دانلود مقاله بهینه سازی مدارهای شکلده ی پالس در سامانهی طیف نگاری هستهای به منظور دستیابی به بالاترین قدرت تفکیک با استفاده از نرم افزار ORCAD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه

یکی از مهمترین مراحل در سامانههای طیفنگاری، شکلدهی پالس است. پالس خروجی یک آشکارساز به دلیل اینکه برای استخراج اطلاعات ذره فرودی مناسب نیست، لازم است پس از تقویت، شکلدهی شود.[1] پالسها را میتوان در فرمهای مختلف شکلدهی کرد که سادهترین و مؤثرترین این روشها شکلدهی پالس تکقطبی، دوقطبی و شبهگوسی است که متناسب با آهنگ شمارش و قدرت تفکیک مورد نیاز از آنها استفاده میشود. شکلدهی تکقطبی نسبت به دوقطبی دارای نسبت سیگنال به نویز بیشتر و کاهش بالستیکی کمتر است و برای پالسهای با عرض یکسان خطای پایل آپ یکسانی دارند اما مزیت شکل پالس دوقطبی عدم نیاز به بازیابی خط مبنا است. شکلدهی شبهگوسی نسبت به تکقطبی و دوقطبی دارای نسبت سیگنال به نویز بیشتر، کاهش بالستیکی کمتر و خطای پایل آپ مشابه میباشد. از معایب آن میتوان به پیچیدگی مدار، افزایش قیمت و فضای مورد نیاز بیشتر اشاره کرد2]و.[3

روش کار


921


-1 ملاحظات کلی

برای شبیه سازی مدارهای شکلدهی پالس و تحلیل خطای پایل آپ و نسبت سیگنال به نویز از نرم افزار شبیهسازی Orcad استفاده شده است که یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه تحلیل سیگنال آنالوگ و نویز است.

شکل (1) طبقه جمعآوری بار و تقویت کننده طراحی شده را نشان میدهد.[4] پالسهای خروجی آشکارساز توسط منبع جریان و مدار جمعآوری بار مدل میشوند. انتگرال زمانی پالسهای منبع جریان، متناسب با انرژی بهجا گذاشته شده در آشکارساز و عرض پالس متناسب با زمان جمعآوری بار میباشد. برای اینکه ولتاژ حاصل از طبقه جمعآوری بار، متناسب با بار جمعآوری شده باشد باید ثابت زمانی آن خیلی بزرگتر از زمان جمعآوری بار باشد.[3] برای این منظور با انتخاب Ri=47k و Ci=1nfاولاً کاهش بالستیکی به کمترین مقدار خود میرسد و ثانیاً عرض پالس ورودی به طبقه شکلدهی برابر با عرض پالس یک آشکارساز سوسوزن NaI نوعی میباشد. پالسهای طبقه جمعآوری بار به منظور افزایش نسبت سیگنال به نویز، قبل از شکلدهی طی چند مرحله تقویت میشود.

خروجی تقویت کننده

مدار معادل آشکارساز و طبقهی جمعآوری بار

شکل : 1 طبقه جمعآوری بار و تقویت کننده

-2 شکلدهی تکقطبی

مدار شکلدهی تک قطبی در شکل (2) نشان داده شده است. طبقه اول یک مدار مشتقگیر با ثابت زمانی 1 است که با مشتقگیری از شکل پالس ورودی عرض آن را محدود میکند (کاهش اثر خطای پایل آپ). طبقه دوم یک مدار انتگرالگیر با ثابت زمانی 2 است که باعث افزایش عرض مؤثر پالس میباشد (کاهش اثر بالستیکی). برای 1 و 2 های مختلف، مشاهده شده است که در حالت 1 = 2 کمترین کاهش بالستیکی، کمترین خطای پایل آپ و بیشترین نسبت سیگنال به نویز حاصل میشود. برای حذف قطب ناشی از مدار

922

جمعآوری بار، یک مقاومت R11 با خازن C1 موازی شده است که مقدار این مقاومت از رابطه R11C1 = RiCi به دست میآید.[3]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بهینه سازی پارامترهای دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از نرم افزار MINITAB

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
-1 مقدمهیکی از دستگاههای پالسی همجوشی هستهای، دستگاه پلاسمای کانونی است . این دستگاه میتواند یک لایه پلاسما تولید کند، و به کمک نیروی الکترومغناطیسی این لایه را شتاب دهد و فشرده کند. پلاسمای فشرده شده (پینچ) عمر خیلی کوتاهی دارد اما به اندازه کافی داغ و چگال است که انجام واکنشهای گداخت، حتی با انرژی آستانه با ...

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه بهینه سازی با استفاده از نرم افزار Lingo

PowerPoint قابل ویرایش
73 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بهينه سازی بهینه سازی به شما کمک می کند که بهترین نتیجه، بالاترین سود، خروجی یا رضایتمندی را بدست آورده و یا به کمترین هزینه، یا ضایعات یا نارضایتی برسید. اغلب این مسائل شامل استفاده موثر(به بهترین شکل ممکن) از منابع شامل پول، زمان، ماشین آلات، کارکنان، موج ...

مقاله بهینه سازی فرآیند نم زدایی گاز در واحدهای نم زدایی از گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران توسط نرم افزار Hysys

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بهینه سازی فرآیند نم زدایی گاز در واحدهای نم زدایی از گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران توسط نرم افزار Hysys چکیده در حال حاضر در واحدهای گلایکول ایستگاههای تقویت فشار گاز و مجتمع های گاز و گاز مایع شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به دلایل نامعلوم، هدر روی و اتلاف گلایکول بسیار زیاد می باشد که ا ...

مقاله استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی نیروی انسانی ارزشمندترین منبع هر سازمان می باشد که به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ، پیچیده و خاص همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. پیچیدگی نیروی انسانی ناشی از خواسته ها و ...

مقاله طراحی و شبیه سازی اینورتر 115 ولت 400 هرتز با استفاده از نرم افزار PSIM

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و شبیه سازی اینورتر 115 ولت 400 هرتز با استفاده از نرم افزار PSIM چکیده: در این مقاله، طراحی و شبیه سازی یک اینورتر استاتیکی 400 هرتز با استفاده از نرم افزار PSIM به منظور جایگزینی با اینورتر دینامیکی ارائه می شود. ولتاژ ورودی این ا ...

مقاله بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG چکیده تقاضای روز افزون جهانی برای نفت و فرآوردههای آن و کاهش تولید طبیعی از مخازن نفت سبک و در نهایت افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر باعث توجه روز افزون به روشهای تولید از مخازن نفت سنگین و بسیار سنگین شده است ...

مقاله مدلسازی منابع آب با استفاده از نرم افزار MODSIM با هدف نگرش یکپارچه به چالش ها و راهکارهای حوضه آبریز هامون جازموریان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدلسازی منابع آب با استفاده از نرم افزار MODSIM با هدف نگرش یکپارچه به چالش ها و راهکارهای حوضه آبریز هامون جازموریان چکیده مدیریت منابع آب در سطح حوضه آبریز یک مسأله پیچیده از نظر وجود جنبههای مختلف است. بدین معنی که ویژگیهای متغیر و پویایی در زمان و بعضاً تصادفی بودن متغیرها نظیر مقادیر کمی منابع آب سطحی ...

مقاله شبیه سازی میزان مشارکت موتورهای القایی سه فاز درجریان خطا در شبکه شهرهای صنعتی با استفاده از نرم افزار Matlab

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی میزان مشارکت موتورهای القایی سه فاز درجریان خطا در شبکه شهرهای صنعتی با استفاده از نرم افزار Matlab چکیده- با توجه به گسترش شبکه های جریان متناوب وانجام اتوماسیون در شبکه های تولید،انتقال وتوزیع توسط تجهیزات حفـاظتی هوشمند قابل ...