تحقیق در مورد گزارش کار ازمایشگاه هیدرولیک

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

گزارش کار ازمایشگاه هیدرولیک

آزمايش شماره 1:
نيروهاي وارد بر يك جسم غوطه ور يا شناور در يك مايع ساكن

هدف آزمايش:
هدف از اين آزمايش بررسي فرمولهاي مربوط به نيروي وارد بر يك سطح مغروق و تعيين مركز فشار مي باشد.

شرح دستگاه:
دستگاه مورد آزمايش از تانك معكب مستطيل شكل با سطوح جانبي شفاف و يك جسم معلق به شكل ربع دايره (Quadrant) تشكيل شده است. با اهرم بندي نشان داده شده مي توان مقدار نيرويها را حساب كرد. در گشتاورگيري نيروها حول لولا نيروي وارد بر سطح مستطيل شكل به حساب مي آيد. مقدار اين نيرو برابر است با:
(1)
كه h فاصله از سطح آزاد تا مركز سطح، A مساحت صفحه و وزن مخصوص سيال و P مقدار نيروي فشاري وارد بر سطح است. بنابراين ممكن است دو حالت كلي به صورت زير پيش آيد.

الف) غوطه وري جزئي

تئوري آزمايش:
در يك سيال ساكن نيروي وارد بر هر المان سطح A عمود بر آن سطح است. اگر چنين نيروي بر يك سطح صاف وارد شود كليه نيروهاي وارد بر سطح با هم موازيند و در نتيجه مقدار آنها را مي توان تنها با يك نيرو بنام نيروي برآيند كه در نقطه اي بنام مركز فشار اثر مي كند نشان داد. در حالتي كه سطح به صورت خميده باشد وضع فرق مي كند. بسته به طرق مختلف قرارگيري يك سطح دلخواه در يك سيال سه حالت زير را در نظر مي گيريم.

1-سطح صاف تحت فشار يكنواخت
نمونه اي از اين مدل، سطح صافي است كه بطور افقي در زير سطح مايعي قرار دارد. در اين صورت نيروي وارد بر سطح برابر با مي باشد. (A مساحت صفحه و h فاصله عمودي مركز سطح صفحه از سطح مايع است) و محل اثر آن در مركز صفحه مي باشد.

2-سطح صاف تحت فشار غيريكنواخت
نمونه اي از اين مدل صفحه صافي است كه تحت زاويه دلخواهي در زير سطح مايع قرار گرفته است. شكل (3) درا ين حالت مقدار نيروي عمود بر سطح برابر است با:
(1)

كه در آن A سطح جسم و h فاصله قائم سطح ازاد سيال تا مركز سطح صفحه است. محل اعمال اين نيرو عبارتست از:
(2)
(3)
 اثبات روابط بالا از كتب سيالات قابل استخراج مي باشد.
كه در رابطه بالا ممان اينرسي سطح مدل مركز سطح در راستاي x، ممان حاصل ضرب حول مركز سطح، به مختصات مركز سطح، A مساحت سطح موردنظر و yp , xp مختصات طول و عرض مركز فشاري مي باشند.
اگر شكل سطح نسبت به محور y ها تقارن داشته باشد صفر و در نتيجه است. در عبارت (2) مقدار مثبت است، لذا مقدار yp هميشه بزرگتر مي باشند.
يعني مراكز فشار هميشه پايين تر از مركز سطح ارتفاع دارد. از آنجا كه جسم مورد بررسي داراي تقارن نسبت به محور y ها است پس در فرمول (2) صفر است و امتداد مركز فشار در راستاي قائم منطبق بر راستاي قائم مركز سطح است.
براي حالت غوطه وري جزئي مقدار برابر است و با گشتاوريري حول لولاي O خواهيم داشت:
(4)
در حالت غوطه وري كامل مقدار y برابر است با و با گشتاورگيري حول خواهيم داشت:
(5)
نكته فني آزمايش:
در گشتاورگيري وزن جسم معلق نيم دايره اي و ميله اتصال وارد نشد زيرا با اضافه كردن وزنه‌اي ديگر به انتهاي ديگر ميله مي توان لنگر حاصل از آنها را خنثي و ميله را به حالت تعادل قرار داد و وزن آنها از روابط حاصله خارج نمود. اين كار باعث تسهيل امر آزمايش خواهد شد.

روش آزمايش:
1-دقت كنيد كه ظرف در موقعيت افقي قرار داشته باشد.
2-با تغيير موقعيت وزنه تعادل شاخص را در موقعيت افقي قرار دهيد.
3-وزنه 900 گرمي را بر روي كفه بالانس قرار دهيد و آنقدر آب در داخل ظرف بريزيد تا شاخص مجددا به حالت افقي برگردد. مقدار جرم و ارتفاع آب را يادداشت كنيد.
4-مقدار جرم M را طبق جدول زير كاهش دهيد و با كاهش حجم آب از طريق شير تخليه سيستم را مجددا متعادل و y را يادداشت كنيد.

جدول (1): تغييرات جرم بر حسب عمق مايع (غوطه وري كامل)
250 300 350 400 450 500 M(gr)
y(cm)

جدول (2): تغييرات جرم بر حسب عمق مايع (شناوري يا غوطه وري جزئي)
50 75 100 125 150 200 M(gr)
y(cm)

نتايج و محاسبات
1-با استفاده از جدول (1) جدول زير را تكميل نمائيد.Y(cm) M(gr)

2- با استفاده از اين جدول مسئله شماره يك تغييرات مقادير ر ابر حسب رسم كنيد. شيب و عرض از مبدا اين خط را تعيين و با مقاديري كه از فرمول (5) بدست مي آيند مقايسه كنيد. در صورت وجود اختلاف در مورد علل آن توضيح دهيد.
3-با استفاده از جدول (3) جدول زير را پر كنيد.

y2 Y(cm) M(gr)


4-با استفاده از جدول مسئله شماره سه تغييرات مقادير را بر حسب y رسم كنيد. شيب و عرض از مبدا اين خط را تعيين و با مقاديري كه از فرمول (4) بدست مي آيند مقايسه كنيد.
سئوالات مربوط به آزمايش:
1-چرا در محاسبه گشتاور و نيروهاي وارده از طرف مايع بر جسم معلق حول نقطه O فقط نيروهاي وارد بر سطح چهارگوش سمت راست در نظر گرفته شده است؟
2-چرا مقدار براي سطحي كه نسبت به محور X يا Y تقارن داشته باشد صفر است؟
3-نيروهاي وارد بر هر كدام از سطوح را در حالت غوطه وري كامل به صورت پارامتري حساب كنيد.
4-نتيجه گيري كلي را از رسم منحني بيان كنيد.
5-روابط (4) و (5) را اثبات كنيد.
6-دانستن مركز فشار در چه مواقعي مهم است و اهميت آن چيست؟
7-حالات مختلف يك جسم غوطه ور در يك سيال بصورت زير است:
الف)جر حجمي سيال < جرم حجمي جسم
ب)جرم حجمي سيال = جرم حجمي جسم
ج)جرم حجمي سيال > جرم حجمي جسم
هر يك از حالات فوق را توضيح دهيد و معين كنيد در هر مرحله جهت تعادل جسم مركز فشار نسبت به مركز ثقل O بايستي در چه وضعيتي باشد.

نام آزمايش:
بررسي نيروهاي وارد بر جسم غوطه ور و شناور در سيال ساكن

هدف:
مقايسه نتايج تئوري و عملي نيروهاي وارد بر جسم شناور يا غوطه ور در سيال ساكن

وسيله ‌آزمايش:
تشكيل شده از يك سيستم مكعب مستطيل شكل توخالي كه گنجايش چندين ليتر آب را دارد. و يك اهرم كه توسط يك تكيه گاه ثابت شده. به اين اهرم جسم نيم دايره اي متصل شده كه نيروي وارد بر آن را مي خواهيم بررسي كنيم. و اين اهرم قسمتي دارد كه وزنه روي آن قرار مي‌گيرد تا شرايط تعادل برقرار شود. اين ظرف مجهز به يك شير تخليه و همچنين مدرج شده مي باشد.

نحوه انجام آزمايش:
ابتدا اهرم را متعادل مي كنيم (از طريق وزنه اي كه به انتهاي ديگر آن وصل است). حال آزمايش را با پر كردن ظرف از آب آغاز مي كنيم. در ابتدا وزنه 500 گرمي را قرار مي دهيم. و شير مربوط به ظرف را باز مي كنيم تا آب به آرامي خارج شود. وقتي كه اهرم در حالت تعادل قرار گرفت مقدار y را قرائت مي كنيم سپس وزنه را كاهش داده و به 450 گرم مي رسانيم و وقتي اهرم دوباره به حالت تعادل قرار گرفت دوباره y مربوطه را قرائت مي كنيم و به همين ترتيب تا 250 گرم كاهش مي دهيم و هر بار قرائت هاي y را يادداشت مي كنيم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله گزارش کار ازمایشگاه سیالات

word قابل ویرایش
71 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
گزارش کار ازمایشگاه سیالات 1. نيروهاي وارد بر يك جسم غوطه‌ور در مايع ساكن 19/12/86 هدف آزمايش : هدف اين آزمايش بررسي فرمول‌هاي مربوط به نيروهاي وارد بر يك سطح غوطه‌ور در يك سيال ساكن و تعيين مركز فشار آن . تئوري آزمايش :در اين قسمت به بررسي نيروهاي وارد بر سطوح مسطح در دو حالت افقي و شيب دار مي پردازيم: ...

گزارش کارآموزی شرکت تولی پرس

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان
گزارش کارآموزی شرکت تولی پرسگزارش کارآموزی شرکت تولی پرس :پیشگفتار :در طول دوره کارآموزی در شرکت تولی پرس در استان قزوین ، با سیستم های گوناگون حسابداری و انبارداری در شرکت آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم ، شرکت را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و به نتایج و راهکارهایی در زمینه بهبود وضعیت در شرکت دست ...

مقاله در مورد گزارش کارآموزی شرکت آسمان پلاست آپادانا

word قابل ویرایش
64 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
گزارش کارآموزی شرکت آسمان پلاست آپادانا پیشگفتار :مقدمه :فصل اول - معرفی شرکت آسمان پلاست آپادانامعرفی شرکت :خط مشي شركتنكات فني فصل دوم – محاسبات تئوری روش محاسبه حقوق و دستمزد نظام کارمندی :حقوق مبنا براساس نظام هماهنگ و با ضريب 100 ريال بدين شرح میباشد . طرز محاسبه ضريب حقوقي در سال 1388 : طرز محاسبة حق او ...

مقاله در مورد گزارش کارآموزی بانک ملت

word قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
گزارش کارآموزی بانک ملتپیشگفتار :کارآموزی در بانک ملت شعیه شهید بابایی شهرستان قزوین یک دوره مناسب و تجربه ساز برای ورود به بازار کار بود که در این دوره با اطلاعات کاری مناسبی آشنا شدم ، فعالیت در این بانک با خدمات گسترده در کشور تجارب مختلفی را در این دوره کوتاه برای من مهیا نمود که در ذیل به اختصار به تشریح ...

گزارش کار درس تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آمار توربندی

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
گزارش کار درس تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آمار توربندیمرحله اول: کارکردن پایه 35 35:مسایل مورد نیاز1) گونیا 2) شاغول3) متر4) ایمان کار5) شمشن6) تولز 7) کمچهشرح:ابتدا در شروع کار مقداه ای معلت ماسه سیمان تهیه شود البته به میزان مصرفی تهیه شود که تاحد اکثر1 ساعت بعد تهیه مورد استفاده قرار گیرد. مدحله اول برای ک ...

گزارش کاراموزی در واحد عمرانی شهرداری

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
گزارش کاراموزی در واحد عمرانی شهرداریتقدیر و تشکر : دوره کارآموزی دوره ای است برای کسب تجربه اولیه و مقایسه ای بین درس با اجرا و عمل. در اینجا لازم است از سرپرست کارآموزی اینجانب آقای مهندس حقانی و مسئول واحد عمرانی شهرداری ابهر، آقای مهندس ترکی که امکانات و وسایل موردنیاز برای این دوره را فراهم نمودند و هم ...

گزارش کاراموزی مهندسی فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
گزارش کاراموزی مهندسی فناوری اطلاعاتچکیدهاین گزارش مربوط به گزارش کارآموزی من در شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد.و دارای چهار فصل و هر فصل نیز دارای چندین بخش می باشد. فصل اول، آشنایی با مکان کارآموزی می باشد و دارای دو بخش تاریخچه ذوب آهن و سازمان و تشکیلات می باشد که تشکیلات سازمان نیز نمودار سازمانی ذوب آهن، ا ...

گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمهعدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشوربیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ...