بخشی از مقاله

نت (اینترنت)

4- چه كسي آنرا ايجاد كرد؟ چطور آن ايجاد شد ؟ DHCP به وسيله گروه كاري پيكربندي ديناميك ميزبان نيروي كاري مهندسي اينترنت ايجاد شد. ( IETF ، يك سازمان داوطلب كه پروتوكل هايي را براي استقاده دراينترنت تعيين ميكند. ) اينچنين ، تعريفش در يك RFC ثبت شده است و هيئت فعاليتهاي اينترنتي جايگاهش را با استانداردسازي اينترنت تصديق ميكند. با اين نوشته DHCP يك قرارداد استاندارد با پيش نوسي اينترنتي است و انتخابي است .

BOOTP يك پروتوكول استاندارد با پيش نويش اينترنتي است و توصيه شده است . جهت كسب كردن اطلاعات بيشتر درمورد استاندارد سازي اينترنت RFC2300 را مشاهده كني . 5- آن چگونه با BOOTP يا RARP متفاوت است . DHCP براساس BOOTP است و بعضي از سازگاري هاي پسرو را حفظ وبرقرار ميكند. اختلاف اصلي اين است كه BOOTP جهت پيكربندي قبلي دستي اطلاعات ميزبان در يك پايگاه داده سرويس دهنده طراحي شده بود. درحاليكه DHCP اجازه تخصيص ديناميك آدرس هاي شبكه و پيكربندي ها را با ميزبانهاي جديدا ضميمه شده ميدهد. به علاوه DHCP اجازه بازيابي و تخصيص دوباره آدرس هاي شبكه ازطريق يك مكانيسم اجاره دهنده را ميدهد

. RARP يك پروتوكولي است كه توسط sun و ديگر فروشندگان مورد استفاده قرار ميگيرد كه اجازه ميدهد يك كامپيوتر شماره پروتوكول اينترنتي خودش را پيدا كند كه يكي از پارامترهاي پروتوكول است كه به طور نمونه به وسيله DHCP يا BOOTP به سيستم ايستگاه پردازشگر منتقل ميشود. RARP ديگر پارمترها مورد پشتيباني قرار نميدهد وبا استفاده كردن از آن يك سرويس دهنده ميتواند تنها به يك شبكه محلي لن سرويس دهد .DHCP و BOOTP طراحي شده اند ازاينرو آنها ميتوانند مسير يابي شوند. 6- آن چگونه با vLANs متفاوت است ؟ DHCP و VLANs مفهوم متفاوتي دارند و بعضي اوقات براي همان مرحله به عنوان راه حل هاي مختلف درنظر گرفته شده اند. درحاليكه آنها هدفي مشترك دارند

( آسان كردن حركات كامپيوترهاي شبكه سازي شده ) VLANs يك تغيير تحولي ر ابه يك شبكه محلي لن نسبت به DHCP ارائه ميدهد. يك سرويس دهنده DHCP و نماينده هاي پيشرو ميتوانند به شما اجازه دهند تا چيزهايي را نصب كنيد طوري كه شما ميتوانيد يك كامپيوتر ايستگاه پردازشگر را ازيك شبكه يا زير شبكه قطع كنيد و آنرا به ديگري وصل كنيد و فورا آنرا فعال كنيد و آن به طور خودكار پيكر بندي شده است . در ارتباط با ديناميك DNS آن به طور خودكار همان نام را به مكان جديدش ميدهد . تجهيزات شبكه محلي لن قدر به VLAN با تعيين VLAN ديناميك به شما اجازه ميدهند تا چيزها را پيكربندي كنيم ازاينرو يك كامپيوتر سرويس دهنده ميتواند به هر درگاهي وصل شود و همان شماره پروتوكول اينترنتي را داشته باشد و درهمان زير شبكه باشد . شبكه فعال VLAN يا پيكر بندي خودش را دارد كه فهرست بندي ميكند كه آدرس هاي MAC به هر VLAN متعلق ميباشد يا آدرس پروتوكول اينترنتي منبع بسته هاي كوچك پروتوكول اينترنت را تعيين ميكنند كه كامپيوتر سرويس دهنده ميفرستد. بعضي از اختلافات در دوروش است

: 1- DHCP با پيكر بندي دوباره ايستگاه پردازشگر تغييرات را جابه جا ميكنند. درحاليكه يك شبكه تواناي VLAN آنرا با پيكربندي دوباره درگاه شبكه كه ايستگاه پردازشگر به طرف آن حركت ميكند جابه جا ميكند. 2- پيكربندي دوباره ديناميك DHCP نياز به يك سرويس دهنده DHCP و نماينده پيشرو در هر مسير ياب و قابليت DHCP در هر پشتيباني پروتوكول اينترنتي هر ايستگاه پردازشگر دارد. قابليت مشابه در VLAN نياز به اين دارد كه كليه هابها درسرتاسر شبكه با پشتيباني كردن از همان طرح VLAN ، VLAN را فعال و توانا ميسازد. درارتباط با اين موضوع پشتيباني VLAN بدون توانايي استفاده مفيد اختصاصي است اما استانداردها توسعه يافته اند. 3- پروتوكل پيكربندي ديناميك ميزبان ميتواند يك كامپيوترايستگاه پردازشگر را براي شما پيكر بندي كند درحاليكه يك شبكه تواناي VLAN نميتواند پيكربندي كند.

4- پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان به طور كلي هدفش ارائه كردن قابيلت حركات آسان به شبكه ها است كه بر يك اساس جغرافيايي يا براساس شبكه هاي جداگانه به زير شبكه ها تقسيم ميشوند. VLAN به طور كلي هدفش به شما اجازه ميدهد كه بر بعضي از اساسها نسبت به اساس جغرافيايي زير شبكه ها را را برقرار كند به جاي اينكه درهمان زير شبكه هركسي را در يك دفتر ميگذارد و هر فرد را دريك زير شبكه ميگذارد كه به سرويس دهنده هايي دسترسي دارند كه آن شخص نياز دارد. يك موضوعي وجود دارد كه سعي ميكند از پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا BOOTP و LAN درهمان زمان به خصوص با طرحي كه شبكه تواناي VLAN براساس آدرس پروتوكول اينترنت منبع كامپيوتر ايسستگاه پردازشگر VLAN ايستگاه پردازشگر را تعيين ميكند. با انجام دادن اين كار فرض براين است كه كامپيوتر سرويس دهنده قبلاً پيكربندي شده است كه مانع استفاده از شبكه جهت به دست آوردن اطلاعات پيكربندي از يك سرويس دهنده پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا BOOTP ميگردد.

7- پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان از چه پروتوكول و درگاهي استفاده ميكند ؟ پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان مانند BOOTP با به كارگيري درگاه هاي 67و 68 بالاي UDP اجرا ميشود. 8- يك آدرس پروتوكول اينترنتي چيست؟ يك آدرس پروتوكول اينترنت ( كه همچنين يك شماره پروتوكول اينترنتي ناميده شده است ) يك عددي است ( به طور نمونه به عنوان 4 عدد جدا شده با نقطه ها يعني 107.4.1.3 يا 84.2.1.111 ) كه به طور يكساني يك كامپيوتر را شناسايي ميكند كه ازاينترنت استفاده ميكند. آن مشابه با شماره تلفنتان است كه شماره تلفن به وسيله شبكه تلفن استفاده ميشود كه مكالمه هايي را براي شما جهت دهي ميكند.

آدرس پروتوكول اينترنت جهت هدايت كردن اطلاعات به كامپيوترتان توسط اينترنت مورد استفاده قرار ميگيرد مثال اطلاعاتي كه جستجوگر وبتان بازيابي ميكند و زماني كه شما درحال جستجو كردن دراينترنت هستيد نمايش داده ميشوند. يك وظيفه پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان كمك كردن به مسئله به دست آوردن يك شماره پروتوكول اينترنتي كاركردي و منحصر به فرد به وسيله كامپيوترهايي است كه ازاينرتنت استفاده ميكنند. 9- يك آدرس MAC چيست ؟ يك آدرس MAC ( كه همچنين يك آدرس اترنت يا يك آدرس MAC .IEEE ناميده شده است . ) يك شماره است ( به طور نمونه به عنوان 12رقم برمبناي شانزده صفر تا 9 و A تا F يا به عنوان 6 شماره برمبناي شانزده كه با نقطه ها يا كولونها جدا ميشوند ) كه به طور منحصر به فردي يك كامپيوتر را شناسايي ميكند كه يك رابط اترنت دارد.

مانند شماره پروتوكول اينترنت آن شامل هيچ نشانه اي از جايي كه كامپيوتر تعيين محل شده است نميشود. در كاربرد نمونه روتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان سروسي دهنده از يك آدرس MAC كامپيوتر مورد نياز جهت شناسايي كردن آن به طور منحصر به فرد استفاده ميكند. 10- يك اجاره پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان چيست ؟ يك اجاره پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان مقدار زماني است كه سرويس دهنده پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان جهت استفاده كردن از يك آدرس پروتوكول اينترنتي خاص به ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان اجازه ميدهد. يك سرويس دهنده نمونه به مديرش اجازه ميدهد تا زمان اجاره را تعيين كند. 11- يك شناسايي ايستگاه پردازشگر چيست ؟ آنچه كه جهت هدف پروتوكول پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان شناسايي ايستگاه پردازشگر جهت شناسايي كامپيوتر ايستگاه پردازشگر مورد استفاده قرار ميگيرد. به طور پيشفرض پياده سازي هاي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان با اين منظور آدرس MAC ايستگاه پردازشگر را به كار ميگيرد. اما پروتوكول پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان اجازه ديگر انتخابات را ميدهد.

بعضي از پياده سازيهاي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يك انتخاب نصب دارند تا هويت ايستگاه پردازشگري را كه ميخواهيد مشخص كنند. يك راه چاره براي آدرس MAC به سادگي يك رشته كاراكتري از انتخاب شما است.درهر مورد به منظور كاركرد پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان شما بايد مطمئن شويد كه هيچ ايستگاه پردازشگر ديگري از هويت ايستگاه پردازشگري كه شما انتخاب ميكنيد استفاده نميكند و شمابايد مطمئن شويد كه سرويس دهنده پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان آنرا قبول خواهد كرد. 12- چرا نبايد ايستگاههاي پردازشگر بدون استفاده كردن از يك سرويس دهنده عددهاي پروتوكول اينترنت را تعيين كنند. ؟ توسعه دادن نرم افزار براي دستگاه هاي ايستگاه پردازشگر كه يك آدرس استفاده نشده را با انتخاب كردن غير منتظره آنها به طور نظري اماكن پذير است و درخواستي از كليه دستگاه هاي ديگر ايستگاه پردازشگر را پخش ميكنند تا ببينند آيا آنها از انها استفاده ميكنند .

اپل تاك درمورد اين ايده طراحي شده است و MacTCP اپل ميتواند براي انجام دادن اين مورد براي پروتوكول اينترنت پيكربندي شود. هرچند اين روش تعيين آدرس پروتوكول اينترنت معايبي دارد. 1- يك كامپيوتري كه به يك عدد پروتوكول اينترنت دائما تعيين شده نياز دارد ممكن است خاموش شود و با دستگاهي كه بالا مي آيد عددش را ازدست بدهد. اين مسائلي را براي پيداكردن سرويس ها و امنيت به همراه دارد. 2- يك شبكه ممكن است به طور موقتي به دو شبكه غير ارتباطي تقسيم شود درحاليكه يك جزء شبكه كاركردي ندارد. درطي اين زمان دو دستگاه مختلف ايستگاه پردازشگر ممكن است ادعا كردن همان عدد پروتوكول اينترنتي را به پايان برساند. زماني كه شبكه برميگردد آنها شروع به بدكاركردن ميكنند. 3- اگر چنين تعيين ديناميكي محدود به دامنه هايي از آدرس هاي پروتوكول اينترنت شود ،

ازاينرو دامنه ها در هر دستگاه روميزي پيكر بندي ميشوند تا اينكه به طور مركزي مديريت شوند. اين ميتواند منجر به خطاهاي مخفي پيكر بندي شود و تغيير دادن دامنه مشكل ميباشد. مسئله ديگر در استفاده كردن از چنين دامنه هايي آسان حركت دادن يك كامپيوتر از يك زير شبكه به ديگري است. 13- آيا پرتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ميتواند به لحاظ آماري از آدرس هاي تعيين شده پشتيبانب به عمل آورد ؟ بله . حد اقل هيچ چيزي در پروتوكول وجود ندارد كه مانع اين امر شود و يك نفر توقع دارد كه آن يك ويژگي از هر سرويس دهنده پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان باشد. اين درواقع يك موضوع سرويس دهنده است و ايستگاه پردازشگر بايد به هردوروش كار كند. RFC به تخصيص دستي اشاره ميكند.

14- پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان و BOOTP چگونه زيرشبكه هاي دستي را كنترل ميكنند ؟ براي موقعيتهايي كه بيش از يك شبكه محلي لن وجود دارد كه هر كدام با عدد زيرشبكه خودش ميباشد دو روش وجود دارد. اولين روش اين است كه شما ميتوانيد يك سرور جداگانه راروي هر زير شبكه برقرار كنيد . دوم اينكه يك ويژگي از بعضي از مسير يابها كه پيشرو BOOTP نام دارد برروي زير شبكه ديگر درخواستهاي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان و BOOTP را به يك سرور انتقال ميدهد و پاسخها را به ايستگاه پردازشگر برميگرداند. بخشي از چنين مسير يابي ( يا سروري كه به عنوان يك مسير ياب عمل ميكند )

كه اين كاررا انجام ميدهد يك عامل پيشرو BOOTP نام دارد. به طور نمونه شما مجبوريد كه آنرا دررابط با زير شبكه سرويس گيرنده قعال كنيد و مجبوريد كه آنرا با آدرس پروتوكول اينترنت سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا BOOTP پيكربندي كنيد. در يك مسير ياب Cisco آدرس به عنوان آدرس كمك كننده UDP شناخته شده است. 15- آيا يك ايستگاه پردازشگر BOOTP ميتواند از يك سرور BOOTP راه اندازي شود. ؟ تنها درصورتيكه سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان به طور خاصي نوشته شده است نيز پرس و جوهاي BOOTP را انجام دهد. 16- آيا يك ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ميتواند ازيك سرور BOOTP راه اندازي شود؟ تنها درصورتيكه ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان كه به طور خاصي نوشته شده است از پاسخ يك سرور BOOTP استفاده كند. آن فرضاً به عنوان يك اجاره بي پايان در آدرس هاي پروتوكول اينترنت يك پاسخ BOOTP را ميدهد. به خصوص ، پشته پروتوكول اينترنت TCP كه شامل ويندوز 95 ميشود اين قابليت را ندارد.

17- آيا يك سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان فرضاً ميتواند از يك ايستگاه پردازشگر BOOTP پشتيباني كند ؟ RFC با چنين توانايي استفاده مفيدي واضح است . به طور خلاصه يك سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ممكن است ايستگاه هاي پردازشگر BOOTP را پشتيباني كند. لغت MAY چنين پشتيباني را نشان ميدهد هرچند مفيد است به عنوان يك انتخاب درنظر گرفته ميشود. يك منبع اغتشاش دراين مورد عبارت زير در بخش 1.5 RFC 1541 است . پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان بايد براي ايستگاه هاي پردازشگر فعلي BOOTP سرويسي را فراهم كند. هرچند اين عبارت يكي از ليست هاي اهداف طرح كلي براي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان است يعني آنچه كه طراحان پروتوكول پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان رابه عنوان اهداف خودشان تعيين كرده اند . آن در ليست نيازمنديها براي سرورهاي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان نيست. 18- آيا يك ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان فرضا ميتواند ازيك سرور BOOTP استفاده كند ؟ RFC با چنين توانايي استفاده مفيدي واضح است . يك ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ممكن است از يك پاسخ سرور BOOTP استفاده كند درصورتيكه پيكربندي برگشته از سرور BOOTP براي ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان قابل قبول باشد

. لغت MAY چنين پشتيباني را نشان ميدهد و هرچند مفيد است به عنوان يك انتخاب درنظر گرفته شده است . 19- آيا يك ايستگاه پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا سرور ميتوانند جهت جور كردن آدرس ديناميكي تعييد شده ايستگاه پردازشگر باعث شود كه يك سرور سيستم نامگذاري حوزه اطلاعات سيستم نامگذاري حوزه ايستگاه پردازشگر را به روز درآورد ؟ RFC 2136, 2137 يك راهي را نشان ميدهد كه اطلاعات سيستم نامگذاري حوزه ميتوانند به طور ديناميك به روز درآورده شوند. استفاده از اين به يك سرور سيستم نامگذاري حوزه نياز دارد كه اين ويژگي را پشتيباني ميكند و يك سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان كه از آن استفاده ميكند. RFC ها خيلي قديمي هستند و پياده سازي ها كم هستند.

در زمان ميانگين سرور هاي سيستم نامگذري دامنه وپروتوكول پيگربندي ديناميك ميزبان وجود دارند كه از طريق وسايل اختصاصي اين كاررا انجام ميدهند. 20- آيا يك سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ميتواند ازسرويس پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ديگري پشتيباني كند؟ شما ميتوانيد دو يا سرورهاي بيشتري داشته باشيد كه براي آدرس هاي مختلف اجاره ها را تعيين ميكند. اگر هر كدام يك اشتراك پويايي داشته باشند كه براي همان ايستگاه هاي پردازشگر قابل دسترسي باشد حتي اگر يك سرور غير فعال شود يكي از آن ايستگاههاي پردازشگر ميتواند ازسرور ديگر يك آدرس را اجاره دهد. هرچند بدون ارتباطات بين دو سرور جهت ابه اشتراك گذاشتن اطلاعاتشات درمورد اجاره هاي فعلي وقتي يك سرور از كار مي افتد هر ايستگاه پردازشگر با اجاره كردن آن نميتواند با سرور ديگر اجاره شان را دوباره تجديد كند. چنين ارتباطاتي هدف سرور پروتوكول سرور به سرور است. امكان دارد كه بعضي از فروشندگان سرور با ارتباطات سروربه سرور اختصاصي خودشان اين موضوع را مورد مخاطب قرار بدهند. 21- چه زماني روتوكول سرور به سرور تعيين ميشود ؟

DHC WG IETF به طور فعالي درحال بررسي كردن موضوع درارتباطات سرور داخلي است . پروتوكول بايد به زودي تعيين شود. 22- آيا يك ليست پستي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان وجود دارد ؟ چندين ليست وجود دارد . ليستها به وسيله listserv@bucknell.edu اجرا ميشوند كه ميتوانند جهت اشتراك يافتن و قطع ارتباط مورد استفاده قرار بگيرند. آرشيوهايي براي dhcp-v4 ( كه ليست پيكربندي ميزبان نام دارند ) در ftp.bucknell.edu/pub/dchp/‌ ftp://. ذخيره ميشوند. 23- در يك محيط زير شبكه چگونه سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان كشف ميكند كه از چه زير شبكه اي يك درخواست صورت گرفته است ؟ پيامهاي ايستگاه هاي پردازشگر پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان به وسيله عومل رله پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان به سرورهاي خارج از شبكه فرستاده ميشود كه غالباً بخشي از يك مسير ياب پروتوكول اينترنت ميباشند. عامل رله پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان زير شبكه را ثبت ميكند كه پيام به صورت سرپيام پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان براي استفاده شدن توسط سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان دريافت ميشود. توجه : يك عامل رله پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان به عنوان يك عامل رله bootp همان مورد است و اگر به طور تكنيكي صحبت كنيم عبارت بعدي صحيح است. 24- اگريك شبكه محلي لن تكي بيشتر از يك عدد زير شبكه باشد چگونه آدرس ها ميتوانند نسبت به آدرس اوليه برروي زير شبكه ها سرويس دهي شوند ؟ يك شبكه محلي لن تكي ممكن است بيش از يك عدد زير شبكه داشته باشد

كه براي همان مجموعه از درگاه ها كاربرد دارد . به طور نمونه يك زير شبكه به عنوان اوليه تعيين ميشود و ديگران ثانويه هستند. يك محل ممكن است جهت پشتيباني كردن آدرس ها دربيش از يك عدد زير شبكه مرتبط با يك تك رابط لازم باشد. طرح پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان جهت بررسي و كنترل كردن اين است كه سرويس دهنده بايد با اطلاعات لازم پيكربندي شود و بايد از چنين پيكربندي و تخصيصي پشتيباني كند. دراينجا 4 مورد وجود دارد كه يك سرويس دهنده ممكن است مجبور به دسته كردن باشد . 1- تخصيص پويا پشتيباني شده در اعداد زير شبكه ثانويه برروي شبكه محلي لن كه به سرور متصل است.

2- تخصيص ديناميك پشتيباني شده در اعداد زير شبكه ثانويه برروي يك شبكه محلي لن كه ازطريق يك رله پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا bootp ترتيب داده ميشود. دراين صورت ، رله پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا bootp به سرور يك آدرس گذرگاهي را ميفرستد كه بازير شبكه اوليه ارتباط دارد و سرور بايد بداند چه كاري با آن انجام دهد. دو مورد ديگر همان قابليت درطول تخصيص دستي است . امكان دارد كه يك پياده سازي سرور خاص ميتواند بعضي از اين موارد را ترتيب بدهد اما نه همه آنها را . بخش زير را كه ليست كردن قابليتهاي بعضي از سرور ها است مشاهده كنيد. 25- اگر يك شبكه محلي لن فيزيكي بيش از يك زير شبكه منطقي داشته باشد

چگونه گروههاي مختلف ايستگاه هاي پردازشگر ميتوانند آدرس هاي تخصيصي برروي زير شبكه هاي مختلف باشند ؟ يك روش براي انجام دادن اين كار پيكربندي قبلي هر ايستگاه پردازشگر با اطلاعاتي درمورد اين است كه به چه گروهي تعلق دارد . يك ويژگي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان كه براي اين منظور طراحي شده است انتخاب گروهي كاربر است. براي انجام دادن اين كار نرم افزار ايستگاه پردازشگر بايد اجازه دهد كه انتخاب گروهي كاربر ازقبل پيكربندي گردد و نرم افزار سرور بايد جهت كنترل كردن اينكه كدام اشتراك به آدرس ايستگاه پردازشگر تختصاص دارد استفاده اش را مورد شتيباني قرار بدهد. 26 – پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان درككجا تعيين ميشود ؟

در RFC اينترنت . RFC 2131 . پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان 3/97 كه جايگزين RFC ميشود. يك ويژگي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان تحت توسعه يك روشي است كه يك سرويس دهنده پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ميتواند پارمترهايي را براي يك ايستگاه پردازشگر عرضه كند كه قبلاً يك عدد پروتوكول اينرنت داشته است. با اين روش يك ايستگاه پردازشگر ppp با به كارگيري IPCP عدد پروتوكول اينترنتش را به دست مي آورد. وازاينرو بقيه پارامترهايش را با به كارگيري اين ويژگي روتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان به دست مي آورد. SLIP هيچ روش استانداردي ندارد كه يك سرور ميتواند يك آدرس پروتوكول اينترنت را ترتيب بدهد اما بسياري از سرورهاي ارتباطي ازروشهاي غير استاندارد انجام دادن اين كار پشتيباني نميكنند كه اين ميتواند توسط فايل هاي آغاز گرد مورد استفاده قرار بگيرد. ازاينرو مانند سرورهاي ارتباطي كه از PPP پشتيباني ميكنند چنين سرورهاي ارتباطي جهت به دست آوردن آدرس هاي پروتوكول اينترنت جهت خارج كردن استفاه از پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان را مورد پشتيباني قرار ميدهند. پروتوكول پروتومول پيكربندي ديناميك ميزبان ميتواند يك آدرس پروتوكول اينترنت را به يك وسيله اي بدون يك آدرس MAC با سبك IEEE اختصاص دهد ازقبيل يك كامپيوتري كه ازطريق SLIP يا PPP متصل ميشود

اما آن كاررا ميكند و آن از يك ويژگي استفاده ميكند كه ممكن است توسط سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان پشتيباني شود يا نشود. توانايي سرويس دهنده جهت استفاده كردن چيزي به غير از آدرس MAC جهت شناسايي كردن ايستگاه پردازشگر است . سرورهاي ارتباطي كه ازطريق پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان براي ايستگاه هاي پردازشگرشان اعداد پروتوكول اينترنت را به دست مي آورند با همان ايجاد مانع اجرا ميشوند كه آنها دقيقاً يك آدرسMAC دارند. اما نياز دارند كه بيش از يك آدرس پروتوكول اينترنتي را به دست آورند. به يك روش چنين سرورهاي ارتباطي ميتوانند درمورد اين مسئله به دست بيايند كه ازطريق استفاده از مجموعه اي از آدرس هاي شبه MAC براي اهداف ارتباطاتش با سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان است. روش ديگر استفاده كردن از يك نوع هويت ايستگاه پردازشگر مختلف براي آدرس سخت افزارتان است. هويت ايستگاه پردازشگر نوع 1 به اين معني است كه شما در حال استفاده كردن از آدرس هاي MAC هستيد.

هرچند هويت ايستگاه پردازشگر نوع صفر به معني يك رشته كد استاندارد آمريكايي براي تبادل اطلاعات است . 29- آيا يك ايستگاه پردازشگر ميتواند نشاني مبداء داشته باشد و هنوز شناور باشد ؟ هيچ چيزي در پروتوكول وجود ندارد كه ايستگاه پردازشگري را حفظ كند كه قبلاً با به دست آوردن اجاره اي ديگر بر پايه اي موقتي برروي زير شبكه ديگر يك عدد پروتوكول اينترنتي دائمي را اجاره كرده است . ( يعني براي آن لپ تاپي كه تقريباً هميشه در يك اداره ميباشد اما گاهگاهي به يك اتاق كنفرانس يا اتاق كلاس وصل ميشود. ) ازاينرو آن جهت پشتيباني كردن از چنين ويژگي براي پياده سازي سرور به جا ميماند. من شنيده ام كه سرور مبنا بر شبكه مايكروسافت ميتواند آن را انجام دهد. 30- اگر مسير ياب من از آن پشتيباني نكند چگونه من ميتوانم پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان را رله كنم. ؟ يك سرور برروي يك شبكه ( زير شبكه ) ميتواند براي آن شبكه پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا BOOTP را رله كند. مايكروسافت نرم افزاري دارد كه باعث ميشود ويندوز شبكه اين كاررا انجام دهد. 31- چگونه من محلم را از BOOTP به پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان حركت ميدهم ؟

من براي اين مورد پاسخي ندارم اما بحث كمي را ارائه خواهم كرد. پاسخ تا حدود زيادي به اين بستگي دارد كه از چه سرور BOOTP استفاده ميكنيد و چگونه آنرا حفظ ميكنيد. اگر شما به شدت به نرم افزار سرور پروتوكول راه اندازي جهت پشتيباني كردن از ايستگاه هاي پردازشگر فعليتان متكي باشيد ازاينرو پشتيباني شدن ايستگا ههاي پردازشگر را تقاضا ميكنيد كه پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان را پشتيباني ميكند اما پروتوكول راه اندازي را پشتيباني نميكند و براي شما مسائلي را پيشنهاد ميكند. به طور كلي شما با انتخاب رو به رو ميشويد : 1- يك سرور را پيدا كنيد كه مانند سرور پروتوكول راه اندازي شما اداره ميشود كه تنها به پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان سرويس ميدهد. به طور مثال يك سرور پروتوكول راه اندازي عمومي كه سرويس دهنده CMU است سرهم بندي شده است

طوري كه آن به پرس وجوهاي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان پاسخ ميدهد. 2- يك سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان و روتوكول راه اندازي را داير كنيد . اگر من gotcha چنين نصبي را پيدا كنم آن مفيد خواهد بود. 3- مديريت محلتان را با يكي از سرورهاي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان يا پروتوكول راه اندازي انطباق دهيد. 4- به طور خاصي ايستگاه هاي پردازشگر بدون پروتوكول راه اندازي را ترتيب دهيد مثل قطع كردن پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان و پيكربندي كردن آنها به لحاظ آماري . يك راه حل خوبي نيست اما مطمئناً يك راهي است كه ميتواند درمحلتان يا سايتتان چند ايستگاه پردازشگر اول بدون پروتوكول راه اندازي را ترتيب دهد. 32- آيا ميتوانيد محدود كنيد كه كدام آدرس هاي MAC مجاز به گردش ميباشند ؟ سايتها ممكن است براي تمام كامپيوترهايي كه ميتوانند يك آدرس پويا را به دست آورند نياز به پيكربندي قبلي مركزي داشته باشد. يك سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان جهت پياده سازي چنين نيازي فرضاً به عنوان يك انتخاب براي مدير سرور طراحي شده است .

بخش زير را درمورد سرورهايي كه اين عمل را پياده سازي ميكنند مشاهده كنيد. 33- آيا يك SNMP MIB براي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان وجود دارد ؟ هيچ استاندارد MIB وجود ندارد . ايجاد كردن يك درليست فعاليتهاي احتمالي گروه كاري پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان است . امكان دارد كه بعضي از سرورها MIBs خصوصي را پياده سازي كنند. 34- تلاش عمدي براي اشتباه كردن پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان چيست ؟ مسير يابهاي ISDN لوله اي صعود بالارونده ( كه اترنت را به خطوط ISDN مرتبط ميسازد ) يك ويژگي را يكي ميكند كه تلاش عمدي براي اشتباه كردن پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان نام دارد به طور ضروري يك پياده سازي ظريف سرور است كه يك آدرس پروتوكول اينترنت را به يك كامپيوتر ويندوز 95 ارتباطي ميفرستد با اين هدف كه درطول مرحله ارتباط آن به آن يك عدد پروتوكول اينترنت بدهد

. 35- يك اجاره چقدر بايد طولاني باشد ؟ من سايتهايي را درمورد اين پرسيده ام و پاسخهايي شنيده ام كه از 15 دقيقه تا يك سال تغيير حدود دارد. اكثر مديران ميگويند كه آن بستگي به اهدافتان و الگوهاي استفاده از محلتان و ترتيبهاي خدماتي براي سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبانتان دارد. يك عامل خيلي مربوط اين است كه ايستگاه پردازشگر سعي ميكند اجاره را درزماني كه آن درنيمه راه است دوباره تجديد كند. ازاينرو به طور مثال با يك اجاره 4 روزه ايستگاه پردازشگري كه دسترسي به سرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان ندارد اجاره دوروزه درزماني دارد كه آن ميخواهد دوباره اجاره را تجديد كند تا اجاره منقضي شود و ايستگاه پردازشگر بايد استفاده كردن از شبكه را متوقف كند. در طول قطعي دو روزه كاربرهاي جديد نميتوانند اجاره هاي جديدي را به دست آورند

اما هيچ اجاره اي براي هر كامپيوتر روشن شده در زمان شروع قطعي منقضي نخواهد شد. عامل ديگر اين است كه هرچه قدر اجاره طولاني تر باشد زمان زيادتري طول ميكشد تا تغييرات پيكربندي ايستگاه پردازشگر كنترل شده با پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان منتشر شود. بعضي از سئوالات مربوطه در تصميم گيري درمورد زمان اجاره عبارتند از : آيا شما نسبت به آدرس ها كاربران بيشتري داريد ؟ اگر اينطور است شما ميخواهيد كه زمان اجاره را كوتاه نگه داريد ازاينرو مردم اجاره را به پايان نميرسانند. به طور طبيعي درجاتي وجود دارد . دراين موقعيت من مثالهايي را شنيده ام كه 15 دقيقه ، 2 ساعت و دوروز نقل شده اند. به طور طبيعي اگر شما ميدانيد كه 20 كاربر خواهيد داشت كه از 10 آدرس در عرض يك روز استفاده ميكنند ، يك اجاره دوروزه عملي نيست. آيا شما از كاربران متحرك پشتيباني ميكنيد ؟ اگر اينطوراست شما ممكن است درموقعيتي باشيد كه نسبه به آدرس ها در بعضي از دامنه هاي عدد پروتوكل اينترنت خاص كاربران بيشتري داريد. بالا را مشاهده كنيد. آيا شما يك مقدار حداقل يا عادي از زمان داريد كه سعي بكنيد پشتيباني كنيد. ؟ اگر كاربر عادياتان براي يك ساعت در حداقل فعال باشد يك اجاره يك ساعته را در حداقل پيشنهد ميكند. شما چند ايستگاه پردازشگر داريد و چقدر خطوطط ارتباطي سريع هستند كه بسته هاي كوچك پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان داير خواهند شد ؟ هر چه قدر اجاره كوتاه تر باشد سرور و بار شبكه بيشتر است .

به طور كلي يك اجاره حد اقل دو ساعته به اندازه كافي طولاني است كه بار حتي هزار ايستگاه پردازشگر ناچيز است . براي اجاره هاي كوتاه تر ممكن است يك حدي ماوراء آن وجود داشته باشد كه شما بخواهيد بار راتماشا كنيد. توجه كنيد كه اگر شما يك خط ارتباطي ازكار افتاده براي زماني طولاني براي اجاره هاي انقضاء يافته داشته باشيد شما ممكن است مشاهده كنيد كه يك بار زياد غير معمولي برميگردد. چقدر طول ميكشد تا ازسرور پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان پشتيباني كنيد و تا چه حدي كاربرانتان ميتوانند بدون آن زندگي كنند ؟ اگر زمان اجاره حد اقل دوبرابر قطعي سرور باشد ازاينرو ايستگاه هاي پردازشگر داير شده كه قبلاً اجاره هايي دارند آنها را ازدست نميدهند.

اگر شما ايده خوبي از طولاني ترين قطعي احتمالي سرورتان داشته باشيد شما ميتوانيد جلوي اين مشكلات را بگيريد. به طور مثال اگر دربرگيري سرورتان احتمالا سرور رادرعرض سه ساعت درهرزماني كه ايستگاههاي پردازشگر از آدرسهايشان استفاده ميكنند بازسازي كند ، ازاينرو يك اجاره 6 ساعتع چنين قطعي را ترتيب خواهد داد. اگر شما ممكن است كه سروري قطع شده بعد از كار داشته باشيد وممكن است نياز به كليه روز كاري دوشنبه براي تعمير كردن آن داشته باشيد ازاينرو زمان ازكار افتادگي حد اكثرتان 3روز و يك اجاره 6روزه آنرا اداره خواهد كرد. آيا شما كاربراني داريد كه بخواهند به ديگر كاربران درمورد عدد پروتوكول اينترنتشان بگويند. ؟ اگر كاربرانتان سرورهاي وب خودشان را برقرار ميكنند و به مردم ميگويند كه چگونه با گفتن عدد پروتوكول اينترنت به افراد يا ازطريق اطلاعات DNS دائمي آنها را به دست مي آورند.

ازاينرو آنها درجستجوي يك عدد پروتوكول اينترنتي هستند كه تغيير نخواهد كرد. درحاليكه بعضي از سايتها به طور دستي هر آدرسي را اختصاص ميدهند كه مردم انتظار دارند ثابت باقي بمانند و ديگر سايتها ميخواهند از توانايي پروتوكول پيكربندي ديناميك ميزبان جهت خودكار كردن توزيع آدرس هاي نسبتاً دائمي استفاده كنند. زمان مربوطه مقدار حداكثر زماني است كه شما ميخواهيد به كاربر اجازه دهيد تا دستگاهشان را با نگه داشتن آدرسشان خاموش نگه دارد. به طور مثال دريك دانشگاه اگر دانشجويان به طولاني سه هفته بين ترمها كاميوترهاي خاموش شده داشته باشند و شما بخواهيد كه آدرس پروتوكول اينترنتشان را نگه داريد ازاينرو يك اجاره 6 هفته اي يابيشتر كافي خواهدبود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید