بخشی از مقاله

چکیده

هدف از ساختمانهای سبز ایجاد شده توسعه پایدار است؛ توسعهای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای دستیابی به نیازهایشان، در طراحی، ساختوساز و عملکرد ساختمانها تأمین کند. کوشش بر آن است تا با حداقل استفاده از منابع تجدید نشدنی، کمترین میزان زباله و آلودگی ایجاد گردد. یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای کلان پیشنهاد میشود، احداث دیوار سبز است. چنانچه صحیح طراحی و اجرا و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود به کاهش مصرف انرژی کمک کند دیوار سبز به عنوان یک دیوار مستقل و یا بخشی از یک ساختمان است که بخشی از آن و یا به طور کامل با پوشش گیاهی خاصی مزین شده است.

امروزه مفهوم دیوار سبز و همچنین کاربرد آن با استفاده از تکنولوژی مدرن هیدروپونیک گسترش یافته است. پوشش گیاهی جهت نمای سبز این دیوارها، همیشه بر روی بدنه خارجی دیوار قرار میگیرد. در این مقاله که روش پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است و رویکردی توصیفی دارد، سعی شده با تعریف و بررسی مزایای دیوارهای سبز و راهکارهای اجرایی آن دیدگاه جدیدی نسبت به این نوع دیوارها در معماری امروز ایران ارائه گردد. در پایان جمعبندی تحقیق از این پژوهش با تکیه بر نتایج بررسیها، همچنین کارآمدی و سودمندی این نماها به لحاظ زیستمحیطی تعیین شده است.

کلمات کلیدی: معماری پایدار ، دیوار سبز، نمای سبز، استفادهی بهینه از انرژی.

-1 مقدمه
تکنولوژی سبز برخاسته از معماری سبز و آن نیز از معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد که این نیز نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. حفاظت از انرژی، استفاده از اقلیم در هنگام طراحی، کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر، احترام به استفادهکنندگان از فضا، احترام به سایت وکلگرایی از اصول معماری سبز میباشد. دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهرهای معاصر و مترقی جهان پیدا میکند. دیوار سبز به دیواری گفته میشود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد. این مقاله در صدد معرفی نماهای سبز به عنوان راهحل معماری پایدار در کاهش مصرف منابع انرژی و ارتقاء کیفیت محیطزیست میباشد. نظریهی دیوار سبز بسیار قدیمی است. برای مثال در تاریخ معماری میتوان به باغهای معلق بابل و دیوارهای شیبدار زیگورات نانا، که 2100 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و با درختان و بوتهها پوشیده شده، اشاره کرد.

-2 تاریخچه دیوار سبز
دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم چنین تکنیک ها و روش های مختلفی وجود دارد که میتوان دیوارهای سبز را در ابعادهای متفاوت به منظور فضاسازی محوطه داخلی و یا نمای بیرونی ساختمان ایجاد کرد. دیوارهای سبز همچنین به صورت دیوارهای زنده، دیوارهای زیستی، باغهای عمودی یا بطور علمی دیوارهای پیچیده گیاهی عمودی نامیده میشوند. دیوار سبز دیوار آزاد یا ایستادهای است که به طور نسبی یا به طور کامل با پوشش گیاهی پوشیده شدهاست. دیوارهای سبز بسیار با شکوه هستند؛ کاربرد آنها در بام های سبز نمای دلنشینی را ایجاد مینماید که صرف نظر از مزایای زیست محیطیاش، همگان میتوانند از آن لذت ببرند. گاهی به ابعاد بزرگ آن برای پوشاندن دیوارهای خانه و ساخت محیطی شاداب و با طراوت بسیار مناسب است. سیستم آبیاری اکثر دیوارهای سبز متشکل از یک قاب، سلولها و کانالهای آبیاری است.

-3 مزایای استفاده از فناوری دیوارسبز

دیوارهای سبز دامنه وسیعی از فواید زیستمحیطی، اقتصادی واجتماعی را در بر میگیرند. پوشاندن نمای ساختمان با پوشش گیاهی، از نظر ابعاد زیستمحیطی در کاهش آلودگی هوا و آلایندهها، کاهش گازهای گلخانهای، کاهش دمای محیط پیرامون و تعدیل پدیدهی جزیرهی گرمایی شهری، کاهش آلودگی صوتی، کاهش مصرف انرژی و در یک کلام بهبود کیفیت محیطزیست نقش تعیین کنندهای دارند. دیوار سبز همچنین با ایجاد زیستگاه برای گونههای گیاهی و جذب گونههای جاندار و پرندگان از نظر اکولوژی و حفظ تنوع زیستی دارای اهمیت میباشد. از نقطه نظر اقتصادی نیز دیوارهای سبز با افزایش سطح فضای سبز ، حفاظت از سازه بنا و نیز بعد زیبا سازی محیط به ارزش بنا میافزاید. در جدول ذیل در مورد فواید دیوار سبز توضیحاتی بیشتری داده شده است.

فواید دیوارهای سبز همچنین، با ایجاد عایق حرارتی موجب ذخیره انرژی گرمایش و سرمایش در زمستان و تابستان و در نهایت کاهش هزینه های در ارتباط با مصرف انرژی میشود. سیستم آبیاری قطرهای دیوارهای سبز و چرخش آب در سیستم، منجر به ایجاد فضای سبز با حداقل مصرف در آب است. از نظر بعد اجتماعی دیوارهای سبز با ادغام طبیعت و ساختمان، و زیباسازی محیط زندگی شهروندان، موجب ایجاد و ارتقاء نشاط شده، به سلامت جسمی و روانی شهروندان کمک شایانی میکنند. زیباسازی منظر شهری و بهبود مناظر اطرافساختمان میتواند به عنوان دیگر مزایای اجتماعی این فناوری نو، مد تصویر شماره :1 نمونههایی از دیوار سبز نظر قرار گیرد. تصویر شماره1 نمونه هایی از دیوار سبز می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید