بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آرایه‌ها در دلفی

 • دلفی به ما امکان می دهد آرایه‌هایی از هر نوع متغییری را ایجاد کنیم. برای تعریف آرایه به صورت زیر عمل میکنیم:


var
array[indexType1, ..., indexTypen] of baseType;

اسلاید 2 :

آرایه‌ها در دلفی

 • در این تعریف برای نامگذاری آرایه، از قانون نامگذاری متغییرها استفاده میکنیم و مقدار اولیه را نیز درون یک جفت کروشه قرار می دهیم.

  نکته: شما می توانید به جای استفاده از کروشه [] از ترکیب پرانتز نقطه استفاده کنید:


d(.i.):= 3 + i; // Equivalent d:= 3 + i;

اسلاید 3 :

آرایه‌ها در دلفی

 • نکته: وقتی که شما یک آرایه را تعریف می کنید احتیاجی ندارید که به آن مقدار کمترین یا بیشترین بدهید:


var
A : array [Boolean] of integer;
begin
A[True] := 50;
A[False] := 100;
end;

اسلاید 4 :

آرایه‌ها در دلفی

 • نکته: توابع Low و High کرانهای پایین وبالای یک متغییر آرایهای یا نوعی یا ترتیبی را بر میگردانند:


for I := 0 to High(X) do S := S + X;

 

اسلاید 5 :

آرایه‌ها در دلفی


آرایه
های ثابت:
آرایه های ثابت می توانند توسط ساختار ثابت نوع دلفی تعریف شود. نوع ثابت که همیشه با عبارت
Const تعریف می شود، نه تنها مانع تغییر مقدار پارامتر می شود، بلکه کدهای بهینه بیشتری برای رشتهها و رکوردهای رد شده به توابع تولید می کند. ما هنگامی از این نوع استفاده می کنیم که نخواهیم مقدار رد شده به یک تابع تغییر کند.

اسلاید 6 :

آرایه‌ها در دلفی

 • آرایه‌های دینامیکی:
  آرایه‌های دینامیکی، آرایه‌های تحلیلی پویایی هستند که ابعاد آنها موقع کامپایل شدن شناخته شده نیست. برای اعلان آنها کافی است یک آرایه بدون بعد تعریف کنید:


var MyFlexibleArray: array of Real;

اسلاید 7 :

آرایه‌ها در دلفی

 • قبل از به کار گیری آرایههای دینامیکی، ابتدا باید از رویه SetLength برای تخصیص حافظه آرایه استفاده کرد:


SetLength (MyFlexibleArray, 2; (

اسلاید 8 :

آرایه‌ها در دلفی

 • نکته: آرایههای دینامیکی همیشه مبتنی بر صفر می باشند.

  نکته: شما می
  توانید آرایههای دینامیکی را قبل از رسیدن به ترک قلمرو از حافظه خارج کنید:


MyFlexibleArray := nil;

اسلاید 9 :

آرایه‌ها در دلفی

 • نکته: مقدار حافظهای که در اختیار آرایه قرار میگیرد، به طول آرایه ونوع عناصر آن بستگی دارد. به عنوان مثال اگر آرایهای از نوع صحیح به طول 10 داشته باشیم 4*10 بایت حافظه به آن اختصاص مییابد.

اسلاید 10 :

آرایه‌ها در دلفی

 • فشردهسازی آرایهها:
  در دلفی شما هنگامی که ساختار خود را تعیین کردید می
  توانید با استفاده از کلمه کلیدی packed اطلاعات ذخیره شده خود را متراکم کنید:


type TNumbers = packed array[1..100] of Real;

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید