دانلود مقاله بررسی عملکرد غشای ماتریس آمیخته سدیم آلژینات - نانو زئولیت A در آب زدایی از استونیتریل به روش تراوش تبخیری

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

جداسازی آب از استونیتریل فرآیند دشواری میباشد چرا که این دو ماده در هر نسبتی در یکدیگر حل شده، هر دو کوچک مولکول و قطبی هستند و از همه مهمتر اینکه مخلوطی از آن با %16 وزنی آب در شرایط اتمسفریک تشکیل نقطه آزئوتروپ میدهد .[1] تراوش تبخیری1 یک فرایند مناسب برای جداسازی اجزای مخلوطهایی با نقطه آزئوتروپ میباشد. تراوش تبخیری یک فرایند غشایی است که جزء مورد نظر با کمک یک غشای متراکم جدا میشود. در این فرایند، خوراک یک مخلوط مایع است که در تماس با یک طرف غشاء قرار دارد اما فقط یکی از اجزای موجود در خوراک ترجحاًی به غشاء نفوذ میکند. قسمت پایینی غشاء تحت


1 pervaporation

1019


خلأ است که باعث میشود مایع عبوری از غشاء به شکل بخار خارج شود.[2] ویجایا و همکاران برای آب زدایی از استونیتریل از غشای ماتریس آمیخته نانو Y استفاده کردهاند.[3]

آزمایش

مواد

هیدروکسید سدیم، آلومینیم ایزو پروپوکساید، تترامتیل آمونیم هیدروکسید، تترا اتیل ارتو سیلیکات، نیترات سدیم خریداریشده از شرکت مرک، سدیم آلژینات، سولفوساکسینیک اسید، استونیتریل، استون، اسیدکلریدریک تهیهشده از شرکت سیگما آلدریچ میباشد.

سنتز نانو زئولیت A

سنتز نانو زئولیت A به روش ناپیوسته و با استفاده از فرمولاسیون ارائهشده توسط Creaser و همکارانش [4] به انجام رسیده است. فرمولاسیون مذکور پس از سنتز زئولیت با فرمولاسیون های مختلف و با تاکید بر خلوص فازی و افزایش بهره سنتز انتخاب گردیده است. در این روش از TMAOH به عنوان طاق ساز آلی استفاده گردیده است.

روش ساخت غشای ماتریس آمیخته آلژیناتA /

ابتدا محلول 2/5 وزنی آلژینات تهیهشده و سپس مقدار مشخصی از سوسپانسون زئولیت که به مدت 30 دقیقه تحت عملیات اولتراسونیک قرارگرفته بدان اضافه میشود. بدین ترتیب محلولی برای ساخت غشاهایی یا 20،10و30 زئولیت تهیه میشود. محلول مذکور در کریستالیزورهای شیشهای ریخته شده و در دمای محیط خشک میشود. سپس غشای خشکشده در داخل حمامی از آب- استون (30/70)، 2 میلیلیتر هیدروکلریدریک اسید و 4 میلیلیتر سولفوساکسینیک اسید به مدت 24 ساعت قرارگرفته تا عملیات پیوند دهی عرضی انجام شود. غشای تهیهشده بعد از چندین مرتبه شستشو با آب مقطر برای انجام تست های تراوش تبخیری آمادهی استفاده میباشد. لازم به ذکر است که استون از انحلال اولیهی غشاء جلوگیری میکند و اسید کلریدریک به عنوان کاتالیزور عمل میکند.

آزمایشهای تراوش تبخیری


1020


شمایی از سیستم استفادهشده برای تراوش تبخیری در شکل 1 نشان داده شده است. سطح موثر غشاء که در تماس با خوراک قرار دارد در مدول غشایی استفادهشده 75 2 میباشد. به منظور حذف گرادیان غلظت مخلوط خوراک با سرعت ثابتی هم زده میشود. دمای خوراک در حین انجام آزمایش با دقت 1 ثابت نگه داشته میشود.

× ×شکل-1 شماتیکی از فرایند تراوش تبخیری
×نتایج

آنالیز XRD نانوزئولیت Aدر شکل2 آورده شده است. همچنین در شکل 3 تصویر SEM سطح غشاء و در شکل 4 تصویری از مقطع عرضی غشای ماتریس آمیخته با 30درصد وزنی زئولیت نشان داده شده است. شکل 4 نشان میدهد اندازه نانو ذرهها حدود 100 نانومتر و ضخامت غشاء حدود 25 میکرومتر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

بررسی توان نو آوری به عنوان مهمترین مشخصه تعیین کننده عملکرد

تعریف نوآوری نوآوری به عنوان یک نیروی مهم در جهت توسعه شرکت ها و بهبود عملکردشان محسوب می شود. توان نوآوری مهمترین مشخصه تعیین کننده عملکرد است . پژوهشهای متعدد با تایید این مطلب نشان می دهند، بنگاه جهت کسب مزیت رقابتی و ادامه حیات نیازمند نوآوری است . بنگاههای با ظرفیت بالای نوآوری می توانند با انطباق مناسب ...

مقاله بررسی عملکرد روشهای دمایی در برآورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی عملکرد روشهای دمایی در برآورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع چکیده: تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین از پرکاربردترین پارامترهای مورد استفاده در پروژهها و مدلسازیهای هیدرولوژیکی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی می باشد که تن ...

مقاله بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA خلاصه نیروی انسانی یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان ها محسوب می شود که با بکارگیری صحیح از آنان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.عملکرد منابع انسانی هرسازما ...

مقاله کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی چکیده: پژوهش حاضر شامل شبیه سازی عددی یک فتوبیوراکتور صفحهای عمودی به منظور تعیین پارامتر های بهینه کنترلر به روش تاگوچی و کنترل توده زیستی ...

مقاله سنتز نانو زئولیت های ساختاری و بررسی عملکرد آن در بهبود فرایند تصفیه روغن نباتی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سنتز نانو زئولیت هاي ساختاري و بررسی عملکرد آن در بهبود فرایند تصفیه روغن نباتی   چکیده: بی رنگ کردن در واقع حذف رنگدانه ها، صابون باقی مانده از واحد خنثی سازي، فسفولیپیدها، فلزات، محصولات اکسیداسیون (پراکسیدها) و… از روغن به وسیله جذب سطحی در خاك رنگبر است. در واقع این پدیده یک پدیدة فیزیکوشیمیایی است و ب ...

مقاله بررسی روش تربیتی تشویق و تنبیه براساس آیات قرآن کریمو روایات اسلامی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی روش تربیتی تشویق و تنبیه براساس آیات قرآن کریمو روایات اسلامی چکیده طبق آیات قرآن، خداوند استعدادهاي نیل به کمال را در وجود انسان به ودیعه گذاشـته تـا آ ن هـا را از طریـق تربیـت صحیح از قوه به فعل در آورد. در این بین یکی از اصول مهم تربیتی، روش تشویق و تنبیه است که در این پـژوهش بـه آن پرداخته شده ا ...

مقاله سنتز نانوذرات اکسید منیزیم و بررسی خواص مورفولوژی آن به روش رسوب دهی مستقیم

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** سنتز نانوذرات اکسید منیزیم و بررسی خواص مورفولوژی آن به روش رسوب دهی مستقیم چکیده: در این بررسی ما استفاده از روش رسوب دهی مستقیم به عنوان یک روش سـریع و کـم هزینـه بـرای سـنتز نـانوذرات اکسید منیزیم را توضیح می دهیم. پارامترهای مختلف د ...

مقاله بررسی کاربرد نانو کاتالیست ها در صنایع نفت و پتروشیمی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی کاربرد نانو کاتالیست ها در صنایع نفت و پتروشیمی چکیده: کاتالیست بخش کلیدی در صنایع شیمیایی است بطوریکه در مقادیر کم به واکنش اضافه شده و سرعت انجام واکنش را زیاد می کندبدین ترتیب نقش اساسی در تولید محصول ایفا می کند. اجزاء مهم کاتالیست عبارتند از : پایه ، سایت فعال و بهبود دهنده. ورود نانوکاتالیست ها ...