بخشی از مقاله

مكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده:
شرايط، توضيحات گزارش شده . توضيحات بايد به سرپرست تحقيق و عملكردهاي فني – پروژه شماره 13-25 به آدرسي كه در زير آمده، نوشته شوند. همچنين توضيحات مي توانند از طريق پست الكترونيكي director @gasb.org ارائه شوند.


گزارش دولتي: بورد، گزارش دولتي را در مورد موضوعاتي كه در اين ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندي (يا زمان بندي ) نكرده است.
فايل هاي دولتي: توضيحات گزارش شده، قسمتي از فايل دولتي بورد خواهند شد و براي بازرسي در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپي از اين مطالب ممكن است در ازاي نرخ (هزينه ) مشخصي بدست بيايد.


سفارش ها:
هر شخص يا سازماني ممكن است يك فتوكپي از اين طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزينه تا تاريخ 11 مارس 2005 از طريق مكاتبه يا تماس با دفتر سفارشات GABS دريافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزينه ها – براي كپي هاي اضافي و كپي هايي كه بعد از اين تاريخ درخواست ميشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسي كه در زير نشان داده شده تماس بگيريد.
بود استانداردهاي حسابداري دولتي


4-1- خيابان مريت – كوچه هفتم
صندوق پستي 5116- 6856
شماره تماس: 0659-748-800-1
لطفاً كدپستي: 60GE را براي توليدات ما بخواهيد.


همچنين اعلاميه هاي GABS در وب سايت www.gasb.org ممكن است سفارش بدهند.
حق كپي با بورد استانداردهاي حسابداري دولتي در سال 2004 است. كليه حقوق محفوظ مي باشد. حق استفاده از كپي ، از اين كار، فقط براي استفادة شخصي يا درون سازماني است و فروش يا انتشارات آن ممنوع مي باشد. هر كپي داراي خط اعتباري زير مي باشد:
حق چاپ و تكثير – 2004 از طريق بورد استانداردهاي حسابداري دولتي مي باشد. كليه حقوق محفوظ مي باشد و بدون اجازه ممنوع مي باشد.


قابل توجة گيرنده – طرح ارائه شده:
بورد استانداردهاي حسابداري دولتي به منظور پيشرفت استانداردهاي دولت و حسابداري دولتي محلي و گزارش هاي مالي مسئول است. براي آنكه (a به اطلاعات مفيد براي كاربران گزارش هاي مالي منجر خواهد شد و (b محكوم را كه شامل ناشران – شنوندگان و كاربران گزارش هاي مالي هستند. هدايت و آموزش مي دهد.


مراحل فرآيند هزينه، كه ما قبل از توزيع استانداردهايمان بررسي كرديم، طراحي مي شوند تا كمك به مشاركت عمومي بورد در فرايند تنظيم استانداردها كنند. بعنوان قسمتي از فرآيند هزينه ،‌ما اين چهارمين تنظيم طرح ارائه شدة صورتحساب پيشنهادي در حسابداري را براي سودهاي پاياني بيان مي كنيم. اين صورتحساب پيشنهادي بر راهنماي مربوط به سودهاي پاياني خاص ارجحيت خواهد داشت كه شامل انجمن ملي در 8 توضيح حسابداري دولتي با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگي همانطوريكه بهبود يافت، ميشود و در جايگاه خودش شرايط اندازه گيري تشخيص و آشكارسازي را براي تمام اشكال سودهاي پاياني ايجاد خواهد كرد.


ما نظرات شما را در تمام موضوعات اين صورت حساب پيشنهادي – كه در قسمت بعدي درج شده خواستاريم. چون اين صورتحساب پيشنهادي،‌ممكن است قبل از اينكه بعنوان صورت حساب نهايي در آورده شود، كاهش يابد و مهم است كه شما در تمام جنبه هايي كه موافق هستيد به همان نسبت كه مخالف هستيد اظهارنظر كنيد. به منظور آسان كردن تجزيه و تحليل ‌از توضيحات نامه ها (يا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلايل ديدگاه هايتان را بيان مي كنيد، شامل پيشنهادهايي باشد كه معتقديد بايد بررسي شوند.
موضوع:
پاراگراف 8 اين صورت حساب پيشنهادي ، شرايط اندازه گيري در مورد سودهاي مربوط به مراقبت هاي بهداشتي را توضيح مي دهد كه شامل سودهاي مهمي مي باشد كه تحت عمل يكپارچگي تطبيق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود مي آيد. و اين از طريق سود مشخص شده حقوق بازنشستگي يا ديگر طرح مزاياي كارمندان سابق ايجاد نمي شود. تحت عنوان اين طرح پيشنهادي – كارمندي كه سود نهايي را در شكل سودهاي مراقبت بهداشتي، در گروهي كه شامل كارمندان فعال مي باشد، عنوان مي‌كند، نياز دارد قيمت مراقبت بهداشتي براي كارمندان نهايي را از قيمت كارمندان فعال در گروه جدا كند. طرح پيشنهادي به چنين سودهاي نياز خواهد داشت تا براساس قيمت كل مطالبة پيش بيني شده ( يا قيمت تقريبي بيشتر كه با سن تطبيق داده شده ،‌براي كارمندان نهايي اندازه گيري شود. اين شرايط ، مانند همة تداركات، صورت حساب پيشنهادي، نياز ندارد براي آيتم هاي بي اهميت به كار برده شود.


روش اندازه گيري پيشنهادي بستگي به روش اندازه گيري مراقبت هاي بهداشتي دارد كه بعنوان قسمتي ديگر از طرح سود كارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداري و گزارش مالي توسط كارمندان دربارة سودهاي كارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگي پيش بيني مي شود.
آيا با روش پيشنهادي بورد موافقيد؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببينيد كه شامل بنيان و اساس بورد، در نتايج اش براي توضيح اين مسئله است.


خلاصه :
اين صورت حساب پيشنهادي، استانداردهاي حسابداري براي سودهاي نهايي را بوجود مي آورد.
* شرايط تشخيص:
در صورت حساب هاي مالي كه بر پاية بهره حسابداري درست مي شوند، كارمندان نياز دارند وقتي پيشنهاد پذيرفته ميشود، بدهي و هزينه را به ازاي سودهاي پاياني ارادي (مثلاً محرك هاي اوليه بازنشستگي) تشخيص دهند. بدهي و هزينه براي سودهاي پاياني غير ارادي (مثلاً سودهاي تفكيك و جداسازي) بايد زماني تشخيص داده شوند كه طرح پاياني ، بوسيله اشخاص با صلاحيت كه دولت را مقيد به طرح مي كنند و آن طرح به كارمندان انتقال داده مي شود. تصويب شود. براي اين اهداف،‌طرح پاياني غيرارادي بعنوان طرحي توصيف ميشود كه : (a حداقل ،‌تعداد كارمنداني كه بايد خاتمه داده شوند – طبقه بندي هاي شغلي يا عملكردهايي كه مؤثر خواهند بود و مكان آنها و زماني كه خاتمه ها را انتظار مي رود روي دهند، شناسايي مي كند و (b شرايط سودهاي پاياني را با جزئيات كافي به منظور قادرساختن كارمندان براي تعيين نوع و مقدار سودهايي كه دريافت خواهند كرد – در صورتي كه آنها بطور غير ارادي، نياز به كارمنداني داشته باشد كه سرويس آينده را بعد از حداقل زمان اخطاريه برحسب سودهاي دريافتي عرضه كنند، كارمند نياز خواهد داشت تا بدهي و هزينه سودهاي پاياني غير ارادي را به صورت ماليات زمان سرويس آيندة‌كارمندان تاييد كند.


در صورت حساب هاي مالي كه بر پاية كاهش بهرة حسابداري ايجاد ميشوند،‌بدهي ها و هزينه هاي صرف شده براي سودهاي پاياني بايد تأييد شوند تا ميزان بدهي ها ، بطور طبيعي همانطور كه انتظار مي رود با راه حل هاي قابل گسترش مالي موجود، تسويه شوند.


* شرايط اندازه گيري :
سودهاي پاياني مربوط به مراقبت هاي بهداشتي بطور كلي،‌بايد براساس قيمت هاي كل مطالبه پيش بيني شده (يا قيمت هاي تقريبي بيشتر (يا گرانتر ) مطالبه هاي مطابق با سن) براي كارمندان خاتمه يافته باشد كه در جهت بررسي انجام شده در روند آتي قيمت مراقبت هاي بهداشتي مي باشد و بايد براي قيمت كنوني اشان به حساب آورده نشوند. علاوه بر اين، براي سودهاي پاياني كه مربوط به مراقبت هاي بهداشتي نمي باشند، مقدار و زمان پرداخت ها ثابت و تعيين پذير هستند و بايد با كاهش قيمت هاي كنوني اشان اندازه گيري شوند. براي بقية سودهاي پاياني، كاهش (يا تخفيف) نياز نمي باشد.


* سودهاي پاياني ،‌از طريق سود تعيين شده حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB فراهم شده اند:
بعنوان استثناء در مورد شرايط اندازه گيري و تشخيص كلي ، همانطور كه در بالا توضيح داده شد، اثرات سود نهايي در قراردادهاي رسمي – كه سودها را از طريق سود مشخص حقوق بازنشستگي يا ديگر طرح هاي سود كارمندان سابق (OPEB) پيش بيني مي كنند. بايد محاسبه شوند و تحت شرايط صورت حساب شماره 27 (يعني حسابداري براي حقوق هاي بازنشستگي توسط كارمندان دولتي محلي و كشوري) يا صورت حساب شماره 45 (حسابداري و گزارش مالي توسط سودهاي كارمندان سابق بجز حقوق هاي بازنشستگي ) همانطوريكه اطلاق پذير است گزارش شوند.


* شرايط آشكارسازي
اين صورت حساب پيشنهادي براي كارمندان لازم است تا توصيفي از مقدمة سود نهايي را به همان قيمت سودهاي پاياني در زماني كه كارمند موظف و متعهد ميشود بيان كند در صورتيكه از جهات ديگر اطلاعات بواسطة نمايش اطلاعات در مقابل صورت حسابهاي مالي قابل تشخيص هستند.


* زمان مؤثر:
شرايط براي اين صورت حساب پيشنهادي بايد در طي دو قسمت مؤثر باشد. براي سودهاي پاياني كه از طريق طرح OPEB ، سود موجود تعيين شده، قيد ميشود، تبصره هاي صورت حساب پيشنهادي نياز خواهد بود تا بطور همزمان با شرايط صورت حساب شماره 45 تكميل شود.
براي تمام ديگر سودهاي پاياني، صورت حساب پيشنهادي براي صورت حساب هاي مالي با در نظر گرفتن زمان هاي شروع بعد از 15 جولاي 2005 مؤثر خواهد بود. وسايل پيشرفت فرم هاي اوليه بايد فراهم شود.


* تغييرات در اين صورت حساب هاي پيشنهادي چطور موجب بهبودي گزارش مالي ميشود؟ اين صورت حساب پيشنهادي بر راهنماي كنوني حسابداري در انجمن ملي در خصوص 8 توضيح حسابداري دولتي – بنام موضوعات خاص حقوق بازنشستگي ارجحيت خواهد داشت كه اين يك شكل از سودهاي نهايي ارادي – بنام موضوعات خاص حقوق بازنشستگي ارجحيت خواهد داشت كه اين يك شكل از سودهاي نهايي ارادي – بنام سودهاي خاص پاياني – يا نمونه هايي كه براي دورة كوتاه مدت پيشنهاد شده اند را نشان مي دهد.


اين گزارش هاي مالي را توسط سه مورد زير بهبود خواهد داد: 1- پذيرفتن تمام شرايط تشخيص سودهاي پاياني ارادي همانند آنچه كه در 8 توضيح NCGA آمده و بهبود يافته اند.
2- ايجاد راهنماي كاربردي براي سودهاي پاياني غير ارادي را در صورت حساب هاي مالي كه بر پاية بهره (پول) حسابداري تهيه مي شوند. دولت ها نياز دارند تا براي نتايج سودهاي نهايي در زمان كه كارمند موظف است سودها را براي كارمندان پاياني قيد كند،‌محاسبه كنند و 3- شرح دادن موضوعات اندازه گيري بطور مفصل كه مربوط به همة اشكال سودهاي پاياني ميشود.


بعنوان نتيجة نياز دولت ها به محاسبة‌ سودهاي پاياني مشابه در گونه هاي يكسان به قياس پذيري صورتحساب هاي مالي افزوده خواهد شد.


** مگر اينكه در غير اينصورت بيانيه هاي به كارگيري GASB براي گزارش هاي مالي تمام چيزهاي دولتي محلي و كشوري، نشان داده شوند كه شامل اهداف كلي دولت ها سود عمومي شركت ها و مسئولان امور – سيستم هاي عمومي كارمندان بازنشسته – شركت هاي برق و گاز – بيمارستانها و ديگر فراهم كنندگان مراقبت هاي بهداشتي و دانشگاهها و دانشكده ها مي باشد. پاراگراف 5 قابليت به كاربردن اين صورتحساب را شرح مي دهد.


ص 17
صورتحساب پيشنهادي در خصوص بورد استانداردهاي حسابداري دولتي
حسابداري براي سودهاي پاياني
10 دسامبر 2004
فهرست:
- مقدمه 2-1
- استانداردهاي حسابداري دولتي و گزارش هاي مالي 16-3
- گستره و توانايي بكارگيري اين صورتحساب 6-3
- اندازه گيري و تشخيص سودهاي پاياني 14-7
- اندازه گيري 10-8
- تشخيص بدهي ها و هزينه هاي سودهاي پاياني در بهره هاي پول
صورتحساب هاي بنيادي مالي 12-11
- تشخيص بدهي ها و هزينه هاي سودهاي پاياني در كاهش بهرة
صورتحسابهاي مالي پايه 13
- نتايج سود پاياني به علت سود مشخص كارمندان طبق قراردادهاي
رسمي سود كارمندان سابق 14
- يادداشت آشكارسازي ها 16-15
- زمان مؤثر و انتقال
صورتحساب پيشنهادي در خصوص بورد استانداردهاي حسابداري دولتي
حسابداري براي سودهاي پاياني
10 دسامبر سال 2004
* مقدمه:
1- برخي دولت ها سودهاي در نظر گرفته شده را براي تسريع پايان ارادي كارمند از سرويس ها تهيه مي كند – گاهي اوقات به انگيزه هاي ابتدايي حقوق بازنشستگي مراجعه مي كند كه ممكن است براي يك دورة‌كوتاه مدت پيشنهاد شود يا در برخي موارد ممكن است قسمتي از پيشنهاد طولاني مدت باشد. نمونه هاي سودها بطور معمولي بعنوان محرك هايي براي پايان هاي ارادي قيد مي شوند كه شامل پرداخت هاي پول نقد (در يك زمان يا مدتها) – افزايش ها براي سود مشخص شدة حقوق بازنشستگي يا ديگر فرمول هاي سود كارمندان سابق (OPEB) و پوشش مراقبت هاي بهداشتي زماني كه غير از اينها قيد ميشوند – مي باشد.همچنين ، گاهي اوقات دولت ها ، سودها را براي كارمندان بعنوان نتيجة پايان هاي غير ارادي مانند از كار بي كار شدن ها قيد مي كنند. نمونه هاي سودهاي قيد شده براي پايان هاي غير ارادي شامل تفكيك و جداسازي – دسترسي مداوم به بيمة سلامتي از طريق طرح بيمة گروه كارمندان – مشاورين شغلي و سرويس هاي خارج از جايگزيني مي باشد.


همچنين تداوم مراقبت هاي بهداشتي تحت عمل يكپارچگي تطبيق بودجة چند هدفي (COBRA) بعنوان نتيجة پايان هاي ارادي و غير ارادي – در شرايط خاص پيش بيني مي شود.
2- قبل از اين صورتحساب ، راهنمايي براي كارمندان دولتي حسابداري و گزارش براي سودهاي پاياني به يك شكل سودهاي پاياني ارادي محدود ميشد – يعني سودهاي پاياني خاصي – كه بعنوان آن دسته از پيشنهادها براي دورة كوتاه مدت تعريف مي شوند.


هدف اين صورتحساب ، بهبودي گزارش مالي از طريق نياز دولت ها به محاسبة سودهاي پاياني مشابه در حالت هاي يكسان – در نتيجة افزايش قياس پذيري صورتحساب هاي مالي است. اين كار بوسيلة تهيه راهنما براي كارمندان دولتي به جهت اندازه گيري – تشخيص و گزارش بدهي ها و هزينه هاي مربوط به تمام سودهاي پاياني صورت مي پذيرد. كه شامل سودهاي پاياني ارادي (بدون محدوديت همچون يك دورة زماني كه طي آن سودها پيشنهاد ميشوند) و سودهاي پاياني غير ارادي مي باشد.
در نتيجه اين صورتحساب بر راهنماي قبلي كه مربوط به حسابداري براي سودهاي پاياني خاصي بود ارجحيت دارد.


- استانداردهاي حسابداري دولتي و گزارش هاي مالي (يا صورتحساب هاي ) مالي
- گسترة و توانايي بكارگيري اين صورتحساب
3- اين صورتحساب ، استانداردهاي حسابداري و گزارش هالي مالي، در مورد سودهاي پاياني را ايجاد مي كند. همانطور كه در اين صورتحساب بكار رفته، سودهاي پاياني ، سودهايي هستند كه بوسيلة‌كارفرما ها براي كارمندان تهيه مي شوند، همان طور كه يك انگيزه، پايان خدمات را بالا مي برد يا همانند يك نتيجة ارادي پايان نخستين (يا سودهاي پاياني ارادي) يا بعنوان نتيجة غير ارادي پايان نخستين از خدمات (يا سودهاي پاياني غير ارادي) . سودهاي پاياني شامل انگيزه هاي اولية بازنشستگي – سودهاي تفكيك و جداسازي و ديگر سودهاي مربوط به پاياني مي باشد.


4- سودهاي پاياني همانطور كه در پاراگراف 3 توضيح داده شدند – در ماهيت از حقوق (يا مستمري) و سودها متفاوت هستند و شامل سودهاي كارمندان سابق مي باشند كه يك كارفرما بعنوان جبران (يا غرامت) خدمات كارمند تخصيص مي دهد. بنابراين سودهاي كارمندان سابق (حقوق هاي بازنشستگي و OPEB ) كه قسمتي از جبران يا غرامتي هستن كه كارفرماها در مبادله . براي خدمات دريافت شده عرضه م يكنند از حوزة اين صورتحساب خارج ميشوند. شرايط حسابداري در مورد حقوق هاي بازنشستگي و OPEB در صورتحساب هاي شماره 27 – يعني حسابداري براي حقوق هاي بازنشستگي توسط كارفرماهاي دولتي محلي و كشوري – همانطور كه بهبود يافته و در شمارة 45 يعني حسابداري و گزارش هاي مالي توسط كارفرماها براي سودهاي كارمندان سابق بجز حقوق هاي بازنشستگي – به ترتيب نشان داده مي شوند.


5- شرايط اين صورتحساب ، براي صورتحساب هاي مالي تمام كارفرماهاي دولتي محلي و كشوري به كار مي روند كه سودهاي پاياني را قيد مي كند.
اين صورتحساب بر پاراگراف هاي 6 و 7 و 12 مربوط به انجمن ملي در حسابداري دولتي (داراي 8 توضيح ) بنام موارد حقوق بازنشستگي خاص و اصلاح پاراگراف 5 از 6 توضيح NCGA به نام يادداشت هاي مخصوص به آشكارسازي صورتحساب هاي مالي – پاراگراف 2 از صورتحساب GASB شماره 10 بنام حسابداري و گزارش هاي مالي دربارة ريسك مالي و موضوعات مربوط به بيمه – پاراگراف 44 از GASB شماره 25 بنام گزارش مالي مناسب براي طرح هاي مشخص سود حقوق بازنشستگي و يادداشت آشكارسازي ها براي طرح هاي مشخص بخشش و اهدا – پاورقي 2 و پاراگراف 39 از صورتحساب GASB شماره 27 – پاراگراف 81 از صورتحساب GASB شماره 34 بنام صورتحساب هاي اصلي مالي و گفتگو و تجزيه و تحليل كارفرما براي دولت هاي محلي و كشوري – پاراگراف 9 و 46 دربارة صورتحساب GASB شماره 43 بنام گزارش مالي براي طرح هاي سود كارمندان سابق بجز طرح هاي حقوق بازنشستگي – پاراگراف 8 و 40 دربارة توضيح GASB شماره 6 بنام تشخيص و اندازه گيري بدهي ها و هزينه هاي خاص در صورتحساب هاي مالي بودجة دولتي، ارجحيت دارد.


* اندازه گيري و تشخيص سودهاي پاياني را بر حسب شرايط تشخيص و اندازه گيري پاراگراف 8 ، بوسيلة پاراگراف 13 اين صورتحساب – همانطور كه قابل اعمال است و شامل قسمتي از قيمت سودهاي پاياني هر كدام از تغييرات حاصله در قيمت هاي برآورد شده سودهاي كارمندان ديگر مانند فقدان جبران (غرامت ) – در صورتي كه بطور قابل اعتماد قابل اندازه گيري مي باشد، محاسبه كند. به هر حال نتايج سود پاياني در قراردادهاي كارفرمايان كه سودهاي كارمندان سابق را از طريق سود تعيين شده حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB مي كند بايد بر طبق پاراگراف 14 اين صورتحساب محاسبه شود.


* اندازه گيري :
8- يك كارفرما بايد قيمت (مبلغ) سودهاي پاياني مربوط به مراقبت هاي بهداشتي را از طريق محاسبة قيمت كاهش يافتة كنوني از وجه هاي پرداختي آتي بر طبق شرايط زير همانطور كه اطلاق پذير است، اندازه گيري كند.


a- كارفرمايي كه بواسطة اينكه به كارمند اجازه مي دهد تا به شركت خود در طرح هاي يكسان مراقبت هاي بهداشتي – كه كارمندان فعال را زير پوشش مي گيرد ادامه دهد و سود پاياني راقيدمي كند، بايد در سودهاي قيد شدة كارمندان پاياني و بهره وري هاي آنها با سودهاي قيد شدة كارمندان فعال، به جهت اهداف اندازه گيري، تبعيض قائل شود و بايد براي پرداخت هاي آينده كارمندان بر اساس كل مبلغ هاي مطالبة برنامه ريزي شده يا مبلغ هاي تقريبي اضافي مطالبه (مطابق با سن) براي كارمندان پاياني. طرح ريزي كند. (وجه دريافتي كارمندان براي هر دورة آتي، كه سودهاي پاياني مربوط به مراقبت هاي بهداشتي در آن قيد مي شود، بين مبلغ هاي مطالبة برنامه ريزي شده يا مبلغ هاي تقريبي اضافي مطالبة منطبق با سن، متفاوت است و كارمندان پاياني و وجه هاي دريافتي به موجب كارمندان پاياني ايجاد مي شوند.


-b پيش بيني وجه هاي دريافتي آتي بايد شامل تصويري باشد كه مربوط به ميزان نرخ مبلغ مراقبت هاي بهداشتي است چون دوره ها بوسيلة استخدام كارفرماها به منظور پيش بيني سودها طي مي شود.
-c مقدار تخفيف بايد براساس دادن دستمزد (يا اجرت) داده شده در سود سرمايه گذاري برآورد شده، در طي زمانيكه سدها پيش بيني و قيد ميشوند تعيين شود در نتيجه سرمايه گذاري ها، انتظار مي رود براي تهية وجه پرداختي سودها به همراه اجرت (يا دستمزد) داده شده ( كه بطور كلي شامل سرمايه گذاري هاي نامحدود كارفرمايان مي شود) و مخلوطي از سرمايه گذاري هاي جاري و سرمايه گذاري هايي كه انتظا ردارند به كار روند.


9- يك كارفرما بايد مبلغ سودهاي پاياني را كه مربوط به مراقبت هاي بهداشتي نيستند از طريق محاسبة مبلغ تخفيف كنوني از وجوه پرداختي آتي اندازه بگيرد در صورتي كه شرايط سود يك قرارداد براي پرداخت مقادير خاص ثابت يا تاريخ هاي تعيين شده ايجاد مي كند. براي سودهاي پاياني كه مربوط به مراقبت هاي بهداشتي نيستند، مقدار يا زمان وجوه پرداختي سود ثابت يا تعيين شده (از قبل) نمي باشد و كاهش وجوه پرداختي آتي نه لازم نمي باشد و نه ممنوع است.


10- چنانچه وجوه پرداختي آتي براي سودهاي پاياني منظور نگردد – ميزان تخفيف بايد بوسيلة دستمزد (يا اجرت) داده شده در سودهاي سرمايه گذاري برآورد شده، طي زمانيكه سودها پيش بيني مي شوند تعيين شود در نتيجه سرمايه گذاري ها انتظار مي رود براي تهيه وجوه پرداختي سودها (كه به طور كلي شامل سرمايه گذاري هاي نامحدود كارفرمايان مي شود) به همراه دستمزد داده شده و مخلوط سرمايه گذاري هاي جاري و سرمايه گذاري هايي كه انتظار دارند، بكار روند.
* تشخيص سود پاياني در بدهي ها و هزينه ها در بهره هاي پول صورت حساب هاي بنيادين مالي:
11- كارفرما بايد بدهي و هزينه را در مورد سودهاي پاياني ارادي در صورت حساب هاي مالي تشخيص دهد تا آنها براساس بهرة حسابداري، هنگامي كه كارمندان پيشنهاد را قبول مي كنند و مقدار آنرا مي توانند حدس بزنند، درست كنند.


12- كارفرما بايد بدهي و هزينه را در مورد سودهاي پاياني غير ارادي، در صورتحسابهاي مالي تشخيص بدهد تا آنها را براساس بهرة حسابداري، زماني كه طرح پاياني ، توسط افراد با صلاحيت - برحسب استخدام كارفرما براي طرح – انتقال و طرح به كارمندان تصويب شده است.

به منظور اهداف اين صورتحساب، طرح پاياني غير ارادي ، طرحي است كه :
(a حداقل تعداد كارمنداني كه پايان مي يابند را مشخص مي كند – طبقه بندي هاي شغلي يا عملكردهايي كه مؤثر خواهند بود مكان آنها و زماني كه پايان ها انتظار مي رود روي دهند را مشخص مي كند.


(b شرايط سودهاي پاياني با جزئيات سودمند را ايجاد مي كند تا كارمندان قادر باشند نوع و مقدار سودهايي كه دريافت مي كنند را در صورتي كه پايان دهنده هاي غير ارادي مي باشند مشخص كنند.
در هر حال – چنانچه طرح پايان غير ارادي به كارمند نياز داشته باشد تا سرويس آتي را بعد از كمترين دورة اخطاريه برحسب سودهاي پاياني دريافتي ارائه دهد بدهي و هزينه در مورد سودهاي پاياني غير ارادي بايد به طور ماليات دار در طي دورة سرويس آينده مشخص شوند.
* تشخيص بدهي ها و هزينه هاي سودهاي پاياني در كاهش بهرة صورتحساب هاي مالي اصلي:
13- در صورتحساب هاي مالي بودجة دولتي كه براساس بهرة حسابداري تهيه مي شوند – بدهي ها و هزينه ها در مورد سودهاي پاياني بايد مشخص شوند تا به طور طبيعي، مقدار بدهي ها كه پيش بيني مي شود با راه حل هاي گستردة مالي موجود، تسويه شوند.


* نتايج سود پاياني ب سود مشخص كارمندان – طبق قراردادهاي رسمي سود كارمندان سابق:
14- نتايج سود پاياني در قراردادهاي سود كارمندان سابق كارفرمايان موجب مي شود تمام سود حقوق بازنشستگي مشخص مشخص موجود يا طرح OPEB محاسبه شوند و بر طبق شرايط صورتحساب 27 يا صورتحساب 45 گزارش شوند.
* يادداشت آشكارسازي ها:
15- كارفرما بايد در يادداشت ها – صورت حساب هاي مالي يك نوع از مقدمات سود پاياني را نشان دهد.
16- طي زمانيكه كارفرما متعهد به سودهاي پاياني مي شود – مبلغ سودهاي پاياني بايد در يادداشت هاي صورت حساب هاي مالي – در صورتيكه اطلاعات بواسطة نمايش آنها در مقابل صورتحساب مالي قابل تشخيص هستند، نشان داده شود. براي رسيگي به اين شرايط، كارفرمايي كه سودهاي پاياني را از طريق سود مشخص حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB فراهم مي كند بايد در يادداشت هاي صورتحساب هاي مالي. تغيير در بدهي اضافه شدة (بهره ) آماري براي حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB را كه نسبت دادني به سودهاي پاياني است نشان دهد.


* زمان موثر و انتقال:
17- براي سودهاي پاياني كه از طريق سود مشخص طرح OPEB فراهم مي شود، تبصرثدة اين صورتحساب بايد همزمان با شرايط صورتحساب 45-براي تمام ديگر سودهاي پاياني بكار رود كه شامل سودهايي مي شود كه از طريق سود مشخص طرح بازنشستگي فراهم مي شوند. اين صورتحساب براي صورت حساب هاي مالي در مدت دوره هاي شروع بعد از 15 ژوئن 2005 مؤثر است و وسايل پيشرفت فرم هاي اوليه بايد فراهم شود.
تبصره هاي اين صورتحساب لزومي ندارد براي قسمت هاي بي اهميت بكار برده شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید