تحقیق در مورد عوامل مؤثر در خواص فیزیکی و مکانیکی چــــوب گـــردو

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

عوامل مؤثر در خواص فیزیکی و مکانیکی چــــوب گـــردو

خــــاک
خاکها از سه نظر فیزیکی ، شیمیایی و حیاتی ( بیولوژیکی ) در رشد و نمو و باروری گیاه اثر می گذارند .
۱ـ بهترین خاک از نظر شرایط فیزیکی برای پرورش گردو ، خاکهایی با بافت متوسط ، ساختمان مناسب با تحلخل کافی ، عمق حدود ۵/۱ – ۱ متر ، نفوذ پذیری متوسط ( ۲ – ۵/۱ متر در روز ) ، تهیه مناسب و زهکشی مطلوب می باشد .
– خاکهای خیلی سبک و سنگریزه دار ، خاکهای سنگین رسی ، خاکهای کم عمق ، خاکهای زه دار بدون زهکشی و خاکهای خیلی ( آهکی و سدیمی نباید برای کاشت درخت گردو انتخاب شوند( .

– ترمیم خاک از نظر فیزیکی تا حدودی امکان پذیر است ، هر چند در اکثر موارد بدلائل اقتصادی عملاً باید از آن صرف نظر کرد .
افزودن رس یا شن با خاک ، افزودن مواد آلی و کمپوست ، عملیات خاکورزی مناسب ، کشت سبز موقت یا دائم ، مالچ پاشی و ایجاد زهکشی – مناسب در صورت صرفه اقتصادی راههای اصلاح شرایط فیزیکی خاک می باشند .

۲) بهترین خاک از نظر شرایط شیمیایی برای درختان گردو ، خاکهای دارای اسیدیتا متوسط یا خنثی ( PH حدود ۵/۷ – ۵/۶ ) بدون مشکل شوری می باشد . ( گردو از درختان خیلی حساس به نمک و شوری می باشد) .

– خاکهای آهکی و قلیایی و شور و همچنین خاکهای خیلی اسیدی هم مناسب کاشت درختان گردو نیستند .
افزودن مواد آلی و کمپوست ، استفاده از کودهای شیمیایی با مبنای اسیدی مثل سولفات آمونیوم ، افزودن گوگرد قابل تبدیل به خاک و یا دادن مقداری آهک هم در صورت صرفه اقتصادی از راههای اصلاح شیمیایی خاک می باشند .
تـــــغذ یـــه :
موضوع تغذیه یا تأمین مواد غذایی مورد نیاز ما بعد از شرایط اقیمی دومین مسئله از نظر اهمیت در پرورشی درختان میوه محسوب می شود .

عناصر لازم برای تغذیه گیاهان عبارتند از : کربن ، اکسیژن ، هیدروژن ، ازت ، مس ، پتاسیم ، گوگرد ، کلسیم ، منیزیوم ، آهن ، فسفر ، بر ، روی ، منگنز ، مولیبون و کبالت از این ۱۶ عنصر ، سه عنصر کربن ، اکسیژن و هیدروژن از هوا و آب و بقیه بوسیله ریشه ها از خاک جذب می شوند و یا در صورت محلول پاشی بر روی اندامهای هوایی از راه برگ یا شاخه ها و جوانه ها جذب می گردد . منبع تأمین آنها هم کودهای شیمیایی معدنی یا آلی می باشد . البته عناصر دیگری مانند سدیم ، سیلیسم ، کلر ، آلومینیم ، سلفیم ، لیتیم و ید نیز کم و بیش در ترکیب بعضی گیاهان مشاهده می شوند که نقش و تأثیر آنها هنوز به درستی معلوم نشده است .

برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بوسیله کودهای شیمیایی ، بهترین روش ، مصرف خاکی و به روش چالکود می باشد ( چاله هایی به قطر و عمق حدود ۵۰ – ۴۰ سانتیمتر در سایه انداز درخت و در مسیر آب ) .

عنــــاصر غــذایی ، نـقش آنــها در گـــــیاه ، عــلائم کــمـبود ، و عــوامل بروز و تشدید کمبود ، مقدار مورد نیاز عنصر برای گیاه و نحوه مصرف
– گردو جزء پر نیاز ترین درختان میوه به ازت ، فسفر و پتاس می باشد .

– مغز گردو در مقایسه با سایر قسمتهای میوه دارای بیشترین مقدار منیزیم ، نیتروژن ، فسفر و منگنز می باشد .
– بیشترین مقدار پتاسیم و کلسیم میوه گردو در پوست سبز آن می باشد .
۱) ازت :
نقش : شرکت در ساختمان پروتئین ها و کلر.فیل ، مؤثر در رشد سبزینگی ، در تشکیل جوانه های با رده ، حجم میوه و میزان عملکرد .
علائم کمبود : زردی و رنگ پریدگی برگ که از برگهای مسن شروع و سپس به برگهای جوان سرایت می کند ، رشد درخت کاهش یافته و مغز میوه ممکن است بطور کامل پر نشود ، ریزش گل و میوه هم زیاد می شود .

– کمبود ازت در خاک ، بافت خیلی سبک و خیلی سنگین خاک ، آبیاری سنگین و شستشوی خاک ، وجود حالت احیایی در اطراف ریشه و زیادی بیش از حد فسفر و پتاسیم از عوامل بروز و تشدید کمبود می باشد .

– زیادی بیش از حد ازت نیز رسیدن میوه را به تأخیر انداخته ، مقدار روغن را کاهش داده و از کیفیت انبار داری محصول می کاهد ، همچنین مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها و نا ملایمات محیطی کم می کند .

مقدار مورد نیاز سالانه درخت گردو به ازت در سال اول تا چهارم حدود ۴۰ – ۱۰ کیلو گرم در هکتار ، از سال پنجم تا دهم حدود ۸۰ – ۴۰ کیلوگرم در هکتار و از سال دهم به بعد حدود ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار است که در صورت کمبود در خاک با استفاده از کودهای ازت طی دو مرحله ( اسفند و اردیبهشت ) به مصرف چالکود تأمین می گردد .

توصیه عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب حدود ۴۰۰ کیلو گرم در هکتار نیترات آمونیوم می باشد . توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز یک کیلوگرم به ازای هر درخت بارده به صورت چاکلود می باشد . مقدار نیاز واقعی با آزمون خاک و برگ معین می شود .

۲) فسفر
نقش : دخالت در کلیه فرایندهای بیوشیمیایی ، ترکیبات انرژی زا و فعالیتهای انتقال انرژی ، همچنین فسفر جزعی از پروتئین هسته سلول ، غشاء سلولی و اسیدهای نوکلنیک نقش ویژه دارد . در تشکیل مغز گردو و نقش اساسی داشته و عامل زود رسی محصول نیز می باشد
حدود ۸۰% فسفر موجود در میوه گردو در مغز آن یافت می شود .
علائم کمبود : تضعیف رشد گیاه و رشد سیستم ریشه ای و کوچک ماندن برگهای جدید ، رنگ سبز متمایل به آبی و کدر شدن برگها ، تضعیف رشد زایش و احتمالاً دیورسی محصول .

کمبود فسفر قابل استفاده در خاک ، آهکی بودن خاک و کربناتی بودن آب آبیاری شنی و سنگلاخی بودن خاک و زیادی بیش از حد ازت از عوامل بروز و تشدید کمبود فسفر می باشند .
زیادی فسفر نیز بدلیل حالت رقابتی آن با عناصر کم نیاز نظیر روی ، مس ، آهن و منگنز می تواند باعث بروز علائم کمبود این این عناصر گردد .
مقدار مورد نیاز گردو به فسفر به اسیدیته خاک ( PH ) بستگی دارد .
در زمان کاشت نهال در خاکهای اسیدی ۳۰۰ – ۲۰۰ کیلوگرم و در خاکهای قلیایی حدود ۲۰۰ –۱۰۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریبل مورد نیاز می باشد .
نیاز سالانه درخت گردو تا سال چهارم حدود ۸۰ کیلوگرم و پس از آن سالانه حدود ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل می باشد . میزان نیاز واقعی با آزمون خاک مشخص می گردد .

کودهای فسفره در خاکهای خنثی در پایین در خاکهای آهکی با PH بالای ۸/۷ در اواخر زمستان به روش چانکود مصرف می شود .
توصیه عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب حدود ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بیوفسفات طلائی می باشد . توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز ۲۵۰ گرم به ازاء هر درخت با رده به صورت چالکود می باشد . میزان نیاز واقعی با آزمون خاک و برگ مشخص می شود .
۳) پـــتاسـیم :

برخلاف سایر عناصر پر مصرف ، جزء ساختمانی گیاه ، نبوده و نقش کاتالیزوری دارد .
نقش : در افزایش مقاومت گیاه در برابر کم آبی ، سرمازدگی ، خشکی و تنش رطوبت و آفات و بیماریها ، در تنظیم حرکت آب در گیاه ، در افزایش کیفیت انباری محصول ، کنترل شدت نور ، تشدید عمل فتوسنتز ، افزایش راندمان کودهای ازته و کاهش تجمع نیترات در گیاه مؤثر می باشد .
علائم کمبود : سوختگی حاشیه برگهای مسن و یا پیچ خوردگی آنها ، کاهش تولید شکوفه و باز شدن گلها و کاهش عملکرد .
– بالا بودن میزان کلسیم و منیزیم خاک می تواند از عوامل تشدید کمبود پتاسیم باشد.

– زیادی پتاسیم نیز ممکن است باعث کاهش جذب کلسیم ، منیزیم و برخی عناصر کم نیاز مثل روی و منگنز شود .
-مقدار مورد نیاز درخت گردو به پتاس بستگی به میزان رس خاک دارد . هر چه رس خاک بیشتر باشد نیاز آن به کود پتاسیم بیشتر است .
-در زمان کاشت در خاکهایی که رس آنها در حد متوسط باشد از حدود ۴۰۰ – ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات یا کلرور پتاسیم توصیه می شود .
نیاز سالانه گردو تا سال چهارم حدود ۱۲۰-۱۰۰ کیلو گرم و پس از آن تا حدود ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار سولفات یا کلرورپتاسیم بصورت چالکود در اواخر زمستان مصرف می شود . نیاز واقعی با آزمون خاک مشخص می گردد .

– توصیه عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب حدود ۴۰۰ کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم می باشد.
– توصیه عمومی مرکز تحقیات کشاورزی استان برای هر درخت ۷ ساله حدود ۵/۲ کیلو گرم مخلوط کودهای از ته ، فسفر و پتاسه ( با نسبت مساوی ) می باشد. توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز مقدار یک کیلو گرم به ازای هر درخت بارده به صورت چالکود می باشد . میزان نیاز واقعی با آزمون خاک و برگ مشخص می شود .

۴) کــلسیــم :
نقش : در حدود ۷۵% چوب درخت گردو را کلیسم تشیکل می دهد . نقش اصلی کلسیم در استحکام دیواره سلولی و استحکام بافتهای پوست میوه گردو میباشد.

عواقب و علائم کمبود : اختلال در نقل و انتقال مواد هیدروکربنه و مصرف آنها و کاهش کیفیت انباری محصول می گردد.
– نسبت بالای ازت به کلسیم و یا منیزیم به کلیسم باعث تشدید کمبود کلسیم می شود .
– زیادی کلسیم علائم خاصی نداشته ولی احتمالاً جذب پتاسیم را کمی دچار مشکل می کند ( اختلال در جذب بسیاری از عناصر در خاکهای آهکی و قلیایی به واسطه بالا بودن میزان کربنات و بی کربنات می باشد. )

کود رایج کلسیم در بازار ، کلرور کلسیم می باشد که بصورت چند مرحله محلول پاشی با غلظت حدود ۵ در هزار مصرف می شود.
۵) منیزیم :

تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل و در مرکز آن قرار دارد .
نقش : حدود ۶۰ % کل منیزیم میوه گردو در مغز آن می باشد که نشانه نیاز ضروری گردو با این عنصر برای تولید محصولی با کیفیت بالا می باشد.
منیزیم در تشکیل کلروفیل نقش موثر دارد . جذب سایر عناصر غذایی بخصوص فسفر را تنظیم و در تولید هیدروکربورها یا مواد قندی موثر است و به عنوان انتقال دهنده فسفر به میوه و مغز گردو عمل می کند و فعال کننده بعضی آنزیمهای گیاهی می باشد.
علائم کبود : سوختگی حاشیه برگها و پهنک آنها و نکروزه شدن ( بخصوص در برک های پایینی ) ممکن است رنگ پریدگی های ناشی از کمبود مینزیم زرد و قرمز روشن ، قهوه ای و یا سیاه باشد .

– زیادی کلسیم و یا پتاسیم ممکن است باعث بروز و تشدید علائم کمبود منیزیم شود.
– زیادی منیزیم نیز ممکن است در جذب کلسیم و پتاسیم کمی مشکل ایجاد کند .
– کود منیزیمی رایج در بازار سولفات منیزیم و سولفات پتاسیم منیزیم می باشد .
– بطور کلی میزان نیاز یک هکتار باغ گردوی بالغ به عنصر منیزیم در خاکهای معمولی در حدود ۸۰ –۶۰ کیلو گرم درسال می باشد که میزاین کمبود آن در خاک با کودهای مذکور جبران می گردد . در مورد کلیه عناصرپر مصرف میزان نیاز واقعی بر اساس آزمونهای خاک و برگ معین می شود .

۶) گوگرد :
نقش : علاوه بر نقش گوگرد در ساختمان اسیدهای آمینه و اغفزایش کیففیت روغن ، اثرات مثبت آن بر کاهش قلیائیت خاکهای آهکی و افزایش حلالیت عناصر که مصرف و پر مصرف هب ویژه فسفر ثابت شده است.

علائم کمبود : تا حدودی شبیه علائم کمبود ازت می باشد زیرا موجب تجمع ازت غیر پروتئینی در گیاهان می شود.
– در خاکهای آهکی کمبود گوگرد در خاک ممکن است باعث بروز علائم کبود عناصر ریز مغزی و فسفر گردد.
– توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان مقدار یک کیلو گرم به ازای هر درخت بارور به صورت چالکود به همراه سایر کودهای مورد نیاز قرار کود حیوانی می باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد