گزارش کارورزی شرکت سودا شیمی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیشگفتار
تاریخچه ی حسابداری:
حسابداری درجهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال سابقه تاریخی دارد وتاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل ازمیلا‌دمسیح برمی گردد. پیشینه حسابداری درایران نیز به نخستین تمدنهایی برمی گرددکه دراین سرزمین پاگرفت ومدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه برپیشرفت این دانش درایران باستان است . درطول تاریخ روشهای حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره ی امور حکومتی وانجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شده که در پاسخ به نیازهای زمان،‌ سیرتحولی وتکاملی داشته است.

ممیزی املا‌ک درتمدن ساسانی وتکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درآمدومخارج حکومتی دردوران سلجوقیان ونگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق نمونه های بارز وپیشرفته آن است.
بااین حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری ازدانشهای کاربردی دیگر به همراه ورود فرآورده های صنعتی ورسوخ موسسات وشرکتهای خارجی به ایران راه یافت؟

اما عقب ماندگی عمومی اقتصادی،‌فقرعمومی، ناهماهنگی قوانین ومقررات با نیازهای جامعه، ضعف نهادهای حرفه ای وعدم ارتباط حسابداری نوین با حسابداری سنتی ایرانی ازجمله موانع عمده ای بوده است که اشاعه وپیشرفت حسابداری رادرشور مامحدودوکاربردآن رادرجهت رفع تنگناها ومشکلا‌ت اداره

موسسات کاهش داده است تاآنجا که هنوز هم فواید استقرار سیستم های حسابداری متناسب وکارآمدی که بتواند بافراهم آوردن اطلا‌عات قابل اعتماد،‌ صحیح وبه موقع،‌تصمیم گیریهای روزمره رامنطقی وبرنامه ریزی عملیات آینده راتسهیل کند که برای بسیاری از اشخاص مراجع وموسسات ناشناخته مانده است.به رغم این مشکلا‌ت بنیادی درزمینه آموزش حسابداری تلا‌شی بلند مدت ولی باافت صورت گرفته است که باتدریس رشته حسابداری درمدرسه دارالفنون دردهه ۱۹۳۰ شمسی دردوران ریاست شادروان علا‌مه علی اکبر دهخدا آغاز وبه ایجاد رشته حسابداری دردانشگاه های وموسسات آموزش عالی درسراسر کشور منتهی گشته است.

بااین حال کوششی چشمگیر درجهت انطباق مباحث وکاربردهای حسابداری نوین با اوضاع واحوال وشرایط حاکم برجامعه ورفع نیازهای خاص واحدهای اختصاصی درایران کمتر دیده می شود.

انتشار متون درسی وکتابهای پایه ومرجع حسابداری دردهه ۱۳۲۰ آغاز وباکوشش های منظم وپیگیر استادانی چون شادروان حسن سجادی نژاد در دهه ۱۳۳۰ تداوم یافت ومعدودی ازاستادان وپژوهشگران حسابداری در دهه های بعدبردامنه وشتاب این حرکت افزودند وانتشار کتابهای متنوع ومتعدد حسابهای توسط مولفان ومترجمان مختلف به ویژه درس إلهای اخیرپیامد أین پویش علمی است.

ستایش ازتلا‌شگران وتلا‌ش آنان که براین دانش که در چهارچوب عوامل محیطی کشور ازجمله: بنیادها وروابط حقوقی واشکال ومناسبات اقتصادی- اجتماعی ونیازهای واحدهای تولیدی وخدماتی واداری تاکید داشته اند.
مقدمه :

فعالیت ها ی اقتصادی که درهرکشوری به وسیله ی افراد صاحب سرمایه درقالب بنگاههای اقتصادی انجام می شود. به سه قسمت تقسیم می شود:
۱-شرکت های تولیدی ۲-شرکت های بازرگانی ۳- شرکت های خدماتی

هریک ازاین فعالیت ها مستلزم ایجاد سیستم هایی می باشد که فعالیت اقتصادی موردنظر به صورت منطقی به کار خودادامه دهد.به طور مثال شرکت های خصوصی که فعالیت های تولیدی ویابازرگانی انجام می دهند، احتیاج به سیستم گردش اطلا‌عات فعالیت مربوطه وکنترل های داخلی بر امور پرسنلی وفروش وحسابداری دارند. هریک ازاین سیستم های کنترل داخلی کاربرد قسمت خاص خودرادارند. به عنوان مثال سیستم پرسنلی جهت کنترل آمدورفت پرسنل

وسوابق وپرونده های مربوط به آن ها می باشد ویادرمورد حسابداری ثبت وطبقه بندی فعالیت های شرکت وگزارش های مالی برای گردانندگان بنگاههای اقتصادی جهت تجزیه وتحلیل عملکرد آن بنگاه برای اصلا‌ح شیوه های مدیریتی جهت به حداکثر رساندن سودآوری می باشد. برای انجام عملیات روزمره یک واحد تجاری مقدارقابل توجهی ازاطلا‌عات عملیاتی موردنیازاست. مثلا‌برای هریک ازکارکنان سوابق حقوقی مشتمل برارقام استحقاقی،‌کسورومبالغ پرداختی نگه

داری می گردد ویاکارمندان قسمت فروش نیازمند هستند بدانند که چه محصولا‌تی آماده برای فروش هستندوبهای تمام شده وقیمت فروش هریک به چه میزان تعیین شده است وزمانیکه محصولی به فروش می رسد لا‌زم است،‌این رویداد به ثبت برسد.
*** همانطور که ملا‌حظه می شود مقدارزیادی ازاطلا‌عات حسابداری ازنوع عملیاتی است.
اطلا‌عات عملیاتی ارقام خام رابرای حسابداری مالی ومدیریت فراهم می کند.

هرواحدتجاری معمولا‌ دارای سه نوع اطلا‌عات حسابداری می باشد:
۱- اطلا‌عات عملیاتی که مربوط به جزئیات عملیات است.
۲- اطلا‌عات حسابداری مدیریت که دردرون واحد تجاری برای کنترل هماهنگی وطرح ریزی مورد استفاده قرارمی گیرد.
۳-اطلا‌عات حسابداری مالی که مورد استفاده مدیریت وگروههای ذینفع خارج ازواحدتجاری است.

تاریخچه ی شرکت:
شرکت موردنظرسوداشیمی نام داردکه درسال ۱۳۷۵ به ثبت رسیده واساسنامه ی آن شامل انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجازوتهیه وتوزیع وبه عبارت دیگر تولید مواد شیمیایی وپلیمری وبازیافت موادپلیمری می باشد، که کارخانه ی آن در نزدیکی شهریارمی باشدوتعداد۵۰ نفر کارگر وکادراداری درآن مشغول کارند، مساحت این کارخانه حدود۰۰۰/۳ متر مربع می باشد که ازچندین سوله که به عنوان کارخانه وانبارمواداولیه وکالا‌های ساخته شده است.

درداخل یکی ازاین سوله ها ۴ دستگاه ماشین تزریق موادپلا‌ستیک وپلیمری باظرفیت های مختلف قرار داردودرسوله ای دیگر چندین دستگاه اکسترودر قراردارد.
دریکی دیگر ازاین سوله ها به صورت دوطبقه ساخته شده است،‌قسمت اموراداری وسرپرستی ومدیریت کارخانه وجوددارد وبخش دیگر سوله ای که انبار قسمت تولید بوده وکالا‌های ساخته شده به آن جا منتقل می شود، درسوله ای دیگر انبار مواداولیه وجوددارد که کلیه مواد اولیه موردنیاز قسمت تولید درآنجاقراردارد. ضمنا این شرکت دارای یک دفتر مرکزی بوده که درتهران واقع شده است که درآن جا امورمالی واداری وتدارکات وترخیص وفروش وجودداردکه هریک ازقسمت های مختلفی تشکیل شده است.

– معمولا‌ اکثر کارخانه های تولیدی که درخارج ازتهران واقع شده اند دفتر مرکزی درداخل تهران دارند که مسئولیت قسمت بازرگانی برعهده ی آن ها می باشد.

الف: بخش های مختلف قسمت تولیدی:
۱- کارخانه:
۱-۱ خط تولید ۱ دستگاه تزریق:
درقسمت تولید دستگاههای تزریق پلا‌ستیک قراردارند، که تولیدات مختلفی انجام می دهند و براساس نوع قالب هایی که به دستگاه تزریق متصل می شوند،‌می تواند وسعت کالا‌های تولیدی وتنوع آن ها راافزایش دادولی درحال حاضر باتوجه به تقاضای کم بازار وشرکت های دولتی متقاضی، تولیدات این کارخانه محدود به بست های مخابراتی هستند که به وسیله ی آن ها کابل های مخابرات برروی دیوارهای شهر نسب می شودکه شامل سه قسمت می باشد:
۱ ـ قسمت پایه

۲ـ قسمت روکش ودوعددپیچ، که همگی ازموادپلیمری به نام پلی آمید (که به صورت گرانول برای
تولید استفاده می شود) ساخته می شودوهمچنین ازدیگر تولیدات شرکت، سبدهای یک بارمصرف می باشد که مورد استفاده ی آن برای میوه های صادراتی وجابه جایی میوه ها درداخل کشوراست، تولید می شود ومواداولیه مصرفی برای آنها پلی پروپلین یابه اصطلا‌ح(p.p) نامیده می شود.بست های تولید شده دربسته های ۰۰۰/۱ تایی درداخل جعبه قرارمی گیرندوسپس به انبارکالا‌ی ‌آماده برای فروش منتقل می شوند.
۲-۱ خط تولید۲دستگاه اکسترودر

دراین قسمت ضایعات حاصل ازتولید که اصطلا‌حا راهگاه نامیده می شوند وشکل های نامتفاوتی دارند،‌که باشکل فیزیکی موجودقابلاستفاده به عنوان مواد اولیه نمی باشندوناگزیر بایستی به صورت گرانول(دانه بندی) دربیایند، بازیافت می شوند تابتوانند دوباره مورد استفاده قرارگیرند وازمسیرهای قیف مانند دستگاههای تزریق عبورکنند وبه چرخه ی تولید بازگردند

لذاآن ها رادرآسیاب به قطعات کوچک تبدیل کرده ودردستگاه اکسترودرقرارمی دهند تاچرخه ی تولید آن ادامه پیداکند.
دستگاه اکسترودردستگاهی است دارای سیلندرهای دراز ولوله ای شکل که درداخل آن ها المنت های مته مانند وجود داردکه این مواد رامجددا ذوب کرده وازسوراخ های انتهای اکسترودر به صورت رشته های باریک ازروی آب عبور کرده ودرانتهای دستگاه به وسیله ی کاترها برش خورده وبه شکل گرانول درمی آیند.

ضمنا این دستگاه اقدام به بازیافت مواد تولید ی مستعمل که جنسآن ها ازپلی آمید می باشدمی کندوبه طریقی که فوقا توضیح داده شدبه گرونول تبدیل می شوند که ازکیفیت پایین تری نسبت به مواداولیه یا گرانول نو برخورداند که ازآن ها برای تولید کالا‌ها با کیفیت پایین تر یادرجه دو استفاده می شود وگاهی اوقات کالا‌ی نوودرجه یک نیز باترکیب۱۰% گرانول های ضایعاتی و۹۰% موادنو درتولید استفاده می شوند.

گرانول های تولیدی ازظروف بزرگ به گونی های ۲۵ کیلویی منتقل وسپس بسته بندی شده وبه انبارهای مربوطه منتقلمی شوند.

۲- انبار
۱-۲ انبارموارداولیه:
انبارموارد اولیه که شامل مواد اولیه مورد مصرف درخط تولید تزریق می باشدکه به صور ت گرانول پلی آمید(p.p) در بسته های ۲۵ کیلویی درانبار مواد اولیه طبقه بندی می شوند وهرگونه خرید ی که قالبا صورت گرفته وبه انبار واردشده،‌ رسید انبارآن صادر می شود ودرصورت تحویل مواداولیه به خط تولید برگه ی خروج برای آن صادر می شودوهمانگونه که درانبارمحصولا‌ت توضیح داده شدثبت موجودی ها به صورت دائمی است.

انبار مواد اولیه که برای خط تولید اکسترودرمورداستفاده قرار می گیرد. شامل راهگاههای ارسالی ازخط تولید دستگاههای تزریق بوده ویامحصولا‌ت دفرمه شده ومستعمل،‌کالاها‌یی که ازجنس پلی آمیدمی باشند درآن قرارداردکه می توانند به صورت فله ای ویابسته بندی می باشد.

۲-۲ انبارمحصولا‌ت تولید شده:‌
درقسمت انبار کلیه محصولا‌ت تولیدی روزانه رسیدانباردریافت می کنند ووارد انبار می شوندوهرگونه فروش باطی مراحلی که عبارت است از:
درخواست فروش که درقسمت فروش تنظیم ودرصورت موجود بودن عینا به حواله ی فروش تبدیل می شود وبه انبارفرستاده می شود که براساس آن

انبارداراقدام به تحویل کالا‌ براساس حواله نموده وبرگه ی خروج کالا‌ درسه نسخه صادر می شود وبدین ترتیب همانگونه که ذکر شد ورودی های کالا‌ به انبار با رسید انبار وخروجی های کالا‌ ازانبارهمراه بابرگه های خروجی ثبت وربط می شوندودرنتیجه موجودی انبار بااستفاده ازروش موجودی دائمی پیوسته مشخص ومعین است ودرپایان هرسال که شمارش موجودی انجام می شود، موجودی های شمارش شده قالبا باکاردکس انبار همخوانی دارد.

۳- اموراداری وکارگزینی:

اموراداری کارخانه متشکل از۴ نفر کارمند می باشدکه درخصوص مسائل استخدامی ,امورمربوط به کارگران وپرسنل کارخانه فعالیت می کنند.

ب- بخش های مختلف قسمت بازرگانی‌
۱- دفتر مرکزی‌
دفتر مرکزی که ازقسمت های:

۱- امورفروش
۲-امورتدارکات وبازرگانی خارجی
‌۳ً- اموراداری دفترمرکزی
۴- امومالی وحسابداری‌

کلیه فعالیت های بازرگانی شامل واردات مواداولیه وکالا‌های قابل فروش می باشد، که مواداولیه موردنیاز یعنی گرانول های پلی آمید(p.p) برای استفاده درخط تولیدکارخانه وارد می نمایند وکالا‌هایی همچون گوشی تلفن،‌مرکزسانترال، دستگاههای فکس وسایر کالا‌های قابل فروش وارد نموده ودرانبار دفتر مرکزی متمرکز می نمایند ونسبت به فروش آن ها ازطریق نمایندگی ها تهران وشهرستان ها و یابه صورت فروش مستقیم اقدام می نماید. زمانی که کالا‌های فوق الذکر

ازطریق نمایندگی ها به فروش می روند علا‌وه برقائل شدن اعتبارکه به صورت انتقال کالا‌به شکل امانی باسقف اعتباری هرنماینده که از ۲۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال درنوسان است وپس ازفروش توسط نمایندگی ها وجه آن به شرکت پرداخت می شود. اضافه برآن هرنماینده ۵% فروش رابه عنوان کمیسیون ویاحق نمایندگی دریافت می نماید ونمایندگان نیز مکلفند کالا‌های مورد بحث راباقیمت های مصوب به فروش برسانند. ضمنا کالا‌های مورد اشاره دارای ۱ سال گارانتی می باشند که درصورت هرنوع عیب به شرکت عودت می شوندونسبت به رفع نقص آن ها اقدام می شود.

۱-۱ قسمت فروش:
در قسمت فروش اقدام به درج آگهی وتبلیغ کالا‌های وارداتی درروزنامه های کثیرالا‌نتشار ومجلا‌ت ویاارسال بروشور به شرکت هایی که متقاضی محصولا‌ت فوق هستند اقدام به بازاریابی وفروش می نمایند وبراساس سقف فروش ماهانه به آن ها کمیسیون فروش ویابه اصطلا‌ح پورسانت بامبلغی به صورت حقوق ثابت به کارمندان فروش پرداخت می شود.

ضمنا قسمت ویادایره ی فروش نسبت به فروش محصولا‌ت شرکت ازطریق انعقاد قراردادهای دولتی ویافروش موردی اقدام می نمایند ودرکلیه موارد هرگونه فروشی که انجام می شود فاکتورهای فروش درسه نسخه صادر که نسخه ی اول به مشتری ونسخه ی دوم به حسابداری ارسال ونسخه ی سوم نزد فروش بایگانی می گردد.

۲-۱ قسمت تدارکات:

۱-۲-۱ تداکات داخلی:
تدارکات شامل تدارکات داخلی وتدارکات خارجی می باشد.
تدارکات داخلی اقدام به کلیه ی خریدهایی مورد تقاضای کارخانه ویا دفتر مرکزی درخصوص مواد اولیه، لوازم یدکی ویا ملزومات مصرفی توسط کارمندان تداکات داخلی با مجوزها وآیین نامه هایی که دراین خصوص به صورت سیستماتیک وجوددارد اقدام نموده وازدوطریق تامین وجه خرید انجام می شود. اولی مربوط به ارقام درشت خرید بالا‌ی ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشدکه مستقیما به صورت چک دروجه فروشنده صادر وتاانجام کلیه مراحل خرید ائم ازپیگیری دریافت کالا‌ وحمل آن وتحویل کالا‌ی موردنظر به انبار مربوط ودریافت رسیدانبار پیگیری می شود درروش دیگر که شامل ارقام ریز ومبالغ کوچک هستند، ازطریق تنخواه گردان هایی که دراختیار آن ها قرار می گیرد، انجام می شود.

۲-۲-۱تداراکات خارجی:
همانگونه که ازاسم آن پیداست به خریدهای خارجی اختصاص دارد که شامل واردات مواد اولیه وکالا‌ برای قسمت تولید وضمنا کالا‌هایی که مستقمیا به فروش می رسند، می باشند.
خریدهای خارجی دارای مراحل مختلفی است که مختصرا توضیح داده می شود.

مراحل خرید خارجی:
ابتدا فروشندگان کالا‌های مذبوررادر کشورهای مختلف شناسایی واقدام به استعلا‌م قیمت و مشخصات آن ها میکنند. درصورتیکه هریک ازمحصولا‌ت شرکت های خارجی ارزیابی موردپسند واقع شده اند مجددا باآن ها مکاتبه ودرخواست قیمت ومشخصات فنی کالا‌ها می شود. به اصطلا‌ح به آن ها اخذپروفرما ویاپیش فاکتورمی گویند. سپس اقدام به خرید به صورت نقدی و( cash) ویاازطریق گشایش اعتبار اسنادی credit )،letter یا( l/c که ازطریق بانک های داخلی انجام می شود. که پس ازهر خریدی باروش های فوق ازطریق فروشنده اسنادی به شرح ذیل به خریدار ارسال می شود invoice.،pocking list،bill of lading و….. که فروشنده به واسطه ی آن ها احراز مالکیت جنس ومشخصات جنس مذکور راداشته ومی تواند کالا‌های خریداری شده را پس از حمل به ایران ازگمرک ترخیص نماید.

۳-۱اموراداری:
اموراداری دفتر مرکزی مکمل اموراداری کارخانه بوده وضمنا امورمربوط به پرسنل دفتر مرکزی رانیز مورد رسیدگی قرار می دهد.
ودرصفحات بعد اطلا‌عات کلی درمورد اموراداری مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختاراموراداری‌
همانگونه که قبلا‌ اشاره گردید اموراداری که درکارخانه مستقر می باشد مکمل اموراداری دفتر مرکزی است وکلیه اطلا‌عات مربوط به پرسنل کارخانه درآنجاگردآوری شده وبه دفتر مرکزی ارسال می شود.

اموراداری دارای دوبخش است:
الف: کارگزینی:که وظیفه ی استخدام وتشکیل پرونده برای پرسنل شرکت واخذمدارک ازپرسنل ازجمله فرم استخدام پر شده، چندقطعه عکس گواهی عدم سوء پیشینه گواهی خدمت ویامعافیت نظام وظیفه واخذگواهی سابقه خدمت پرسنل درسایر موسسات، قبل ازاستخدام رادارند ودرنهایت کارت شناسایی برای پرسنل شرکت را صادر می نمایند. پرسنل پس ازاستخدام ازحدود یک ماه مرخصی استحقاقی درسال برخوردارند که برای استفاده ازاین مرخصی ها فرم هایی

درنظر گرفته شده که پس از پرکردن واخذ تائیدیه مدیران مجاز به استفاده ازمرخصی می باشند که درآن صورت، ‌فرم های مربوطه به کارگزینی منتقل می شود ودرپرونده ی شخص درج وسوابق وآمار استفاده از مانده ی مرخصی افراد مشخص می شود. ضمنا درصورت استعفاء ویا اخراج پرسنل براساس قانون کار مبلغی به عنوان بازخرید به پرسنل تعلق می گیرد که براساس سوابق کاری به ازای هرسال خدمت که درپرونده ی شخص مشخص شده باشد حداقل یک ماه حقوق ومزایا به آن پرداخت می شود.

ب: اداری: که مسئولیت انجام کلیه اموراداری شرکت رابه عهده دارند، دارای یک مدیر می باشد که پرسنل خدمات موتوری (‌رانندگان شرکت)‌وکارپردزان،‌کارمند مسئول بیمه پرسنل،‌کارکنان آبدارخانه ی شرکت وکارکنان رستوران وکلیه ی نگهبان های شرکت زیر نظر مدیر اموراداری می باشد.
ازدیگر وظایفی که درحیطه ی امور اداری انجام می شود کنترل ورود وخروج پرسنل درساعات اداری به وسیله کارت های پرسنلی که در نگهبانی درب خروجی دفتر مرکزی وکارخانه قرار گرفته، می باشند.درپایان هرماه کارت های پرسنلی جمع آوری ومورد محاسبه قرار می گیرد وبدین ترتیب ساعات کارافرادواضافه کاروکسرکارآن ها تعیین شده وگزارش مربوط درلیست های گزارش کارکرد تنظیم وجهت محاسبه ی حقوق ودستمزدماهانه ی اشخاص به امورمالی تحویل داده می شود.

ساختار امور مالی شرکت :
امورمالی شرکت سوداشیمی از دوقسمت: حسابداری صنعتی و حسابداری مالی تشکیل شده است .
الف:حسابداری صنعتی
بخش حسابداری صنعتی دارای دونفر کارمند می باشد که مسئولیت حسابداری انبار ( کاردکس انبار) مواداولیه محصولا‌ت تولید شده را انجام می دهندواسناد مربوط راصادر می نمایند.

انواع سندها در حسابداری صنعتی به شرح زیر می باشد:
۱-سند خرید مواد اولیه که پس ازخرید موادتوسط شرکت وصدور رسیدانبار مبلغ مربوط به خرید،‌حمل وسایر هزینه های اداری مربوط به خرید مواد اولیه به عنوان قیمت تمام شده مواد اولیه دررسید انبار درج شده وبه حساب انبار مواد اولیه منظور می شود.
۲- مصرف مواد اولیه که براساس خروجی انبار مواد وبرمبنای میانگین موزون ( روش انبار داری) قیمت گذاری شده وازانبار مواد اولیه خارج وبه حساب کاردرجریان ساخت منظور می گردد.

۳-رسید انبار محصول تولید شده که به صورت روزانه صادر می گردد ودرحسابداری باقیمت استاندارد(که براساس سوابق سالیان گذشته قیمت تمام شده محصولا‌ت شرکت قیمت گذاری شده است.) به حساب انبار محصول منظور می گردد ودرپایان سال انحرافات هزینه های تولید مشخص وتجزیه وتحلیل های مربوط انجام می شود.
۴- اسنادحقوق ماهانه ی کارگران کارخانه پس ازمحاسبه به حساب دستمزد کاردرجریان ساخت منظور می شود.
۵- کلیه ی هزینه های مربوط به تولید وکارخانه ازجمله آب وبرق وسایر هزینه های مستقیم تولید به حساب هزینه سربارکاردرجریان ساخت منظور می گردد.
۶- اسناد مزایای کارگران ازجمله بن کارگری،‌پاداش افزایش تولید، عیدی وسایر هزینه های مربوط به کارگران تولید به حساب دستمزد کاردرجریان ساخت منظور می گردد.

ب:حسابداری مالی
دارای چهارنفر کارمند می باشد که مسئولیت کلیه ی امور حسابداری مالی وبازرگانی رابه عهده دارند .
ازجمله وظایفی که درحسابداری مالی انجام می شود:
۱- واردنمودن اطلا‌عات مربوط به حقوق ودستمزد ماهانه به سیستم مکانیزه ی حقوق ودستمزد.
۲- محاسبه واخذ پرینت فیش های حقوقی پرسنل.

۳- واریز نمودن حقوق محاسبه شده پرسنل به حساب بانکی افراد.
۴- صدورسند حقوق پرسنل اداری وغیر تولیدی.

۵- صدور اسناد حسابداری هزینه های غیر تولیدی شرکت که شامل صورتهای تنخواه گردان وقبوض آب وبرق و تلفن وکادردفتر مرکزی وسایر هزینه های اداری می باشد.
۶- صدور اسناد حسابداری،‌دریافت وپرداخت های نقدی وغیرنقدی شرکت.
۷- دریافت ها وپرداخت های نقدی توسط صندوق دار بااستفاده ازبرگه های دریافت وپرداخت نقدی.

*لا‌زم به توضیح است که دریافت ها وپرداخت های غیر نقدی( به وسیله ی چک) دارای فرم های مخصوصی است که توسط حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. فرم برگه های دریافت برای رسید دادن به مشتریانی است که چکهای روز ویامدت دار درازای دریافت کالا‌ به شرکت تحویل می دهند ودرسه نسخه صادر می گردد که نسخه ی اول برای مشتری،‌نسخه ی دوم برای صدور سند حسابداری ونسخه ی سوم جهت کنترل های داخلی بایگانی می گردد.
*نکته ی قابل توجه این است که فرم های چاپی دریافت حتما باید دارای شماره سریال باشند )کنترل های داخلی(
۸-واگذاری چک های مشتریان به حساب های جاری شرکت.

۹- تهیه صورت مغایرت بانکی حساب های جاری شرکت به صورت ماهانه.
۱۰- ورود اسناد حسابداری به سیستم های مکانیزه ی مالی
۱۱- تهیه وارائه گزارش های ماهانه ی حسابداری اعم ازتراز معین و‌تراز تفضیلی.

۱۲- پیگیری وصول بدهی های مشتریان توسط حسابداری وارائه لیست بدهکاران به صورت ماهانه به مسئولین مربوط جهت پیگیری و مطالبه طلب شرکت.
۱۳- صدور اسناد حسابداری (فاکتور فروش شرکت).

۱۴- تهیه صورت چک های مشتریان به صورت ماهانه ومطابقت جمع چک های فوق بامانده ی حساب چک های دریافتی سیستم حسابداری .
۱۵- تهیه صورت چک های مدت دارشرکت نزد اشخاص وسازمان ها مطابقت جمع چک های فوق بامانده ی حساب چکهای پرداختنی ورفع مغایرت احتمالی حساب فوق الذکر.

.

سلسله مراحل حسابداری‌
مرحله ی اول: جمع آوری اطلا‌عات مالی
دریک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلا‌عات مربوط به معاملا‌ت وعملیات مالی جهت ثبت دردفاتر وجودداشته باشد. این اطلا‌عات ازروی اسناد ومدارک اولیه مربوط به معاملا‌ت وعملیات مالی جمع آوری می گردد.
غالب رویدادهای مالی ازمعاملا‌ت بین موسسه بااشخاص دیگر ناشی می شود که اطلا‌عات مربوط به آن دراسناد ومدارک مثبته نظیر فاکتور خرید وفاکتور فروش منعکس است. برخی دیگر ازرویدادهای مالی ازعملیات داخلی یک سازمان ناشی واطلا‌عات مربوط به آن دراسناد ومدارک داخلی مانند برگ تحویل کالا‌ ازانبار واسناد مربوط به اصلا‌ح حسابها درج می شود.

اسنادومدارک اولیه مربوط به معاملا‌ت وعملیات مالی اهمیت زیادی دارند،‌چون:
الف)‌اطلا‌عات لا‌زم رابرای تجزیه وتحلیل معاملا‌ت وعملیات مالی وثبت دردفتر روزنامه فراهم می کنند.
ب) مدارک عینی هستند که امکان اثبات معاملا‌ت وعملیات مالی رادرآینده فراهم می نمایند، ازاین رواین گونه اسناد ومدارک برای مراجعات ورسیدگیهای بعدی بایگانی ونگهداری می شوند.

 

مرحله دوم: تجزیه وتحلیل معاملا‌ت وعملیات مالی‌
تجزیه وتحلیل سیستم ها وروشها عبارت است ازمطالعه وبررسی به منظور بهبود بخشیدن به سیستم های خدماتی‌( سرویس دهنده) کنترل کننده وهماهنگ کننده ی عملیات یک سازمان بدین ترتیب تجزیه وتحلیل

سیستم ها وروشها، ‌خطی مشی آینده ی سازمان رامشخص می کند وباایجاد یک روش کنترل صحیح اجرای دقیق طرحهای پیش بینی شده ی آینده ی سازمان راتضمین می نماید. که تجزیه وتحلیل معاملا‌ت وعملیات مالی دراین شرکت براساس اطلا‌عات منعکس دراسناد ومدارک اولیه صورت می گیرد. دراین مرحله به منظورانعکاس معاملا‌ت وعملیات مالی دردفتر روزنامه باید تصمیم گیری شود که چه حساب یا حسابهایی بدهکار وچه حسابهایی بستانکار می شوند.

 

مرحله ی سوم: ثبت معاملا‌ت وعملیات مالی دردفتر روزنامه
دراین مرحله اطلا‌عات منعکس دراسناد ومدارک مربوط به معاملا‌ت وعملیات مالی برحسب تاثیری که برمعادله حسابداری( معادله ترازنامه) دارند تجزیه وتحلیل وسپس دردفتر روزنامه ثبت می شوند.

مرحله چهارم: انتقال اقلا‌م ازدفتر روزنامه به دفتر کل
پس ازثبت اولیه معاملا‌ت وعملیات مالی دردفتر روزنامه مرحله بعدی که طی دوره مالی انجام می شود انتقال اطلا‌عات به دفتر کل است. انتقال مبالغ ازدفتر روزنامه به دفتر کل به طبقه بندی اطلا‌عات درحسابها منجر می شود.
که مطابق طبقه بندی اطلا‌عات درصورتهای مالی است. درهرموسسه تجزیه وتحلیل معاملا‌ت ونوشتن دفتر روزنامه معمولا‌ براساس فهرست حسابهای دفتر کل انجام می شود. فهرست حسابها شامل عنوان وشماره تمام حسابهای دفتر کل است.

مرحله پنجم : تهیه ترازآزمایشی‌
یکی ازوسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند ترازآزمایشی است که این امر به حسابداران امکان می دهد که ازتساوی جمع مانده های بدهکار وجمع مانده های بستانکار دفتر کل مطمئن شوند برای آن که بتوان ترازآزمایشی تهیه کرد باید معاملا‌ت وعملیات مالی یک دوره کلا‌ ازدفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل .

مرحله ی ششم:ا‌ین مرحله درپایان دوره ی مالی وبه منظور اصلا‌ح،‌تعدیل وبه تاریخ روز رساندن مدارک حسابداری انجام می گیرد.

مرحله ی هفتم: تهیه صورتهای مالی
تهیه صورتهای مالی یکی ازمهمترین وظایف حسابداران است بنابراین به منظور حصول اطمینان ازصحت اقلا‌م مندرج درآنها باید بررسیهای مکرر با دقت کافی انجام گیرد که به ترتیب زیر می باشد:
۱-تهیه صورت سودوزیان ۲- تهیه ترازنامه‌

مرحله ی هشتم: بستن حسابهای موقت‌
منظور همان تخلیص عملیات دوره ی مالی وانتقال مانده کلیه حسابهای موقت به حساب سرمایه است.

مشخصات یک سیستم حسابداری کارآمد:

الف) پردازش اطلا‌عات مقرون به صرفه باشد،‌یعنی باحداقل هزینه انجام گیرد.
ب) گزارشهای مالی به سرعت تهیه گردد.
ج) ازصحت ودقت اطلا‌عات مالی تاحدود زیادی اطمینان حاصل شود.
د) امکان سوء‌استفاده،‌تقلب،‌اشتباه به حداقل کاهش یابد .

مراحل چرخه ی حسابداری امکای ترکیب وتلخیص معاملا‌ت وعملیات مالی را دردوگزارش مختصر ومجزی یعنی صورت سودوزیان وترازنامه فراهم می کند. مدیران برای کنترل عملیات وتصمیم گیری به اطلا‌عات مالی صحیح و به موقع نیاز دارند واین اطلا‌عات فقط ازیک سیستم کارآمد به دست می آید.
اگر چه مدیران درجریان جزئیات روشهای روزمره وروشهای حسابداری پایان دوره مالی نیستند اماموثر بودن این روشها درکیفیت وسرعت اطلا‌عات که دریافت می کنند تاثیر عمده ای دارد. طول دوره ی چرخه حسابداری معمولا‌ یکسال است.

موضوع وتعاریف حسابداری وحسابداران:
حسابداری زبان تجارت خوانده می شود زیرا ازطریق گزارشهای مالی که محصول نهایی فرآیند حسابداری است اطلا‌عات لا‌زم درباره هرواحد اقتصادی دراختیاراشخاص وموسسات ذینفع وذیعلا‌قه قرار می گیرد،‌بدین ترتیب منظور ازحسابداری فراهم آوردن گزارشهای مالی درباره ی انواع موسسات است .

حسابداری عبارتست از: مجموعه قواعد وروشهایی است که بابه کارگیری آنها، اطلا‌عات مالی واقتصادی یک موسسه گردآوری،‌طبقه بندی وبه شکل گزارشهای حسابداری تلخیص می شود وبرای تصمیم گیری دراختیاز اشخاص ذیعلا‌قه وذینفع قرار می گیرد که این اشخاص می خواهند ازوضعیت مالی، نتایج عملیات وهمچنین دورنمای آینده موسسه مطلع شوند.

حسابداران افردای هستند متخصص درامور مالی که می توانند انواع گوناگون اطلا‌عات مالی رابفهمند وبه کاربرند علا‌وه براین آنان می دانند که چگونه می توان ازاطلا‌عات مالی برای افزایش کارائی سازمانی که درآن اشتغال دارند استفاده کرد. حسابداران علا‌وه برثبت وقایعی که رخ می دهد جنبه های توسعه عملیات وبرنامه ریزی آتی رانیز در نظر می گیرند. دراین روزگار هیچ واحد اقتصادی نمی تواند بدون بررسی دقیق وهمه جانبه مسائل مالی، برای آینده برنامه ریزی کند. معاملا‌ت روزمره منبع اصلی اطلا‌عات مورد استفاده حسابداران است.

درحسابداری توانایی ثبت معاملا‌ت ودرک آنچه می گذرد برای حسابداران کافی نیست بلکه آنان باید بتوانند اطلا‌عات مالی رابه گونه ای برای دیگران بیان وارائه کنند که قابل درک ومفهوم باشد چنین کاری برای کسانی که حسابداری می داننددرقالب گزارشهای مالی امکان پذیر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد