دانلود مقاله بررسی مراحل ساخت و تولید انواع مختلف پیچ ها و انتخاب مناسب براساس محل مصرف

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

پیچ ها بسته به مکـان مصـرف بـر اسـاس: شـکل ظـاهری، جـنس، میـزان گشـتاور مـورد نیـاز، مقاومـت بـه سـایش، مقاومت به ضربه، . . . انتخاب می شوند.

به عنوان مثال: پیچ چوب نیاز به سختی بالا و مقاومت به سایش بالایی ندارد ولی پیچی که در آهن بسته مـی شـود مجبور است محل خودش را رزوه کند نیاز به مقومت در مقابل سایش داشته باشد و لازم است گشتاور کند. شناخت پیچ ها:

در واقع جهت شناخت پیچ ها و تعریف یک پیچ مشخص به ۴ مشخصه نیازمندیم:

قطر پیچ – طول پیچ – نوع کله پـیچ – نـوع دنـده و گـام آن – سـایر مشخصـات مخصـوص جهـت پـیچ هـای خـاص و پیچیده

معرفی قسمت های مختلف پیچ: پیچ ها شـمل ۲ قسـمت اصـلی سـر و بدنـه مـی باشـند. سـر پـیچ بـه اشـکال مختلفـی تولید می شود که آچارها می توانند با آن ها درگیر شوند.

قسمت بدنه پیچ استوانه ای شکل است و روی سطح جانبی آن رزوه کاری شده است ( رزوه کاری عبارت است از ایجاد شیارهای مارپیچی به روی سطح جانبی بدنه پیچ)

پیچ ها از نظر کیفیت

پیچ ها از نظر کیفیت به ۳ دسته تقسیم می شوند: A3, A2, A1

: A3 پیچ های تجاری (بازار معمولی) لقی بین پیچ و مهره نسبتا زیاد است.
: A2 مصارف دقیق صنعتی لقی کمتر می شود.

: A1 کیفیت بسیار بالا بوده و لقی بسیار کم (بلنک حتی سـنگ زنـی مـی شـود) و در صـنایع هواپیمـایی و فضـایی مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس پیچ ها

جــنس اغلــب پــیچ هــا از فــولاد اســت امــا پــیچ هــای برنجــی نیــز هســتند کــه بــه دلیــل خاصــیت عبــور خــوب جریــان الکتریسیته و ضد زنگ بودن در صنایع برق کاربرد دارند و حتی گالوانیزه نیز می کنند.

شکل ظاهری پیچ

عموما پیچ ها بسته به محل مصرف از اشکال ظاهری مختلفی برخوردار دارند.

برای مثال پیچی که در Slider قطعـات لغزنـده اسـتفاده مـی شـود. نیـاز بـه فـرو رفـتن در جسـم دارد تـا کلـه آن بیرون قرار نگیرد که برای این کار از پیچ های ته خزینه سر تخـت بـه شـکل آلـن یـا پـیچ گشـتی خـور اسـتفاده مـی شود یا در مکان هایی که امکان دسترسی بـه کلـه پـیچ جهـت نگهـداری وجـود نـدارد مثـل پـیچ خورهـا، از پـیچ کلـه استوانه زیر خاردار استفاده می شود تا در قطعه فرو رفته در زمان بستن مانع گشتن شود.

مراحل تولید پیچ

مواد اولیه (مفتول خام)

پرس (Heading) کله زن

تولید Blank (بلنک: پیچ بدون رزوه)

شیار رزوه

عملیات حرارتی برای سخت کاری ۹۰۰C و عملیات روکش کاری و سپس بسته بندی و بازار مصرف

• بعد از هر مرحله تست هایی از قبیل تست سختی، کشش و ضربه و . . . انجام می شود.

مرحله Heading

در این مرحله کله پیچ شکل گرفته و به محصول آن Blank یعنی پیچ رزوه نشده گفته می شود.

پیچ ها بسته به نوع کله ای که دارند در طی چند مرحله در Heading کله آن ها شـکل مـی گیـرد مـثلا بـرای یک پیچ ممکن است طی دو مرحله یعنـی ابتـدا چکـش اول (قالـب اول) شـکل اولیـه را بـه مفتـول داده سـپس چکـش دوم شکل نهایی را به وجود آورد اما برای یک پیچ دیگر ممکن استطی چندین مرحله شکل بگیرد.

پیچ ها از نظر نوع کله بـه انـواع مختلفـی ماننـد: ۶ گـوش، آلـن، عدسـی، خزینـه ای، مغـزی (بـدون کلاهـک)، . . .

تقسیم می شوند.

پیچ ۶ گـوش: از متـداولترین نـوع پـیچ هـا بـوده و بیشـتر در سـاختمان ماشـین آلات و اسـکلت هـای فلـزی و پـل هـا مورد استفاده قرار می گیرد.

پیچ آلن: این پیچ ها دارای کلاهک های گردی هستند که قسمت داخلی آن ۶ گوش تو خالی بوده و با آچار آلن باز و بسته می شود.

پیچ دوسر ( پیچ پینی):

در مواقعی که امکان استفاده از مهره نباشد مورد استفاده قرار می گیرند( مانند اتصال سرسیلندر به سر سیلندر).

پیچ با سر چهارگوش:

سر این پیچ ها چهارگوش اسـت و بیشـتر در اتصـالاتی کـه بـاز نمـی شـوند کـاربرد دارنـد. هـم چنـین بـرای قطعـات چوبی برای جلوگیری از چرخیدن پیچ در هنگام سفت کردن از آنهااستفاده می شود.

پیچ سر استوانه ای یا شش گوش داخلی ( اکن) : این نوع پیچ ها در مـواردی بـه کـار مـی رونـد کـه سـر پـیچ ( گـل پیچ ) نباید از سطح کار بیرون باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد