مقاله در مورد گزارش کار ازمایشگاه پالایشگاه بندر عباس

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کار ازمایشگاه پالایشگاه بندر عباس

۱-مقدمه
قبل از آنکه به نقاط ضعف سیستم حفاظتی پالایشگاه بندرعباس بتفکیک سطوح ولتاژی و نواحی حفاظتی آنان بپردازیم، بهتر است که لا اقل یکی از حوادث اتفاق افتاده در مجتمع را با استفاده از ابزار شبیه سازی و با توجه به تمامی اطلاعات شبکه برق رسانی پیاده شده بررسی و مرور نمائیم. زیرا بسیاری از نقاط ضعف شبکه های حفاظتی با مرور حوادث قبلی مشخص تر می گردند. ضمناً صحت نتایج شبیه سازی و اطلاعات ورودی به اثبات می رسد. بدین منظور حادثه اتصالی در سرکابل خط ۲۰KV ورودی به پست SS04 در ساعت ۰۲:۲۴:۰۳ روز ۲۵ Jul 2004 در زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۲-گزارش حادثه
کپی برگه های گزارش حادثه که توسط مهندسی برق پالایشگاه در تاریخ ۷/۴/۸۳ صادر گردیده است در ضمیمه ۱ آورده شده است.

۳-شبیه سازی حادثه
شبیه سازی حادثه توسط مدول Frequency Dynamic که از مدول T/S یا پایداری گذرای نرم افزار پاشا نشأت می گیرد صورت گرفته است.

۳-۱-شرائط شبکه
شبکه برق رسانی پالایشگاه بندرعباس با درنظرگیری معادل شبکه سرتاسری ایران در سطوح ولتاژی ۲۳۰KV، ۶۳KV، ۲۰KV، ۱۱KV، ۱KV و ۳۸۰ ولت بصورتی که در دایاگرام تک خطی شماره ۰۱۰۱-۱ آمده است جهت انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول شماره I تعداد عناصر پیاده سازی شده را در دیاگرام تک خطی مذکور و همچنین در نواحی LMC، LAP و LEP نشلان می دهد. در سطح ۳۸۰ ولت از تکنیک معادل سازی جهت درنظرگیری رفتار نواحی فوق استفاده گردیده است. بنابراین شبکه اصلی در حال شبیه سازی دارای ۱۳۹۰ باس بار یا گره می باشد.
بانک اطلاعاتی مودر استفاده در گزارش ۰۲۰۱-۱ ارائه گردیده است. شرائط تنظیم حدود ۲۷۰۰ عدد وسایل حفاظتی که در شبیه سازی حاضر نقش خود را ایفا نموده اند در گزارش ۰۲۰۲-۲ آورده شده است. مابقی وسائل حفاظتی (حدود ۵۴۶۰ عدد) شامل فیوزها و رله های حرارتی در سطح ۳۸۰ ولت، به علت انجام عملیات معادل سازی در شبیه سازی موجود نقشی را ایفا نمی نمایند مگر اینکه بزرگترین فیلر خروجی هر قسمت با فیوز و رله حرارتی مربوطه در دیاگرام اصلی شبکه جایگذاری شده است و این وسایل در شبیه سازی حاضر نقش پیدا می نمایند

.

۳-۲-شرایط شبکه قبل از اتصالی
شرائط بارگذاری شبکه قبل از حادثه بعلت حجم وسیع آن و نیز به علت موجود نبودن دستگاههای اتوماتیک که بر تمامی شبکه نظارت داشته باشند (سیستمهای SCADA) معلوم نمی باشد.

۳-۲-۱-تخمین شرایط بارگذاری قبل از حادثه
همانطوری که متذکر شدیم، شرائط بارگذاری قبل از حادثه موجود نیست، بنابراین جریان خروجی از پستهای ۲۰KV و همچنین توان تولیدی ژنراتورها ملاک بارگذاری قبل از حادثه قرار گرفته است.
الف-توان تولیدی ژنراتورها از روی گزارشات رکورد شده مشخص می گردد.
ب-جریان های خروجی پست SS00 در قسمت ۲۰KV قبل از حادثه در دست نبوده است و از مقادیر جریان خروجی پس از حادثه و بارگیری واحدها که توسط این مشاور برداشت گردید استفاده شده است. این مقادیر در فایل PALDISP1.CSV قرار داده شده اند.
ج-نرم افزار پاشا به مدولی بنام تخمین حالت شبکه برق رسانی پالایشگاه مجهز گردید. این مدول از روی جریانهای خروجی ۲۰KW بارگذاری مجتمع را در هر پست تخمین می زند.

 

پیشنها مشاور شماره ۱: ضروریست که جریانهای خروجی ۲۰KV هر نیم یا یک ساعت به یک بار برروی جداولی ثبت و منعکس گردد. بعنوان نمونه جدول شماره ۲ به ضمیمه می باشد.

د-جهت انطباق توان تولیدی ژنراتورهای G28001A و G28001C که به عنوان Slack عمل می نمایند بارگذاری تخمینی با ضریب ۰٫۸۱ تصحیح گردید و فایل PALA175 HADESEH 04 در نرم افزار پاشا مهیا گشت.

۳-۳-شرائط رله ها و وسایل حفاظتی

تمامی رله ها، فیوزها، ‌MCCBها و کانتکتورهائی که بر سااس جریان فاز عمل می نمایند در شبیه سازی درنظر گرفته شده اند. رله های HIGHSET خطوط Tie Line که مابین باس بارهای ۰۰HSW01A، B، C قرار گرفته اند (به علت وابستگیشان به رله های خروجی خطوط ۲۰KV که در نرم افزار پیاده سازی نشده است) بصورت دستی از مدار خارج شدند.
رله های Under Frequency و Under Voltage که به حدود ۱۷۰۰ عدد خط موجود دستور خروج با توجه به وابستگیشان و تنظیم های تعریف شده می‌دهند همگی در شبیه سازی حاضر نقش خود را ایفا می نمایند.

۴-۳-شرایط اتصالی
یک اتصال کوتاه تک فاز با در زمان ۰+ و یک اتصال کوتاه دوفاز با در زمان ۰٫۷۸ ثانیه و یکئ اتصال کوتاه سه فاز در زمان ۰٫۸۴ ثانیه در جانکشن روی خط ارتباطی مابین باس بارهای ۰۰HSW01B به ۰۴HSW01B در نزدیکی باس بار ۰۴HSW01B قرار داده شده است بطوری که هر اتصالی، اتصالی قبلی را حذف می نماید. دلیل پیادهس ازی اتصال کوتاه های متعدد در بخش ۶-۳ توضیح داده شده است.

۵-۳-سوئیچینگ های دیگر

الف- ژنراتور G28001B در زمان حادثه از مدار خارج بوده است.
ب-ژنراتور بخاری در زمان ۲٫۱ ثانیه توسط دژنکتور ۲۰KV واقع در طرف ۲۰KV روی ترانس آن به خارج سوئیچ می گردد.
ج-خطوط ارتباطی زیر به علت عمل رله های زمین به خارج سوئیچ می شوند.
۱-ج) خط ارتباطی مابین ۰۰HSW01A به ۰۲HSW01A بخاطر عمل رله زمین در زمان ۰٫۳۷۵ ثانیه به خارج سوئیچ می شود. رله مذکور بخاطر شرایط بهره برداری شبکه که یک ژنراتور در باس بار ۰۰HSW01A قرار دارد و سه ژنراتور در باس بار ۰۰HSW01B قرار گرفته است، مقدار ۱۵ آمپر جریان اولیه را تحت زاویه ۱۵۲۰ (جدول شماره III) بعلت وجود جریان گردابی در خطوط ۲۰KV منتهی به پست SS02 که ناشی از وجود خازنهای C0 در خطوط مذکور می باشد دیده و دستور قطع صادر می نماید.
جدول شماره III با استفاده از مدول Protection نرم افزار پاشا که رله های زمین را نیز در شرایط اتصالی شبیه سازی می نماید بدست آمده است.

ضعف رلیاژ شماره ۱: عملکرد رله زمین خط ارتباطی ۰۰HSW01A به ۰۲HSW01A در پست SS02 ناشی از ضعف رلیاژ سیستم در این حالت از بهره برداری می باشد. گرچه مقدار جریان بسیار حدی است ولی وقوع آن در شبیه سازی این حادثه انجام شده است. این رله با توجه به تنظیم خود جریان بیشتر از ۱۰A را در زمان ۰٫۳ ثانیه قطع می نماید.

 

۲-ج) خط ارتباطی مابین ۰۴HSW01A و ۰۴HSW01B در زمان ۰٫۷۸ ثانیه بعلت عمل رله زمین موجود در این خط به خارج سوئیچ شده است. این رله در زمان ۰٫۶ ثانیه عمل می نماید و قرار است دژنکتور آن در زمان ۰٫۶۷۵ ثانیه عمل قطع را انجام دهد. ویل به علت وجود پدیده ازدیاد ولتاژ گذرا که در شب حادثه به کرات بدان اشاره می شود، دژنکتور در حین عمل قطع Restrike نموده است و بنابراین زمان قطع خط را به زمان ۰٫۷۸ ثانیه افزایش داده است.

د-رله زمین خط مابین ۰۰HSW01B و ۰۴HSW01B واقع در ورودی پست SS04 به علت خارج بو

دن رنج CT آن در خحالت جهت دار، اتصالی تک فاز پشت سر خود را نمی بیند و درنتیجه این خط در شبیه سازی به خارج سوئیچ نشده است.

۴-۳-شبیه سازی و شرح حادثه
از روی قرائن موجود، مشخصاً یک اتصال کوتاه تک فاز در سرکابل خط ۲۰KV ارتباط مابین باس بارهای ۰۰HSW01B و ۰۴HSW01B اتفاق افتاده است. اولین رله ای که این اتصالی را می بیند و دستور قطع صادر می کند، رله زمین خط ارتباطی باس بار ۰۴HSW01A و ۰۴HSW01B می باشد، که در زمان ۶۰۰ میلی ثانیه پس از وقوع حادثه دستور قطع صادر می نماید. دژنکتور خط مذکور قرار است این خط را در زمان ۶۷۵ میلی ثانیه قطع نماید ولی به علت وقوع پدیده گذرای سریع و ازدیاد ولتاژ و درنتیجه خامشو نشدن قوس در زمان ۰٫۷۸ ثانیه خط را قطع می نماید. (رجوع گردد به جدول شماره III خروجی نرم افزار پاشا). البته قبل از قطع این خط همانظوری که در ضعف رلیاژ (شماره ۱) آمده است یکی از خطور ۲۰KV ارتباطی مابین پست SS00 و پست SS02 نیز در زمان ۳۷۵ میلی ثانیه از مدار خارج شده است.
با توجه به مطالبی که عرض شد قطع نمودن این خط و همچنین وجود اضافه ولتاژ ماندگار به مقدار ۱٫۷۳۹<176.750 و ۱٫۷۷۰<116.670 در فازهای B و C باعث ایجاد اتصالی دو فاز مابین فازهای B و C با جریان عبوری ۱۵٫۲۵۳KA از نقطه اتصالی در مقایسه با جریان عبوری تک فاز قبلی که ۷۷۴A بوده است می گردد که در لحظه اول باعث خاموش شدن قوس اتصالی تک فاز می شود (پدیده افت ولتاژ) و سپس اتصالی تبدیل به اتصال کوتاه سه فاز می شود. (به علت وجود ازدیاد ولتاژ و شرایط مناسب برای اتصال کوتاه ۳ فاز)

ماجرائی که در بالا آند باعث می گردد که اتصالی تک فاز اولیه در زمان ۰٫۸۴ ثانیه (زمان شبیه سازی) تبدیل به اتصال کوتاه سه فاز گردد و در نتیجه رله زمین موجود در پست SS00 واقع در خط ارتباطی مابین ۰۰HSW01B و ۰۴HSW01B که برروی ۹۰۰ میلی ثانیه تنظیم شده است، در زمان ۷۸۰ میلی ثانیه Reset گردیده و دیگر دستور قطع صادر نمی نماید.

 

در پست SS00 واقع در خط ارتباطی مابین ۰۰HSW01B و ۰۴HSW01B که برروی ۹۰۰میلی ثانیه تنظیم شده است، در زمان ۷۸۰ میلی ثانیه ریست گردیده و دیگر دستور قطع صادر نمی نماید.
از این پس ماجراهای زیر با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار پاشا حادث می گردد.

۱-۴-۳-خط مابین ۰۰HSW01B و ۰۷HSW01B در زمان ۰٫۸۸۸۳ ثانیه بخاطر عمل رله جریان زیاد واقع در پست SS07 خارج می گردد.

ضعف رلیاژ شماره ۴: این رله در اثر اتصال کوتاه دو فاز در باس بار ۰۴HSW01B و عدم تنظیم صحیح زاویه MTA برای اتصال خارج از ناحیه خود عمل می نماید. طراحان مجتمع اتصال کوتاههای دو فاز را مورد بررسی قرار ندادهد اند. جدول شماره IV خروجی مدول Protection نرم افزار پاشا را برای اتصال دوفاز در باس بار ۰۴HSW01B در حالیکه خط Tie پست SS04 باز است نشان می دهد. رله مشابه در پست SS08 نیز اتصالی دوفاز را می بیند ولی قبل از عمل این رله اتصالی به اتصال کوتاه سه فاز تبدیل شده است.
مقدار جریان کشیده شده ۰٫۱۲P.U. الی ۰٫۵۸P.U.
زمان عملکرد: از زمان ۰٫۷۸ ثانیه الی ۰٫۸۸۳ ثانیه
۲-۴-۳-ترانس واحد HIRBOD در زمان ۱٫۳۱۹۸ ثانیه بخاطر عمل رله جریان زیاد وابسته به ولتاژ خارج می گردد.

 

ضعف رلیاژ شماره ۵: رله O/C موجود برروی خط HIRBOD به GH بعلت عدم تنظیم صحیح عمل می نماید (جدول شماره V عملکرد این رله را دربر دارد).
اگر این رله عمل نمی نمود، با رسم منحنی توان خروجی ژنراتور HIRBOD به این نتیجه می رسیم که رله حداقل توان خروجی FORWARD ژنراتور مذکور که برروی PL<330KW برای زمان ۰٫۵ ثانیه تنظیم می باشد، عمل می نماید.

ضعف رلیاژ شماره ۶: تنظیم PL< در ژنراتور چهارم

ضعف بهره برداری شماره ۱: در صورتیکه تقسیم توان مابین ژنراتورهای موجود قبل از حادثه اختلاف فاحشی در زمان بهره برداری نمی داشت رله PL< ژنراتور چهارم عمل نمی کرد. گزارش قبل از حادثه مقدار بار اتولیه ژنراتور مذکور در زمان حادثه را به مقدار حدودی ۴MW و ۲MVAR نشان می دهد. بنابراین این ژنراتور در زمان حادثه با کاهش توان خروجی به مدت ۰٫۵ ثانیه مواجه می گردد که باعث عمل رله PL< می شود. به هر حال در حادثه در حال بررسی قبل از عمل این رله، رله O/C عمل نموده است.

۳-۴-۳-در زمان ۱٫۳۳ ثانیه موتورهای زیر بخاطر عمل رله U/V موجود در پست ۱۰

HSW01B از مدار خارج می گردند.

ضعف رلیاژ شماره ۷: رله U/V موجود در پست ۱۰ عملکردی برروی ۰٫۵ ثانیه دارد و در نتیجه تقریباً در کلیه اتصال کوتاه های سه فاز، پست SS10 توسط رله های U/V خارج می گردد. همانطوریکه در بحث گزارش شماره ۰۲۰۵ خواهیم دید، طراح برای نجات مابقی موتورهای مجتمع مجبور به خارج نمودن موتورهای پست SS10 می باشد و اگر فلسفه طراح دنبال گردد، این مسئله جزء ضعف های رلیاژ محسوب نمی گردد.

 

۴-۴-۳-در زمان ۱٫۳۵۵ ثانیه رله U/V پست ۱۰ که برروی ۰٫۹P.U. و زمان ۰٫۵ ثانیه تنظیم است، تمامی ترانسهای ۱A، ۲A، ۱B، ۲B، ۲C و ۲D این پست را از مدار خارج می نماید.

ضعف رلیاژ شماره ۸: در گزارش شماره ۰۲۰۵ می بینیم که طراح مجبور به خارج نمودن این پست از مدار بریا نجات سایر موتورها می باشد.

۵-۴-۳-در زمان ۱٫۳۸ ثانیه رله های U/V پستهای ۰۰MSW01A و ۰۰MSW01B عمل نموده و موتورهای مربوطه را از مدار خارج می نماید. در همین زمان رله U/V روی پست ۱۰MSW01A بعلت بی برق بودن این پست موتورهای زیر را از مدار خارج می نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد