بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف از حفظ راه هوایی،اطمینان ازتهویه کافی بیمار است.

راههای هوایی مصنوعی به منظور حفظ باز بودن و کنترل راه هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.

بطور کلی موارد استفاده از راههای هوایی مصنوعی شامل دسته بندی زیر است:

1.انسدادنسبی یا کامل راه هوایی فوقانی.

2.پیشگیری از اسپیراسیون،زمانی که رفلکسهای حفاظتی راههای هوایی فوقانی کارایی مناسب را نداشته باشند.

3.تسهیل در خروج ترشحات ریوی.

4.فراهم کردن یک سیستم بسته جهت تهویه مکانیکی.

اسلاید 2 :

جهت حفظ راه هوایی بیمار،از راههای هوایی مصنوعی متعددی استفاده میشود،که تشخیص مناسب تر بودن یکی نسبت به دیگری،به اندیکاسیون خاص ان،و وضعیت ویژه بیمار بستگی دارد.در ضمن محدودیتها وعوارض هر یک از این راههای هوایی نیز باید در نظر گرفته بشود.

بطور کلی راههای هوایی مصنوعی به سه دسته عمده تقسیم میشوند:راه هوایی حلقی؛لوله داخل تراشه؛لوله تراکئوستومی.

اسلاید 3 :

 • از این نوع راه هوایی جهت حفظ کوتاه مدت راه هوایی استفاده میشود.عمل انها دور نگهداشتن زبان از دیواره خلفی حلق است.این راههای هوایی به نحوی ساخته شده اند که هوا از داخل و اطراف انها جریان می یابد و سوندهای ساکشن را می توان از خلال سوراخ وسط انها عبور داده،به فضای حلقی-حنجره ای رسانید و ترشحات را تخلیه نمود.
 • دو نوع راه هوایی حلقی وجود دارد.دهانی-حلقی،وبینی-حلقی.

اسلاید 4 :

 • این وسیله از لبها تا حلق امتداد دارد و بنابراین زبان را از روی قسمت خلفی کنار می کشد.جنس ان از پلاستیک نرم بوده،برای وارد کردن ان ابتدا باید اندازه مناسب بیمار مورد انتخاب قرار گیرد.
 • موارد استفاده:
 • از این نوع راه هوایی زمانی استفاده میشود که بیمار دچار کاهش سطح هشیاری و بدنبال ان کاهش تون عضلات راه هوایی فوقانی و انسداد ان شده باشد.این قطعه همچنین برای جلوگیری از گاز گرفتن و در نتیجه انسداد لوله تراشه استفاده میشود.
 • راه هوایی دهانی-حلقی در بیماران هشیار منع مصرف دارد،زیرا ممکن است موجب تحریک رفلکس gag،ایجاد ناراحتی برای بیمار،استفراغ احتمالی،و اسپیراسیون گردد.همچنین در صدمات فک و صورت و جراحی دهان نمی توان از ان استفاده نمود.

اسلاید 5 :

 • ابتدا باید اندازه مناسب راه هوایی مورد انتخاب قرار گیرد.بدین صورت که اگر ابتدای راه هوایی مصنوعی را در جلوی دهان قرار دهید،انتهای ان در مجاورت نرمه گوش قرار گیرد.
 • راه هوایی کوچکتر زبان بیمار را به عقب و بداخل حلق هل خواهد داد،و راه هوایی خیلی بلند،منجر به تحریک رفلکسgagخواهدشد.

اسلاید 6 :

 • جهت جای گذاری این وسیله ابتدا توسط انگشت شست و اشاره دهان بیمار را باز کنید.سپس راه هوایی مصنوعی را از کنار با بالای دهان بصورت معکوس وارد کنید،تا جایی که به کام سخت برخورد کند.در این زمان راه هوایی را بچرخانید بطوری که انتهای ان روی زبان قرار گیرد.سپس با انگشت شست انرا به انتهای دهان هل دهید،بطوریکه سر ان با لبهای بیمار مماس شود.

اسلاید 7 :

توجه داشته باشید که لبها تحت فشار قرار نداشته باشند و ترومایی به انها وارد نشود.

پس از جایگذاری این وسیله،باید کیفیت تنفس بیمار توسط مشاهده و سمع صداهای تنفسی مورد بررسی قرار گیرد.

اسلاید 8 :

 • لوله شیپوری شکل لاستیکی و نرمی است که ازسوراخ بینی وارد شده تا قسمت خلفی امتدادپیدامی کند.گاهی به ان ترومپت بینیNasal Trumpetنیز گفته میشود.
 • موارد استفاده:
 • زمانی از این نوع راه هوایی مصنوعی استفاده میشود که کاهش سطح هشیاری منجر به از بین رفتن تون عضلات راه هوایی فوقانی و انسداد ان شده باشد.همچنین در مواردی نظیر جراحی صورت و فک،ترومای حفره دهان،کلید شدن دندان ها در طول تشنج،ویا وجودبخیه در داخل دهان،که نمی توان از راه هوایی دهانی-حلقی استفاده نمود نیز مورد مصرف دارد.
 • از این نوع راه هوایی در صورت وجود اختلالات انعقادی،و انسداد بینی نمی توان استفاده کرد.

اسلاید 9 :

 • ابتدا باید اندازه مناسب راه هوایی مورد انتخاب قرار گیرد،بدین صورت که اگر ابتدای راه هوایی مصنوعی را در جلوی سوراخ بینی قرار دهید،انتهای ان حدود 2.5سانتی متر پشت نرمه گوش قرار گیرد.لوله هایی که خیلی بلند باشند ممکن است وارد مری شده منجر به دیستانسیون معده گردند.لوله های کوتاه تر نیز بدلیل انکه به انتهای حلق نمی رسند،نمی توانند راه هوایی مناسبی را ایجاد نمایند.

اسلاید 10 :

 • قبل از وارد کردن لوله باید انرا توسط ژلهای محلول در اب،لغزنده نمود.پس از انتخاب سوراخ بینی مناسب،سربیمار را در خط وسط قرار داده،جهت به حداقل رساندن خطر تروما به توربینهای بینی،لوله را به موازات کف بینی وبا یک فشار ارام وارد کنید.در صورت مشاهده هر گونه مقاومت برای جلو راندن لوله،باید از سوراخ دیگر بینی استفاده شود و یا لوله ای با سایز کوچکتر بکار گرفته شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید