بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آرایه - Array

lمجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند.

lمجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار<i .x>  است.

lبه ازا هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت)

int   a [6] = { 3,5,2,7,9,10,11}

اسلاید 2 :

ADTمربوط به آرايه ها

   - GeneralArray(intj, RangListlist ,float InitialValue=DefaultValue);

     /* Creates a j dimension array of floats where the range of the kth dimension is given by the kth element of list.*/

  - float Retrieve (index i);

  //if(i is in the index set )return the item associated with i in the array else return error

 

  -void Store( index i, float x);  

  //if (i is in the index set ) insert new pair<i,xelse return error.

 

اسلاید 3 :

آرایه در حافظه

lیک آرایه یک بعدی بسادگی بوسیله نسبت دادن دو کروشه به نام یک متغیر تعریف میشود:

  int list[5]; 

lآدرس اولین عنصر آدرس مبنا یا پایه نامیده می شود.

Variable         Memory addres

List[0]            base address = a

List[1]                a+1*sizeof(int)

List[2]                a+2*sizeof(int)

List[3]                a+3*sizeof(int)

List[4]                a+4*sizeof(int)

اسلاید 4 :

آدرس  دهی آرایه یک بعدی

ElementType List [n];

List [0]= ٭( base address = α)

List [i] = ٭(α + i * size of (ElementType))

اسلاید 5 :

ElementType List [n];

List [0]= ٭( base address = α)

List [i] = ٭(α + i * size of (ElementType))

 

اسلاید 6 :

lآرایه ها مجموعه داده های از یک نوع.

lساختارها داده هایی از انواع مختلف در کنار هم.

l

lساختار= struct.       

lساختار = Record  

–مجموعه ای از اقلام داده ها (Field)

اسلاید 7 :

یونیون – Union

lیونیون ها مانند ساختارها ولي

.1در آن واحد فقط از یک نوع تعریف شده استفاده می کند.

.2از بزرگترین مقداردهی برای آن نوع استفاده می کند.

union test{

  int x;

  char y;

}

اسلاید 8 :

ماتریس اسپارس – Sparse Matrix  

lماتریسی که عناصر صفر آن زیاد باشد .

lصرفه جویی در زمان و حافظه.

l

lچگونه بايستي اطلاعات يك ماتريس پرصفر را در حافظه ذخيره كنيم تا حافظه كمتري مصرف شود؟ (چه ساختمان داده اي ؟)

lآيا عملياتهاي مربوط به آرايه ها (ADT) بر روي اين ساختمان داده قابل پياده سازي است؟

 

اسلاید 9 :

ماتریس اسپارس

lنگهداري عناصر غير صفر ماتريس  و اطلاعات مربوط

<row , column ,value >

l

lعناصر بترتيب سطري و در هر سطر بترتيب ستوني ذخيره       مي شود.

l

 

اسلاید 10 :

تحلیل تابع ترانهاده

lحلقه های تودرتو

lعبارات  ifو انتسابها در زمان ثابتی انجام میشود.

lحلقه for خارجی به تعداد ستونهای ماتریس اولیه

lحلقه for داخلی به تعداد عناصر در ماتریس اولیه

O(columns * terms)

l

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید