مقاله در مورد ‌‌ مختصری برکاربرد چند نرم افزار مهندسی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

مختصری برکاربرد چند نرم افزار مهندسی

نام نرم افزار (General Algebraic Modeling System) (GAMS)
موضوع:تحقيق در عمليات
در مسائل برنامه‌ريزي خطي ، غيرخطي ، عدد صحيح ، مختلط و ... بكار مي‌رود .انواع محدوديت‌ها را دربر مي‌گيرد ، تابع هدف در آن متغير تعريف مي‌شود ،پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات مي‌باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام نرم افزار: LINDO
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي ، عدد صحيح ، مختلط ، صفر و يك كابرد دارد . حل به دو روش انجام مي پذيرد : 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد ؛ 2- مرحله به مرحله آن را حل كند . داراي help خوب، شاملLindo/386 , Super lindo Lindo Studen ,است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام نرم افزار:LINGO
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي بكار مي‌رود . قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS ، استفاده از مزاياي Windows و help ، برقراري ارتباط با Excel ، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير ، 8000 محدوديت
------------------------------------------------------------------------------¬-------------------------------
نام نرم افزار:GINO
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي بكار مي‌رود . استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود ، داراي help و خوبگزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام نرم افزار:QSB
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي ، مسائل حمل و نقل ، برنامه‌ريزي پويا ، تئوري صف ،شبيه‌سازي و مديريت پروژه كاربرد دارد . تهيه گزارش نهايي ، حل مرحله به مرحله ، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و ...) ، امكان ديدن قسمت خاصي از مساله ، حل ترسيمي .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام نرم افزار:TORA
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي ، نظريه صف ، موجودي مسائل حمل و نقل (99 مبدأ ، 99 مقصد) كاربرد دارد . بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده ، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند ، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش نهايي ، قابليت ويرايش و اصلاح كليه موارد
نرم افزارهای طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي
1- نام نرم‌افزار ALDEP :
اطلاعات ورودي : طول و عرض زمين مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعاليت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترين درجه ارتباط، عرض نوار چيدمان، حداقل امتياز براي چاپ يك طرح
قابليت/ شرح: الگوريتم ايجاد كننده، مكانيزم كار تصافي، وارد كردن تعداد طرح‌هايي كه در هر مرحله بايد استقرار يابد، طرح استقراري در هر مرحله
2- نام نرم‌افزار: COMLAD


ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ ليست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات
قابليت/ شرح: ويرايش قوي‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهايي با امتياز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.
3- نام نرم‌افزار : Factory Flow
اطلاعات ورودي : جريان مواد، ميزان توليد و انواع توليد
قابليت/ شرح: رسم چارت‌هاي مختلف با رنگ‌هاي متنوع، تخمين فضاي انبار مورد نياز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد، فيلتر كردن دياگرام‌هاي پيوسته، استفاده از ابزارهايي مانند Factory OPT، Factory CAD براي ارائه Layout بهينه، طراحي چارت در 13 و ACAD12 و …
نرم افزارهای کنترل موجودي
1- نام نرم‌افزار: Alliance/ MFG
مشخصات :ارائه توابع كلي‌ MRP و MRPII مانند: پيش‌بيني، سفارش خريد، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ريزي، كنترل موجودي، كنترل كارگاهي، پيگيري وظايف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهاي Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و … دارا بودن يك واسطه باركد.
نرم افزارهای آمار و احتمالات
1- نام‌ نرم‌افزار : Mini Tab
نمودار : كليه نمودارهاي كنترل كيفيت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولي و … ، انواع نمودارهاي حرفه‌اي.


قابليت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روي Excel، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب هم‌بستگي، توزيع‌هاي پيوسته و گسسته، جداول فراواني، مقادير احتمالي) و تست‌هاي آماري، انجام رگرسيون خطي، پله‌اي و …، آناليز داده‌ها غيرپارامتري، سري زماني و انواع واريانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.
2- نام نرم‌افزار: SPSS
نمودار :انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت
قابليت: تهيه انواع جدول‌هاي احتمالات، تهيه انواع طرح‌هاي آماري، روش‌هاي رگرسيون و محاسبه انواع آن، آناليز داده‌ها غيرپارامتري و داده‌هاي آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌هاي آماري (ميانگين، ميانه و …) صدور فايل‌ها و Save كردن بر روي بقيه نرم‌افزارها مانند Access، help قوي.


3- نام نرم‌افزار: Statistica
نمودار : انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت مانند U، NP و … .
قابليت: انجام رگرسيون با هزاران متغير، قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره، تحليل و تفسير نمودارهاي كنترل كيفيت، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي آناليز زماني مانند پيش‌بيني و …، رسم طرح‌هاي مورد نياز در رگرسيون، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيع‌ها و تفسير آنها، داراي سيستم پيشنهاد كننده.
4- نام نرم‌افزار: StatGraph (STATG)
نمودار: تهيه انواع نمودارها مانند پارتو، كيفي وصفي، متغيري و … .
قابليت: در زمينه QC، آناليز واريانس (ANOVA)، رگرسيون، آناليز سري‌هاي زماني، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌هاي آماري و انواع توزيع‌هاي پيوسته و گسسته (برنولي، پواسون، كاي‌دو، يكنواخت و…) حل جدول Simplex.
نرم افزارهای تحقيق در عمليات
1- نام نرم‌افزار: General Algebraic Modeling System (GAMS)
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، غيرخطي، عدد صحيح، مختلط و
قابليت‌ها/ امكانات: انواع محدوديت‌ها، تابع هدف متغير تعريف مي‌شود، پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات.
2- نام نرم‌افزار: GINO


نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
قابليت‌ها/ امكانات: استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود، داراي help خوب، گزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد.
3- نام نرم‌افزار: LINDO
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، عدد صحيح، مختلط، صفر و يك
قابليت‌ها/ امكانات: حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. داراي help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است.
4- نام نرم‌افزار: Lingo
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
قابليت‌ها/ امكانات: قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزاياي Windows و help برقراري ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير، 8000 محدوديت.
5- نام نرم‌افزار: QSB
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ريزي پويا، تئوري صف، شبيه‌سازي و مديريت پروژه
قابليت‌ها/ امكانات: تهيه گزارش نهايي، حل مرحله به مرحله، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و …) امكان ديدن قسمت خاصي از مساله، حل ترسيمي.
6- نام نرم‌افزار: TORA
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، نظريه صف، موجودي مسائل حمل و نقل (99 مبدأ،99 مقصد)
قابليت‌ها/ امكانات: بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش

نرم افزارهای شبيه‌سازي
1- نام نرم‌افزار: AutoMod
قابليت‌ها/ امكانات: كاربرد در مدل‌سازي، سرعت بالا، تكميل خودكار، جزئيات مدل، ساختن مدل سه بعدي به طور اتوماتيك، امكان عيب‌يابي، قابل استفاده براي طرح‌ريزي.
2- نام نرم‌افزار: Micro Saint
قابليت‌ها/ امكانات: ايجاد سيستم‌هاي پيچيده شامل مدل‌هاي بزرگ از سيستم‌هاي ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ايجاد سريع مدل‌ها، قابليت ايجاد، شبيه‌سازي، آناليز و تفسير و طرح‌ريزي مدل‌ها، براي نشان دادن واقع‌گرايانه سيستم از طرح‌هاي متحرك استفاده مي‌شود.
3- نام نرم‌افزار: Siman
قابليت‌ها/ امكانات: اولين زبان شبيه‌سازي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي ساخت، اولين زبان قابل اجرا بر روي ميكروكامپيوترها، داراي منوهاي بسيار قوي، مشخص نمودن مشخصه‌هاي ديناميكي و استاتيكي، شبيه‌سازي در 3 قسمت انجام مي‌شود: 1‌- تهيه مدل؛ 2- تهيه چارچوب آزمايش؛ 3- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده.
4- نام نرم‌افزار: SimFactory
قابليت‌ها/ امكانات: كاربرد در طرح‌ريزي و شبيه‌سازي، رسم طرح مورد نظر در محيط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محيط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزييات، نمايش جريان مواد به صورت انيميشن، طراحي Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پيشگويي عملكرد فرايندها.


5- نام نرم‌افزار: Taylor
قابليت‌ها/ امكانات: شبيه‌سازي توليد محصولات به صورت تكي و بسته‌اي، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان ديدن مدل از زواياي مختلف و جهت‌هاي گوناگون، داراي مفسر بسيار قوي به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ايجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگي، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسير حركت و… ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌هاي مسيري.
6- نام نرم‌افزار: Vent Ana Simulation Environment (VENSIM)
قابليت‌ها/ امكانات: از كامل‌ترين نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي، كاربرد براي مدل‌هاي مفهومي، ايجاد، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها، در نسخه‌هاي PLE (ايجاد دياگرام و رمز عبور، شبيه‌سازي، مستند‌سازي)، Standard (قادر به ايجاد طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها) Professional (مدل كردن سيستم‌هاي پيشرفته و بهينه كردن آن)، DSS ( قابليت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه مي‌شود.

 


1- نام نرم‌افزار: VISIO
نمودارها : OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
قابليت‌ها/ امكانات: امكان تغيير شكل و ويرايش و تغيير رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن فضاهاي خالي.
2- نام نرم‌افزار: Harvard Graphics (HG3)
نمودارها :ميله‌اي، سازماني، چند‌گانه، نمودارهاي آماري
قابليت‌ها/ امكانات: ايجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهيه اسلايدهاي 35ميلي‌متري با يكFilm Recorde

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نرم افزار سیم هیدرولیک مدل بندی محیطی برای طرّاحی مهندسی و شبیه سازی سیستم های کنترل و برق هیدرولیک از سیمیولینک

word قابل ویرایش
46 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
توصیف محصول نرم افزار سیم هیدرولیک مدل بندی محیطی برای طرّاحی مهندسی و شبیه سازی سیستم های کنترل و برق هیدرولیک از سیمیولینک و مطلب است. آن به اساسی رویکرد شبکۀ فیزیکی محیط مدل بندی سیم اسکیپ است و حاوی کتابخانۀ جامعی از بوکها هیدرولیک است که کتابخانه های سیم اسکیپ هیدرولیک پایه و عناصر الکتریکی و عناصر انتقا ...

تحقیق در مورد مهندسی نرم افزار

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
مهندسی نرم افزارمهندسی نرم افزار ( SE ) طراحی ، توسعه و ثبت نرم افزار با بکارگیری تکنولوژی ها و کار با علم کامپیوتر ، مدیریت پروژه ، مهندسی محدوده های کاربرد طرح همبست ، مدیریت دارایی دیجیتال و دیگر زمینه ها است .اصطلاح مهندسی نرم افزار پس از 1968 عمومیت یافت در حین کنفرانس نرم افزار NATO 1968 بوسیله ریکس fl ...

دانلود پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2

PowerPoint قابل ویرایش
300 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : هدف این درس در رشته مهندسی کامپیوتر: برهیچ کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی درزندگی انسانهادارد. به طوریکه جداکردن نرم افزارهای کامپیوتری اززندگی بشرغیر    ممکن است. اسلاید 2 : جایگاه این درس دررشته مهندسی کامپیوتر: درس مهندسی نرم افزار،برای بهبود توسعه نرم افزارنقش مهمی راا ...

دانلود مقاله بررسی یک مدل موثر برای فرایند مهندسی نیازمندیها جهت توسعه نرم افزار و مدیریت نیازمندیها

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
Corporation, "Ten steps to effective requirements management," IBM Corporation, the United States of America, 2013. Dhirendra Pandey, Ugrasen Suman and A. K. Ramani' "$Q (IIHFWLYH 5HTXLUHPHQW (QJLQHHULQJ 3URFHVV 0RGHO IRU 6RIWZDUH HYHORSPHQW DQG 5HTXLUHPHQW 0DQDJHPHQW"' 3URF. RI ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQF ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی بانظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار ( نماتن )

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تاريخچه اقدامات مرتبط با نظام مهندسي نرم‌افزار ... پيش از نماتن: پروژه بررسي وضعيت نرم‌افزار كشور (1367) پروژه قرارداد تيپ نرم‌افزاري (1369) پروژه تدوين مقررات پيمان‌هاي نرم‌افزاري - مپنا (1371) پروژه تدوين برنامه صنعت نرم‌افزار (1378) تدوين و مديريت پر ...

دانلود فایل پاورپوینت مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آکسفورد با رشته مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه صنعتی شریف

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ¨معرفی مختصر دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آكسفورد ¨معرفی كوتاه دانشكده‌ها و رشته‌های مربوط به علوم كامپیوتر در دو دانشگاه ¨دروس رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورد ¨دروس رشته مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه صنعتی شریف(كلی) ¨دروس مشترك ¨توضیح برخی دروس غیرم ...

دانلود فایل پاورپوینت جزوه آموزشی مهندسی نرم افزار ( 1 ) ( برگرفته از کتاب پرسمن )

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل 8                                       تضمین کیفیت نرم افزار اسلاید 2 : نگاه اجمالی: تضمین کیفیت نرم افزار چیست؟تنها گفتن اینکه کیفیت نرم افزاری مهم است کافی نمی باشد 1)باید به روشنی بیان کنید که وقتی میگویید “کیفیت نرم افزار”منظورتان چیست2)یک ...

دانلود فایل پاورپوینت شناخت فرآیند مهندسی نرم افزار

PowerPoint قابل ویرایش
172 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مهندسی نرم افزار 1     شناخت    طراحي    پياده‌سازي    پشتيباني اسلاید 2 : شناخت سيستم براي هر واحد عملياتي بايد نيازهاي آن واحد مشخص شوند  تعيين چارت سازماني   تعيين چارت عملياتي  مقوله آناليز وظايف براي شناخت بهتر  مطرح مي گردد اسلاید 3 : ...