بخشی از مقاله

گزارش كارورزي طراحي فرايند توليد

هدف تحقيق: آشنايي با صنعت و ايمن سازي محيط كار و طراحي و ساخت قالبهاي برش.
مانند تمامي مباحث طراحي ابزار اصول بر سر جاي خود باقي است و اين اصول بايد توسط هر كارآموز جدي فرا گرفته شود هنگاميكه اين اصول جزئي از روش تفكر عادي يك طراح شد آنگاه روش هاي ميانبر و غير معمول را نيز مي توان به كار گرفت.


همچنين بايد مورد خود طراحي قالب مراحلي كه طراح قالب جهت سازماندهي قطعات مختلف از نظر شكل و اندازه به كار مي برد و تركيب و مونتاژ قطعات تا رسيدن به مجموعة‌ تعريف شده اي به نام قالب نيز مطالبي را دانست و نيز بايد دانست كه براي شروع طراحي قالب مراحل مشخصي را بايد طي كرد.


1- يك طراحي خوب
2- كار با سرعت و بدون زحمت بسيار
3- تصحيحهاي كم
4- ظاهر مرتب و منظم نقشه ها
5- قطعات قوي تر و با استحكام در قالب.


نتيجه: همچنين اشياي هر چه بيشتر دانشجويان با صنعت كه با گذراندن دوره ي كارآموزي مي توانند علاوه بر علم تئوري به علم فني و عملي نيز دست يابند ونيز با توجه به عنوان رشته ي تحصيلي خود بتواند پروسه ي صنعتي را بررسي كند. و راهكارهايي جهت بهتر سازي محيط كار و كار با دستگاههاي صنعتي جهت ايمن سازي هر چه بيشتر محيط كار انجام داد.


با CNC شدن ماشين مي توان يك ماشين را چند كاره نمود مثلاً از ماشين تراش معمولي كار درل و فرز را نتيجه گرفت و لذا به اين دليل و به دليل سرعت زياد توليد ماشين تعداد ماشين هاي كارخانه را براي يك ظرفيت توليدي معين كاهش داد كه در نتيجه هزينه تعمير و نگهداري غالباً در مجموع كمتر مي شود و هزينه برق و اپراتور و ساير اقلام جنبي كاهش مي يابد. ضمناً چون قطعه در يك مرحله براي خير عمليات تنظيم و مرجع يابي مي شود دقت توليد بالاتر مي رود.
چون ماشين CNCمي تواند سريعاً براي توليد جديد آماده شود نيازي نيست قطعات زيادي را در يك مرحله توليد نمود.


و نيز با اهداف اتحاديه و تدابير ايمني و امنيتي مي توان از حوادثي كه در صنعت اتفاق مي افتند جلوگيري كرد. كه همه ي اين تدابير ملزم به هزينه كردن نفر اول كارخانه يعني رئيس شركت و اجرايي اين تدابير توسط مسئولين زيربط و همياري كارگران به اين تدابير مي باشد.
معرفي كارخانه


- شركت ميثاق ماشين قرن در جاده قديم كرج خيابان 15 با سابقه ي بيش از 30 سال در جهت توليد قطعات ماشين آلات و سرويس دهي به شركت هايي نظير ايران خودرو ، سايپا ديزل – ساپكو – كرمان خودرو سازه گستر و ديگري كارخانه ها مي باشد اين شركت قطعات مورد استفاده در ماشين ها اعم از سواري و باري و نيز طراحي انواع پرس ها و قطعات وزارت دفاع و نيز تراش كاري و فرز كاري انواع صفحات پولادي را انجام مي دهد.


همچنين كارهاي بازرسي در مورد قطعات ساخته شده توسط شركت هاي مختلف را نيز توسط مهندسان بازرس نيز بر عهده دارد و مي تواندبا دستگاههاي فرز با اندازة 5/18 متري و ميز قطعه گير در اندازه هاي cm 170 300 600 cm 85 240 500 و پرسهاي 200 و 1000 تن قطعات را پرس كند و دستگاه بورينگ با ميز گردان و كارگير cm 180 180 350 مي تواند كارهاي سوراخ كاري از بقل و تا عمق cm100/1 سوراخ كند و همچنين دستگاه دريل راديال با بازوي cm250 و ارتفاع cm180 و جابجايي cm170 مي تواند قطعات را بصورت عمودي سوراخ كاري كند.


هدف گزارش: آشنايي هر چه بيشتر با محيط هاي صنعتي و كارايي ماشينهاي فرز CNC و NC و بورينگ راديال و پرسهاو دانستن جزئيات ماشين ها و آشنايي با چگونگي كار دادن به دستگاه مي باشد.


و در مموع بررسي موارد ناايمن در كارخانه و تهيه چك ليست بازرسي ايمني جهت ايمن سازي محيط كار و نيز طراحي قالب هاي برش مي باشد.

معرفي كارخانه و اهداف گزارش:
شركت ميثاق ماشين قرن در تهران – جاديه قديم كرج – 65 متري فتح كوچه 15 تاسيس گرديده است اين شركت افتخاري از قبيل 30 سال سابقه خدمات رساني را در پروندة خود دارد. اين شركت با سابقه بيش از 30 سال در جهت توليد قطعات ماشين آلات سرويس دهي به شركت هايي نظير ايران خودرو سايپا ديزل، ساپكو، ساپكو كرمان خودرو سازه گستر و ديگر كارخانه ها مي باشد . اين كارخانه قطعات مورد استفاده در ماشين آلات صنعتي و خودروهاي سواري و باري و نيز طراحي انواع پرسها در تنا‍ژ مختلف و ادوات وزارت دفاع و نيز تراشكاري انواع صفحات ريلها قطعات نظامي و همچنين كارهاي سوراخكاري بقلتراشي كفتراشي پرس را براي عموم را نيز انجام مي دهد.

 

وضعيت موجود
شركت ميثاق ماشين هم اكنون كارهاي بقل تراشي و كف تراشي براي عموم را بر عهده دارد و همچنين خدمات پرس قطعات و توليد قطعات كارخانه سايپا را بر عهده دارد و نيز با داشتن مهندسان بازرس در امر بازرسي قطعات كلية بازرسي هاي شركت سايپا و سازه گستر سايپا را نيز عهده دارد و نيز خود در حال توليد پرس 1000 تن با طول 650 سانتي متر و در عرض 210 سانتي متر و رعايت كلي اصول ايمني در امر ساخت و طراحي پرس ها را مطابق با استاندارد پرسها را در دست ساخت دارد. اين كارخانه از نظر ايمني در آسايش 70% قرا ردارد و رعايت ديگر ضوابط ايمن سازي كارخانه ها و تدابير ايمني مي توان به ايمني در حدود 100% رسيد.

تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت موجود
اين كارخانه عليرغم اينكه به حد خودكفايي مي تواند از عهدة مخارج كارخانه كاركنان و كليه لوازم دستگاهها براگير ولي درصدد دستيابي به ايمني كامل مي باشدتا به وسيله رسيدن به ايمني كامل اقدام به گرفتن مدارك OHSAS 18000 و ISO 9001 مي باشد تا بتواند براي كارخانه هايي كه نشان هاي كيفيتي بسيار مهم است ارائه خدمات كند اين كارخانه دستگاههاي بسيار بزرگ صنعتي از قبيل فرزها دروازه اي – پرس هاي 200 و 1000 تن و دستگاه بورينگ و دريل راديال را در اختيار دارد كه در بين كارخانه هاي مجاور به علت ميز كارگير بزرگ بيشتر خدمات ماشين كاري هاي سنگين را انجام مي دهد. همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شده در ايمني حدود 70% قرار دارد و براي رسيدن به ايمني كامل به دنبال طراحي و تدابير ايمني مي باشد.


اين كارخانه مي بايست تدابير ايمني براي حافظت هر چه بيشتر فرزها و دستگاه بورينگ و راديال را انجام دهد. و حفاظ هايي جهت سيستم برق رساني و اتوماتيك هاي دستگاه انجام شود و وسايل و ابزارآلات دستگاهها و مترها و تجهيزات اضافي دستگاه در جاي خود و در شابلون ها ديواري قرار گيرد.


همچنين سيستم ارت براي دستگاه هايي كه جديداً خريداري شده نيز انجام شود و بازرسي هاي ساليانه از قسمت هاي مكانيكي دستگاه و ديگر تجهيزاتي كه الزام دارد، انجام شود. سيستم تهويه نيز بايد ارتقاء يابد تا هواي مطبوع را وارد كرده و هواي داخل را بيرون هدايت كند. خانه نيز بايد يك مسئول ايمني و بهداشت محيط را به خدمت بگيرد ونيز جعبه كمكهاي اوليه در ورودي كارخانه و نيز ارتقاء‌كيفي پيدا كند و تمام اشخاص با وسايل مرتبط با گواهينامة فني خود به كار مشغول شوند.و پارتيشن جانمايي دستگاهها به همراه عايق صوتي براي از بين بردن صداي دستگاه در هنگام كار براي جلوگيري از صدمه به انسان ها و داشتن وسايل حفاظت فردي و كپسول آتشنشاني ودر اين مورد كپسول هاي مربوط به آتش گيري هاي برقي نوعي الزام در پروسه‌هاي صنعتي تلقي مي

شود.

تعريف و طرح مسئله
در مراكز اين ماشين كاري و توليد قطعات ماشين هاي فرز CNC و پرس ها ، بورينگ ، دريل راديال وجود دارد كه مجهز به ابزار تعويض كن اتوماتيك مي باشد. ماشين هاي فرز دستي از پركاربردترين انواع ماشينهاي ابزار هستند .چنانچه اين ماشينها با سيستم كنترل عددي همراه شوند قابليت هاي آنها چنان افزايش مي يابد كه تبديل به مراكز توليد در كارگاه مي شوند عمليات تكراري از قبيل متر كاري ، قلاويز كاري داخل تراشي و غيره توسط مراكز ماشين كاري به راحتي قابل انجام است. در اين مركز ماشين كاري مكانيزم ابزار تعويض كن تجهيزات نگهداري قطعه كار به كارگيري مراكز ماشين كاري نكات ايمني و در نهايت اجزاي سيستم كنترل ماشين آشنا خواهيم شد.


اكنون به بررسي موارد ايمن و ناايمن كارخانه مي پردازيم.
در اين كارخانه يكسري از ملزومات و مسائل ايمني كار در كارخانه ها و كارگاهها بايد رعايت شود، رعايت شده است . يكسري از كارهايي كه از اهم مسائل ايمني در كارخانه است مثلاً تجهيزات حفاظت فردي سرويس بهداشتي كامل وجود جرثقيل سقفي كه جلوگيري از كار ناايمن مي كند خروجي مناسب و در دسترس جعبه كمكهاي اوليه ابزارهاي دستي كافي و مناسب غذاخوري مناسب و همچنين تسهيلات شستشوي كافي براي كارگران وجوددارد.
اما يكسري مسائل ناامين از لحاظ ايمني صنعتي وجود دارد كه مي توان گفت كه انجام نشده است كه آنها عبارتند از:
- حفاظهاي مناسبي در قسمتهاي مكانيكي وجود ندارد.


- بازرسي از زنجيرها كابلها و تجهيزات به ندرت انجام مي شود.
- سيلندرها و گازهاي تحت فشار براي جوشكاري توسط زنجير به ديوار محكم نگه داشته نشده است.
- يكسري تأسيسات الكتريكي مطابق با استاندارد سيم كشي نشده اند.


- كپسول هاي اطفاي حريق الخصوص براي آتش گيري هاي الكتريكي به اندازة‌كافي در كارخانه وجود ندارد.
- كف كارخانه در شرايط عمومي از پاكيزگي كامل برخوردار نيست.
- زير پائيهاي عايق حداقل براي دستگاهها نيز وجود ندارد تا از برق گرفتگي جلوگيري كند.


- قسمت هاي برق و اتومات دستگاه بدون محفظه مناسب هستند. مي توان گفت به نوعي دريچه هاي آنها بسته نبوده است.
- نداشتن وسايل و اعلام و اطفاي حريق در كارخانه وجود ندارد.
- از تابلوهاي هشدار دهنده و خبري در كارخانه به اندازة كافي وجود ندارد.
- بكار بردن صفحه هاي فلز ي براي جلوگيري از پرتاب پليسه بجاي حافظ مناسب.
- عدم وجود عايق هاي صوتي در كارخانه براي جلوگيري از صداي زيان آور .


اين موارد مسئله هايي بودن كه با ايمن صنعتي در تضاد قرار دارند.

عوامل موثر در ايجاد مسئله:
عوامل بسيار موثري در اين مسئله وجود دارد عواملي چون ايجاد فرهنگ سازي براي ايمني هر چه بيشتر كارخانه فرهنگ سازي كار ايمن توسط كارگران فرهنگ سازي استفاده از وسايل حفاظت فردي كارگران و عار ندانستن و غرور بيجا از استفاده آنها از عوامل موثر مي باشد همچنين قبول هزينه براي ايمن سازي كارخانه توسط رئيس شركت و شايد حت يآيا مي توان به حد كافي براي ايمن سازي محيط كار هزينه كرد نيز از اهم مسائل مهم در مسئله مي باشد آيا توجه و رعايت و انجام كلية امور براي ايمن سازي ثمربخش است يا يك هزينة‌اضافي و از دست رفته براي كارخانه مي باشد. آيا كارگران و كلية متصديان بخش ها حاضر به همياري مي باشند و يا اينكه خود آنها نيز يك معضل در كارخانه مي باشد در نتيجه عوامل بسيار مؤثري در ايجاد مسئله وجود دارد كه انجام آن فقط با همياري رئيس كارخانه و واسطه ها و كارگران ثمربخش خواهد بود.

 

اطلاعات مستند (وضعيت موجود)
فرم ها: فرم هاي و دستورالعملهاي ايمني در كارخانه وجود ندارد ولي براي گزارش شخصاٌ فرم و دستورالعملهايي براي ايمن سازي محيط كار تهيه و تدوين كرده ام.
ب) روش ها مانند تيتر بالا دستورالعملي وروش كاري براي كارخانه نيز وجود ندارد كه شخصا طراحي و تدوين كرده ام.
ج)‌آمار : شركت ميثاق ماشين قرن در سال 68 بعلت خوردگي و پوسيدگي كابلهاي برق و نداشتن سيم ارت برق گرفتگي البته جزئي براي كارگري اتفاق افتاد كه در اين اتفاق منجر به يك هفته استراحت مطلق و از كار افتادن دستگاه به علت عدم وجود متصدي آن اتفاق افتاد.


درسال 74 ماه مهر نيز به علت تمام اتوماتيك نبودن پرس و نداشتن تدابير ايمني چون چشم الكترونيكي و دو شاسي نبودن دست كارگر در زير پرس مانده و سه تا از انگشت هاي آن قطع و دو انگشت ديگر دچار كوفتگي حاد شده بود كه در پي آن مسئولين موظف به پرداخت غرامت و ناراحتي اعضاي خانوادة‌آن و همچنين از دست دادن يك كارگر با سابقه 10 سال كه عواقبي چون عقب ماندن كارهاي سفارش گرفته شده از بين رفتن چندين روز كاري پرداخت ديه و عوامل چون اثر گذاشتن بر روحية ديگر كارگران را نيز در برداشته است.


- در تير ماه سال 81، دو نفر از كارگران كه در نزديكي دستگاه فرز كار مي كردن به علت دمه و مه دود ناشي از كف تراشي صفحة فولادي در طولاني مدت در حدود 96 روز طول كشيد دچار سرفه هاي مكرر شده كه در حضور كنار پزشك ، تشخيص و عفوني شدن ريه ي آنها شد كه استراحت و دوري از كار و وضعيت موجود را براي آنها صادر كرد پيشنهاد به تغيير شغل در همان پروسه بغير از كاري كه انجام مي دادند كرد.


- در مهر ماه سال 86 نيز به علت سهل انگاري و فراموش كردن از استفاده از ماسك و عينك محافظ براي حرفة براده برداري پليسه تراش خورده كه حدود 700 درجه گرما دارد به داخل چشم شخص پريده كه علاوه به سوختگي چشم شخص و تا دريدن ، به علت ناپاك بودن پليسه دچار عفونت چشم و در نتيجه به عمل جراحي كشيده شد كه در پ آن به شخص به مدت يك ماه استراحت داده شد و نيز براي عقب نمادن از كار مجبور به استخدام موقت يكفرد ديگر و هزينة‌ عمل چشم شخص شد.


- در سال 83 نيز در ماه ارديبهشت در حين باز كردن اسينرال دستگاه وسه نظام آن براي تعويض الماس هاي كند شده سه نظام آن براي تعويض الماس هاي كند شده سه نظام با وزن حدود 75 كيلوگرم بر روي دست شخص افتاده و منجر به شكستگي دست و صدمه ديدن تاندول دست گشته كه علاوه بر ناراحتي شخص هزينة درمان و غرامت و ديد عقب ماندن كارها را نيز بر همراه داشت.


د – فلوچارت جريان كار وضع موجود: فلوچارت جريان كار در اين كارخانه به علت سهل انگاري و عملكرد ناصحيح سرپرستي وجود ندارد. و كارگران بصورت عملي و تجربي كار مي كنند و بنا به درخواست سرپرست كارخانه و دستوراتي كه اتخاذ مي كند انجام مي‌دهند.

ارزيابي و تجزيه و تحليل
كارخانه ميثاق ماشين قرن در مجموع مي توان گفت كه از لحاظ ايمني صنعتي يكسري تدابير و مسائلي را بايد پيگيري كند تا با اتخاذ به تدابير امنيتي بتوان ايمني كارخانه را تأمين كند و حوادثي كه اتفاق افتاده در گذشته را به صفر نزديك كند گرچه ايمني 100 وجود ندارد ولي مي تواند با اهداف و پيگيري هاي امنيتي حوادث زيان بار را به حوادث جزئي و در آيندة‌ نه چندان دور حوادث را به صفر نزديك كند و براي تجزيه و تحليل كارخانه يكسري دستورالعملها تدوين شده است كه با بكارگيري آنها مي توان از حوادث و ضرر و زيان ها مصون داشت و تمام آنها بستگي به هزينه كردن مسئولين و سرپرستي درست و مديريت سالم و همياري كارگران با مسئوليت و رعايت كلية ضوابط ايمني ميباشد .

نتيجه گيري و پيشنهادات
كارخانه مي تواند با توجه به كارها ضوابط و دستورالعملهايي كه در اين قسمت تدوين شده است به ايمني كامل و كارخانه اي دور از حوادث زيان آور و مطابق با استانداردهاي كشور دست يافت.

نكات ايمني تدوين شده در هنگام كار با دستگاههاي موجود در كارخانه از قبي پرس ها، فرزهاي دروازه اي ، بورينگ ؛ دريل راديال
نكات ايمني در هنگام كار با دستگاه هاي پرس
1- وسايل حفاظت فردي (PPE) الزام ميباشد.
2- جانمايي دستگاه پرس بايد حتماً توسط افرادداراي صلاحيت و متخصص انجام شود.
3- براي جانمايي دستگاه پرس بايد حتماً زير آن بتن ريزي انجام شود.


4- لوله كشي هايي كه براي روغن هستند نبايد به هيچ وجه نشستي داشته باشند.
5- پمپ روغن بايد هميشه توسط متصدي پرس بررسي شود. (مهمترين مرحله)


6- مطابق با توانايي دستگاه از دستگاه كار كشيده شود.
7- قالب هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرند بايد استحكام لازم براي فرم دادن ورق را داشته باشد.
8- قالب فرم دهنده محكم و توسط متصدي در پرس بسته شود.


9- هيچگاه تك كليد براي پرس كردن استفاده نشود.
10-براي ايمن سازي بيشتر از چشم هاي الكترونيكي استفاده شود. (مهمترين)
11-براي صرفه جويي در مخارج مي توان بجاي چشم الكترونيكي از دو كليد استفاده كرد كه همه در دست شخص براي كار كردن پرس دكمه را فشار دهد.
12- شخص متصدي بايد داراي گواهينامة‌ مهارت فني مطابق قا كار خود راداشته باشد.

موارد الزامات براي ايمن سازي محيط كار براي كار با فرزها
1- وجود وسايل حفاظت فردي (PPE)
2- داشتن مدرك مربوطه (فرز) براي متصدي دستگاه پرس
3- محيط لازم براي اطراف پرس و جداسازي آن با ديگر دستگاههاي رعايت شود.
4- گودبرداري اي كه براي پرس تعبير تعيين مي شود بايد داراي استحكام لازم و مطابق با استاندارد باشد.
5- سيستم برق رساني در طول پرس بايد توسط استاندارد داراي روكش يا محافظ مناسب باشد.


6- دستگاه در محل گودبرداري بايد كاملاً در سطح صاف و تراز جانمايي شود.
7- ريل دستگاه چه در جلو و چه در عقب بايد تماما در زمان كار روغنكاري شود.
8- سيستم روغنكاري كل سيستم بايد رعايت شود و از كار كردن آن اطمينان حاصل گردد.
9- سيستم روغنكاري نبايد هيچگاه داراي نشستي باشد.
10-سطح ريل و كشويي دستگاه بايد هميشه تميز گرددو هيچگونه گرد و غبار و ناخالصي روي آن قرار نگيرد.


11- هيچگاه نبايد بر روي قسمت كشويي دستگاه پرس وسيله اي قرار دارد.
12- قسمت هاي برقدار دستگاه براي داراي محافظ هاي كافي باشد.
13- اطمينان از سيستم برق رساني به دستگاه اطمينان حاصل گردد.
14- الزام وجود چاه ارت و سيستم Earth براي تمامي دستگاهها


15- اطمينان از ساخت صحيح و استاندارد چاه ارت و موادي كه بايد استفاده شود.
16- اطمينان از سيستم برق رساني به دستگاه اطمينان حاصل گردد.
17- اطمينان از اتصالات سيم هاي منتهي به چاه ارت و بكار بردن سيم مفتولي و داراي قطر كافي.
18- بررسي ساليانه ي از صحيح كار كردن سيستم ارت


19- پليسه هايي كه در روند كار توليد مي شوند بايد حتماً توسط متصدي از محيط كار دستگاه پاكسازي شد.
20- محفظه ي اتوماتيك دستگاه بايد داراي محافظ باشد.
21- كليه ي كليه هاي اتوماتيك دستگاه و كار با آن توسط شخص ذي صلاح انجام شود.
22- دريچة محفظه هاي اتوماتيك دستگاه بايد داراي قفل و كليد آن فقط به دست متصدي و كارفرما باشد.
23- سيم ها و كابلهاي انتقال دهندة برق از نظر انتقال تا خود دستگاه نبايد هيچگونه خوردگي داشته باشد.
24- پارتيشن (partission) بين دستگاهها و فاصلة استاندار آنها رعايت گردد.


25- قطعات چه در اندازه هاي طولي و چه عرضي و چه ارتفاعي بايد مطابق با استاندارد دستگاه به كار رود.
26- بيش از توان دستگاه نبايد از آن كار كشيد.
27- فضاي لازم براي دستگاه فراهم شود تا به هنگام كار با تجهيزات و وسايل ديگر برخوردنكند.
28- كامپيوتر يا صفحه كنترل دستگاه بايد محوطه لازم براي گردش خود تا حد نياز داشته باشد.


29- قطعات بر روي كار بايد محكم و با استفاده از ابزار مناسب بستر شود.
30- محيط كار هيچ گاه نبايد شلوغ و بهم ريخته باشد.
31- نور و تهويه كافي بايد در محيط كار تعبير شود.


32- در صورت لزوم بعلت وجود صداي زياد بايد از عايق هاي صوتي متناسب با فاصلة كه در استانداردها وجود دارد تعبيه شود.
23- سقف كارگاه نبايد روز نداري وجود داشته باشد تا آب باران بر روي دستگاه بريزد. احتمال زنگ زدگي .
24- جعبه ي كمكهاي اوليه باريد حتماً در هر كارگاه متناسب با نيازهاي افراد وجود داشته باشد.

نكات ايمني درهنگام كار با دستگاه دريل راديال
1- جانمايي دستگاه بايد صحيح باشد استحكام كف كارگاه بايد مطمئن باشد و سطحي صاف باشد.
2- كف كارگاه به نحوي باشد كه تحمل خود دستگاه و همچنين بار روي افراد داشته باشد.


3- هميشه در هنگام كار دستگاه بايد آب صابون مورد استفاده گردد و مترو قطعه را خنك كند.
4- خود دستگاه دريل بايد مرتب و روغنكاري شود.
5- پمپ روغنكاري داخلي مخصوصاً قسمت هاي متحرك را روغنكاري كند.
6- در هنگام سوراخ كاري بايد پليسه ها از روي قطعه و محيط كار پاكسازي شود.
7- وسايل و تجهيزات اضافي نبايد روي ميز كار وجود داشته باشد.


8- اطراف دريل بايد فضاي كافي براي قسمت متحرك دستگاه كه حول خود مي چرخد وجود داشته باشد.
9- مترها بايد هر دفعه در جعبة مترها و يا درقفسه در شابلون مربوط به خود قرار گيرد.
10-متر بايد مطمئن و توسط متصدي با آچار مخصوص خود محكم بر سر نظام بستر شود.
11-در هنگام سوراخكاري بايد متناسب با قطعه واليا‍ژ آن از متر مناسب استفاده كرد.
12- هيچگاه سمبه زدن قبل از سوراخكاري فراموش نشود.


13- كابل برق دستگاه بايد دوز از ضربه خور دود و راز محل رفت و آمد متصدي باشد.
14- كابل برق دستگاه بايد معاينة‌ ساليانه شود تا از سالم بودن آن اطمينان كسب شود.
15- شخص متصدي بايد داراي گواهينامة صلاحيت مطابق با كار خود را داشته باشد.


16 – معاينة‌ ساليانه دستگاه دريل توسط شخص ذي صلاح براي قسمت هاي فني دستگاه فراموش شود.
17- وسايل حفاظت فردي (PPE) مطابق با كار دريل بايد در كارگاه وجود داشته باشد.
نكات ايمني در هنگام كار و محيط كار با دستگاه بورينگ:
1- وسايل حفاظت فردي (PPE) در كارگاه وجود داشته باشد.
2- جانمايي دستگاه توسط افراد متخصص و در جاي مناسب انجام شود.
3- كف كارگاه قدرت و توانايي نگهداري وزن دستگاه را داشته باشد.


4- فاصلة استاندارد با دستگاههاي ديگر از كارگاه رعايت شود.
5- سيستم روغنكاري دستگاه صحيح باشد و اطمينان در كاركرد صحيح آن كسب گردد.
6- ريل و قسمت كشويي دستگاه هميشه پاك و روغنكاري باشد.
7- وسايل اضافي در روي دستگاه و ميز كار وجودنداشته باشد.
8- پليسه هاي كه در هنگام كار بوجود مي يابند بايد توسط متصدي تميز گردد.
9- قسمت هاي داراي چرخ دنده دار دستگاه بايد داراي محافظ كافي باشد.


10-مطابق با توانايي دستگاه به دستگاه كار شود و كار كشيده شود.
11- معاينة‌ ساليانه براي قسمت هاي داخلي و فني دستگاهها توسط مشخص ذي صلاح انجام شود.
12- معاينة‌ ماهيانه از الماس هاي دستگاه به عمل آيد.


13- محفظة اتوماتيك دستگاه بايد هميشه بسته و توسط شخص متصدي فقط بررسي شود.
14- قسمت هاي برقرار دستگاه بايد داراي محافظ و يا عايق بندي شود.
15- محفظه برق دستگاه بايد داراي محافظ باشد و قفل آن فقط در دست متصدي و كارفرما باشد.
16- سيستم و سيم هاي برق رساني دستگاه بايد سالم عاري از هر گونه خوردگي باشند.
17- جعبه كمكهاي اوليه و تجهيزات متناسب با دستگاه بورينگ در محل كار وجود داشته باشد.

نكات كلي در كار با ماشين هاي صنعتي
ماشينهاي NC و CNC ماشينهاي چند منظوره اي مي باشند كه اغلب براي توليد قطعات (عمدتاً پيچيده) با تيراژ كم يا متوسط اقتصادي بوده وداراي محاسن زير مي باشند:
1- قابليت استفاده در مجموعه هاي قابل كنترل توسط كامپيوتر هدايت و كنترل مركزي.
2- استفاده بهينه از نيروي انساني و سرعت زياد در كارايي بخشيدن به نيروي انساني بدين خاطر نيازي به اپراتور يا نكنشين با تجريه زياد نيست ضمناً عدم دخالت خستگي اپراتور در توليد، دقت و كيفيت قطعات توليدي را زياد مي نمايد.
3- يك اپراتور مي تواند تعدادي ماشين را اداره نمايدلذا تعداد كاركنان كمتر و كارايي هر فرد به دليل تقليل تعداد كاركنان بالاتر خواهد بود. به دليل موضوع بند 2 و اين بند مسائل كارگري كمتر خواهد بود.


4- با بكارگيري بسته نرم افزاري طراحي و CAD/CAM همراه با ماشين CNC زمان طراحي و تهيه نقشه ها و برنامه نويسي كامپيوتري كوتاه مي شود.
5- زمان مصرفي براي تهيه قالب و قيد و بندها و آماده سازي ماشين كم بوده و زمان تعويض ابزار و سوار نمودن و تنظيم قطعه كار ناچيز است.
6- سرعت عمل ماشين در جابجايي بدون بار و در حين ماشين كاري (در شرايط خاص) زياد است و نياز به توقف ماشين در حين فرآيند براي اندازه گيري نيست . به دليل موضوع بندهاي 4، 5 و اين بند ضريب بهره وري ماشين بالاست.


7- به خاطر استفاده از ابزار ساده و تقليل يا عدم نياز به قيد و بندها انعطاف براي اصلاحات در شكل و اندازه ساخت . با بكارگيري ديجيتايزر مي توان از روي نقشه يا شكل جسم برنامه كامپيوتري توليد را تهيه نمود.
8- كيفيت دقت و قابليت تكرار بالا احتمالاً مراحل عملياتي بعدي را كاهش داده يا حذف مي نمايد و نيز به هميندليل تعداد قطعات توليدي خراب شده يا رشد شده در قسمت كنترل كيفيت كاهش يافته و سرعت مونتاژ كاري افزايش مي يابد . ضمناً به همين دليل بار كاري واحد كنترل كيفيت كمتر مي شود و لازم نيست همه قطعات براي تعيين كيفيت چك شوند.


9- قابليت استفاده از سيستمهاي كنترل تطبيقي با CNC مي تواند افزايش سرعت ، دقت، كيفيت توليد افزايش عمر ابزار و در نتيجه كاهش هزينه هاي توليد را در برداشته باشد.
10-امكان استفاده از ابزار ساده براي توليد شكلهاي پيچيده در ابعاد مختلف وجود دارد و لذا هزينه ابزار سازي كاهش مي يابد از طرفي به دليل يكنواختي تنش هاي اعمالي بر ابزار عمر ابزار نيز زياد مي شود. همچنين تقليل يا عدم نياز به قيد و بندها هزينه ها را كاهش ميدهد.


11- امكان چند كاره شده ماشين و كاهش تعداد ماشينهاي مورد نياز براي ظرفيت توليدي معين و در نتيجه كاهش هزينه تعمير و نگهداري و اپراتور و هزينه هاي جنبي و نيز عدم نياز به فضاي سرپوشيده بزرگ براي ماشينها و انبار بزرگ براي نگهداري قيد و بندها و قطعات كه همه اينها احتمالاً باعث كاهش سرمايه گذاري اوليه و هزينه بهره برداري براي يك ظرفيت توليدي معين مي شوند.


12- كاهش انباشتگي قطعات و مواد خام در انبار و خطوط توليد باعث كاهش سرمايه در گردش مي شود.
13- ايمني بسيار زياد است و امكان انجام عمليات بر روي مواد خطرناك بدون حضور اپراتور وجود دارد.
14- امكان تبادل اطلاعات بين ماشينهاي مختلف حتي از راه دور وجود دارد.


15- كنترل و برنامه ريزي توليد در حد بسيار خوبي قابل انجام است.
از معايب اين ماشينها كه گاهي اوقات به دليل شرايط قابل صرفنظر مي باشد مي توان از موارد زير نام برد:
1- سرمايه گذاري اوليه هر ماشين CNC نسبت به ماشين غير CNC زيادتر است.
2- هزينه تعمير و نگهداري هر ماشين CNC نسبت به ماشين غير CNC زيادتر است.
3- براي خريد وسايل تست ماشين ابزار CNC و كاليبره نمودن مجدد اين وسايل سرمايه لازم است.


4- آموزش پرسنل براي استفاده مطلوب از ماشين هزينه در بر دارد.

علل عمدة حريق هاي ناشي از برق
1- حرارت اضافي كابلها و تجهيزات الكتريكي در اثر اضافه بار هاديها (over load)
2- حرارت ايجاد شده در اثر شل بودن اتصالات مدارات الكتريكي (Loose connection)
3- جريانهاي نشتي حاصل از عايقي ضعيف و نامناسب (Earth Leakage)
4- حرارت ناشي از اضافه جريان حاصل از ايجاد اتصال كوتاه در مدارات (Short circuit)


5- بنابراين لازم است دقت بسياري در سيم كشي داخلي انجام شود.
به منظور پيشگيري و مقابله با اين حوادث رعايت موارد زير الزاميست:
1- سيم كشي برق در ساختمان يا محوطه و كارگاهها و غيره با دقت و رعايت نكات ايمني و فني به دست متخصصان از سوده در اين صنعت انجام شود.
2- در مخازن سوخت در كارگاهها بايد از وسايل حفاظت و پيشگيري از حريق كه و مورد تأييد مؤسسه استاندارد مي باشد استفاده گردد.
3- فيوزها، كليدها و رعايت ها بايستي با كمال دقت انتخاب شوند.


4- بجاي فيوز استاندارد از هيچگونه شيء ديگر استفاده نشود.
5- در هيچ مكاني از سيم هاي بدون روپوش و سيم كشي روكار بدون حفاظ و لوله هاي هادي استفاده نگردد.
6- در هيچ مكان يا محلي سيمهاي برق در دسترس افراد و يا در مجاورت مواد قابل اشغال قرار نگيرد.
7- فيوزها، كليدهاي اصلي، كنتور و ساير لوازم برقي بايستي از حفاظت كامل برخوردار باشد.
8- به هيچ كسي نبايد اجازه داده شود كه از انشعاب برق بوسيله سيم كشي موقت استفاده نمايد و يادستگاهي مشابه دستگاه جوش كاري به آن متصل نمائيد.
9- هر شخصي بايد در رشته تخصصي خودش اجازه دار داشته باشد.
10- در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص در متعلقات كنتور برق بايستي سازمان و يا شركت هاي مربوطه در جريان امه قرار گيرند.
11- به محض بروز آتش سوزي در اثر اتصالي برق ويا سوختن سيمها فوراً مي بايست جريان برق را از كنتور قطع كرد.
12- توجه شود كه هرگز و تحت هيچ شرايطي براي خاموش نمودن اين قبيل آتش سوزي ها از آب استفاده نشود.
13- براي خاموش كردن شعله هاي آتش ناشي از برق مي بايست از پاشيدن ماسه و پودرهاي مخصوص استفاده شود.
در پايان بايست عنوان كرد كه براي اجراي آموزش هاي ضربتي لازم است سرمايه گذاري و اقداماتي به شرح زير انجام پذيرد:
1- سرمايه گذاري در زمينه آموزش


2- سرمايه گذاري در زمينه بهينه لوازم ايمني
3- تدوين دستورالعملهاي لازم الاجراي ايمني
4- ايجاد و بكارگيري ابزار و اهرمهاي لازم جهت پشتيباني از مقررات ايمني بكارگيري يك سيستم منظم جهت كنترل سيستم و اطلاع موارد مرتبط با ايمني.
چك ليست بازرسي ايمني
پس از انجام بازرسي ايمني مي توان با آناليز نتايج حاصل از بازرسي ايمني نقاط خطرناك را از نقاط كم خطر تفكيك و بر روي نقشه كارگاه يا كارخانه از طريق اختصاص كدهايي رنگي متفاوت به نقاط ياد شده و ضعيف كارگاه را از نظر ايمني مشخص تر كرد.
اين چك ليست ها بر اساس ليست مسائل بهداشتي و ايمني كارگاه بود و ليستي از عواملي كه بايستي در انجام بازرسي مدنظر قرار گيرند را ارائه مي كنند.
لازم به يادآوري است هيچ چك ليستي به تنهايي نمي تواند بهبود وضعيت ايمني كارخانه را تضمين كند و تنها قادر است شرايط موجود را مشخص كند كه بر اساس نتايج آن مي توان اقدام به طراحي و اجراي اقدامات اصلاحي نمود.
1- راهروها و گذرگاهها


الف) در جائيكه از تجهيزات مكانيكي براي حمل و نقل استفاده مي شود آيا فاصله ايمن كافي در راهروها براي رفت و آمد و يا دور زدن وجود دارد؟
ب) آيا راهروها و گذرگاهها بصورت تميز نگهداري شده و بطور مرتب تعمير مي شوند؟ آيا موانعي كه ايجاد خطر كنند در آنها وجود دارد؟
ج) آيا راهروها و گذرگاهها دائمي بطور مناسب علامت گذاري شده اند؟
2- زنجيرها، كابلها، طنابها و موارد مشابه


الف) آيا زنجيرها ، كابلها، طنابها ، قلابها و غيره بطور روزانه بازرسي شده و موارد معيوب تعويض ، تعمير و جايگزين مي شوند؟
ب) آيا طنابها و زنجيرهاي جرثقيل بدون گره ،تاپ و پيچ خوردگي هستند؟
3- جرثقيل هاو چرخهاي بالا بر (سقفي)


الف) آيا كليد مكانيسم هاي عملياتي سيستم هاي هيدروليكي و بادي ، زنجيرها و طنابها، قلابها و ساير تجهيزات بالابرنده بطور روزانه بازرسي مي شوند؟
ب) آيا بازرسي كامل و جامع كه زمان آن بر حسب مدت و شدت كار جرثقيل و محيط آن تعيين م شود از جرثقيل بعمل آيد؟
ج) آيا در انتهاي مسير حركت جرثقيل سقفي تدابيري براي متوقف شدن آن انديشيده شده است؟
د) آيا باراسمي جرثقيل بطور واضح وروشن در هر طرف نوشته شده است ! اگر جرثقيل بيش از يك واحد بالا برنده داشته باشد آيا بار اسمي هر واحد روي آن ذكر شده است و آيا برچسب فوق از روي زمين بخوبي مشخص و خوانا است؟


4- سيلندرها و گازهاي تحت فشار (مورد استفاده در جوشكاري)
الف) آيا سيلندر گازهاي تحت فشار در معرض حرارت بيش از حد نيستند؟ آيا محل نگهداري آنها طوريست كه در معرض صدمات حاصل از برخورد و سقوط اشياء نيستند؟ آيا محل ذخيره آنها حداقل 20 فوت از مواد بسيار قابل احتراق فاصله دارد؟
ب) در مواردي كه سيلندر مجهز به درپوش محافظ مي باشد آيا در پوش ياد شده بجز در مواقعي كه از سيلندر، استفاده مي شود در جاي خود قرار دارد؟
ج ) آيا سيلندرهاي گاز استيلن بصورت عمودي كه فكر تنظيم آنها بطرف بالا باشد نگهداري مي شوند؟
د) آيا سيلندرهاي اكسيژن از سيلندر گازهاي سوختني و مواد قابل احتراق بويژه مواد نفتي و روغني) بطور جداگانه نگهداري شده و حداقل فاصله آنها 20 فوت و با يك مانع شود با ارتفاع 5 فوت و قدرت مقاومت يك ساعت مي باشد؟
5- تأسيسات الكتريكي
الف) آيا كليد وسايل الكتريكي و تجهيزات مورد استفاده مطابق با مقررات ملي و بين المللي برق مي باشند؟
6-خروجيها
الف) آيا ساختمانهاي محل كار افراد داراي خروجي هاي كافي كه در مواقع اضطراري امكان فرا رسيدن شاغلين را فراهم سازد هستند؟
ب) در جاهائيكه امكان بدام افتادن شاغلين در اثر مسدود شدن خروجي بدليل آتش سوزي ودودي هاي حاصله وجود دارد آيا حداقل دو خروجي كه به فاصله مناسبي از هم قرار گرفته اند در نظر گرفته شده است؟
ج) آيا خروجيها و راههاي دسترسي به آنها طوري نگهداري مي شوند كه هيچگاه مسدود نشده و همواره قابل دسترسي مي باشند؟
د) آيا تمامي خروجيها مستقيماً به خيابان يا ساير فضاهاي باز كه از آنجا امكان رسيدن ايمن به راههاي عمومي وجود دارد باز مي شوند؟
7) تسهيلات شستشوي اضطراري بدن و چشمها
الف) آيا در محل هاي كه امكان صدمه ديدن چشم و بدن افراد در اثر مواد خورنده وجود دارد تسهيلاتي براي شستشوي سريع و اضطراري چشم ها وبدن تعبيه شده است؟
ج) خروجيها
الف) آيا هر خروجي براي بيش از 50 نفر در نظر گرفته شده است؟ و آيا درهاي خروجي در جهت فرار باز مي شوند؟
ب) آيا خروجي ها با علائم خروج واضح و روشن علامتگذاري شده اند؟ آيا علائم فوق با رنگهاي مجزا نوشته و تباين كافي را با رنگ زمينه خود دارند؟ آيا اندازه كلمه «خروج» مناسب است؟
9- حفاظت در برابر حريق
الف) آيا خاموش كننده هاي دستي متناسب با خطرات موجود انتخاب شده و هموارهدر حالت عملياتي مؤثر نگهداري مي شود؟
ب) آيا كپسول هاي اطفاء حريق دستي در محلهاي مشخص قرار گرفته و طوري نصب شده اند كه بسرعت قابل دسترسي اند/ آيا از نقطه نظر ياد شده خاموش كننده ها با محدوديتي روبرو مي باشند؟
ج) آيا خاموش كننده هاي حريق دستي حداقل بطور ساليانه سرويس مي شوند! راديانها داراي برچسب هاي نگهداري مناسب كه مشخص كننده زمان سرويس يا شارژ بعدي باشد هستند!
10- كف ها ، شرايط عمومي
الف) آيا كف ساختمانها هميشه تميز و خشك نگه داشته شده و سطح آنها عاري از ميخ ، پليسه ها، ضايعات برآمدگي و حفره هاي مي باشد؟
ب) آيا در فرايند هاي تر، فاضلاب روها در شرايط خوبي نگهداري مي‌شوند، آيا كف هاي كاذب، سكوهاي زير پايي هاي لاستيكي يا مواردي از اين قبيل طراحي شده است؟
11- حفاظهاي سر
الف) آيا خصوصيات حفاظهاي سر مطابق با مقررات ملي و بين المللي مي باشد؟
12- ابزارهاي دستي
الف) آيا ابزارها و تجهيزات مورد استفاده متوسط كارگران تحت شرايط ايمن بكار گرفته مي شوند (شامل ابزار آلات و تجهيزاتي كه توسط خود كارگران آماده مي شوند؟)
13- نردبانهاي قابل حمل
الف) آيا حداكثر طول نردبانهاي يكطرفه و نردبانهاي دوطرفه 20 فوت . يكطرفه منفرد 30 فوت ، نردبانهاي دو تكه اي 60 فوت؛ نردبانهاي چوب بستني 20 فوت ، نردبانهاي دو طرفه سكويي 20 فوت، نردبانهاي دو طرفه مورد استفاده دررنگ كاري 12 فوت و نردبانهاي بنايي 40 فوت است؟
ب) آيا حداكثر طول نردبانهاي فلزي قابل حمل از نوع يكطرفه 30 فوت، دو تكه اي 48 فوت، بيش از دو تكه اي 69 فوت، دوطرفه 20 فوت، نردبانهاي چوب بستني 20 فوت و دو طرفه سكويي 20 فوت است؟
ج)‌آيا نردبانهاي دو طرفه به يك پايه فلزي يا يك وسيلة قفل كننده با اندازه و طول كافي كه بطور ايمن بخش هاي جلو وعقب را در ضعيت باز نگهداري شده است؟
د) آيا در كاربردهاي صنعتي عمومي، هنگاميكه از نردبانهاي فلزي در مكانهاي كه داراي جريانهاي الكتريكي هستند استفاده مي شود تدابير ايمني مناسبي بكار گرفته ميشود.
و) آيا نردبانهاي در مواقع استفاده براي جلوگيري از ليز خوردن بر جاي ثابتي قرار گرفته و شيب آن در حد 25 درجه حفظ مي شود؟
ن) آيا انتهاي نردبانهاي دار براي رفتن به پشت بام از آنها استفاده مي شود حداقل 3 فوت از محل تماس نقطه فوقاني نردبان با ديوار از پشت بام بالاتر قرار گرفته است؟
ي ) آيا نردبانهاي چوبي با يك ماده محافظ مناسبي پوشش داده شده اند؟
15) غذاخوري
الف) آيا كار كردن مواد غذايي و آشاميدني را در محلهاي كه احتمال تماس با مواد سمي وجود دارد صرف مي كنند؟
ب) آيادر سالن غذاخوري سطل اشغال درب دار و ضد زنگ براي ريختن مواد غذايي زائد وجود دارد (در شرايطي كه امكان حفظ شرايط بهداشتي بدون وجود درب وجود داشته باشد ممكن است نيازي به درب نباشد)؟
15) زيرپائيهاي عايق
الف) آيا موتور ها و كنترلهاي با ولتاژ بيش از 150 ولت براي محافظت از اتصال به بدنه داراي سيستم ارت شده اند و در موارديكه نياز به تنظيم يا ساير اصلاحات در طي عمليات وجود دارد آيا زير پايي هاي عايق و سكوهاي مناسب تعبيه شده است؟
16- سرويس هاي درماني و كمك هاي اوليه
الف) آيا براي انجام خدمات درماني و همچنين مشورت در امور بهداشتي كارخانه امكان ، دسترسي سريع به كار درماني وجود دارد؟
ب) در مواقعي كه براي مداواي جراحات كارگران كاردرماني در دسترس نيست آيا كار در آموزش ديده اي براي ارائه كمكهاي اوليه وجود دارد؟
ج) آيا امكان دسترسي سريع به جعبه كمكهاي اوليه وجود دارد؟
18- وسايل حفاظت فردي
الف) در جاهائيكه خطرات موجود در فرايند مي تواند باعث صدمه يا بيماري كاركنان شود آيا تجهيزات حفاظت فردي مناسب شامل شيلدها، حفاظها وجود داشته و مورد استفاده قرار مي گيرند؟ آيا وسايل فوق در وضعيت قابل استفاده و بهداشتي نگهداري مي شوند؟
ب) در مواقعيكه كارگران خود وسايل حفاظت فرديشان را تهيه مي كنند آيا كارفرما از مناسب بودن و نگهداري خوب و صحيح وسايل فوق اطمينان حاصل مي كند؟
19- وسايل برقي ثابت
الف) آيا كليه تجهيزات ، ابزارآلات و وسايل برقي ثابت كه در محدوده دسترسي افراد كه احتمال تماس آنها با دستگاههاي وجوددارد قرار گرفته اند داراي سيستم اتصال به زمين مناسبي هستند؟
20- زباله
الف) آيا براي جلوگيري از بروز خطرات بهداشتي و حفظ شرايط مناسب بهسازي ، زباله ها و اشغالهاي موجود به درستي جمع آوري و دفع مي شوند؟
21- تسهيلات شستشو
الف) آيا تسهيلات شستشوي مناسب در محلهاي كار كارگران ساخته شده و بطور بهداشتي نگهداري مي شود؟ آيا تا سقف 100 نفر به ازاي هزار نفر و براي هر 15 نفر اضافي حداقل يك دستشويي مجهز به آب گرم و سرد تعبيه شده است؟
ب) آيا در تسهيلات شستشو وسايلي نظير شوينده مناسب، حولهدستي شخصي يا ساير وسايل خشك كننده مناسب و ظرفي براي دورانداختن حوله هاي دستي تعبيه شده است؟


22- جوشكاري
الف) آيا تجهيزات جوشكاري الكتريكي بطور مناسبي نصب شده اند؟ آيا جوشكاران درباره نحوه كار صحيح با دستگاههاي جوشكاري تحت آموزش قرار گرفته اند.
ب) آيا در جوشكاري و برشكاري قطعات و موارد زير تهيه مكانيكي تعبيه شده است؟ جيوه – فلوكس – مواد پوشش فلزات و ساير موادي كه داراي تركيبات فلوئورند.
- در جاهائيكه ميزان فضا براي هر جوشكار كمتر از ft3 8000 است.
- در فضاهاي بسته.

مقدمه
در اين بخش مراحل پنجگانه توليد يك قطعه كه به ترتيب عبارتند از: طراحي فرآيند ، برنامه نويسي قطعه كار، وارد كردن برنامه، بازبيني برنامه و توليد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند. مطالعه اين بخش باعث به دست آوردن ديد كلي از روند توليد يك قطعه توسط ماشين كنترل عددي خواهد شد.

طراحي فرآيند
واحد طراحي يك شركت توليدي قطعات را طراحي و نقشه هاي آنها را به همراه جزئيات لازم آماده مي كند و براي نمايش كامل يك قطعه ساده سه يا حتي دونماي استاندارد از آن كافي است. درحاليكه براي مشخص كردن قطعات پيچيده به طور كامل ممكن است نماهاي كمكي و مقاطع برش خورده متعددي مورد نياز باشد. در هنگام طراحي لازم است كه مهندسين طراح به روش توليد قطعه نيز توجه داشته باشند. يك طراح كم تجربه ممكن است طرح قطعه را به گونه اي تغيير دهد كه نه تنها دركارايي قطعه بهبودي ايجاد نشود بلكه به آساني نيز قابل توليد نباشد كه اين امر باعث افزايش هزينه توليد مي گردد. بنابراين هدف بايد اين باشد كه قطعه از نقطه نظر توليد به ساده ترين شكل ممكن باشد بدون آنكه كارآيي آن تحت تاثير قرار گيرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید