whatsapp call admin

مقاله کاندیشن مانیتورینگ و اتوماسیون تعمیرات در ماشین های کشاورزی

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

کاندیشن مانیتورینگ و اتوماسیون تعمیرات در ماشین های کشاورزی
چکیده :
با ورود تکنولوژی های پیشرفته در تولید تجهیزات و ادوات کشاورزی و افزایش هزینه های تعمیراتی بحث مانیتورکردن وضعیت ماشین هابرای دستیابی به اهداف مختلف به شکل یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده است .یکی از اهداف مهم درمانیتور کردن ماشین آلات کشاورزی ،جلوگیری از نواقص عمده توسط آنالیز کردن روند خرابی در مراحل اولیه پیشرفت و همچنین اعلان وضعیت آن می باشد که به عنوان اتوماسیون نت (نگهداری و تعمیر) شناخته می شود. برای برقراری اتوماسیون نت در ماشین هاتکنیک های کامپیوتری متعددی وجود دارد که برای اهدافی همچون جلوگیری از تعمیرات اضافی ،تشخیص و پیشگویی معایب قبل از خرابی و کاهش ضایعات به کار می رود. در این مقاله سعی شده است که کلیه روشهای مطرح در اتوماسیون نت را مورد بررسی قرار داده و اهمیت آن را با ذکرنتایج یک مطالعه موردی نشان دهیم و نتایج حاصله موید این مطلب است که با برقراری یک برنامه موثر مانیتورینگ می توان تا ۴٠% از مجموع مخارج تعمیراتی را کاهش داد .
کلیدواژه ها :مانیتورینگ -اتوماسیون -نگهداری وتعمیر(نت )-آنالیز-معایب

مقدمه :
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که بیشتر وارد کننده تکنولوژی و ماشین آلات کشاورزی از کشورهای پیشرفته می باشند لازم است که در امر نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک ها و سیستم های پیشرفته سرمایه گذاریهای لازم صورت پذیرد تا بتوان حداکثر بهره وری از سرمایه های هزینه شده در خرید ماشین آلات را بعمل آورد .
اتوماسیون نمودن وبه کار گیری تکنیک های مناسب برای نگهداری از ماشین آلات مسلما” در بالا بردن کیفیت و طول عمر ماشین ها ،بهره وری بیشتر از ماشین ها ،تولید بیشتر وتقلیل هزینه ها کمک شایانی می نماید . لازم به ذکر است که هزینه های نگهداری و تعمیرات بستگی به نوع ماشین و موارد خاص آن دارد .ولی باید گفت این هزینه ها معمولا”بین ١۵% تا ۴۵%از هزینه کالاهای تولید شده راشامل می شود . خوشبختانه امروزه با تحولی که در بکارگیری شبکه های عصبی و منطق فازی در نگهداری از ماشینها و تشخیص عیوب ایجاد شده و با توجه به تنوعی که در تکنیکها و سیستمهای مختلف نگهداری و تشخیص عیوب در ماشینهای مختلف وجود دارد، راه را برای اتوماسیون کردن ماشین آلات با بکارگیری تکنیکهای مختلف نگهداری از سیستمهای مکانیکی هموار نموده است .
مواد وروشها:
با توجه به اینکه اکثر ماشین ها نمی توانند به طور پیوسته در حال کارکردن باشند و به ناچار زمان هایی را در خرابی ، تعمیر و …
سپری می نمایند ما ناچار به تعریف قابلیت یا پتانسیل بهره برداری (Availability) در ماشین ها هستیم که در این تعریف اگر میانگین زمان سپری شده برای تعمیر را Main Time To Repaire(MTR) و میانگین زمان کارکرد ماشین ما بین خرابی ها را Main Time Between Failure(MTF)بنامیم می توان گفت که قابلیت بهره برداری “A” از رابطه زیر به دست می آید :[۴]

بنابراین پتانسیل بهره برداری ماشین فقط با افزایش عمر کاری ماشین و کاهش زمان تعمییرات و یا هر دو قابل افزایش است به
عبارت دیگر این پتانسیل تابعی از دو متغیر قابلیت اطمینان وقابلیت نگهداری ماشین می باشد که داریم :
A=f(R,M)
که این روابط را می توان به صورت شکل ١نشان داد.

مانیتور کردن زمانی با صرفه و ممکن خواهد بود که ما بتوانیم در زمان مناسب ، مشخصه های اولیه معایب را تشخیص بدهیم . در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات منحنی معروف آنالیز معایب (Bath Tube Curve) قدرتمند برای بررسی ها می باشد که شامل سه مرحله زیر است (شکل ٢)
مرحله اول :تجربه چندین ساله از آمار خرابی های مختلف نشان داده که درصد زیادی از ماشین ها در مرحله شروع به کار ماشین دچار خرابی شده اند که با گذشت زمان این خرابی ها به سرعت کاهش می یابند واین خرابی ها به عواملی همچون قطعات ضعیف
،مونتاژ بد و… برمی گردد که نگهداری و تعمیرات بر اساس عیوب (Failure Based Maintenance) یک استراتژی بهینه برای این مرحله می باشد
مرحله دوم : مرحله عمر مفید ماشین است که مقدار خرابی ها به طور محسوسی ثابت است و به سختی می توان دلیل خرابی ها را تحلیل کرد و معمولآ به دلیل عواملی همچون تغییر ناگهانی در فشار هنگام کار کردن ،وضعیت محیط و… ممکن است اتفاق بیفتد.در این مرحله نگهداری وتعمیرات براساس یک برنامه زمان بندی شده (Time Scheduled Maintenance) انجام می گیرد که در قالب نگهداری به روش پیشگیری (نت پیشگیرانه ) (Preventive Maintenance) ظاهر می شود.
مرحله سوم : در این مرحله خرابی ها و معایب رو به افزایش گذاشته که در واقع مرحله فرسایش و زوال (Wear Out) است و در این راستا بکار گیری تکنیک هایی که نگهداری را براساس وضعیت ماشین (Condition Based Maintenance) محاسبه و تحلیل می کنند حائز اهمیت می باشد .

تشخیص معایب در ماشینها را می توان بعنوان تکنیکی برای دقت و کنترل ضریب اطمینان وضعیت ماشین وپیشگویی آینده آن نام برد. کاندیشن مانیتورینگ در بر گیرنده محاسبات و کنترل همه پارامتر های لازم اولیه وثانویه ای است که توسط ماشین به هنگام کار کردن ارائه می شود . فشار ،درجه حرارت و…پارامترهای اولیه می باشند در حالیکه ارتعاشات صدا،خوردگی و… پارامترهای ثانویه می باشند .
بطور کلی می توان گفت کاندیشن مانیتورینگ به دو روش زیر صورت می گیرد :
١- چک کردن وضعیت ماشین در مواقع مختف (موقتی) (Condition Checking)
٢- مانیتور کردن وضعیت ماشین در تمامی مواقع (Trend Monitoring)
در روش اول کاندیشن ماشین در زمان چک کردن بستگی به محاسبات ثبت شده در مواقع بررسی دارد و دقت در ادامه کار ماشین یا پیشگویی زمان توقف جهت تعمیرات اساسی را مشکل می سازد ولی در روش دوم با توجه به محاسبه و تفسیر مداوم اطلاعات گرفته شده از ماشین ،تعمیرات در مراحل اولیه قابل تشخیص بوده و با توجه به روند پیشروی آن می توان تصمیم دقیق تری جهت خواباندن ماشین و زمان مناسب تعمیرات گرفت . که برای رسیدن به این اهداف بایستی سه مرحله کاندیشن مانیتورینگ را اجرا
کرد که عبارتند از :
الف : کشف (Detection) پیشرفت خرابی در مراحل اولیه ب : تشخیص (Diagnosis) مبدا عیب
ج : پیشگیری (Prognosis) از طریق پیشگویی توسط محاسبات بعدی
مهمترین تکنیک های کاندیشن مانیتورینگ عبارتند از :
١- مانیتورینگ ارتعاشات : (VIBRATION MONITORING)
آنالیز ارتعاشاتی که از ماشین ضبط می شود کمک زیادی در در تشخیص عیوب ماشین می کند . برای مانیتور کردن عیوب ماشین
بوسیله ارتعاشات پارامتر های مهمی را که باید آنالیز کرد عبارتند از :
الف : دامنه ارتعاشات (Amplitude) برای پاسخ دادن به این سوال است که آیا ماشین نرم کار می کند یا خیر ؟
ب : فرکانس یا توالی (Frequency) برای مقایسه با سرعت ماشین و اینکه عیب ماشین در چه فرکانسی خود را نشان می دهد .
ج : زاویه فاز یا دوره (Phase Angel) برای محاسبه وضعیت بالانس بودن و موقعیت باقیماندن غیر بالانس در محور و محاسبه سرعت بحرانی در حالت بالانس
د : شکل ارتعاشات (Vibration Form) که به دو صورت نمایش بر اساس زمان (Time Base Presentation) و نمایش مداری (Orbital Presentation) ظاهر می گردد که توسط آن می توان دامنه ارتعاش ، فرکانس و زاویه فاز را محاسبه کرد و دریافت که ماشین چه کار می کند .
٢- مانیتورینگ مشاهداتی (VISUAL MONITORING) که شامل موارد زیر می باشد: الف – لنزهای بزرگ کننده (Magnifying lenses)
ب -عکسبرداریها(Photographs)
ج – مشاهده از طریق فیبرهای نوری(Fiber Optic Scanners)
د- اثر گذاری سطوح (Surface Imprinting)
و- بازرسی مشاهداتی از راه دور (Remote Visual Inspection)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 10 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد