بخشی از مقاله


استاد مربوطه:

( % res ponse.write ( hello ) % )

ــ در محیط notpad می نویسیم بعد با یک نام با پسوند .asp ذخیره ( البته باید I I S نصب باشد ) در شاخه win پوشه inetpup پوشه wwwroot ذخیره می کنیم بعد در مرورگر با زدن http://localhost/hasp

ــ شی گرا :
یک ( object) دارای خواص ورفتار است
( attrrbute ) خواص: نام ، شماره دانشجویی object دانشجو
رفتار : انتخاب واحد – پرداخت شهریه ( oprebron-method )
Response – request – server- session
5 شی اصلی vb. Applicatron


Response : شی ای برای ارسال اطلاعات به کاربران ( از سرور )
برای استفاده از خواص نام رفتار یا خواص نام شی
خواص response. Cookies :
برای قرار دادن اطلاعات در کوکی ها Response. Cookies
مشخص می کند آیا اطلاعات صفحه بافر شده است response. Buffel
خروجی بافر یا tyae یا false response.cache control


خروجی true یا fals است مشخص می کند که اطلاعات صفحات در کامپیوتر خدمات دهنده اینترنت ذخیره شود یا خیر .
Cache کردن
مزایا برای ISP : عدم استفاده از پهنای باند و سرعت بالا
ضرر پایین آمدن security ( امنیت )
Cache کردن

 مزیت ها
1- انجام سریع اطلاعات ذخیره شده در کامپیوترها ( سرورهای خدمات دهنده اینترنت ISP )
2- استفاده نکردن از پهنای باند خودشان
 عیب : ( برای PC برنامه نویسان ) بخش و Cache کردن امنیت اطلاعات وب سایتتان است ممکن است اطلاعات حریم شخصی کاربران با مشکل مواجه شوند .
CHARSET
مشخص می کند که مجموعه کاراکترهای موجود را در صفحه یا page است .
Content type
مشخص کننده ی نوع محتوای http ارسالی کاربر
View- encoding – more


انواع کاراکترهای مشخص شده در اینترنت
( % response.redirect " 2.asp" % )
ارجاع دادن صفحه یا page به داخل کوپشن که یک صفحه دیگر است اگر سایت داخل سرورخودتان بود فقط نام و پسوند و اگر داخل سرور و جای دیگر است باید نام کامل وارد گردد
http: // www.yahoo.com


ــ شی request :
 گرفتن اطلاعات ارسالی کاربران در صفحات اسکریپ
 گرفتن اطلاعات کوکی ها request . cookies
 گرفتن اطلاعات ارسالی توسط فرم ها .form request
 گرفتن اطلاعات ارسالی از طریق url request.query string
 گرفتن محتوای اشیای سرور request. Server variable


 طریقه ارسال اطلاعات html( form name "form1" method = post- get
Post : ارسال اطلاعات فرم بصورت کلی و جامع از طریق محتوای http امنیت بالاتر بدون محدودیت
Get : ارسال اطلاعات محدود از طریق url ( آدرس بار مرورگر ظاهر می گردد ) امنیت پایین تر چون اطلاعات در url ظاهر می گردد .


نام اسکرپی که می خواهیم اطلاعات را به آن آدرس ارسال کنیم نام اسکریپ = action
تمام اشیاء موجود در html برای گرفتن اطلاعات از کاربر باید داخل tag- form باشد . ( تا ارسال شود )
Html ( form mame= "f1" action="1.asp")
( input type = "text name = "tv")
( input type = " button" name= "bt" )
Input type = "submit " name = "s.t" ) - value )
( input type = "password" name = "t2")
( /form )
( /body)
( / html )
ــ خاصیت دیگر form- name نام فرم است
زمانی که چندین فرم داشته باشیم لازم است . name= f1
بین دو تگ form تمام اشیاء قرار می گیرد .
( input type= " teat " name = "t1" )


مشخص می کند که یک teat box در صفحه قرار گرفته است
( input برای قرار دادن اشیاء استفاده می گردد )
 دکمه submit : برای ارسال محتویات اشیاء داخل فرم به سمت سرور
 دکمه reset : برای حذف کردن محتویات اشیاء فرم تمام box ها
 دکمه button : دکمه راقرار می دهد که عملیات آنرا شما مشخص می کنید .
 دکمه password : یک text box که کاراکترهای آن پسوردی است
 دکمه hidden : text box ای را روی صفحه قرار می دهد که از لحاظ ظاهری دیده نمی شود و برای اطلاعاتی که احتیاج نیست کاربر مشاهده کند استفاده می کند


( value ) برای دکمه های reset و submit و button فقط نام آن محسوب می گردد ولی برای text box ها مقدار پیش فرض آن است
برای گرفتن اطلاعات txt = request . form- post
ــ اسکرپیتی بنویسید که جدول ضرب باشد ؟.
( % dim txt1
Dim txt2 dim I dimj
Txt1 = request. Form ( "t1" )
Txt2 = request. Form ( "t2" )
For I = 1 to txt 1
For g = to txt 2
Respons . write ( I * jg " " )
Next
Response . write " ( br ) "
Nesx t %)
ــ اسکرپیتی ها بنویسید که ابتدا از یک فرم ورودی عددی به عنوان شعاع دایره دریافت و در صفحه ی بعدی مساحت و محیط دایره را چاپ کند ؟
( % dim txt 1 dim txt 2
Txt 1 = request . form ( "t1" )
"( =&="(brمساحت = & ( 12 3.14a(txt1 write response.
( % " محیط " & response. Write txt 1 a 2 a 3.14
ــ اسکرپیتی بنویسید و عدد را از ورودی گرفته ب . م . م و ک . م . م را چاپ کند ؟
( % dim a , b , x , r
Dim I , d f
A = request . form ( " t1" )
B = request . form ( " t2 " )
X= b
R = a
Dowhile ( a mod b [] o )
D = a mod b
A = b
B = d
Loop
" ("(br&"ب.م.م " & response . write b
"ک.م.م " response . write ( x*y) / b &
این قسمت باید نوشته شود
شئ session ( جلسه کاری ) :
مقدار دلخواه = ( " نام متغیر " ) session – مقدار دادن
( " نام متغیر " ) session = متغیر – برگرداندن مقدار
S1 . asp

(% session ( " t1 " ) = " user1 "
اگر عددی خواسته ایم بنوسیم نیاز به کوتشین نداریم
Respose . redireot " s2. asp " %)
% response.write session("t1"))
برنامه ای بنویسید که 10 عدد از ورودی را دریافت کند و بزرگترین ها و مکان آن را چاپ کند ؟
( با آرایه ها ) ( 10 عدد داخل آرایه ) ( 10 تا input box )
( % dim max,m dim a( 10 )
Fr I = 0 to 9
Ocil = cint request . form ( "t" & I + 1 )
Naxt
Mox = a ( 0 )
M = 0
For I = 1 to 9
I f mox ( aci ) then
Mox = a ( I )
M = I
Edif
mox
response . write " mix " & mox & " ( br ) "
fn I = 0 to 9
1f mox = a ( I ) then
Response . write " ploee " " &i& " ( bs ondif noxt % )

برنامه ای بنوسید عددی از ورودی خوانده معکوس آنرا و خروجی چاپ کند ؟
( % dim a , t
A = request . form ( " t1 " )
For t = len ( a ) to 1 step – 1
Response . write mid ( d , t , 1 )
Next % )
Html ) ( head ) ( / llecd ) )
( body ) ( form action = " 1.asp " method= "post " )
( %
For iz 1 to 10
Response . write " ( input type = text name = t " & I & " )"
Next
%)
توابع تعریف شده در vbsoripte
توابع نوع داده را بررسی می کند .
( عبارت ) varitype
تابعی است که مشخص می کند نوع داده عبارت را
عبارت می تواند نام یک متغیر باشد
مقدار برگشتی این تابع یک عدد صحیح می باشد که مشخص کننده نوع تابع است
( متغیر ) isnumeric
مشخص می کند که متغیر از نوع عددی است یا ضمیر
خروجی تابع یک مقدار Boolean ) true , false ) است .
( متغیر ) is array
مشخص می کند متغیر از نوع لایه ای است یا خیر خروجی bollean است false – tru))
( متغیر ) isdate
مشخص می کند متغیر از نوع تاریخ است یا خیر
( تاریخ کامپیوتر بصورت میلادی نگهداری می کند ) ( سال / روز / ماه )
( خروجی false . true ) ( متغیر ) isempty
مشخص می کند متغیر دارای مقدار است یا خیر خروجی (true . false )
( متغیر ) isnull
مشخص می کند که متغیر تهی است یا خیر خروجی ( true . false )
( متغیر ) isobjeat
مشخص می کند متغیر شئ است یا خیر خروجی ( true . false )
( جدول مربوط به خروجی تابع ortype )
4 vb sing single خالی بودن 0 vb empty
5 vb double double تهی ( پوچ ) 1 vb null
6 vb curreney curreney integer vb integer 2
3 vb long long 8 vb strng strrng
9 vb object object 10 vb error error
11 vb booleon booleon 12 vb variant variant 13 vb dataobjeat data access object
14 vb deamal decimal
17 vb byte byte
8192 – 8192 vb array array
توابع تبدیل کننده : ( متغیر ) cint
متغیر را تبدیل به نوع عددی می کند اگر متغیر اعشاری یا از نوع curreney باشد عدد را گرد می کند
( متغیر ) cbte
متغیر را به نوع بایت تبدیل می کند
( متغیر ) cdbl
متغیر تبدیل به عدد می کند ( عدد از نوع double )
( اگر از نوع رشته ای باشد مثلا "3.14" – 3.14 و گرد نمی کند مثل crnt )
( متغیر ) cbool
متغیر را به نوع منطقی ( booleon) تبدیل می کند
متغیر تبدیل به نوع currency ( متغیر ) c currency
تبدیل به نوع dat ( متغیر) cdate
تبدیل به نوع رشته ای ( متغیر ) cstr


توابع ریاضی :
( عدد ) abs
قدر مطلق عدد را به شما می دهد
آرک تانژانت را به شما می دهد ( عدد ) atn
کسینوس عدد را بر می گرداند ( عدد ) cos
عدد را به توان عدد نیرن می رساند e ( عدد ) exp
قسمت صحیح یک عدد را بر می گرداند ( عدد ) frx


نکته : اگر عدد منفی بود اولین عدد صحیح بزرگتر از خود عدد را برمی گرداند
قسمت صحیح عدد را بر می گرداند اگر عدد منفی باشد ( عدد ) int
اولین عدد صحیح کوچکتر از آن را برمی گرداند 3{-3.14=-2 3.14=3
لگاریتم عدد را برمی گرداند ( عدد ) log
یک عدد تصادفی بین صفر تا آن عدد برمی گرداند ( عدد ) rnd
اگر خواستیم عدد تصادفی بین 10 تا 15 را بدست آوریم rnd ( 5 ) + 10


Randomize همیشه قبل از rnd است و هدف آن و زمانیکه که چندین عدد خواستیم کمترین تکرار را داشته باشد
Randomize
For I = 0 to 5
A ( I ) = rnd ( 10 ) + 10 – 10 – 20
سینوس عدد را بر می گرداند ( عدد ) sin
تانژانت عدد را بر می گرداند ( عدد ) tan
جزر عدد را بر می گرداند ( عدد ) sqr
توابع رشته ای : upper


رشته را تبدیل به حروف بزرگ می کند ( رشته ) ucase
رشته را تبدیل به حروف کوچک می کند ( رشته ) lcese
فواصل زائد سمت چپ رشته را حذف می کند ( رشته ) l trim
فواصل زائد سمت راست رشته را حذف می کند ( رشته r trim (
فواصل زائد سمت چپ و راست را حذف می کند ( رشته ) trim
نکته : این تابع به فواصل وسط جمله کاری ندارد


طول رشته را بر می گرداند ( رشته ) len
معکوس رشته را برمی گرداند ( رشته ) str reverse
( عدد و رشته ) right
به ازای عدد ( تعداد ) از سمت راست رشته ، رشته را بر می گرداند
Right ( "hello ",3)- "llo"
از سمت چپ تعداد مشخص را بر می گرداند ( عدد و رشته ) left
( تعداد شروع و رشته ) mid
Mid ( hello – asp , 7 , 3 ) – asp
اگر تعداد را ننویسیم از نقطه ی شروع تا آخر را برمی گرداند
( رشته دوم و رشته اول و شروع ) in str
In str ( 1, " hello "asp " , "asp" )


در صورتی که رشته ای دوم در رشته اول بود محل شروع رشته برمی گرداند اگر نباشد عدد صفر را برمی گرداند ( رشته دوم و رشته اول و شروع ) in strrev
ــ اسکریپتی بنویسید که از صفحه ی ابتدایی دو رشته را خوانده ودر خروجی مشخص کند که چند مرتبه و در کدام محل ها رشته ی دوم در رشته اول می باشد
ــ اسکریپتی بنویسید که ضرایب معادله درجه 2 را از ورودی خوانده و خروجی جواب را چاپ کند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید