تحقیق در مورد ازدواج دانشجویی

word قابل ویرایش
14 صفحه
4900 تومان

ازدواج دانشجویی

۱- عدم ثبت ازدواجها با مهریه بیشتر
به اعتقاد کارشناسان خانواده بالا بودن میزان مهریه در میان خانوادهها از یک سو باعث افزایش تجملات ازدواج و فشار آوردن به اقشار کم درآمد شده و از سوی دیگر پیوند مقدس خانواده را متزلزل می سازد وهمچنین بالا بودن میزان مهریه باعث میشود که جوانان نسبت به امر ازدواج از خود رغبت نشان ندهند. بنا بر این بهتر است برای عدم ثبت ازدواجها با مهریههای بیشتر اقداماتی صورت بگیرد و دفاتر ثبت ازدواج وطلاق ملزم به عدم ثبت ازدواجها با مهریه بالا باشند.

۲- شناخت و استفاده از توانمندی صنعت بیمه کشور
صنعت بیمه در کشور ما شناخته شده است و این ابزار امروزه در مورد مواردی مورد استفاده قرار میگیرد و در زمینه ازدواج جوانان نیز در دو یا سه مورد مثل بیمه مهریه مورد استفاده قرار گرفته است.در صورتی که با شناخت صحیح از این صفت می توان بیمههای مثل بیمه عمر مزدوجین،بیمه جهیزیه،بیمه طلاق و… را طراحی و راه اندازی کرد و مساله ازدواج جوانان را از این لحاظ مستحکم کرد.
۳- حمایت از برنامههای موضوعی آسیب شناسی ازدواج و ارتقای ارتباط آگاهی دختران و پسران

یکی از معضلات اجتماعی جامعه ما عدم ارتباط آگاهانه دختران و پسران و در نتیجه عدم آشنایی آنها با همدیگر جهت دستیابی به یک پیوند می باشد. این مساله می بایستی از سوی کارشناسان، استادان، محققان مورد بررسی و دقت نظر قرار بگیرد و از برنامههایی که به آسیب شناسی ازدواج و ارتقای ارتباط آگاهانه دختران و پسران بینجامد حمایت نمود در این راستا از پروژههای تحقیقاتی، همایشها، سمینارها، کارگاههای آموزشی،کتب و جزوات ودیدگاهها می توان به خوبی استفاده کرد.

۴- ایجاد امکان آشنایی با جنس مخالف در قبل از ازدواج
در گزارش طرح پژوهشی جوانان و موانع ازدواج آمده است:
بررسی توزیع نظر جوانان نسبت به اینکه نبودن امکان آشنایی با جنس مخالف تا چه حد مانع ازدواج دختران جوان است نشان داد که نسبت قابل توجهی از جوانان اعتقاد بدین امر دارند. نبودن امکان آشنایی با جنس مخالف از جوانان اعتقاد بدین امر دارند که نبودن امکان آشنایی با جنس مخالف تاثیر زیاد۳۴ درصدو خیلی زیاد ۳۱ درصد بر ازدواج جوانان دارد. میانه به دست آمده نیز در این باره نشان داد که نظر جوانان درباره افزایش متغیر «زیاد» است.

۵- رفع مشکل نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای پسران دانشجو
بررسی توزیع نظرات جوانان درباره میزان اثر متغیر نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت در به تاخیر انداختن ازدواج پسران جوان نشان داد که بیشتر جوانان در این باره معقتد به اثر «خیلی زیاد» این متغیر بودهاند

.
بر اساس تحقیق سازمان ملی جوانان برای بسیاری از جوانان چنین مقولهای دارای اهمیت بسیار زیاد است و کاملا آشکارا است که اثر این متغیر در منظر بسیاری از جوانان اساسی است و باعث تاخیر در ازدواج آنها است. از سوی دیگر بر اساس تحلیل واریانس متغیر فوق بر اساس جنس نشان داد که زنان به گونهمعناداری اثر نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت در به تاخیر انداختن ازدواج جوانان پسر را بیشتر از مردان ارزیابی کردهاند. بدین ترتیب به نظر میرسد زنان بیشتر از مردان نسبت به اثر متغیر فوق در ازدواج پسران جوان حساس و نگرانند.[۱]

۶- ارایه گزارش ملی سالانه ازدواج دانشجوئی به مسئولان جامعه و تصمیمگیران
مسئولین کشور و برنامهسازان در امر ازدواج هیچ نوع گزارش و تحقیق ملی درباره ازدواج ندارند و هیچ نهاد رسمی دولتی و غیردولتی در این امر فعال نمیباشد و نخبگان برنامه ساز از اطلاعات جامع و کاملی در این زمینه برخوردار نیستند. میبایستی هر ساله گزارش ملی سالانه ازدواج توسط نهاد و مرجع مشخصی تهیه و تظیم شود و به اطلاع مسئولین و نهادهای برنامهریز برسد.

۷- شناخت و بهرهگیری از کلیه امکانات و خدمات و قابلیتهای دولتی و غیر دولتی در سطح کشور جهت افزایش توانمندیجوانان برای دستیابی به ازدواج موفق.
به علت گسترده بودن نهاد دولت در کشور جمهوری اسلامی این نهاد کلیه امکانات را در اختیار دارد و بعضا در خیلی از جاها از این امکانات به صورت بهینه استفاده نمیشود . در این زمینه میبایستی از کلیه امکانات و خدمات و قابلیتهای دولتی و غیردولتی در سطح کشور جهت افزایش توانمندیجوانان برای دستیابی به ازدواج موفق اطلاعات کامل و جامع تهیه و تنظیم شده و راههای استفاده از این امکانات و خدمات پیشبینی میشود.
۸- تنظیم مقرراتی جهت بخشودگی مالیاتی و تشویق و ترغیب نهادهای دولتی و غیردولتی برای در اختیار گذاشتن منابع به زوجین دانشجو

خیلی از نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی، تشکلهای مردمی و موسسات خیریه در امر برگزاری جشنهای ازدواج جوانان و تجهیز جهیزیه جوانان فعال هستند و لیکن حمایتهای خاصی از آنها صورت نمیگیرد برای تشویق و ترغیب این گونه نهادها و موسسات برای در اختیار گذاشتن منابع به زوجین جوان قوانین دستوراتی کمی جهت بخشودگی مالیاتی و عوارض شهرداریها، عوارض سالانه میبایستی تهیه و تنظیم و به تصویب برسد تا بدین وسیله هم به نوعی از این گونه موسسات حمایت مالی شود و هم سایرین نیز به نوعی تشویق و ترغیب برای انجام این گونه کارها شوند.
۹- فرهنگسازی ازدواج دانشجوئی در اولویت برنامهها در نظر گرفته شود

چنین به نظر میرسد که در خصوص ازدواج فرهنگسازی قومی انجام نمیگیرد برای ساماندهی به امر ازدواج ضروری است که فرهنگ سازی ازدواج در اولویت برنامهها قرار گیرد.

۱۰- بازشناسی گفتمان ازدواج در سطوح مختلف
“مطالعات فرهنگی” با رویکرد انتقادی ریشههای رفتار، باور و گفتار جوانان را در گفتمانهای جاری و تاریخی جستجو میکنند. از جمله به نقش ساختارهای ایدئولوژیک (حکومت) در ساخت ذهن و رفتار اجتماعی توجه ویژهای دارد. این ساختارها همچون مدرسه، رادیو و تلویزیون، مسجد، بسیج، دانشگاه، نیروی انتظامی و… در متون درسی، رفتار و کنشاجتماعی، گفتار و روابط بین فردی و اجتماعی و… بر اساس ایدئولوژی حاکم بر طراحان و مدیران آنها به صورت پنهان به بسط و گسترش تفکر، فرهنگ و رفتاری خاص در زمینه ازدواج دست میزننند. به طوری که امروز ما شاهد کم توجهی و عدم شناخت افراد، خانوادهها و مسئولان به این مساله مهم اجتماعی میباشیم. میبایستی برای تصحیح این موضوع در گفتمان ازدواج در سطوح مختلف جامعه بازشناسی شود.

۱۱- ضرورت فرهنگ سازی
علی رغم توجه بیشتر دولت بر ازدواج که در برنامههای حاکمیت و برنامه چهارم توسعه علائم آن مشاهده میگردد، موضوع و مساله ازدواج در سطح جامعه و افکار عمومی از یک سو و در سطح دستگاههای دولتی از سوی دیگر جایگاه و تعریف مناسبی نیافته است.
شاید عدم تمایل مسئولان طراز اول و دستگاهها در سطح دولت و استانها به این مساله ناشی از شناخت اندک آنها به اهمیت موضوع و یا بی تاثیر بودن توجه به آن در ارزیابی موفقیت و کارآمد سیستم تحت مدیریت آنها باشد. که در هر دو حال ضرورت فرهنگ سازی و لزوم تبدیل درجه اهمیت ازدواج از درجه چندم به درجه اول مشهود میباشد.

۱۲- شفاف سازی مسئولیتها، تقسیم کاری و منابع دستگاههای دولتی و غیردولتی در امر ازدواج دانشجوئی
مطالعات و بررسیها نشان میدهد که در امر ازدواج جوانان نهادها و سازمانها و دستگاههای مختلف دولتی وغیردولتی کم و بیش فعال هستند ولیکن در این میان مسئولیتها، تقسیم کارها دقیقا مشخص نیست و هر نهاد و ارگانی خود به خود و بدون هماهنگی با سایر نهادها و ارگانها وارد مقوله ازدواج جوانان شده است و از سوی دیگر منابع و بودجههای دستگاههای دولتی و غیردولتی در زمینه ازدواج مشخص نیست و هیچ ارگان و یا نهادی بر هزینه این منابع و بودجهها نظارتی ندارد و بنابراین میبایستی با بهینهسازی این روابط و شفاف سازی دقیق مسئولیتها و تقسیم کار و منابع دستگاهها روند یکسانی در زمینه ازدواج جوانان به وجود آید.

۱۳- انجام معطالعات و تحقیقات کاربردی در موضوع ازدواج دانشجوئی
کمبود مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه ازدواج جوانان معضلی است که کشور ما از آنها در رنج است. امروزه بیشتر مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و دانشگاهی کشور ما به مساله ازدواج به صورت موضوعات ریز و خرد نگاه میکند و کلان نگری در این زمینه وجود ندارد.
برای این منظور و به لحاظ جایگاه بسیار حساس مطالعات و تحقیقات در امر برنامهسازی با همکاری استادان و اعضای محترم هیات علمی مطالعات و تحقیقاتی با نگرش کلان در موضوعات مختلف ازدواج میبایستی طراحی و اجرا شود.

۱۴- کنترل مراکز مشاورهو اطلاعرسانی به خانوادهها و دانشجویان برای ازدواج و همسریابی
امروزه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی بیشتر به حالت درمانگاههای روانی و روحی کار میکنند تا نهادهای مشاورت دهنده میبایستی این مراکز که از استادان مجرب روانشناسی بهرهمند هستند در امر اطلاع رسانی و همسریابی جوانان فعال شده و کسانی که علاقهمند به ازدواج هستند در این مراکز ثبت نام کرده و از نزدیک با افراد متقاضی ازدواج آشنا شوند.

۱۵- تقویت مراکز مشاوره ازدواج دانشجوئی در دستگاههای اجرایی مسئول و بخش غیردولتی و ایجاد انسجام در آنها
امروزه مراکز مشاوره ازدواج در دستگاههای اجرایی مسئول و بخشغیردولتی گسترده و فعال هستند ولیکن هیچ نوع انسجام و هماهنگی بین آنها وجود ندارد. میبایستی در برنامه ازدواج برای این مشکل راه چارهای اندیشیده شود تاکید مراکز مشاوره ازدواج در دستگاههای اجرایی مسئول و بخش غیردولتی تحت پوشش یک برنامه منسجم و هماهنگ اقدام نماید.

۱۶- تقویت نظام و سیستم کنترل جمعیت و تنظیم خانواده
تحولات جمعیتی در یک جامعه میتواند به طور مستیقیم تاثیر تعیین کننده و مستقلی بر وضعیت اجتماعی- اقتصادی موجود در آن جامعه داشته باشد. بین ساختار سنی- جمعیت و وضعیت ازدواج در ایران رابطه مستقیمی وجود دارد. به هم خوردن تعادل جمعیت منجر به عدم تعادل وضعیت ازدواج در کشور میباشد.
به طور مثال بالا رفتن تعداد جمعیت و افزایش میزان موالید باعث ازدیاد داماد و کمبود دختر میشود و از سوی دیگر عواملی همچون مهاجرت مردان، جنگ و.. باعث کمبود داماد و از دست رفتن شانس ازدواج خیلی از دختران میشود بنابراین نظام و سیستم کنترل جمعیت و تنظیم خانواده میبایستی تقویت و نهادینه شود در این خصوص وزارت بهداشت و درمان میبایستی متولی امر باشد.

۱۷- راهاندازی واحدها و کانونهای ساماندهی و هدایت ازدواج دانشجوئی در استانها
در مرکز کشور یعنی تهران واحدها و کانونهای فعالی در امر ازدواج کار میکنند ولیکن نواحی و استانها و شهرستانهای کشور از این واحدها و کانونهای ساماندهی و هدایت ازدواج جوانان بیبهره هستند بنابراین بهتر است در مراکز استانها و شهرستانها واحدها و کانونهای ساماندهی و هدایت ازدواج جوانان راهاندازی و تاسیس شود.

۱۸- آموزشمهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی در میان زوجین
برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای ارتباطی و چگونگی برقراری ارتباط با جنس مخالف یکی از شیوههایی است که میتواند جوانان را در راه رسیدن به آمال و آرزوهای خود یاری برساند و بدین ترتیب فرد مورد علاقه خود را پیدا نماید.
امروزه اکثر جوانان ما به نوعی از عدم آشنایی با جنس مخالف رنج میبرند و با توجه به اعتقادات و هنجارهای جامعه که هرگونه ارتباط دختر و پسر را قبل از اجرای رسمی عقد ممنوع میداند پسران و دختران ما با همدیگر رابطه هر چند کلامی هم ندارند و از این نظر رنج میربند و هنوز مهارتهای ارتباط قبل و بعد از ازدواج به جوانان ما آموزش داده نمیشود. آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی در میان جوانان و مزدوجین میتواند خیلی از معضلات روحی و روانی جوانان را حل نماید و نحوه برقراری صحیح را به آنان یاد بدهد.

۱۹- تشکیل بانک اطلاعات جامع از مراکز مرتبط با ازدواج دانشجوئی
هنوز اطلاعات جامع و کاملی از مراکز مرتبط با ازدواج جوانان در دست نیست و هیچ راهنما و کتابچهای که کلیه اطلاعات مربوط به این موسسات را در خود داشته باشد وجود ندارد. تشکیل بانک اطلاعات جامع و کامل از مراکز و موسسات و نهادها و ارگانهایی که در زمینه ازدواج فعال هستند از یک سو هماهنگی میان آنها را فراهم میسازد و از سوی دیگر افراد متقاضی ازدواج و جوانان را به راحتی به این مراکز وصل میکند.

۲۰- تشکیل ستاد و هدایت و مدیریت ازدواج دانشجوئی
ازدواج جوانان در کشور ما هنوز نهادینه نشده است و یک ستاد و سازمان خاصی متولی این امر نیست. نهادهایی همچون کمیته امداد، شهرداریها، بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، ستاد جشن ازدواج دانشجویی و…
صدها موسسه و نهاد دولتی و غیردولتی در گوشه و کنار کشور به امر ازدواج جوانان میپردازند ولیکن هیچ نوع هماهنگی و همکاری میان آنها وجود ندارد تشکیل ستاد هدایت و مدیریت ازدواج جوانان باعث میشود که یک نظم و انسجام خاصی میان کلیه نهادها و موسسات به وجود آید و کارها نهادینه شود.

۲۱- نامگذاری اول ذی حجه به نام ازدواج دانشجوئی
برای توجه دادن جامعه به ازدواج جوانان و نقش و جایگاه ارزشمند آن در اجتماع امروزی یک روز را به نام روز ازدواج نامگذاری شود تا اهمیت آن هرچه بیشتر تبیین شده و در این روز کلیه رسانهها و مطبوعات به تبلیغ و ترویج این سنت ارزشمند بپردازند و این روز را گرامی بدارند بهترین این روزها اول ذی حجه سالروز ازدواج امیر مونان و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میباشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4900 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد