بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • اطمینان از مطلوب بودن مقدار کمیت
 • تغییر در میزان کمیت (کنترل)

اسلاید 2 :

 • دستی

–این نوع کنترل کننده ها به تنهایی نمی توانند کمیتی را کنترل کنند مگر بکمک حواس انسان

–شدت نور با بينايی، سرعت با دیدن و سرعت سنج و غیره

–اعمال نهاده با دست (قطع و وصل کلید، باز و بست شير آب و پدال گاز ماشین)

 • خودکار

–اندازه گیری خودکار يک کمیت

–تعیین مقدار انحراف از مقدار مطلوب

–اعمال نهاده  تا رسیدن به مقدار مطلوب

اسلاید 3 :

 • Actuators
 • The arm muscle and hand (the actuator) turned the valve - (the controlled device).
 • The operation of a control valve involves positioning its movable part (the plug, ball or vane) relative to the stationary seat of the valve. The purpose of the valve actuator is to accurately locate the valve plug in a position dictated by the control signal.

  The actuator accepts a signal from the control system and, in response, moves the valve to a fully-open or fully-closed position, or a more open or a more closed position (depending on whether ‘on / off’ or ‘continuous’ control action is used).

اسلاید 4 :

 • عمل کننده به مکانيزمی گفته می شود که فرمان های خروجی کنترل کننده را دريافت ومتناسب با آن عمل مکانيکی يا الکتريکی و غيره مناسبی انجام دهد.
 • عمل مکانيکی

تغيير مکان خطی

تغيير مکان زاويه ای (دوران، شبه دوران)

 • عمل الکتريکی

تغيير ولتاژ، شدت جريان،.....

اسلاید 5 :

 • در سيستم های غير الکتريکی عملگر بطور مکانيکی به عنصر نهايي کنترل متصل بوده و باعث تغيير در وضعيت آن می شود

مقدار انرژی يا ماده به پروسس تغيير می کند

تغيير در نهايت باعث تصحيح متغيير کنترل شده  Controlled Variable می شود

 • مثلاً باعث تغيير وضعيت باز وبسته بودن شير سوخت به کوره در نتيجه درجه حرارت کوره بعنوان متغير کنترل شده تغيير خواهد کرد

اسلاید 6 :

 • شير (شير کنترل)
 • دريچه (دريچه کنترل)
 • دروازه (دروازه کنترل)
 • محور (محور کنترل)
 • اکثراً مجموعه عمل کننده و عنصر نهايي را عملگر می نامند

اسلاید 7 :

 • نيو ماتيکی
 • هيدروليکی
 • الکتريکی
 • ترکيبی

اسلاید 8 :

 • بسته و باز شدن شير به تعادل بين نيروی فنر و فشار باد دارد
 • از عملگر های بادی پيستونی در جاهايي استفاده می شود که تغيير مکان بيشتر از 2 اينچ باشد

اسلاید 9 :

 • سعی می شود در محدوده 3 تا 15 پی اس آی رابطه بين حرکت بازوی عمل کننده و فشار باد خطی باشد
 • اگر خطی نباشد دستگاه خوب کار نمی کند
 • پس ماند به دليل اصطکاک در ساقه هميشه وجود دارد
 • درعمل کاملاً خطی نيست

غير خطی بودن فنر

متغير بودن سطح موثر ديافراگم

نيرو های اصطکاکی

حدود 10% خطا در 50 کورس

اسلاید 10 :

 • در موارديکه نيروی زيادی برای شير نياز باشد بايد :

بزرگ کردن سطح ديافراگم

حجيم شدن

تاخير زياد در حرکت بازو

 • راه حل

استفاده از علائم پنوماتيکی با شدت جريان بيشتر و فشار بيشتر

اينکار توسط محرک انجام می گيرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید