بخشی از مقاله

مقدمه
همانطورکه می دانید محاسبه واندازه گیری مقادیرعناصرالکتریکی درطراحی وپیاده سازی مدارهای الکتریکی والکترونیکی نقش مهمی دارد . این مسئله زمانی که تفاوت های جزئی درمقادیر محاسباتی این عناصرنتایج متفاوتی رادریک سیستم باعث میشوند اهمیت بیشتری می یابد .
دراین پروژه طراحی وپیاده سازی یک اهم متروخازن سنج دیجیتال بررسی میشود .
هدف ازانجام این پروژه محاسبه مقدارمقاومت برحسب اهم وظرفیت خازن برحسب فاراد می باشد . شرح مراحل کارومشخصات فنی مداروقطعات به کاررفته به طورمفصل درفصل های بعد مورد بررسی قرارگرفته است که خلاصه ای ازهرفصل درزیربیان می گردد .
درفصل اول به معرفی قطعات وآی سی های مورد استفاده درمدارمی پردازیم . ازجمله میکروکنترلر8051 وآی سی تایمر555 .
فصل دوم مربوط به مشخصات فنی وشرح کارپروژه می باشد . دراین فصل با نحوه عملکرد مدارآشنا می شوید .
درفصل سوم نقشه کلی مداروکدبرنامه میکروکنترلربیان شده است .
درخاتمه لازم است ازاستادگرامی جناب آقای دکتریعقوبی که دراین پروژه مارا راهنمایی فرمودند کمال تشکروقدردانی راداشته باشیم .
تابستان 1385
عمارقنبری نهبندان – حمزه قنبری نهبندانی

فصل اول

مقدمه
دراین فصل به بررسی اجزای مداروشرح پایه های آنها می پردازیم . اجزای اصلی مداراهم سنج دیجیتال عبارتند از :
1- میکروکنترلر8051
2- آی سی تایمر555
3- کلید 12 پایه
لازم به ذکراست که مدارشامل اجزای دیگری نیزمیباشدکه درفصل بعد مورد بررسی قرارگرفته است . دراین فصل ماتنها به بررسی قطعات اصلی می پردازیم .
میکروکنترلر8051


پایه VCC : پایه 40 ولتاژ تغذیه را برای تراشه فراهم می کند ولتاژ منبع 5V + است .
پایه GND : پایه 20 زمین است .
پایه های XTAL1 و XTAL2 :

8051 دارای یک اسیلاتور( نوسان ساز) درون تراشه ای است ولی برای راندن آن به یک ساعت کریستال نیاز است اغلب یک اسیلاتورکریستال کوارتز به ورودیهای XTAL1 ( پایه 19 ) و ) XTAL2پایه 18 ) وصل است اسیلاتورکریستال کوارتزمتصل به XTAL1 و XTAL2 به دوخازن 3OPF وصل می باشد یک طرف هر یک ازخازن ها مثل شکل 2-1 به زمین وصل است .
باید توجه کرد که سرعت های مختلفی درخانواده 8051 وجود دارد غرض ازسرعت حداکثر، فرکانس متصل به XTAL است . مثلاً یک تراشه 12MHZ باید به فرکانس 12MHZ یاکمتر وصل شود .
پایه RST : پایه 9 ، پایه RESET (بازنشانی ) است . این پایه به یک ورودی فعال بالاست بعد ازاعمال یک پالس بالا به این پایه ، میکروکنترلربازنشانده شده وچه فعالیت هارارها می کند . اغلب به این حالت ، بازنشانی به هنگام روشن شدن می گویند . فعال کردن یک بازنشانی به هنگام روشن شدن موجب ازدست همه مقادیردرعبادت ها می شود . جدول 1-1 لیست غیرکاملی ازثبات های 8051 ومقادیرآنها را پس ازبازنشانی به هنگام روشن شدن نشان می دهد .

پایه EA : هنگامی که برنامه داخل ROM داخلی میکروکنترلراست این پایه به VCC متصل می شود . درصورتی که برنامه درROM خارجی باشد این پایه به GND وصل می شود . درهرصورت این پایه نباید آزاد باشد .
پایه PSEN : جهت فعال سازی ROM خارجی است.
پایه ALE : هنگامی که میکروکنترلر به یک حافظه بیرونی وصل است پورت 0 هر دو مقدار آدرس و داده را تهیه می کند. این پایه جهت تعیین آدرس و یا داده بودن مقادیر روی پورت O است.
پایه های پورت I/O و عملکرد آن ها :
چهارپورت P0 ، P1 ، P2 ، P3 هر کدام 8 پایه را بکار می برند تا پورت ها را 8 بیتی سازند. همه پورت ها پس از RESET بصورت خروجی در می آیند، و آماده استفاده به عنوان خروجی هستند برای استفاده از هریک از این پورت ها به عنوان ورودی، باید آنها را برنامه ریزی کرد.
آی سی تایمر 555

شکل 3-1 نمودار پایه های 555
تایمر 555 یک آی سی 8 پایه است که کاربرد وسیعی در مدارهای الکترونیک دارد. موارد کاربرد آی سی 555 به شرح زیر می باشد :
- زمان سنجی دقیق - تولید پالس
- تولید تأخیر زمانی - تولید امواج مثلثی
- مدولاسیون محل پالس PPM - زمان سنجی ترتیبی
- مدولاسیون پهنای پالس PWM
این آی سی از دو مقایسه کننده که یک فلیپ فلاپ را بکار می اندازند تشکیل شده است.

پایه های 555 :
1- زمین : ولتاژ این پایه باید پایین ترین ولتاژ اعمال شده به بقیه پایه ها را داشته باشد.
2- تریگر : در صورتی که ولتاژ آن از حد معینی کمتر شود ، ولتاژ پایه خروجی بالا می رود.
3- خروجی : در حالت عادی ولتاژ آن ایین است.
4- غیر فعال کننده : وقتی ولتاژ این سر کمتر از v 4/0 باشد اندازه گیری زمان متوقف می شود.
5- ولتاژ کنترل : جهت تعیین ولتاژ مرجع است.
6- ولتاژ آستانه : در صورتیکه ولتاژ این سر از مقدار معینی بیشتر شود Reset می شود و ولتاژ خروجی تغییر می کند.
7- تخلیه : جهت تخلیه خازن زمان سنج است.
8- تغذیه : ولتاژ تغذیه ای بین v 5/4 تا v12 را فراهم می کند.
کلید 12 پایه :


این کلید همانطور که از اسمش پیداست شامل 12 پایه مطابق شکل 4-1 (الف) است که هر سه پایه یک کلید مستقل همانند شکل 4-1 (ب) است. همانطور که در شکل 4-1 (ب) مشاهده می شود هر کلید شامل یک سر مشترک و دو سر انتخابی است ، که در هر لحظه یکی از دو مسیر A1 به A ( یا A به A1 ) و یا A2 به A ( یا A به A2 ) برقرار است. هنگامی که کلید زده می شود همزمان چهار کلید A ، B ، C و D زده می شوند. برای مثال در هنگام بالا بودن کلیه 12 پایه A به A1 ، B به B1 ، C به C1 و D به D1 وصل می شود.

فصل دوم


مقدمه
در این فصل به بررسی نحوه عملکرد اجزای مدار و چگونگی قرار گرفتن هر قطعه در مدار می پردازیم.
البته جهت ساده تر شدن مطالب هر قطعه و مدارش جداگانه بررسی می شوند و نقشه کلی مدار در فصل سوم آورده شده است.
رگلاتور: جهت تهیه منبع تغذیه مدار است. همانطور که در شکل 1-2 مشاهده می شود ولتاژ متغیر v 5 به پایه شماره دو اعمال می شود و از پایه شماره سه ولتاژ ثابت v 5 گرفته می شود،پایه شماره یک به زمین وصل می شود.


LCD (نمایشگر ) :
جهت نمایش اطلاعات است که شامل پایه های زیر است :
1) Vss : پایه زمین نمایشگر است.
2) Vcc : جهت اتصال به منبع تغذیه است.
3) VEE : برای کنترل میزان درخشندگی نمایش کاراکترها است.
4) Rs : در داخل LCD دو ثبات وجود دارد و پایه Rs برای انتخاب آنها به ترتیب زیر بکار می رود. اگر RS=0 باشد ثبات دستورالعمل فرمان انتخاب می شود و اجازه می دهد فرمان هایی همچون پاک کردن نمایشگر، نشاندن مکان نما و غیره صادر شوند. اگر Rs=1 باشد ثبات داده انتخاب می گردد، و به کاربر اجازه ارسال داده (یا بازیابی) روی LCD برای نمایش را می دهد.
5) R/W : ورودی RW به کاربر اجازه نوشتن اطلاعات در LCD و یا خواندن از آن فراهم می سازد. R/w=1 برای خواندن و R/w=0 برای نوشتن است.
6) E : نمایشگر از این پایه برای لچ کردن اطلاعات ارائه شده به پایه های داده اش استفاده می کند.
7) D0=D7 : 8 بیت خط داده برای ارسال اطلاعات به LCD یا خواندن محتوای ثبات های داخلی LCD بکار می روند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید