بخشی از مقاله


چکیده:

به جهت اینکه درک دقیق و صحیحی از وضعیت فعلی خود بدست آورید باید شاخص های انـدازه گیـری مناسـبی طراحی و تعریف کنید. در این مقاله سعی گردیده اسـت تـا بـه عنـوان گـامی در جهـت ارتقـاء و ازیـابی عملکـرد واحدهای تعمیراتی و سیستم تعمیرات و نگهداری درکشور ضمن بررسی اهمیت شاخص های عملکردی نت و بحث قابلیت اطمینان برای واحدهای تعمیراتی به معرفی نرم افزار طراحی شده ای ثبت و محاسبه و آنالیز شـاخص هـای عملکردی نت توسط نگارنده این مقاله، پرداخته شود. این نرم افزار علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی به محاسبه و آنالیز شاخهای عملکردی نت از قبیل متوسط زمان استفاده (MTBF)، متوسط زمان برای رفع نقص (MTTR)، نـرخ خرابـی (FR)، درصد قابلیت اطمینان (R)، زمان انتظار تعمیر (WT)، زمان خارج از سرویس (TOOS) و متوسط زمان خـارج از سرویس (MDT) را برای یک واحدهای تعمیراتی به طور خودکار از اطلاعات ثبت شده ای دستور کارها بپردازد.

کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان، نرخ خرابی، زمان انتظار تعمیر، زمان خارج از سرویس، زمان برای رفع نقص سیستم.


Workshop Evaluation by Maintenance performance indicators and design software for the calculation of indicators


Abstract:

In order to make accurate understanding of your current obtain status you must design and define appropriate indicators of measurement. In this paper an attempt has As a step towards the promotion and performance appraisal Repair Shops And maintenance system in the country While the importance of maintenance performance indicators And the reliability for Repair Shops The introduction of software designed to record, calculate and analyze performance indicators for maintenance By the author of this article has paid. The software in addition to the database to calculate and analysis of maintenance performance indicators Such Mean Time Between Failure (MTBF ), Mean Time To Repair (MTTR), Failure Rate (FR), Reliability (R), Repair waiting Time (WT), Time Out Of Service (TOOS) and Mean Down Time (MDT) For

Repair Shops Automatically according to the records of their agendas.

Keywords: Reliability, Failure Rate, Repair waiting Time, Time Out Of Service, Mean Time To Repair.


1 - کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران

2 - دانشجوی دکترای دانشگاه شیراز

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در » مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک«
2nd National Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering


-1 مقدمه

در کارخانجات صنعتی ماشین آلات همواره در حال فرسوده شدن هستند, بنابراین مسئله تعمیرات و نگهداری ماشین آلات یکی از مهمترین مسائل قابل توجه می باشد . محورها, بلبیرینگها, چرخ دنده ها, تسمه ها و سایر قطعات یک ماشین فرسوده می شوند و تعویض یا تعمیر آن لازم می گردد. روغنها و گریسها در اثر کار کثیف می شوند و خاصیت اصلی خود را از دست می دهند و احتیاج به تعویض دارند . الکتروموتورها, وسائط نقلیه مثل نقاله ها, لیف تراکهای برقی

æ گازوئیلی, جراثقال ها و غیره احتیاج به سرویس و تعمیر منظم دارند . باید توجه داشت صرف ایجاد واحد تعمیرات و نگهداری تضمین کننده کارکرد بهینه ماشین آلات و تصمیم گیری درست نیست همانطور که در اکثر کارخانجاتهای ایران واحد تعمیرات ونگهداری وجود دارد در عین حال وضعیت نگهداری ماشین آلات و متعاقب آن ضرر و زیان ناشی از خرابی ماشین آلات بسیار چشمگیر می باشد چرا که به دلیل عدم ازیابی مهندسی نت از واحدهای و از همه بدتر استفاده از روشهای سنتی و داشتن تفکر قدیمی در مورد نت کارائی سیستم نت و واحدهای تعمیراتی را به حداقل رسانده است. روش ارزیابی متوازن در سال 1990 توسط کاپلان و نورتون ابداع شد .[1] این روش اجازه می دهد یک سازمان چشم اندازه و استراتژی ها را به وسیله ای یک چارچوب تفسیر کنند که شرح استراتژی سازمان را طریق CSFS ومعیار های انتخاب شده بیان می کند. اپلان و نورتن ایده ای شایانی را در بکار گیری روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای دولتی و خصوصی ارایه نموده است و آن را در سازمانهای مختلف بکار گرفتند. هر چند، فاکتورهای حیاتی پشتیبانی کننده از قبیل مدیریت تحول، مدیریت پروژه، توسعه ای زیر ساختهای فن آوری و اطلاعات، تضمین کیفیت و مدیریت ریسک در اجرای موفقیت آمیز روش ازیابی متوازن امری مهم بنظر می آید .[2] روش ازیابی متوازن مجموعه ای از معیارهای برآمده از استراتژی سازمان می باشد. این معیارها به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با سهامداران داخلی و کارمندان است و نتایج و محرکه ای عملکرد آن باعث دستیابی سازمان به ماموریت و اهداف استراتژی خود می شود .[3] اما چیزی که در همه روشهای ارزیابی مهم است داشتن درک درست از وضهیت موجود می باشد، این مهم میسر نخواهد شود مگر با داشتن اطلاعات صحیح و دقیق. باید توجه داشت به جهت اینکه تصویر دقیق و صحیحی از وضعیت فعلی خود بدست آورید باید شاخص های اندازه گیری مناسبی طراحی و تعریف کنید. در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانها است و نقش حیاتی در موفقیت آنها ایجاد می کند. با این حال تعداد زیادی از سازمانها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند. در اندازه گیری عملکرد، مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه ای اندازه های مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها بکار می رفته است. 4 ]و[5 اما به دلیل محدودیت های که این اندازه های مالی داشته اند، از جمله تمرکز بر پیامدهای کوتاه مدت، عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و غیره نیاز به تعییین اندازه های غیر مالی توسط محققین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمان است که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده شود.[6] در این مقاله سعی گردیده است تا به عنوان گامی در جهت ارتقاء و ازیابی عملکرد واحدهای تعمیراتی و سیستم تعمیرات و نگهداری درکشور ضمن بررسی اهمیت شاخص های عملکردی نت و بحث قابلیت اطمینان برای واحدهای تعمیراتی به معرفی نرم افزار طراحی شده ای ثبت و محاسبه

æ آنالیز شاخص های عملکردی نت توسط نگارنده این مقاله، پرداخته شود. این نرم افزار قادر است علاوه بر ثبت دستور کارهای موجود در واحد های تعمیراتی به محاسبه و آنالیز شاخهای عملکردی نت برای یک واحدهای تعمیراتی به طور خودکار از اطلاعات ثبت شده ای دستور کارها بپردازد. تقریبا در اکثر شرکتهای ایرانی چیزی بعنوان آنالیز شاخصهای نگهداری و تعمیرات بر روی واحدهای تعمیراتی صورت نمی گیرد لذا با توجه به دست آوردهای این مقاله می توان گفت که گامی در مهمی جهت ارتقاع سیستم نت و ارزیابی واحدهای تعمیراتی در کشور برداشته شده است.


-2 شاخصهای کنترل عملکرد نت

برای مدیریت یک سازمان باید توانایی کنترل وجود داشته باشد که برای کنترل نمودن باید اندازه گیری دقیق صورت گیرد و برای اندازه گیری بایـد اطلاعـات کافی داشته باشید و این امر در صورتی محقق خواهد شد که داده های لازم را جمع آوری نمایم.

براساس مطلب بیان شده برای مدیریت موفق بر مبحث نگهداری و تعمیرات لازم است تا :

-1 مکانیزمی برای جم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید