مقاله بررسی مدل های مشارکت در تامین مالی احداث خطوط مترو

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی مدل های مشارکت در تامین مالی احداث خطوط مترو

چکیده
بی تردید در جهان کنونی ﲪل و نقل ریلی درون شهری نقـش خـود را بعنوان یک سیستم ﲪل و نقل عمـومی انبـوه، سـریع، ایمـن، پاک، مطمئن، ارزان و راحت که ﲠره گیری از آن ﲠبود های عمده از ﲨله کاهش تراکم ترافیک خودروها در سطح شهر، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و حامل های انرژی، ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی و رونق کسب و کار ساکنین شهرها و حومه را به ﳘـراه دارد، بیش از پیش آشکار ﳕوده است. تامﲔ منابع مـاﱄ سـاخت و ﲠره برداری از سیستم ﲪل و نقل ریلی شهری ﳘواره دغدغه اصـلی مسوولان مربوطه بوده که باید بـه طـور ﳘزمـان توسـط دولـت و شهرداری صـورت پـذیرد. بـیش از ١۵ سـال از اجـرای طـرح هـای قطارشهری (غﲑ از قطارشهری ﲥران) در آشور مـی گـذرد، امـا از طرح در دست اجرا فقط خط یک قطار شهری مشهد آهنـم بـا مشـکلات عدیده به ﲠره برداری رسیده است. از میان سایر طرح ها، فـاز اول اصفهان به طول تقریبی ١٠ کیلومﱰ، تﱪیز به طول تقریبی ۶ کیلومﱰ و شیراز به طول تقریبی ١٠ کیلومﱰ آماده ﲠره بـرداری آزمایشی است.

بررسی و ﲢلیل اجرای پروژههای مﱰو در کشورهای منتخب نشان میدهد که روشهای تأمین مالی در این کشورها وابسته به شرایط اقتصادی و ریسکهای موجود در فضای ﲡاری آهناست. اگرچه ﲤامی این پروژهها به صورت مشارکت خصوصی- دولتی اجرا شدهاند، اما ﳓوه تامین مالی در این نوع مشارکتها با یکدیگر متفاوت است. این ضرورت در شرایط جامعه ایران که کمﱰ بانک خارجی اجازه تسهیلات دهی به شرکتهای ایرانی را دارد ﳏسوس تر است و اﳘیت استفاده از منابع مالی داخلی خصوصاٌ بانک ها و موسسات مالی

و اعتباری را مضاعف می گرداند. از سوی دیگر روش های سنتی تامین مالی پروژه های زیربنائی، ﳘچون تامین مالی به اتکاء تضامین شرکت یا تامین مالی به اتکاء تضامین دولت، دیگر قادر به برآوردن نیاز و هدف مذکور خصوصا در کشورهای در حال
توسعه ﳕی باشند.

کلمات کلیدی: مترو، مدل مالی، حمل و نقل ریلی، مشارکت

.۱ مقدمه
ﳓوه تأمﲔ منابع ماﱄ و ﲥیه بودجه اجرایی لازم برای اﳒام پروژههای زیر بنایی و ﲠرهبرداری از ﳏصولات و خدمات حاصل از آهنا در حال حاضر به عنوان یکی از مهمﱰین مسائل پیشروی آشورهای در حال توسعه مطرح میباشد. با توجه به وضعیت خاص آشورهای در حال توسعه و ﲝرانهای ماﱄ در این آشورها امکان تأمﲔ سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژههای بزرگ براحﱵ فراهم ﳕیشود.در حال حاضر اجرای پروژه های عظیم عمرانی نیاز به سرمایه بسیار کلانی دارد. سود این سرمایه گذاری های کلان نیز چشمگیر است که بسیاری از آهنا غیر مستقیم بوده و اغلب در دوره بلند مدت به دست می آیند. در کشورهای در حال توسعه، ﲞش خصوصی یا سود حاصل در بلند مدت را مناسب تشخیص ﳕی دهد و یا فاقد ابزارهای مالی است که بتواند چنین پروژه هایی را به عهده بگیرد. ساخت و ﲠره برداری از خطوط مﱰو نیز جزو پروژه های بزرگ ﳏسوب شده و نیاز به بودجه کلانی دارد.

.۲ وضعیت کلی طرح های قطار شهری و حومه کلان شهرهای ایران
با مطالعات جامع ﲪل و نقل و ترافیک در کلان شهرها و پیش بیﲏ راهکارهای ﳐتلف به منظور ﲠبود و ساماندهی ترافیک در افق طرح، ﳘواره استفاده از سامانه ریلی شهری به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح بوده است. به دنبال آن، طرح امکان سنجی سامانه ریلی شهری با رویکرد شناسایی کریدورهای پرحجم و تعیﲔ نوع سامانه مورد نیاز مطالعه شد. عمده اهداف طرح یادشده افزایش سهم سفرهای ﲪل و نقل عمومی، کاهش آلودگی

هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت است. طرح های قطار شهری شهر ﲥران از سال ١٣۵٣ و شهرهای مشهد، اصفهان، شﲑاز، تﱪیز، کرج و اهواز در ﳎموع به طول ٣٢۵ کیلومﱰ طی سال های ١٣٧٨ تا ١٣٨٠ آغاز شد. ﳘچنﲔ طرح قطار شهری شهرهای قم و کرمانشاه با رویکرد احداث و ﲠره برداری مونوریل در ﳎموع به طول ٣٢ کیلومﱰ از سال ١٣٨٩ آغاز شده است.

.۲٫۲ بررسی وضعیت عملکرد طرح های قطار شهری کشور

وضعیت ترآیب منابع اعتباری ٧ طرح قطارشهری (ﲥران، اهواز، اصفهان، تﱪیز، مشهد، کرج وشیراز) براساس آخرین موافقتنامههای مبادله شده در سال ١٣٨٧ بیانکننده آن است آه از مبلغ برآورد آل ٧٢٩۴٧ میلیارد ریال (حدود ٢/۴۵ درصد از ﳏل درآمد عمومی و ٨/۵۴ درصد از منابع داخلی شهرداریها) تا پایان سال ١٣٨٧ حدود ٢٨٩٠٧ میلیارد ریال (١/۶۴ درصد از ﳏل درآمد عمومی و ٩/٣۵ درصد از منابع داخلی شهرداریها) پرداخت شده است.

بهرغم اینکه در مﱳ ماده ۵ اشاره شده است، آه حداقل ۵٠ درصد از اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای قطار شهری باید از ﳏل منابع داخلی شهرداریها و نیز با مشارآت ﲞش خصوصی تأمﲔ شود، اما عملکردها در این زمینه عدم موفقیت شهرداریها بغیر از شهرداری ﲥران را در تأمﲔ سهم خود نشان میدهد (تأمﲔ ٩/٣۵ درصد از سهم ٨/۵۴ درصدی اعتبارات آل). شهرداری ﲥران در سال های اخیر به مراتب مبالغ بیشﱰی از سهم خود را تامین ﳕوده است. ضمن آنکه در عمده طرحهای قطار شهری بغیر از ﲥران تأمﲔ ماﱄ منابع خارجی (فاینانس) تا سال ١٣٩٢ ﳏقق نشده و از این منظر در جذب سرمایههای خارجی نیز توفیقی حاصل نشده است.اعتبارت پرداخت شده تا پایان برنامه چهارم توسعه از ﳏل منابع عمومی براساس موافقتنامههای مبادله شده ١۴ طرح قطار شهری در سال ١٣٨٩ معادل ۶۶١.۴٣٩.٣٢

میلیون ریال بود است. گفتﲏ است اعتبار مصوب سال ١٣٩٣ از ﳏل درآمد عمومی این طرحها حدود ٢٢٩.٣٨٢. ١٢٣ میلیون ریال است. بیش از ١۵ سال از اجرای طرحهای قطارشهری (غﲑ از قطارشهری ﲥران) در آشور میگذرد، اما از طرح در دست اجرا فقط خط یک قطار شهری مشهد آهنم با مشکلات عدیده به ﲠره برداری رسیده است. از میان سایر طرح ها، فاز اول اصفهان به طول تقریبی ١٠ کیلومﱰ، تﱪیز به طول تقریبی ۶ کیلومﱰ و شیراز به طول تقریبی ١٠ کیلومﱰ آماده ﲠره برداری آزمایشی است. با ادامه ﳘﲔ روند و در صورت عدم افزایش خطوط دیگر، حدود حداقل ۵ سال دیگر زمان لازم است تا خطوط اولویت دار هر شهر به اﲤام برسد. (پیشبیﲏ زمان خاﲤه طرحهای قطار شهری در سال ١٣٩٨ است).

.۳ مطالعات تطبیقی روش های اجرای پروژه های قطار شهری

ﲡارب متنوعی از مشارکت عمومی– خصوصی (١ (PPP در طرحهای مﱰو شهری در دنیا به ثبت رسیده است. این ﲞش شامل اﳒام مطالعات تطبیقی در مورد مشارکت ﲞش خصوصی در توسعه و راهﱪی شبکههای ریلی شهری در شهرهای ﳐتلف دنیا میباشد. موارد و شاخصهای مورد بررسی در این مرحله مواردی از قبیل هزینهها، جریانهای درآمدی، روشهای تأمﲔ ماﱄ، روشهای اجرا، ﳓوه استفاده از هم-افزاییها و میزان موفقیت طرحهای مشارکت عمومی-خصوصی را در بر میگﲑند.

.۱٫۳ استان گائوتنگ، آفریقای جنوبی
مﱰو GAOTRAIN در حال حاضر بزرگﱰین پروژه با ﳘکاری ﲞش دولﱵ و خصوصی (PPP ) در تاریخ آفریقاست. طول مسﲑ ٧٧ کیلومﱰ است که ۴١ کیلومﱰ آن زیرزمیﲏ است و ١٠ ایستگاه مسافری را شامل میشود.هزینه اجرای این پروژه ٣/٢٢ میلیارد رند آفریقای جنوبی (تقریبا معادل ٢/٢ میلیارد دلار) برآورد شده است. ٢ /١٩ میلیارد رند از این مقدار از طریق سرمایه گذاری دولﱵ و ١/٣ میلیارد رند از طریق سرمایه گذاری ﲞش خصوصی (که ۵٨% از آن وام می باشد) تامﲔ شده است.

.۲٫۳ ونکوور، کانادا

خط ١٩ کیلومﱰی مﱰو اتوماتیک (۵/٧ کیلومﱰ هوایی، ٩ کیلومﱰ تونل، ٢ کیلومﱰ روی زمﲔ) با ۶١ ایستگاه خواهد بود که از طریق یک قرارداد ۵٣ ساله طراحی-تامﲔ ماﱄ -ساخت -ﲠرهبرداری-نگهداری که در جولای ۵٢٠٠ با کنسرسیوم In Transit BC امضا شد، پیاده شده است. استانداری بریتیش کلمبیا سیاسﱵ دارد که هر پروژهای که بیشﱰاز ٢٠ میلیون دلار کانادا هزینه دارد باید

۱ Public-Private Partnership

حﱵالامکان به صورت PPP اجرا شود.هزینه اجرای این پروژه ٩/١ میلیارد دلار کانادا (تقریبا معادل ۶٧/١میلیارد دلار) برآورد شده است. ٢۴٧/١ میلیارد دلار کانادا از این مقدار از طریق سرمایهگذاری دولﱵ و ۶۵٧ میلیون دلار کانادا از طریق

سرمایهگذاری ﲞش خصوصی (٧۶% وام – ٢۴% دارایی) تأمﲔ شده است.

.۳٫۳ مانیل، فیلیپین

طول خط MRT3 ٨/۶١ کیلومﱰ (٠۶% هوایی – ٠۴% روی زمﲔ) و شامل ١٣ ایستگاه است. هزینه اجرای این پروژه ۶۵۵ میلیون دلار برآورد شده است. ۴۶۵ میلیون دلار از آن وام از بانک واردات و صادرات ﲨهوری چک و ١٩٠ میلیون دلار دارایی میباشد. قرارداد این پروژه که از نوع واگذاری کامل با شرایط leaseback است در نوامﱪ سال ١٩٩١ آغاز شد(بعدا در سال ١٩٩٣ اصلاح و دوباره ابلاغ شد). مدت قرارداد ٢۵ سال است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 8 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد