
عمق در شروع چاه‌پيمايي 60 متر
عمق در پايان چاه‌پيمايي 6 متر
گزارش كاروتاژ الكتريكي


چاه به عمق 60 متر متعلق به سازمان آب و فاضلاب روستايي استان گيلان واقع در روستاي آج بوزايه از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري خواجگي با قطر 12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:
از عمق 0 تا عمق 2 متر: ماسه دانه ريز و سيلت
از عمق 2 تا عمق 6 متر: رس قهوه اي رنگ همراه با درصدي سيلت و ماسه
از عمق 6 تا عمق 18متر: رس قهوه اي متمايل به خاكستري همراه با ماسه و سيلت
از عمق 18 تا عمق 23 متر: مخلوطي از رس و سيلت و ماسه و درصدي شن
از عمق 23 تا عمق 28 متر: شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ و مقداري ماسه
از عمق 28 تا عمق 35متر: ماسه دانه ريز تا متوسط همراه با سيلت و قطعات خرد شده و قلوه سنگ
از عمق 35 تا عمق 37 متر: شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ
از عمق 37 تا عمق 42 متر: ماسه ريز دانه و سيلت و درصد ناچيزي شن
از عمق42 تا عمق 44 متر: ماسه متوسط تا درشت همراه با سيلت و شن خرد شده
از عمق 44 تا عمق 49 متر: ماسه متوسط نادرشت همراه با شن و قطعات

خرد شده قلوه سنگ در خميره رسي
از عمق 49 تا عمق 60 متر: قطعات خرد شده شن و قلوه سنگ همراه با درصد ناچيزي ماسه و سيلت
از عمق 60 تا عمق 70متر: عمدتاً رس به رنگ قهوه اي متمايل به خاكستري همراه با درصدي سيلت


نتيجه گيري و پيشنهاد:
پيشنهاد مي شود از سطح زمين تا عمق 60 متر برقو شود.
با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كار وتاژ الكتريكي مناسب ترين بشكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي شود.
از عمق 0 متر تا 20 متر برابر 20 متر لوله كور
از عمق 20 متر تا 26متر برابر 6 متر لوله مشبك


از عمق 26 متر تا 30 متر برابر 4 متر لوله كور
از عمق 30 متر تا 32 متر برابر 2 متر لوله مشبك
از عمق 32متر تا 49متر برابر 17متر لوله كور
از عمق 49 متر تا 51متر برابر 2 متر لوله مشبك


از عمق 51 متر تا 56 متر برابر 5 متر لوله كور
از عمق 56 متر تا 58 متر برابر 2 متر لوله مشبك
از عمق 58 متر تا 60 متر برابر 2 متر لوله كور و رسوبگير
تذكر: شستشو و پيستون زني با آب صاف و به ميزان مورد نياز انجام شود. ريختن شن دانه بندي شده جهت انجام گراول پك توصيه مي‌شود.
لازم بذكر است آبدهي يك چاه فقط پس از پايان عمليات حفاري و لوله گذاري و پس از انجام آزمايش پمپاژ تعيين مي گردد. پيشنهاد مي‌گردد در صورت لوله گذاري چاه عمليات گراول ريزي به طور كامل انجام و مراحل توسعه و شستشوي چاه با نظارت كامل انجام گيرد.
يادآوري مي شود ميزان آبدهي چاه علاوه بر قابليت انتقال و نفوذ نسبي لايه ها و مقاومت الكتريكي آنها به تغذيه جانبي و ميزان گسترش لايه آبدار نيز بستگي دارد. منحني هاي كاروتاژ الكتريكي و اصولاً چاه‌پيمايي يك بررسي كيفي است و لوله گذاري پيشنهادي و صرفاً به منظور كمك به كارشناس محترم امور آب ارائه شده است و كارشناس مي بايست با بررسي نقشه هاي ژئوفيزيكي و هيدروژئولوژي منطقه و بررسي چگونگي تغذيه جانبي لايه آبدار و تجربيات قبلي ميزان آبدهي احتمال چاه را تخمين بزند. ضمناً متذكر مي شود مقدار آبدهي واقعي چاه فقط پس از لوله گذاري و انجام آزمايش پمپاژ مشخص خواهد گرديد.
نتيجه گيري: پس از پيلو نمودن مختصات جغرافيايي چاه بر روي نقشه زمين شناسي قزوين –رشت ، مشخص مي گردد چاه در تشكيلات عصر حاضر به چينه شناسي رسوبات آبرفتي دلتائي بدون عمق 26-20 متري شامل شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ و مقاومت الكتريكي (68-40) اهم متر حاوي آب شيرين و از عمق 32-30 متري شامل ماسه دار و شن دانه درشت با مقاومت الكتريكي (75-50) اهم متر حاوي آب شيرين و از اعمق (51-49) حامل قطعات خرد شده شن و قلوه سنگ و درصد ناچيزي سيلت با مقاومت الكتريكي حدود 30 اهم متر و از عمق 56 متري به بعد شامل شن دانه ريز و ماسه دانه درشت با مقاومت نزديك 50-40 اهم متر و احتمالاً تحت فشار ديده مي شود.
گزارش چاه‌پيمايي


چاه به عمق 80 متر متعلق به سازمان جهاد كشاورزي واقع در روستاي كپورچال از توابع شهرستان بندر انزلي توسط شركت حفاري صدر آب ساحل با قطر 12 اينچ و مختصات جغرافيايي x=341760 و y=4153780 جهت مصرف كشاورزي در تاريخ 6/5/85 چاه‌پيمايي گرديد.
نحوه چاه‌پيمايي از پايين به بالا
سطح گل حفاري در زمان چاه‌پيمايي 2 متر
سطح كل حفاري پس از آزمايش 2 متر
مقاومت الكتريكي گل حفاري 15/10اهم متر و در 25 درجه سانتي‌گراد
هدايت الكتريكي گل حفاري 985 ميكرو مهوس بر سانتي متر
عمق در شروع چاه‌پيمايي 80 متر
عمق در پايان چاه‌پيمايي 6 متر
گزارش كاروتاژ الكتريكي
چاه به عمق 80 متر متعلق به سازمان جهاد كشاورزي واقع در روستاي كپورچال از توابع شهرستان بندر انزلي توسط شركت حفاري صدر آب ساحل با قطر 12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:
از عمق 0 تا 4 متر: عمدتاً رس با چسبندگي بالا
از عمق 4 تا 10متر: عمدتاً رس به رنگ خاكستري با چسبندگي زياد


از عمق10تا 16 متر: مخلوطي از ماسه و سيلت (ماسه دانه درشت)
از عمق 16 تا 23 متر: شن و ماسه دانه درشت و درصد ناچيزي سيلت
از عمق 23 تا 30 متر: عمدتاً رس
از عمق 30 تا 34 متر: مخلوطي از شن و ماسه دانه درشت
از عمق 34 تا 36 متر: مخلوطي از سيلت و رس با چسبندگي زياد
از عمق 36 تا 40 متر: مخلوطي از رس و ماسه و سيلت


از عمق 40 تا 57 متر: عمدتاً رس با چسبندگي زياد
از عمق 57 تا 71 متر: شن دانه درشت تا بسيار دانه درشت
از عمق 71 تا 76 متر: مخلوطي از شن و ماسه و سيلت در خميره رسي
از عمق 76 تا 80 متر: مخلوطي از شن و رس با چسبندگي زياد.
نتيجه گيري و پيشنهاد
پيشنهاد مي شود از سطح زمين تا عمق 75 متري برقو شود.
با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كاروتاژ الكتريكي مناسب ترين شبكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.
از عمق 0 متر تا 15 متر برابر 15 متر لوله كور
از عمق 15 متر تا 21 متر برابر 6متر لوله مشبك
از عمق 21 متر تا 31 متر برابر 10 متر لوله كور
از عمق 31 متر تا 33 متر برابر 2 متر لوله مشبك
از عمق 33 متر تا 55 متر برابر 22 متر لوله كور
از عمق 55 متر تا 69 متر برابر 14 متر لوله مشبك
از عمق 69 متر تا 75 متر برابر 6متر لوله كور و رسوبگير


تذكر: شستشو و پيستون زني با آب صاف و به ميزان كافي انجام گيرد. ريختن گراول دانه بندي شده جهت انجام گراول پكينگ پيشنهاد مي شود. لازم به ذكر است آبدهي يك چاه فقط پس از پايان عمليات حفاري و لوله گذاري و پس از انجام آزمايش پمپاژ تعيين مي گردد. پيشنهاد مي گردد در صورت لوله گذاري چاه عمليات گراول ريزي به طور كامل انجام و مراحل توسعه و شستشوي چاه با نظارت كامل انجام گيرد.


يادآوري مي شود ميزان آبدهي يك چاه علاوه بر قابليت نفوذ نسبي لايه ها و مقاومت الكتريكي آنها به تغذيه جانبي و ميزان گسترش لابه آبدار نيز بستگي دارد. منحني هاي كاروتاژ الكتريكي و اصولاً چاه‌پيمايي يك بررسي كيفي است و لوله گذاري پيشنهادي صرفاً به منظور كمك به كارشناس محترم امور آب ارائه شده است و كارشناسان امور آب مي بايست با بررسي نقشه هاي ژئوفيزيكي و هيدروژئولوژي منطقه و بررسي چگونگي تغذيه جانبي لايه آبدار و تجربيات قبلي ميزان آبدهي احتمالي چاه را تخمين بزنند. ضمناً متذكر مي شود مقدار آبدهي واقعي چاه فقط پس از لوله گذاري و انجام آزمايش پمپاژ مشخص خواهد گرديد.


نتيجه: به لحاظ ليتولوژي و ستون چينه شناسي از عمق (21-15) متري شامل شن و ماسه دانه درشت و درصدي ناچيز سيلت با مقاومت الكتريكي (110-95) اهم متر حاوي آب شيرين و از عمق (33-31) متري شامل مخلوطي از شن و ماسه دانه درشت و مقاومت الكتريكي (62-50) اهم متر و از عمق (69-55) متري شامل شن دانه درشت تا بسيار دانه درشت و با مقاومت الكتريكي (150-75) اهم متر حاوي آب شيرين و احتمالاً تحت فشار مي باشد.
گزارش چاه پيمايي
چاه به عمق 80 متر متعلق به شركت آب و فاضلاب روستايي گيلان واقع در روستاي شهيد بهشتي سراوان از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري صد آب ساحل با قطر 12 اينچ و مختصات جغرافيايي و و ALT =51m جهت مصرف شرب حفر گرديد.
نحوه چاه‌پيمايي از پايين به بالا
سطح گل حفاري در زمان چاه‌پيمايي 2 متر
سطح گل حفاري پس از آزمايش 2 متر
مقاومت الكتريكي گل حفاري 06/8 اهم متر و در 25 درجه سانتي‌گراد
هدايت الكتريكي گل حفاري 1240 ميكرو مهوس بر سانتي متر
عمق در شروع چاه‌پيمايي 80 متر
عمق در پايان چاه‌پيمايي 6 متر
گزارش كاروتاژ الكتريكي
چاه به عمق 80 متر متعلق به آب و فاضلاب روستايي گيلان واقع در روستاي شهيد بهشتي سراوان از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري صدر آب ساحل با قطر 12 اينچ حفر نموده و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:
از عمق 0 تا 4 متر: مخلوطي از رس و سيلت با چسبندگي بالا
از عمق 4 تا 5 متر: عمدتاً ماسه دانه متوسط تا دانه درشت


از عمق 5 تا 16 متر: عمدتاً قلوه سنگ و شن دانه درشت تا بسيار دانه درشت
از عمق 16 تا 20 متر: مخلوطي از سيلت و ماسه و شن با جورشدگي ضعيف.
از عمق 20 تا 25 متر: تناوبي از ماسه و شن دانه درشت و درصدي سيلت
از عمق 25 تا 48 متر: عمدتاً رس به رنگ سبز و قهوه اي مايل به سبز
از عمق 48 تا 57 متر: مخلوطي از سيلت و قلوه سنگ
از عمق 57 تا 65 متر: تناوبي از سيلت و شن و قلوه سنگ دانه درشت.
از عمق 65 تا 75 متر: مخلوطي از شن و ماسه و سيلت


از عمق 75 تا 80 متر: مخلوطي از ماسه و سيلت
نتيجه گيري و پيشنهاد
پيشنهاد مي شود از سطح زمين تا عمق 80 متر برقو شود.
با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كاروتاژ الكتريكي مناسب ترين شبكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.
از عمق 0 متر تا عمق 15 متر برابر 15 متر لوله كور
از عمق 15 متر تا عمق 24 متر برابر 9 متر لوله مشبك
از عمق 24 متر تا عمق 50 متر برابر 26 متر لوله كور
از عمق 50 متر تا عمق 55 متر برابر 5 متر لوله مشبك
از عمق 55 متر تا عمق 64 متر برابر 9 متر لوله كور
از عمق 64 متر تا عمق 73 متر برابر 9 متر لوله مشبك
از عمق 73 متر تا عمق 80 متر برابر 7 متر لوله كور رسوبگير
لازم بذكر است آبدهي يك چاه فقط پس از پايان عمليات حفاري و لوله گذاري و پس از انجام آزمايش پمپاژ تعيين مي گردد. پيشنهاد مي‌گردد در صورت لوله گذاري چاه عمليات گراول ريزي به طور كامل انجام مراحل توسعه و شستشوي چاه با نظارت كامل صورت گيرد.
يادآور مي گردد ميزان آبدهي هر چاه علاوه بر قابليت نفوذ نسبي لايه ها و مقاومت الكتريكي آنهاي به تغذيه جانبي و گسترش لايه آبدار نيز بستگي دارد. منحني هاي كاروتاژ الكتريكي و اصولاً چاه پيمايي يك بررسي كيفي است و لوله گذاري پيشنهادي صرفاً به منظور كمك به كارشناس محترم امور آب ارائه شده است و كارشناسان مي بايست با بررسي نقشه هاي ژئوفيزيكي و هيدروژئولوژي منطقه و بررسي چگونگي تغذيه جانبي لايه آبدار و تجربيات قبلي ميزان آبدهي

احتمالي چاه را تخمين بزنند. ضمناً متذكر مي شود ميزان آبدهي هر چاه فقط و فقط پس از لوله گذاري و انجام آزمايش پمپاژ مشخص خواهد شد.
نتيجه: به لحاظ ليتولوژي و ستون چينه شناسي از عمق 24-15 متري شامل مخلوطي از شن و قلوه سنگ دانه درشت با مقاومت الكتريكي 120-190 هم متر حاوي آب شيرين و از عمق 55-50 متري شامل مخلوطي از شن و قلوه سنگ با درصدي سيلت با مقاومت الكتريكي حدود 140 اهم متر احتمالاً تحت فشار و از عمق 73-64 شامل شن و قلوه سنگ دانه درشت با مقاومت الكتريكي حدود 140-130 اهم متر و احتمالاً تحت فشار مشاهده مي شود.
گزارش كاروتاژ الكتريكي


چاه به عمق 60 متر متعلق به آب منطقه اي گيلان واقع در روستاي لنگاچرك از توابع روستاي رودسر توسط شركت حفاري چاه سارگيل با قطر12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه‌بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:
از عمق 0 تا 3 متر: ماسه يكدست با قطر تقريبي 1 ميليمتر
از عمق 3 تا 4 متر: ماسه همراه با دانه هاي پراكنده شن
از عمق 4 تا 9 متر: رس متراكم و لغزنده به رنگ خاكستري
از عمق 9 تا 11 متر: رس همراه با دانه هاي پراكنده شن
از عمق 11 تا 13 متر: عمدتاً رس همراه با كمي شن
از عمق 13 تا 14 متر: شن همراه با رس داراي بوي لجن
از عمق 14 تا 27 متر: رس همراه با دانه هاي پراكنده شن
از عمق 27 تا 28 متر: شن همراه با رس
از عمق 28 تا 31 متر: رس و ماسه و شن
از عمق 31 تا 33 متر: مخلوطي از رس و ماسه و سيلت و شن
از عمق 33 تا 38 متر: رس همراه با دانه هاي پراكنده ماسه
از عمق 38 تا 40 متر: رس، ماسه و سيلت
از عمق 40 تا 42 متر: رس همراه با پوسته شكسته جانوران دريايي


از عمق 42 تا 44 متر: رس و ماسه و سيلت
از عمق 44 تا 47 متر: رس همراه با دانه هاي پراكنده شن
از عمق 47 تا 48متر:رس
از عمق 48 تا 49 متر: رس همراه با دانه هاي پراكنده شن
از عمق 49 تا 50 متر: رس
از عمق 50 تا 53 متر: رس و سيلت و ماسه همراه با دانه هاي پراكنده شن
از عمق 53 تا 60 متر: رس و سيلت


نتيجه گيري و پيشنهاد با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كاروتاژ الكتريكي مناسب ترين شبكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي شود.
از عمق 0 تا عمق 10 برابر 10 متر لوله كور
از عمق 10 تا عمق 16 برابر 6 متر لوله مشبك
از عمق 16 تا عمق 21 برابر 5 متر لوله كور


از عمق 21 تا عمق 24 برابر 3 متر لوله مشبك
از عمق 24 تا عمق 26 برابر 2 متر لوله كور
از عمق 26 تا عمق 30 برابر 4 متر لوله مشبك
از عمق 30 تا عمق 32 برابر 2 متر لوله كور
از عمق 32 تا عمق 38 برابر 6 متر لوله مشبك

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید