بخشی از مقاله

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تقدس ازدواج به عنوان پیشبینهای نگرش ازدواج در بین دانشجویان متأهل - زن و مرد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز میباشد.جامعهی آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز را تشکیل میدهد.

برای آزمون فرضیهها 200نفر دانشجو به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند که شامل 100 نفر مرد و 100 نفر زن میشدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس نگرش ازدواج ، مقیاس تقدس ازدواج استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از روش آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون انجام شد و نتایج این تحقیقات نشان داد که بین تقدس ازدواج با نگرش ازدواج در بین دانشجویان مرد و زن رابطه مثبت وجود دارد .

مقدمه

ازدواج به عنوان یکی از پراهمیتترین تصمیمگیریهای زندگی هر فردی در نحوهی تشکیل ارتباطات انسانی به صورت ویژهای تاثیرگذار است. این پل عاطفی، زن و مرد را با کششی ناشی از عشق و غریزه و باورهای فرهنگی به هم مرتبط میسازد. آن-چنان که این ارتباط و پیوند، منجر به تشکیل یک کانون پویا به نام »خانواده« و یک نهاد اجتماعی مستحکم میگردد

بررسی عواملی که در ازدواج و کیفیت زندگی زناشویی نقش دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. یک دسته از این عوامل فرآیندی درون فردی است که از آن جمله میتوان به نگرش به ازدواج اشاره کرد

ساختار و محیط خانواده اصلی در نگرش به ازدواج و نیز زندگی خانوادگی فرزندان نقش دارد - کری 5، . - 2005 نگرش به ازدواج بسیار حائز اهمیت است، زیرا یکی از مکانیسمهای کلیدی برای پیشبینی رفتار واقعی در ازدواج و یکی از بهترین شاخصهای عملکرد در روابط عاشقانه است

ازدواج در اسلام نه تنها به عنوان یک قرارداد حقوقی، بلکه پیمانی مقدس - ماهونی، - 2003 و مستحکم می باشد. جلوههای این تقدسبخشی را میتوان در مبانی دینی و فرهنگی بسیاری از ملتها مشاهده کرد - پین، - 20107، اما گمان نمی رود از بین مکاتب و مذاهب، هیچ مذهبی به اندازه اسلام درباره ازدواج بحث کرده باشد

همچنان که در آیات و روایات اسلامی، بارها مقدس و الهی بودن این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است. ازدواج در این مکتب، به عنوان بهترین بنا از نظر خداوند، عامل آرامش، محبت و رحمت در نظر گرفته میشود و در تعالیم اسلامی ازدواج را با معنویت همراه کرده و به آن تقدس میبخشند

روش تحقیق

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان متأهل - زن و مرد - دانشگاه آزاد اسلامی اهواز که در سال تحصیلی 1393-94 در مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی بودند را تشکیل دادند. از این جامعه آماری نمونهای به حجم200 نفر 100 - نفر زن و 100 نفر مرد - به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شد.

ابزارهای پژوهش

1-1-1 پرسشنامه نگرش به ازدواج مقیاس نگرش به ازدواج10 - براتن و رز11، - 1998 یک مقیاس 23 آیتمی که برای اندازهگیری نگرش افراد نسبت به ازدواج در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان پاسخ خود را بر اساس طیف لیکرت 4 درجهای از به شدت موافقم تا به شدت مخالفم بیان میکنند.در ضمن برخی مادهها به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. دامنه نمرهها از 0-69 و نمرههای بالاتر، نگرش مثبت را نسبت به ازدواج نشان میدهد. این مقیاس برای غلبه بر کاستیهای دیگر شاخصهای سنجش نگرش به ازدواج توسعه داده شده است.

براتن و رز - - 1998 این مقیاس بر روی 499 دانشجو در مقطع کارشناسی در یک دورهی روانشناسی مقدماتی هنجاریابی شده است. براتن و رز - 1998 - پایایی این مقیاس را در دانشآموزان با فاصله زمانی شش هفته به روش آزمون مجدد 0/85 و به روش آلفای کرونباخ 0/82 گزارش کردند. خجسته مهر، ممبینی و اصلانی - 1392 - پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/90 و 0/91 گزارش کردند.

براتن و رز - - 1998 با همبسته کردن این مقیاس با مقیاسهای مشابه همبستگی بالای 0/77 را گزارش کردهاند که نشان از روایی بالای این مقیاس است.

2-1-1 پرسشنامه تقدس ازدواج مقیاس تقدس ازدواج یک مقیاس 14 آیتمی است که توسط ماهونی و همکاران - 1999 - ساخته شد. این مقیاس دارای گزاره-هایی مثل »به نظرم ازدواج ما یک پیمان مقدس است « میباشد. پاسخ دهندگان برای هر گزاره گزینههای انتخابی از به شدت مخالف - 1 - تا به شدت موافق - 7 - پیشروی دارند. در بررسی که توسط ماهونی و همکاران - 1999 - بر روی 97 زوج که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد. پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این مقیاس در مطالعهی دی مریس و همکاران - 2010 - ، 0/98 برای هر دو همسر و در مطالعه صیدی و همکاران 1390 - ب - 0/96 گزارش شد و در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس به روش.آلفای کرونباخ 0/97 به دست آمد.

روش اجرای پژوهش

پس از تصویب طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به هر یک از دانشکده ها مراجعه شد و از آنها لیست دانشجویان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و روایی ابزارها صورت گرفت. با جمع آوری دادهها و مشخص شدن پایایی و روایی ابزارها و انجام اصلاحات ضروری بر روی ابزارها، نمونهگیری مربوط به آزمودن فرضیهها انجام شد. لازم به ذکر است که قبل از تکمیل ابزارها، توضیحات کامل هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی - از طریق ضمیمه کردن یک دستورالعمل همراه با پرسشنامه - در اختیار آنان قرار گرفت. این توضیحات شامل آگاهی از حق انتخاب برای شرکت در پژوهش، محرمانه ماندن اطلاعات شخصی دانشجویان، اهمیت شرکت در پژوهش و اطلاعات اندکی در ارتباط با موضوع پژوهش بود. در نهایت، با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات توصیفی لازم از دادهها استخراج شد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها

روشهای آمار توصیفی و استنباطی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت به شرح زیر می باشند:
-1 روشهایآلفای کرونباخ و تنصیف برای بررسی پایایی ابزارها و از روش روایی سازه ای جهت بررسی روایی آنها. -2 روشهای آمار توصیفی شامل، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره.

یافته ها

در این بخش یافتههای توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمرات در متغیرهای نگرش ازدواج و تقدس ازدواج مورد بررسی قرار میگیرد.

جداول، شکل ها و نمودارها

جدول شماره 1 میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای نگرش ازدواج و تقدس ازدواج در زنان

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید