بخشی از مقاله


توصيه هاي تعميراتي جهت لرزه گيرهاي هيدروليكي


لرزه گيرها، اجزاء مهمي براي ايميني نيروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهيزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب مي باشد. لرزه گيريها طراحي شده اند تا نيروگاه در شرايط فرمان بهره برداري گردد. با وجود اين پوشش مكانيكي افزوده شده مستثني از بعضي اجزاء نيست و بستگي به نوع وضعيت بهره برداري دارد.


چك و بررسي هاي مرتب:
پس از نصب، تمام لرزه گيرهاي بايد با چشم بررسي گردند، پس از آن، چك هاي مرتب مانند چك واحد ها با يد انجام پذيرد.
براي چك كردن موارد زير لازم است:


ليستي از تمام مكان هايي كه بايد چك گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، براي موقعيت و مكان نصب، مقدار حركت (كورس) پيش بيني شده بازديدي از وضعيت محيطي حال و آينده، و بازديدي از ثبت تعميراتي كه تا كنون انجام پذيرفته است.
اجزاء اصلي كه بايد چك و بررسي گردند عبارتند از:
1- مفاصل ارتباطي اصطكاكي


2- آزادي عمل و جركت لرزه گير و مفاصل ارتباطي بر اساس حركت خط لوله در اثر انبساط حرارتي
3- وضعيت پيستون مربوط به حركت انبساطي و مقدار كافي كورس پيستون (كمترين 10 ميلي متر)
4- تأثير كلي از نقطه نظر وضعيت محيطي
5- وضعيت سطح سيال لرزه گيرهاي هيدروليكي


بررسي و اندازه گيري دقيق بايد انجام بگيرد و در يك فرم ثبت گردد. پرسنل بازديد كننده بايد توصيه ها و جزئيات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقيق بررسي و اندازه گيري بدون تاخير و اطمينان از وجود اسناد مربوطه مي باشد.
5-23


بررسي مخصوص (ويژه)
براساس وضعيت هاي بهره برداري، بررسي ويژه جدي از بررسي هاي منظم است. اگر نيروگاه در شرايط فرمان بهره برداري باشد، توصيه مي كنيم بررسي هاي زير را پس از 12 سال انجام دهيد. براي تدارك بررسي ها موارد زير لازم است.
ليستي از جائيكه بايد چك گردد همراه با تعيين نقطه نصب، شامل نقاط جركتي كه انتظار داريد، يك بازديد از وضعيت محيطي حال و آينده و بازديدي از كارهاي تعميراتي ثبت شده كه تا كنون انجام پذيرفته است.


يك بازديد ويژه بايستي از تمام لرزه گيرها انجام گيرد، مثل بازديد هاي دوره اي (مرتب)‌
بعلاوه يك چك و بررسي روي يك واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع)‌ از لرزه گيري هايي كه نصب شده براي بدست آوردن خواص و عملكرد قطعات.
- اندازه گيري از ژياده نمودن دستگاه يك بررسي از كليه سطوح لغزان (كشويي)‌


- بررسي بر روي وضعيت آببند ها
- بررسي بر روي وضعيت سيال هيدروليك
پس از تعويض سيل ها (آببندها) و سيال هيدروليك، دوباره آنها را مونتاژ كرده و عوامل مشخصه وضعيت ديناميكي را بررسي نمائيد.
پس از نصب مجدد دستگاه، بررسي مربوط به نصب را انجام دهيد.
چك ها و هر اندازه گيري دقيق كه انجام مي گيرد بايد در يك فرم (ليست)‌ ثبت گردد، تعيين وضعيت نصب و شناسايي لرزه گير، شامل دياگرام هاي مربوطه است. لرزه گيري هايي كه در معرص تست ديناميكي قرار گرفته اند با شهر تست، شناسايي مي شوند.
هر توصيه اي بايد ليست شود و به واحد مسئول فرستاده شود.


بر افراد مسئول واجب است كه اندازه گيري هاي دقيق را بدون تأخير انجام داده و از ثبت آنها مطمئن گردند.
بر اساس نتايج بررسي ها، تاريخ بازديد و بررسي بعدي تعيين گردد.

Sheet no: 5-24
پايه هاي سخت (محكم) نوع 39
پايه هاي سخت، اتصالات محكم و سختي هستند كه بين خطوط لوله و سازه قرار دارند و اجازه حركت هاي جنبشي را مي دهند. هيچگونه مقاومتي براي كم كردن حركت هاي عمودي اين ميله هاي سخت پيشنهاد نمي گردد. حركت هاي ديگر متوقف مي شود، خصوصاً جايي دو ميله سخت با يكديگر تشكيل يك زاويه را مي دهند.
اين قطعات بعنوان راهنما مورد استفاده قرار مي گيرند، تا امنيت خطوط لوله را تامين نمايند. اين ميله ها، اجزاء ترکیبی دنیا یکی هستند. اجزاء ترکیبی شامل یک میله سخت و محکم و دو مفصل ارتباطی است که قابل تنظیم مثل پیچ تنظیم دو طرفه است.
به منظور حفاظت در مقابل فرسایش و خوردگی، لوله با یک پوشش از جنس روی بر روی سطح استیل پوشانده شده، تقریباً 40µm ضخامت بعلاوه یک پوشش آهن micaoeovs دارد ، تقریبا 40µm ضخامت آن است و آبی روشن است.
اتصالات و مفاصل از جنس گالوانیزه (electro-galvanized ) می باشد و تقریباً با ضخامت 15µm و زرد رنگ می باشد.
ابزار تنش ارتجاعی :


برای تغییر دادن بار، هنگر باید جهت جلوگیری از حرکت های غیر قابل کنترل، در یکی از وضعیت های ممکن دوباره تنظیم گردد.
برای تغییر دادن بار، اختلافات یا تفاضل طول مورد نیاز در جدول 5-34 دیده شده است.
کاربرد آن ها برای تغییر بار از 1KN است و ممکن است بسادگی تبدیل به یک مقدار دلخواه بوسیله دو برابر نمودن مقادیر جدول در تغییر بار در KN بشوند. با فشردن فنرها، مقدار بار افزایش می یابد. طول تنظیمی به مقداری که در جدول نشان داده شده قابل افزایش نیست، اینکار به خاطر جلوگیری از فشرده شدن زیاد فنرهاست.


تغییرات بار ****** شرایطی باید ثبت شود.
با هنگرهای کوچک سایز 12 و 22 ، تغییر بار ممکن است دست با تنظیم مهره هرز M12 بوسیله یک آچار لوله ای انجام پذیرد. بسته نوار فنری، در مقابل پیچش ساخته شود بگونه ای که نوار بوسیله پیچش از بین نرود و نیروی فنر ناگهانی آزاد نشود). برای همه سایز های دیگر از ابزار پیچشی استفاده می شود.
1- محل عبوری قسمت 1 را با سوراخ مرکزی روی انتهای محور رزوه محفظه فنر که یک تکیه گاه ثابت است، را محکم کنید (بپیچید) در مورد رزوه های کوچک تر، قسمت شماره 4 با ید در محل عبوری قبلی محکم شده باشد. عمق پیچ کمتر از 0.8 قطر رزوه باشد.
2- افزایش بار و تنظیم طول:


محل عبوری نزدیک به مهره هنگر را محکم کنید، در مورد وسایل تنظیمی مکانیکی فنر توسط اختلافات طول تنظیم دلخواه باید تحت کشش باشد و بوسیله دو پیچ قسمت 2 یا در مورد وسایل هیدرولیکی بوسیله پمپ دستی متصل به والر قسمت 8 می باشد.
حال تنظیم مهره هنگر بصورت دستی ممکن است به فنر محکم گردد. پس از اینکه کشش با تنش آزاد شود. رزوه باز می شود در مواردی که تغییر تنظیمی بیشتر از مقدار در نظر گرفته باشد، بوسیله ابزار کاهش دهنده، این وضعیت موقتی، تکرار می شود.
5-32


تکیه گاه ثابت RUN 125
1- نگهدارنده فنر a
2- تسمه فنر، دو لایه ساخته شده از استیل فنر خود زنگ b
3- غلطک برگشتی، یاتاقان های سوزنی c
4- شافت اصلی ، یاتاقان های سوزنی d
5- صفحه بادامک با شعاع قابل تنظیم برای تسمه فنر طوری که گشتاور ثابتی روی شتافت اصلی وجود دارد، با وجود افزایش کشش فنر
6- قفل تسمه F
7- صفحه بار همراه با نیم قطر ثابت g
8- تسمه بار h
9- وسیله سه کننده، باز کزدن اتوماتیک بوسیله یک فنر پس از باز کردن مهره که گشتاور بار = گشتاور فنر i
10- درپوش مهره برای تنظیم : ****** پیش تنظیم به صورت محوی (آکسیان) داخل یک سوراخ صفحه بار در طی تنظیم کردن قرار می گیرد. در وضعیت های گوناگون با حرکت یا کورس بار، قیوری برای پیش تنظیم هنگرها ساخته می شود. k
11- افزایش خطی کشش فنر: در دیاگرام نیرو- مسافت نشان داده شده است، نیروی واقعی بر نگهدارنده فنر f
12- بار ثابت، در دیاگرام بار- مسافت نشان داده شده است. اثر بار رو به پایین است. P
Sheet no: 5-32


هرگاه تعدیل هنگر و بار لوله با یکدیگر برابر باشد،برای باز کردن مهره درپوش پیش تنظیم ، پین آن به صورت اتوماتیک خارج می گردد. در غیر اینصورت در پوش پلاستیکی مقابل پین پیش تنظیم بوسیله یک پیچ گوشتی خارج می گردد.
موقعیت پین پیش تنظیم در سوراخ صفحه بار را می توان دید (بوسیله یک چراغ قوه، چنانچه لازم باشد) و همچنین اگر هنگر تحت کشش بار اسمی بالا یا پایین باشد یک نقشه و طراحی برای خارج کردن پین پیش تنظیم باید کشیده شود.


زمانی که حرکت یا چرخش پیش از سرعت مجاز باشد، با قطع جریان هیدرولیکی، پیستون می بندد. در سرعت آرام پیستون، والر اصلی مخروطی که در پیستون قرار دارد، توسط نیروی فنر، باز نگه داشته می شود و اجازه عبور سیال هیدرولیکی از انتهای یک سیلندر به سیلندر دیگر را می دهد. توسط توسط محفظه جبران کننده، ظرفیت جبران کننده و وضعیت شاخص پیستون و انبساط حرارتی سیال بدست می آید براساس جهت حرکت پیستون، یک اختلاف فشار در سرتاسر والد از سمت فشاردار به سمت بی فشار پیستون ساخته می شود. چنانچه در افزایش سرعت پیستون، اختلافات فشار از پیش تنظیم شده افزایش یابد، اختلاف فشار بر نیروی مقاوم فنری والد غلبه کرده و والد بسته می شود. چنانچه فشار بر ضد بسته بودن والد توسط برگشت بار مستقیم برداشته شود، به کمک نیروی فنر، والد مخلوطی سریعاً باز می کند.


لرزه گیر های جدید در مؤسسات مختلف مورد تست و آزمایش های گوناگون قرار گرفته و هدف از این کار، ثبت و انجام کارایی دستگاه در رنج های بین 0.1 تا HZ 100 در درجه حرارت بین c200 و c1500 که هم بار و هم کورس موجب نوسان سینوسی می گردد.


نتیجه همه این تست ها و آزمایشات، حتی در محدوده دنج های نامساعد، عملکرد دلخواه و درست را تأیید می کنند.
مجموع جابجایی محور به محور لرزه گیر در حال نوسان، در کمترین بار در حدود بین 0.5 تا HZ 50 است که کمتر از mm 2 + است و در برگیرنده حرکت کمتر از mm0.2 می باشد. مقدار تلفات جنبشی (حرکت) از این رنج مستقل است. اسناد کامل این آزمایشات برای کنترل و بازبینی در دسترس قرار دارد.
شدت خستگی: تعیین مقدار خستگی لرزه گیرها، بوسیله یکسری آزمایشات بار ثابت در موسسات شناخته شده و مستقل بر روی میز لابراتور توسط تست هیدرو- پالس انجام می گیرد. (hydro-palse )


محدوده بار دوره ای دائمی بین 21% و 170% و فرکانس بین HZ1 و HZ 35 در آزمایشات انجام می گیرد. بر طبق نمودار نشان داده در این صفحه (405) در مجموع 5 میلیون سیکل باری انجام پذیرفته است. تجهیزات آزمایشی مورد بهره برداری قرار می گیرد و از طریق یک برنامه کنترلی، نظریه ها بصورت الکترونیکی ثبت می گردند. توسط TUV مراحل تست کنترل می گردد. نتایج بدست آمده آزمایشات در یک فرم جامع ثبت می شود. میزان خستگی لرزه گیرها ی مکانیکی از روشی مشابه (هیدرو پالس) تعیین گردیده که نتایج آن جهت تعویض، قابل دسترسی است.


لرزه گیرهای LISEGA از استیل ضد زنگ ساخته شده و مجهز به پیستون است که کامل جمع شده و بهره برداری و نصب آن سریع است. صفحه فلزی (پیلیت) مشخصات، که روی آن نصب شده حاوی اطلاعات زیر است.
نوع- شماره شریال- شماره درخواست- بار توسط- کورس رفت و برگشت پیستون – شناسایی و در صورت نیاز پرس کردن کنترل آزمایشات بعلاوه درجه بندی سیال لرزه گیرها ی هیدرولیکی.
برای حمل و نقل هر لرزه گیری بصورت مجزا و جداگانه در جعبه هایی به اندازه دقیق چیده می شوند که سایز بیرونی آنها به اندازه خود لرزه گیر است. نوع و شناسایی هر لرزه گیر در بیرون صندوق مشخص است. تعداد آنها یا عدد شکل توضیح داده شده کامل طبق شان صفحه 404 است.
ساخت و تولید : ساخت لرزه گیرهای جدید به منظور سهولت وسیله انجام می پذیرد . روش های ساخت مخصوص، ماشین آلات مدرن و پرسنل ها با هر سطح بالا، این لرزه گیرا را با بهترین کیفیت تولید می نمایند. تمام مواد به کار رفته در آنها تأیید شده می باشد و در محصول تمام شده، قابل تشخیص است و مواد بکار رفته در ساخت، قابل تفکیک است.


کیفیت بیمه: از نقطه نظر اهمیت لرزه گیرها در نیروگاه، ساخت و ساز توسط یک گروه مستقل بیمه کنترل می گردد. برنامه Q.A در LISEGA جزوه ای است که شامل انتخاب ملزومات، کنترل مواد وارده و ردیابی آنها، کنترل ساخت، آموزش پرسنل، کنترل نهایی محصول و اسناد مربوطه می باشد. کپی های چگونگی بیمه در دسترس قرار دارد.


تمام لرزه گیرهای نصب شده، تست و آزمایش می شوند و این آزمایشات نیمه استاتیک، تا رنج های بالاتر KN 750 یا هیدروپالس دینامیکی بیشتر از KN 200 انجام می گیرد. کلیه نتایج توسط دستگاه های الکترونیکی دقیق ثبت می شوند.
گارانتی: همه محصولات LISEGA بر اساس قانون VGB به مدت دو سال از زمان استارت یا 8000 ساعت کارکرد گارانتی می باشد. در صورت استفاده از مواد نا مناسب، شدت گارانتی تا 16000 ساعت کاری افزایش می پذیرد.


توصیه های کلی جهت استفاده
عملکرد لرزه گیرها، حفاظت اجزاء بطور کلی لوله ها از حالت ناخواسته و جابجایی ناگهانی در وضعیت منبسط شدن می باشد. حرارت عملیاتی، اقسام کوتاهی و تصور را نشان داده اند، بنابراین تعدادی از توصیه های کلی و عمومی جهت راهنمایی، پیشنهاد می گردد.


1- زمانی که نقاط ثابت ديناميكي را آماده مي سازيد، نه تنها انعطاف پذيري ارزه گيرها، بلكه به ساختمان تكيه گاه آن نيز بايد توجه گردد.
2- انتخاب لرزه گيرها بايستي بر اساس مجموع بارهاي موجود باشد. راجع به بارهاي ديناميكي، كاربر ممكن است بپذيرد كه بارهاي مشخص شده عادي، يك حاشيه امنيتي را براي وضعيت اضطراري به خود اختصاص مي دهد. كاربر نبايستي طراحي اش براساس طول كورس كامل لرزه گير ها باشد، يك فاصله خالي 20 ميليمتري در انتهاي هر دوطرف قوياً توصيه مي گردد.


3- زماني كه مكان قرار گرفتن لرزه گيرها را مشخص مي كنيد از جايي براي بازي آن (انبساط)‌ مطمئن گرديد، اولاً جلوگيري از مانع جهت انبساط حرارتي و ثانياً پژرهيز كردن از بكار بردن بارهاي خمشي در شاخص ژيستون بواسطه گير كردن پايه اتصالات.
زماني كه عواملموازي را بر روي يك نقطه تكيه گاه قرار داديد، بايد بار كامل براي هر لرزه گير از جهت واحد قرار گيرد، زيرا عموماً راه اندازي يا بگار گيري همزمان و دقيق لرزه گيرها بوسيله قطعه اي از اتصالات بدست نمي آيد.


4- طراحي نقشه هاي مونتاژ بايستي شامل اطلاعات روشني از نصب لرزه گيرها باشد. آنها بايستي فشار مورد نياز براي پيچ هاي اتصالات را نشان دهند. يادداشت هاي مرجع در نقشه هاي مونتاژ، سبب سهولت كار مي گردد.
5- مونتاژ بايد يك ارتباط درست و را بين تكيه گاه و ساختمان سازه، تامين نمايد. ديمانسيون(بعد،اندازه) مونتاژ بايد بگونه اي تعيين گردد تا هيچ نيروي اضافي براي حركت شاخص ژيستون بكار نرود و حركت آزادانه ساچمه در اتصالات بايستي تامين گردد. هر گونه عمليات جوشكاري روي قطعات و اتصالات لرزه گير، بايد قبل از نصب انجام پذيرد.


6- قبل از استارت و شروع بكار نيروگاه، همه نقاط تكيه گاه بايد در معرض آزمايش و امتحان قرار گيرد. لرزه گيرها از نقطه نظر آزادي حركت، اتصالات و پيستون بايد چك گردند.
7- بهره برداري نيروگاه با نظارت سازنده آن و دستورعمل هاي تعميراتي انجام مي گيرد.
طراحي
طراحي ضربه گيرهاي LISEGA بر اساس مشخصات ASMEIII در محدوده بار مي باشد. اين مشخصات فاكتورهاي مجاز مختلف را در انواع فشارها نشان ميدهد. تنها موادي با خواص و ويژگي مكانيكي و شيميايي در آنها بكار رفته است. محاسبات بر اساس كمترين ويژگي هر ماه است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید