دانلود مقاله ارزیابی واحدهای تعمیراتی به وسیله شاخصهای عملکردی نت و طراحی نرم افزار به جهت محاسبه ی شاخصها

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان


چکیده:

به جهت اینکه درک دقیق و صحیحی از وضعیت فعلی خود بدست آورید باید شاخص های انـدازه گیـری مناسـبی طراحی و تعریف کنید. در این مقاله سعی گردیده اسـت تـا بـه عنـوان گـامی در جهـت ارتقـاء و ازیـابی عملکـرد واحدهای تعمیراتی و سیستم تعمیرات و نگهداری درکشور ضمن بررسی اهمیت شاخص های عملکردی نت و بحث قابلیت اطمینان برای واحدهای تعمیراتی به معرفی نرم افزار طراحی شده ای ثبت و محاسبه و آنالیز شـاخص هـای عملکردی نت توسط نگارنده این مقاله، پرداخته شود. این نرم افزار علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی به محاسبه و آنالیز شاخهای عملکردی نت از قبیل متوسط زمان استفاده (MTBF)، متوسط زمان برای رفع نقص (MTTR)، نـرخ خرابـی (FR)، درصد قابلیت اطمینان (R)، زمان انتظار تعمیر (WT)، زمان خارج از سرویس (TOOS) و متوسط زمان خـارج از سرویس (MDT) را برای یک واحدهای تعمیراتی به طور خودکار از اطلاعات ثبت شده ای دستور کارها بپردازد.

کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان، نرخ خرابی، زمان انتظار تعمیر، زمان خارج از سرویس، زمان برای رفع نقص سیستم.


Workshop Evaluation by Maintenance performance indicators and design software for the calculation of indicators


Abstract:

In order to make accurate understanding of your current obtain status you must design and define appropriate indicators of measurement. In this paper an attempt has As a step towards the promotion and performance appraisal Repair Shops And maintenance system in the country While the importance of maintenance performance indicators And the reliability for Repair Shops The introduction of software designed to record, calculate and analyze performance indicators for maintenance By the author of this article has paid. The software in addition to the database to calculate and analysis of maintenance performance indicators Such Mean Time Between Failure (MTBF ), Mean Time To Repair (MTTR), Failure Rate (FR), Reliability (R), Repair waiting Time (WT), Time Out Of Service (TOOS) and Mean Down Time (MDT) For

Repair Shops Automatically according to the records of their agendas.

Keywords: Reliability, Failure Rate, Repair waiting Time, Time Out Of Service, Mean Time To Repair.


1 - کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران

2 - دانشجوی دکترای دانشگاه شیراز

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در » مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک«
2nd National Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering


-1 مقدمه

در کارخانجات صنعتی ماشین آلات همواره در حال فرسوده شدن هستند, بنابراین مسئله تعمیرات و نگهداری ماشین آلات یکی از مهمترین مسائل قابل توجه می باشد . محورها, بلبیرینگها, چرخ دنده ها, تسمه ها و سایر قطعات یک ماشین فرسوده می شوند و تعویض یا تعمیر آن لازم می گردد. روغنها و گریسها در اثر کار کثیف می شوند و خاصیت اصلی خود را از دست می دهند و احتیاج به تعویض دارند . الکتروموتورها, وسائط نقلیه مثل نقاله ها, لیف تراکهای برقی

æ گازوئیلی, جراثقال ها و غیره احتیاج به سرویس و تعمیر منظم دارند . باید توجه داشت صرف ایجاد واحد تعمیرات و نگهداری تضمین کننده کارکرد بهینه ماشین آلات و تصمیم گیری درست نیست همانطور که در اکثر کارخانجاتهای ایران واحد تعمیرات ونگهداری وجود دارد در عین حال وضعیت نگهداری ماشین آلات و متعاقب آن ضرر و زیان ناشی از خرابی ماشین آلات بسیار چشمگیر می باشد چرا که به دلیل عدم ازیابی مهندسی نت از واحدهای و از همه بدتر استفاده از روشهای سنتی و داشتن تفکر قدیمی در مورد نت کارائی سیستم نت و واحدهای تعمیراتی را به حداقل رسانده است. روش ارزیابی متوازن در سال 1990 توسط کاپلان و نورتون ابداع شد .[1] این روش اجازه می دهد یک سازمان چشم اندازه و استراتژی ها را به وسیله ای یک چارچوب تفسیر کنند که شرح استراتژی سازمان را طریق CSFS ومعیار های انتخاب شده بیان می کند. اپلان و نورتن ایده ای شایانی را در بکار گیری روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای دولتی و خصوصی ارایه نموده است و آن را در سازمانهای مختلف بکار گرفتند. هر چند، فاکتورهای حیاتی پشتیبانی کننده از قبیل مدیریت تحول، مدیریت پروژه، توسعه ای زیر ساختهای فن آوری و اطلاعات، تضمین کیفیت و مدیریت ریسک در اجرای موفقیت آمیز روش ازیابی متوازن امری مهم بنظر می آید .[2] روش ازیابی متوازن مجموعه ای از معیارهای برآمده از استراتژی سازمان می باشد. این معیارها به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با سهامداران داخلی و کارمندان است و نتایج و محرکه ای عملکرد آن باعث دستیابی سازمان به ماموریت و اهداف استراتژی خود می شود .[3] اما چیزی که در همه روشهای ارزیابی مهم است داشتن درک درست از وضهیت موجود می باشد، این مهم میسر نخواهد شود مگر با داشتن اطلاعات صحیح و دقیق. باید توجه داشت به جهت اینکه تصویر دقیق و صحیحی از وضعیت فعلی خود بدست آورید باید شاخص های اندازه گیری مناسبی طراحی و تعریف کنید. در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانها است و نقش حیاتی در موفقیت آنها ایجاد می کند. با این حال تعداد زیادی از سازمانها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند. در اندازه گیری عملکرد، مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه ای اندازه های مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها بکار می رفته است. 4 ]و[5 اما به دلیل محدودیت های که این اندازه های مالی داشته اند، از جمله تمرکز بر پیامدهای کوتاه مدت، عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و غیره نیاز به تعییین اندازه های غیر مالی توسط محققین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمان است که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده شود.[6] در این مقاله سعی گردیده است تا به عنوان گامی در جهت ارتقاء و ازیابی عملکرد واحدهای تعمیراتی و سیستم تعمیرات و نگهداری درکشور ضمن بررسی اهمیت شاخص های عملکردی نت و بحث قابلیت اطمینان برای واحدهای تعمیراتی به معرفی نرم افزار طراحی شده ای ثبت و محاسبه

æ آنالیز شاخص های عملکردی نت توسط نگارنده این مقاله، پرداخته شود. این نرم افزار قادر است علاوه بر ثبت دستور کارهای موجود در واحد های تعمیراتی به محاسبه و آنالیز شاخهای عملکردی نت برای یک واحدهای تعمیراتی به طور خودکار از اطلاعات ثبت شده ای دستور کارها بپردازد. تقریبا در اکثر شرکتهای ایرانی چیزی بعنوان آنالیز شاخصهای نگهداری و تعمیرات بر روی واحدهای تعمیراتی صورت نمی گیرد لذا با توجه به دست آوردهای این مقاله می توان گفت که گامی در مهمی جهت ارتقاع سیستم نت و ارزیابی واحدهای تعمیراتی در کشور برداشته شده است.


-2 شاخصهای کنترل عملکرد نت

برای مدیریت یک سازمان باید توانایی کنترل وجود داشته باشد که برای کنترل نمودن باید اندازه گیری دقیق صورت گیرد و برای اندازه گیری بایـد اطلاعـات کافی داشته باشید و این امر در صورتی محقق خواهد شد که داده های لازم را جمع آوری نمایم.

براساس مطلب بیان شده برای مدیریت موفق بر مبحث نگهداری و تعمیرات لازم است تا :

-1 مکانیزمی برای جم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی و انتخاب مدل بهینه بارش رواناب و معادله نفوذ برای محاسبه سیلاب خروجی با مقایسه هیدروگراف های مشاهداتی و هیدروگراف های محاسباتی خروجی نرم افزار HEC - HMS

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
چکیدهبه منظور جلوگیری از خطرات ناشی از بارش های ناگهانی که منجر به سیلاب های عظیم و حوادث جبران ناپذیر در جامعه می گـردد، محققـان را بر آن داشت تا با مهار سیلاب های به وجود آمده جهت جلوگیری از خرابی و همچنین اسـتفاده از نیـرو و انـرژی حاصـله از ایـن سـیلاب هـا اقدامات واکنشی، کنترلی در جهت بهینه سازی و استفاد ...

دانلود مقاله ارائه چک لیستی جهت ارزیابی نرم افزارهای نگهداری و تعمیراتCMMS

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه :امروزه با پیشرفت تکنولوﮊی و به دنبال آن توسعه اطلاعات نیازمبرم سازمانها و صنایع به مکانیزه شدن سیستمهای اطلاعاتی روز به روز بیشتر خواهد شد.امروزه سیستمهای اطلاعاتی به عنوان یک صنعت شناخته شده و ابزارهای آن که به عنوان تکنولوﮊی اطلاعات( (IT نامبرده شود ، پیشرفت خاصی ازخود نشان داده است . دراین میان جهت ...

دانلود پاورپوینت ارایه مدلی برای ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از شاخصهای نوآوری از بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی : بانک سامان )

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه : بانكها به عنوان موسسات اقتصادي همواره به دنبال تحقق توقعات و نيازهاي مشتريان خود ميباشند. امروزه موسسات مالي و بانكها، ميزان رضايت مشتري از خدمات خود را به عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كاری خود قلمداد ميكنند و اين روند همچنان در حال افزايش است. ...

مقاله بررسی دمای کوره واکنش و تاثیر آن بر میزان بازیافت گوگرد در واحدهای بازیافت گوگرد با استفاده از نرم افزار شبیه سازپرومکس

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی دمای کوره واکنش و تاثیر آن بر میزان بازیافت گوگرد در واحدهای بازیافت گوگرد با استفاده از نرم افزار شبیه سازپرومکس خلاصه امروزه در واحد بازیافت گوگرد سولفید هیدروژن (H2S) به عنصرگوگرد با استفاده از واحد کلاوس اصلاح شده تبدیل می شود. ...

مقاله ارزیابی وتست نرم افزار در معماری سرویس گرا

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی وتست نرم افزار در معماری سرویس گرا خلاصه معماری سرویس گرا، سبکی از معماری سیستم های اطلاعاتی است که از اتصال سست سرویس ها، جهت انعطاف پذیری وتعامل پذیری سیستم ها و به صورت مستقل از فن آوری پشتیبانی می کند واز ترکیب مجموعه ای از سرویس های مبتنی بر حرفه تشکیل شده است. معماری سرویس گرا، یک تکنولوژی د ...

مقاله نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه   خلاصه استفاده از پی گسترده، به عنوان راه حلی جهت انتقال نیروها از سازه ی نسبتا سنگین به بستر ضعیف خواهد بود که بطور فراگیر در مهندسی عمران کاربرد دارد. ولی مشکلاتی در تعیین میزان صلبیت یا انعطاف پذیربودن پی، اندرکنش سازه ...

مقاله شبیه سازی کوره اتمسفریک واحدهای تقطیر با نرم افزار پتروسیم و مطالعه موردی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازي کوره اتمسفریک واحدهاي تقطیر با نرم افزار پتروسیم و مطالعه موردي چکیده کورهها در واحدهاي پالایشی حکم گلوگاه را داشته و هر گونه اشکال در آنها باعث وقفه در ادامه کار واحد میشود. این تجهیزات مهمترین مصرفکننده انرژي در پالایشگاهها میباشند بطوري که حدود60 درصد از انرژي مصرفی هر پالایشگاه را به خود اختصا ...

مقاله طبقه بندی و ارزیابی روشهای مبتنی بر سناریو در تحلیل معماریسیستمهای نرم افزاری

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از مهمترین شاخه های بحث معماری سیستمهای نرم افزاری مسئله تحلیل معماری میباشد.در این مقاله پس از تبیین جایگاه و اهمیت مقوله تحلیل در معماری سیستمهای نرم افزاری،رویکردهای متنوع موجود برای تحلیل معماری معرفی می شوند.از آنجا که روشهای مبتنی بر سناریو به عنوان مهمترین و رایج ترین روشهای تحلیل معماری نرم ...