بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

2-1- ايجاد آرايه

روشهاي ايجاد آرايه:

.1با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

.2با استفاده از علامت :

.3با استفاده از توابع li space و l gspace

.4با استفاده از ترکيبي از روشهاي فوق

اسلاید 2 :

2-1-1- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

از علامت ; براي تعيين سطر جديد و از علامت , براي تعيين ستون جديد استفاده مي‌شود.

مثال:

>> a=[1,2,3;4,5,6]

a=

  1 2 3

  4 5 6

>> b=[1,2,3,4,5,6]

b=

  1 2 3 4 5 6

اسلاید 3 :

2-1-1- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

نکته: بجاي علامت ; از e ter و بجاي علامت , از فاصله خالي نيز مي‌توان استفاده کرد

مثال:

>> c=[1 2,3

  4 5 6;7 8,9]

c=

  1   2   3

  4   5   6

  7   8   9

اسلاید 4 :

2-1-2- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”

در مواقعي که عناصر يک آرايه رابطه خطي با يکديگر داشته باشند از اين روش مي‌توان استفاده کرد.

شکل کلي دستور بصورت زير است:

Array ame=first : step : last

 - اگر step حذف شود، مقدار 1 بجاي آن بکار خواهد رفت.

 - اگر last کوچکتر از first باشد، بايد step منفي باشد. در غير اينصورت مقدار آرايه تهي خواهد شد.

اسلاید 5 :

2-1-4- ماتریسهای ویژه

[ ] : ماتريس تهي

eye : يک ماتريس يکه با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

es : يک ماتريس که تمامي عناصر آن يک مي‌باشند با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

zer s : يک ماتريس صفر با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

ra d : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع يکنواخت به ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

ra d : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع نرمال به ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

اسلاید 6 :

2-2-1- عمليات رياضي اسکالر-آرايه

با استفاده از عملگرهاي رياضي متلب براحتي مي‌توان عمليات رياضي اسکالر-آرايه را انجام داد.

مثال:

>> x=[1 2 3;4 5 6; 7 8 9];

>> y=2*x + 4

y=

   6      8      10

    12    14    16

    18    20    22

 

اسلاید 7 :

تمرین 2-1

.1برنامه ای بنویسید که عدد صحیح را از کاربر بگیرد و برداری 100 عنصری بین 0 و 2 π  ایجاد نموده در متغیر x قرار دهد. سپس مقادیر y را از رابطه زیر محاسبه کرده نمایش دهد:

y=|si (x)|*x2

.2برنامه فوق را طوری تغییر دهید که علاوه بر مقدار ، عددی بین 0 و 1 را نیز از کاربر بگیرد و در متغیر جدید d قرار دهد. سپس بردار x را بین 0 و 2 π اما با گامهایی برابر با d محاسبه نماید.

اسلاید 8 :

2-8- اندازه آرايه:

با استفاده از دستورات le gth و size مي‌توان ابعاد يک آرايه را بدست آورد.

دستور le gth اگر بر روي يک بردار بکار برده شود، تعداد عناصر آنرا باز مي‌گرداند و اگر بر روي يک ماتريس بکار رود، بزرگترين بعد آنرا باز مي‌گرداند.

دستور size انعطاف‌پذيرتر بوده و مي‌تواند به روشهاي زير بکار برده شود:

اگر با يک آرگومان ورودي بکار برده شود، طول و عرض ماتريس را بازمي‌گرداند.

اگر با دو آرگومان ورودي بکار برده شود، بطوريکه آرگومان دوم  1 يا 2 باشد، بترتيب تعداد سطرها يا ستونهاي ماتريس را بازمي‌گرداند

اگر با يک آرگومان خروجي بکار برده شود، تعداد سطر و ستون ماتريس را در يک بردار سطري دو عنصري بازمي‌گرداند

اگر با دو ارگومان خروجي بکار برده شود، تعداد سطر و ستون ماتريس را بترتيب در آرگومان اول و دوم باز مي‌گرداند

 

اسلاید 9 :

2-9-چند تابع براي دستکاري آرايه‌ها

flipud : ماتريس را حول محور افقي 180 درجه مي‌چرخاند.

fliplr: ماتريس را حول محور عمودي 180 درجه مي‌چرخاند

r t90 : ماتريس را در جهت مثلثاتي 90 درجه مي‌چرخاند

diag: در صورتيکه بر روي يک ماتريس بکاربرده شود، قطر اصلي ماتريس را استخراج مي‌کند. اما اگر بر روي يک بردار بکار رود، ماتريسي قطري با عناصر آن بردار مي‌سازد

اسلاید 10 :

تمرین 2-3

.1برنامه ای بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول آن نمرات دروس مختلف یک ترم یک دانشجو و مقادیر ستون دوم آن تعداد واحد مربوط هر یک از آن دروس می باشد را از کاربر بگیرد و عملیات زیر را بر روی انجام دهد

محاسبه تعداد واحدها

محاسبه معدل ترم

نمایش نتایج با پیغام مناسب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید