تحقیق در مورد توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیکی

لرزه گیرها، اجزاء مهمی برای ایمینی نیروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهیزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب می باشد. لرزه گیریها طراحی شده اند تا نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری گردد. با وجود این پوشش مکانیکی افزوده شده مستثنی از بعضی اجزاء نیست و بستگی به نوع وضعیت بهره برداری دارد.

چک و بررسی های مرتب:
پس از نصب، تمام لرزه گیرهای باید با چشم بررسی گردند، پس از آن، چک های مرتب مانند چک واحد ها با ید انجام پذیرد.
برای چک کردن موارد زیر لازم است:

لیستی از تمام مکان هایی که باید چک گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، برای موقعیت و مکان نصب، مقدار حرکت (کورس) پیش بینی شده بازدیدی از وضعیت محیطی حال و آینده، و بازدیدی از ثبت تعمیراتی که تا کنون انجام پذیرفته است.
اجزاء اصلی که باید چک و بررسی گردند عبارتند از:
۱- مفاصل ارتباطی اصطکاکی

۲- آزادی عمل و جرکت لرزه گیر و مفاصل ارتباطی بر اساس حرکت خط لوله در اثر انبساط حرارتی
۳- وضعیت پیستون مربوط به حرکت انبساطی و مقدار کافی کورس پیستون (کمترین ۱۰ میلی متر)
۴- تأثیر کلی از نقطه نظر وضعیت محیطی
۵- وضعیت سطح سیال لرزه گیرهای هیدرولیکی

بررسی و اندازه گیری دقیق باید انجام بگیرد و در یک فرم ثبت گردد. پرسنل بازدید کننده باید توصیه ها و جزئیات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقیق بررسی و اندازه گیری بدون تاخیر و اطمینان از وجود اسناد مربوطه می باشد.
۵-۲۳

بررسی مخصوص (ویژه)
براساس وضعیت های بهره برداری، بررسی ویژه جدی از بررسی های منظم است. اگر نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری باشد، توصیه می کنیم بررسی های زیر را پس از ۱۲ سال انجام دهید. برای تدارک بررسی ها موارد زیر لازم است.
لیستی از جائیکه باید چک گردد همراه با تعیین نقطه نصب، شامل نقاط جرکتی که انتظار دارید، یک بازدید از وضعیت محیطی حال و آینده و بازدیدی از کارهای تعمیراتی ثبت شده که تا کنون انجام پذیرفته است.

یک بازدید ویژه بایستی از تمام لرزه گیرها انجام گیرد، مثل بازدید های دوره ای (مرتب)‌
بعلاوه یک چک و بررسی روی یک واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع)‌ از لرزه گیری هایی که نصب شده برای بدست آوردن خواص و عملکرد قطعات.
– اندازه گیری از ژیاده نمودن دستگاه یک بررسی از کلیه سطوح لغزان (کشویی)‌

– بررسی بر روی وضعیت آببند ها
– بررسی بر روی وضعیت سیال هیدرولیک
پس از تعویض سیل ها (آببندها) و سیال هیدرولیک، دوباره آنها را مونتاژ کرده و عوامل مشخصه وضعیت دینامیکی را بررسی نمائید.
پس از نصب مجدد دستگاه، بررسی مربوط به نصب را انجام دهید.
چک ها و هر اندازه گیری دقیق که انجام می گیرد باید در یک فرم (لیست)‌ ثبت گردد، تعیین وضعیت نصب و شناسایی لرزه گیر، شامل دیاگرام های مربوطه است. لرزه گیری هایی که در معرص تست دینامیکی قرار گرفته اند با شهر تست، شناسایی می شوند.
هر توصیه ای باید لیست شود و به واحد مسئول فرستاده شود.

بر افراد مسئول واجب است که اندازه گیری های دقیق را بدون تأخیر انجام داده و از ثبت آنها مطمئن گردند.
بر اساس نتایج بررسی ها، تاریخ بازدید و بررسی بعدی تعیین گردد.

Sheet no: 5-24
پایه های سخت (محکم) نوع ۳۹
پایه های سخت، اتصالات محکم و سختی هستند که بین خطوط لوله و سازه قرار دارند و اجازه حرکت های جنبشی را می دهند. هیچگونه مقاومتی برای کم کردن حرکت های عمودی این میله های سخت پیشنهاد نمی گردد. حرکت های دیگر متوقف می شود، خصوصاً جایی دو میله سخت با یکدیگر تشکیل یک زاویه را می دهند.
این قطعات بعنوان راهنما مورد استفاده قرار می گیرند، تا امنیت خطوط لوله را تامین نمایند. این میله ها، اجزاء ترکیبی دنیا یکی هستند. اجزاء ترکیبی شامل یک میله سخت و محکم و دو مفصل ارتباطی است که قابل تنظیم مثل پیچ تنظیم دو طرفه است.
به منظور حفاظت در مقابل فرسایش و خوردگی، لوله با یک پوشش از جنس روی بر روی سطح استیل پوشانده شده، تقریباً ۴۰µm ضخامت بعلاوه یک پوشش آهن micaoeovs دارد ، تقریبا ۴۰µm ضخامت آن است و آبی روشن است.
اتصالات و مفاصل از جنس گالوانیزه (electro-galvanized ) می باشد و تقریباً با ضخامت ۱۵µm و زرد رنگ می باشد.
ابزار تنش ارتجاعی :

برای تغییر دادن بار، هنگر باید جهت جلوگیری از حرکت های غیر قابل کنترل، در یکی از وضعیت های ممکن دوباره تنظیم گردد.
برای تغییر دادن بار، اختلافات یا تفاضل طول مورد نیاز در جدول ۵-۳۴ دیده شده است.
کاربرد آن ها برای تغییر بار از ۱KN است و ممکن است بسادگی تبدیل به یک مقدار دلخواه بوسیله دو برابر نمودن مقادیر جدول در تغییر بار در KN بشوند. با فشردن فنرها، مقدار بار افزایش می یابد. طول تنظیمی به مقداری که در جدول نشان داده شده قابل افزایش نیست، اینکار به خاطر جلوگیری از فشرده شدن زیاد فنرهاست.

تغییرات بار ****** شرایطی باید ثبت شود.
با هنگرهای کوچک سایز ۱۲ و ۲۲ ، تغییر بار ممکن است دست با تنظیم مهره هرز M12 بوسیله یک آچار لوله ای انجام پذیرد. بسته نوار فنری، در مقابل پیچش ساخته شود بگونه ای که نوار بوسیله پیچش از بین نرود و نیروی فنر ناگهانی آزاد نشود). برای همه سایز های دیگر از ابزار پیچشی استفاده می شود.
۱- محل عبوری قسمت ۱ را با سوراخ مرکزی روی انتهای محور رزوه محفظه فنر که یک تکیه گاه ثابت است، را محکم کنید (بپیچید) در مورد رزوه های کوچک تر، قسمت شماره ۴ با ید در محل عبوری قبلی محکم شده باشد. عمق پیچ کمتر از ۰٫۸ قطر رزوه باشد.
۲- افزایش بار و تنظیم طول:

محل عبوری نزدیک به مهره هنگر را محکم کنید، در مورد وسایل تنظیمی مکانیکی فنر توسط اختلافات طول تنظیم دلخواه باید تحت کشش باشد و بوسیله دو پیچ قسمت ۲ یا در مورد وسایل هیدرولیکی بوسیله پمپ دستی متصل به والر قسمت ۸ می باشد.
حال تنظیم مهره هنگر بصورت دستی ممکن است به فنر محکم گردد. پس از اینکه کشش با تنش آزاد شود. رزوه باز می شود در مواردی که تغییر تنظیمی بیشتر از مقدار در نظر گرفته باشد، بوسیله ابزار کاهش دهنده، این وضعیت موقتی، تکرار می شود.
۵-۳۲

تکیه گاه ثابت RUN 125
1- نگهدارنده فنر a
2- تسمه فنر، دو لایه ساخته شده از استیل فنر خود زنگ b
3- غلطک برگشتی، یاتاقان های سوزنی c
4- شافت اصلی ، یاتاقان های سوزنی d
5- صفحه بادامک با شعاع قابل تنظیم برای تسمه فنر طوری که گشتاور ثابتی روی شتافت اصلی وجود دارد، با وجود افزایش کشش فنر
۶- قفل تسمه F
7- صفحه بار همراه با نیم قطر ثابت g
8- تسمه بار h
9- وسیله سه کننده، باز کزدن اتوماتیک بوسیله یک فنر پس از باز کردن مهره که گشتاور بار = گشتاور فنر i
10- درپوش مهره برای تنظیم : ****** پیش تنظیم به صورت محوی (آکسیان) داخل یک سوراخ صفحه بار در طی تنظیم کردن قرار می گیرد. در وضعیت های گوناگون با حرکت یا کورس بار، قیوری برای پیش تنظیم هنگرها ساخته می شود. k
11- افزایش خطی کشش فنر: در دیاگرام نیرو- مسافت نشان داده شده است، نیروی واقعی بر نگهدارنده فنر f
12- بار ثابت، در دیاگرام بار- مسافت نشان داده شده است. اثر بار رو به پایین است. P
Sheet no: 5-32

هرگاه تعدیل هنگر و بار لوله با یکدیگر برابر باشد،برای باز کردن مهره درپوش پیش تنظیم ، پین آن به صورت اتوماتیک خارج می گردد. در غیر اینصورت در پوش پلاستیکی مقابل پین پیش تنظیم بوسیله یک پیچ گوشتی خارج می گردد.
موقعیت پین پیش تنظیم در سوراخ صفحه بار را می توان دید (بوسیله یک چراغ قوه، چنانچه لازم باشد) و همچنین اگر هنگر تحت کشش بار اسمی بالا یا پایین باشد یک نقشه و طراحی برای خارج کردن پین پیش تنظیم باید کشیده شود.

زمانی که حرکت یا چرخش پیش از سرعت مجاز باشد، با قطع جریان هیدرولیکی، پیستون می بندد. در سرعت آرام پیستون، والر اصلی مخروطی که در پیستون قرار دارد، توسط نیروی فنر، باز نگه داشته می شود و اجازه عبور سیال هیدرولیکی از انتهای یک سیلندر به سیلندر دیگر را می دهد. توسط توسط محفظه جبران کننده، ظرفیت جبران کننده و وضعیت شاخص پیستون و انبساط حرارتی سیال بدست می آید براساس جهت حرکت پیستون، یک اختلاف فشار در سرتاسر والد از سمت فشاردار به سمت بی فشار پیستون ساخته می شود. چنانچه در افزایش سرعت پیستون، اختلافات فشار از پیش تنظیم شده افزایش یابد، اختلاف فشار بر نیروی مقاوم فنری والد غلبه کرده و والد بسته می شود. چنانچه فشار بر ضد بسته بودن والد توسط برگشت بار مستقیم برداشته شود، به کمک نیروی فنر، والد مخلوطی سریعاً باز می کند.

لرزه گیر های جدید در مؤسسات مختلف مورد تست و آزمایش های گوناگون قرار گرفته و هدف از این کار، ثبت و انجام کارایی دستگاه در رنج های بین ۰٫۱ تا HZ 100 در درجه حرارت بین c200 و c1500 که هم بار و هم کورس موجب نوسان سینوسی می گردد.

نتیجه همه این تست ها و آزمایشات، حتی در محدوده دنج های نامساعد، عملکرد دلخواه و درست را تأیید می کنند.
مجموع جابجایی محور به محور لرزه گیر در حال نوسان، در کمترین بار در حدود بین ۰٫۵ تا HZ 50 است که کمتر از mm 2 + است و در برگیرنده حرکت کمتر از mm0.2 می باشد. مقدار تلفات جنبشی (حرکت) از این رنج مستقل است. اسناد کامل این آزمایشات برای کنترل و بازبینی در دسترس قرار دارد.
شدت خستگی: تعیین مقدار خستگی لرزه گیرها، بوسیله یکسری آزمایشات بار ثابت در موسسات شناخته شده و مستقل بر روی میز لابراتور توسط تست هیدرو- پالس انجام می گیرد. (hydro-palse )

محدوده بار دوره ای دائمی بین ۲۱% و ۱۷۰% و فرکانس بین HZ1 و HZ 35 در آزمایشات انجام می گیرد. بر طبق نمودار نشان داده در این صفحه (۴۰۵) در مجموع ۵ میلیون سیکل باری انجام پذیرفته است. تجهیزات آزمایشی مورد بهره برداری قرار می گیرد و از طریق یک برنامه کنترلی، نظریه ها بصورت الکترونیکی ثبت می گردند. توسط TUV مراحل تست کنترل می گردد. نتایج بدست آمده آزمایشات در یک فرم جامع ثبت می شود. میزان خستگی لرزه گیرها ی مکانیکی از روشی مشابه (هیدرو پالس) تعیین گردیده که نتایج آن جهت تعویض، قابل دسترسی است.

لرزه گیرهای LISEGA از استیل ضد زنگ ساخته شده و مجهز به پیستون است که کامل جمع شده و بهره برداری و نصب آن سریع است. صفحه فلزی (پیلیت) مشخصات، که روی آن نصب شده حاوی اطلاعات زیر است.
نوع- شماره شریال- شماره درخواست- بار توسط- کورس رفت و برگشت پیستون – شناسایی و در صورت نیاز پرس کردن کنترل آزمایشات بعلاوه درجه بندی سیال لرزه گیرها ی هیدرولیکی.
برای حمل و نقل هر لرزه گیری بصورت مجزا و جداگانه در جعبه هایی به اندازه دقیق چیده می شوند که سایز بیرونی آنها به اندازه خود لرزه گیر است. نوع و شناسایی هر لرزه گیر در بیرون صندوق مشخص است. تعداد آنها یا عدد شکل توضیح داده شده کامل طبق شان صفحه ۴۰۴ است.
ساخت و تولید : ساخت لرزه گیرهای جدید به منظور سهولت وسیله انجام می پذیرد . روش های ساخت مخصوص، ماشین آلات مدرن و پرسنل ها با هر سطح بالا، این لرزه گیرا را با بهترین کیفیت تولید می نمایند. تمام مواد به کار رفته در آنها تأیید شده می باشد و در محصول تمام شده، قابل تشخیص است و مواد بکار رفته در ساخت، قابل تفکیک است.

کیفیت بیمه: از نقطه نظر اهمیت لرزه گیرها در نیروگاه، ساخت و ساز توسط یک گروه مستقل بیمه کنترل می گردد. برنامه Q.A در LISEGA جزوه ای است که شامل انتخاب ملزومات، کنترل مواد وارده و ردیابی آنها، کنترل ساخت، آموزش پرسنل، کنترل نهایی محصول و اسناد مربوطه می باشد. کپی های چگونگی بیمه در دسترس قرار دارد.

تمام لرزه گیرهای نصب شده، تست و آزمایش می شوند و این آزمایشات نیمه استاتیک، تا رنج های بالاتر KN 750 یا هیدروپالس دینامیکی بیشتر از KN 200 انجام می گیرد. کلیه نتایج توسط دستگاه های الکترونیکی دقیق ثبت می شوند.
گارانتی: همه محصولات LISEGA بر اساس قانون VGB به مدت دو سال از زمان استارت یا ۸۰۰۰ ساعت کارکرد گارانتی می باشد. در صورت استفاده از مواد نا مناسب، شدت گارانتی تا ۱۶۰۰۰ ساعت کاری افزایش می پذیرد.

توصیه های کلی جهت استفاده
عملکرد لرزه گیرها، حفاظت اجزاء بطور کلی لوله ها از حالت ناخواسته و جابجایی ناگهانی در وضعیت منبسط شدن می باشد. حرارت عملیاتی، اقسام کوتاهی و تصور را نشان داده اند، بنابراین تعدادی از توصیه های کلی و عمومی جهت راهنمایی، پیشنهاد می گردد.

۱- زمانی که نقاط ثابت دینامیکی را آماده می سازید، نه تنها انعطاف پذیری ارزه گیرها، بلکه به ساختمان تکیه گاه آن نیز باید توجه گردد.
۲- انتخاب لرزه گیرها بایستی بر اساس مجموع بارهای موجود باشد. راجع به بارهای دینامیکی، کاربر ممکن است بپذیرد که بارهای مشخص شده عادی، یک حاشیه امنیتی را برای وضعیت اضطراری به خود اختصاص می دهد. کاربر نبایستی طراحی اش براساس طول کورس کامل لرزه گیر ها باشد، یک فاصله خالی ۲۰ میلیمتری در انتهای هر دوطرف قویاً توصیه می گردد.

۳- زمانی که مکان قرار گرفتن لرزه گیرها را مشخص می کنید از جایی برای بازی آن (انبساط)‌ مطمئن گردید، اولاً جلوگیری از مانع جهت انبساط حرارتی و ثانیاً پژرهیز کردن از بکار بردن بارهای خمشی در شاخص ژیستون بواسطه گیر کردن پایه اتصالات.
زمانی که عواملموازی را بر روی یک نقطه تکیه گاه قرار دادید، باید بار کامل برای هر لرزه گیر از جهت واحد قرار گیرد، زیرا عموماً راه اندازی یا بگار گیری همزمان و دقیق لرزه گیرها بوسیله قطعه ای از اتصالات بدست نمی آید.

۴- طراحی نقشه های مونتاژ بایستی شامل اطلاعات روشنی از نصب لرزه گیرها باشد. آنها بایستی فشار مورد نیاز برای پیچ های اتصالات را نشان دهند. یادداشت های مرجع در نقشه های مونتاژ، سبب سهولت کار می گردد.
۵- مونتاژ باید یک ارتباط درست و را بین تکیه گاه و ساختمان سازه، تامین نماید. دیمانسیون(بعد،اندازه) مونتاژ باید بگونه ای تعیین گردد تا هیچ نیروی اضافی برای حرکت شاخص ژیستون بکار نرود و حرکت آزادانه ساچمه در اتصالات بایستی تامین گردد. هر گونه عملیات جوشکاری روی قطعات و اتصالات لرزه گیر، باید قبل از نصب انجام پذیرد.

۶- قبل از استارت و شروع بکار نیروگاه، همه نقاط تکیه گاه باید در معرض آزمایش و امتحان قرار گیرد. لرزه گیرها از نقطه نظر آزادی حرکت، اتصالات و پیستون باید چک گردند.
۷- بهره برداری نیروگاه با نظارت سازنده آن و دستورعمل های تعمیراتی انجام می گیرد.
طراحی
طراحی ضربه گیرهای LISEGA بر اساس مشخصات ASMEIII در محدوده بار می باشد. این مشخصات فاکتورهای مجاز مختلف را در انواع فشارها نشان میدهد. تنها موادی با خواص و ویژگی مکانیکی و شیمیایی در آنها بکار رفته است. محاسبات بر اساس کمترین ویژگی هر ماه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد