بخشی از مقاله

معرفی روش طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی

با استفاده از نرم افزار DuraPGulf

چکیده مقاله

در سواحل جنوبی کشور مشکلات موجود در دستیابی به بتن با پایایی مناسب منجر به خرابیهایی ناشی از خوردگی میلگردها می گردد که سالیانه خسارات فراوانی را برای کشور در بر دارد. برای حل این معضل، علاوه بر بررسی روشهای جلوگیری از آسیب دیدگی بتن باید به دنبال روشهایی بود که با استفاده از آن بتوان سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی را با توجه به مشخصات مصالح بکار رفته و شرایط محیطی، بر اساس عمر مفید مورد نیاز طراحی و از میان گزینه های موجود بهترین و اقتصادی ترین گزینه را برای ساخت، انتخاب نمود. به عبارت دیگر باید طراحی این نوع سازه ها در سواحل جنوبی کشور بر اساس پایایی انجام شود.

از جمله روشهای طراحی بر اساس عمر مفید در دنیا ، جمع آوری نتایج حاصل از آزمایشها و اطلاعات سازه های موجود برای ارائه مدلی است که استفاده از آن برای دست اندرکاران امر ساخت و ساز،ویژگیها و مزایایی از جمله کم هزینه بودن ، عدم نیاز به آزمایشهای دراز مدت و متعدد، قابلیت انعطاف برای استفاده در هر نوع سازه بتنی ، سهولت کاربرد و برخورداری از دقت مناسب را به همراه خواهد داشت.در کشور ما نیز می توان با جمع آوری اطلاعات موجود و انجام آزمایشهای تکمیلی ، مدلی را به صورت نرم افزاری ارائه نمود که به وسیله آن بتوان با سهولت کافی و دقت مناسب، عمر مفید سازه مورد نظر را برآورد نمود.

مدل DuraPGulf که شرح مختصری از ویژگیها ونحوه کاربرد آن در این مقاله ارائه گردیده است مدلی است نرم افزاری، که بدین منظور- طراحی بر اساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در سواحل جنوبی کشور- در انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران ، تهیه و تدوین شده است.

این مدل نرم افزاری می تواند با داشتن اطلاعاتی از قبیل طرح اختلاط بتن ، نوع و میزان عمل آوری بتن، شرایط قرار گیری سازه نسبت به دریا، تغییرات دمای محیط و نیز اثر استفاده از پوششهای سطحی، به عنوان ورودی ، عمر مفید سازه بتنی مورد نظر را پیشبینی نماید.

مقدمه

بتن به عنوان یکی از مصالح بالنسبه ارزان و پایا در محیطهای دریایی می باشد که می توان با قالب بندی آن را به هر شکل هندسی متناسب با ابعاد سازه مورد نظر در آورد. اما در بعضی موارد سازه بتن آرمه ساخته شده ، به دلایل طراحی ضعیف ، ضعف در اجرا، کیفیت نامرغوب مصالح و شرایط محیطی لحاظ نشده در طراحی و یا ترکیبی از این عوامل کارآیی مورد نظر را در دوره عمر مفید خود نخواهد داشت. در سالهای اخیر تعداد زیادی از سازه های بتنی در مناطق دریایی کشورهای مختلف دنیا در اثر این عوامل دچار آسیب دیدگی و یا خرابی زودرس شده اند. خوردگی آرماتورها در بتن از جمله رایج ترین این خرابیها در سازه های بتن آرمه بوده و یکی از مهمترین مشکلاتی است که مهندسان عمران امروزه در نگهداری سازه های بتن آرمه با آن مواجه می باشند.

در سواحل جنوبی کشور نیز مشکلات موجود در دستیابی به بتن با پایایی مناسب منجر به خرابیهایی ناشی از خوردگی میلگردها می گرددکه سالیانه خسارات فراوانی را برای کشور در بر دارد.برای حل این معضل، علاوه بر بررسی روشهای جلوگیری از آسیب دیدگی بتن باید به دنبال روشهایی بود که با استفاده از آن بتوان سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی را با توجه به مشخصات مصالح بکار رفته و شرایط محیطی، بر اساس عمر مفید مورد نیاز طراحی و از میان گزینه های موجود بهترین و اقتصادی ترین گزینه را برای ساخت، انتخاب نمود. به عبارت دیگر باید طراحی این نوع سازه ها در سواحل جنوبی کشور بر اساس پایایی انجام شود.

از جمله روشهای طراحی بر اساس عمر مفید در دنیا ، جمع آوری نتایج حاصل از آزمایشها و اطلاعات سازه های موجود برای ارائه مدلی است که استفاده از آن برای دست اندرکاران امر ساخت و ساز،ویژگیها و مزایایی از جمله کم هزینه بودن ، عدم نیاز به آزمایشهای دراز مدت و متعدد، قابلیت انعطاف برای استفاده در هر نوع سازه بتنی ، سهولت کاربرد و برخورداری از دقت مناسب را به همراه خواهد داشت.

در کشور ما نیز می توان با جمع آوری اطلاعات موجود و انجام آزمایشهای تکمیلی ، این مدل را به صورت نرم افزاری ارائه نمود که به وسیله آن بتوان با سهولت کافی و دقت مناسب، عمر مفید سازه مورد نظر را برای شرایط منطقه خلیج فارس و دریای عمان برآورد نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید