بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

2-1- ايجاد آرايه

روشهاي ايجاد آرايه:

.1با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

.2با استفاده از علامت :

.3با استفاده از توابع linspace و logspace

.4با استفاده از ترکيبي از روشهاي فوق

اسلاید 2 :

2-1-1- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

از علامت ; براي تعيين سطر جديد و از علامت , براي تعيين ستون جديد استفاده مي‌شود.

مثال:

>> a=[1,2,3;4,5,6]

a=

  1 2 3

  4 5 6

>> b=[1,2,3,4,5,6]

b=

  1 2 3 4 5 6

اسلاید 3 :

2-1-1- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

نکته: بجاي علامت ; از enter و بجاي علامت , از فاصله خالي نيز مي‌توان استفاده کرد

مثال:

>> c=[1 2,3

  4 5 6;7 8,9]

c=

  1   2   3

  4   5   6

  7   8   9

اسلاید 4 :

2-1-2- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”

در مواقعي که عناصر يک آرايه رابطه خطي با يکديگر داشته باشند از اين روش مي‌توان استفاده کرد.

شکل کلي دستور بصورت زير است:

ArrayName=first : step : last

 - اگر step حذف شود، مقدار 1 بجاي آن بکار خواهد رفت.

 - اگر last کوچکتر از first باشد، بايد step منفي باشد. در غير اينصورت مقدار آرايه تهي خواهد شد.

اسلاید 5 :

2-1-2- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”- ادامه...

مثال:

>> x=(0 : 0.1 : 1) * pi;

>> y=sin(x);

>>z=1:5

z=

  1 2 3 4 5

>>t=5:1

t =

   Empty matrix: 1-by-0 

اسلاید 6 :

2-1-3- ايجاد آرايه با استفاده از توابع linsapce و logspace

با ارائه عناصر اول و آخر و طول آرايه به اين توابع مي‌توان آرايه‌هايي خطي و يا لگاريتمي بدست آورد.

ArrayName=linspace(first,last,length)

مثال:

>>x=linspace(0,1,11)*pi;

>>y=logspace(1,3,3)

y=

  10  100  1000

اسلاید 7 :

2-1-3- ايجاد آرايه با استفاده از  ترکيبي از علائم فوق

مثال:

>> x=[0,1,2, 4:2:12 ,18,19]

x=

  0 1 2  4 6 8 10 12 18 19

>> y=[10,1,7,4,6,-1 ; linspace(0,10,6) ; 5:-1:0]

y=

  10  1  7  4  6  -1

  0    2  4  6  8  10

    5    4  3  2  1   0

اسلاید 8 :

2-1-4- ماتریسهای ویژه

n[ ] : ماتريس تهي

neye : يک ماتريس يکه با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nones : يک ماتريس که تمامي عناصر آن يک مي‌باشند با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nzeros : يک ماتريس صفر با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nrand : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع يکنواخت به ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nrandn : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع نرمال به ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

اسلاید 9 :

2-1-4- ماتریسهای ویژه- ادامه...

مثال:

>>ones(2,3)

ans =

     1     1     1

     1     1     1

>>ones(2)

ans =

     1     1

     1     1

تمرین: سایر توابع فوق را خودتان آزمایش کنید.

اسلاید 10 :

2-2- عمليات رياضي بر روي آرايه‌ها

.1عمليات اسکالر-آرايه:  - , + , ^ , / , \ , 

.2عمليات عنصري: - , + , .^ , . / , .\ , . 

.3عمليات ماتريسي:  - , + , ^ , / , \ , 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید