بخشی از مقاله


مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه
واحد آموزش
« فرم گزارش كارآموزي»
نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي
شماره پرونده آموزشي :9844/60
رشته كارشناسي: راه و ساختمان


پرونده به كلاسه : 85/15/1354
موضوع كارآموزي :مطالعه پرونده بطرفيت
خواهان : مير يوسف ....
خوانده : اداره حقوقي بانك ملت
وكيل قانوني يا نماينده : احمد توراني
تعيين خواسته و بهاي آن : تقاضاي تعديل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ريال ماهيانه بمبلغ 000/600/6 ريال با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل .

 

شرح اقدامات انجام شده :
با احترام ، به استحضار مي‌رساند بموجب قراردادرسي شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو و يك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان ............. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم مي‌باشد . بموجب توافقنامه‌ في مابين آخرين تعديل بعمل آمده بيش از سه سال است سپري شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمي و صدور حكم به محكوميت خوانده به افزايش اجاره از مبلغ 000/100/1 ريال به مبلغ 000/600/6 ريال ماهيانه با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را دارم .

نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي:
رياست محترم شبه 15 دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران
با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه 85/15/1354 به استحضار مي‌رساند.


پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان عليه خوانده بخواسته تعديل اجاره بهاي شعبه بانك ملت واقع در تهران ....به استحضار مي‌رساند در معيت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازديد بعمل آمد – جزئي از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمي شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نيز به شرح فوق اعيانهاي آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رويت لايحه تقديمي بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه ميزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض

مفاصاحساب نوسازي صادره ا ز منطقه 12 شهرداري تهران دو طبقه آن رويهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گرديده است تغييرات و تعميرات ارسالي انجام ده بهزينه بانك ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرين تعديل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ريال انجام شده است نظر به عنايت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهاي مورد اجاره و براي هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاريخ تقديم دادخواست 24/10/85 ماهيانه000/800/1 ريال تعيين و با ستحضار مي‌رسد .

محمد ولي حاكمي برآبادي


كارشناس رسمي دادگستري

هيئت كارشناسان منتخب دادگاه
رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي تهران
با سلام ، موضوع : كارشناسي در رابطه با پرونده كلاسه 85/15/1354
احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهي از موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان و تصميم دادگاه محترم مبني بر تعديل اجاره بهاء قسمتي از بانك ملت واقع در تهران .............با راهنمائي نماينده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم نظريه كارشناسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:


خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و يك هال و راهرو و يك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتي بشماره 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران بازار كفاشها محسوب مي گردد . مورد ثبت اسناد مالكيت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بناي بانك در دو طبقه با عنايت به مندرجات برگ نوسازي صادره از شهرداري منطقه 12 معادل 722 متر مربع مي‌باشد . مورد اجاره كه قسمتي از محوطه

شرقي بانك محسوب مي‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازي صادره از منطقه 12 شهرداري تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوي پرونده ) اعلام گرديده است . با مقايسه مندرجات اجاره نامه اوليه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعاي نماينده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .

وضعيت فني بناء :
اسكلت آن آهني – سقف طبقات طلاق ضربي – كف سراميك - بدنه گچ كاري رنگ آميزي شده است . درب و پنجره‌هائي كه به محوطه پاساژ باز مي‌گردد و با شيشه از نوع سكوريت پله دسترسي به طبقات از سنگ از نوع گرافيك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفيل و شيشه سكوريت اجاره شده است . بانك داراي امتياز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانك است .


نظريه كارشناسي :
باعنايت بمراتب فوق و با توجه به موقعيت مكاني و زماني ملك اجاره بهاي ملك موصوف از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهيانه مبلغ 000/800/1 ريال معادل يكصد و هشتاد هزار تومان تعيين واعلام گردد.


با احترام هئيت كارشناسان منتخب
مهندس علي فرجي مهندس علي‌اكبر فرهودي مهندس عباسعلي حجاريان

بسمه تعالي
به تاريخ : 1/5/86 پرونده كلاسه : 85/15/1354 شماره دادنامه : 508
مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران
خواهان :مير يوسف .... با وكالت احمد توراني
خوانده : بانك ملت اداره حقوقي
خواسته : تعديل اجاره بهاء

« راي دادگاه »
در خصوص دعوي مير يوسف ..... با وكالت احمد توراني بطرفيت بانك ملت اداره حقوقي بخواسته تعديل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان ................... موضوع سند رسمي اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظيمي دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمي تهران با احراز مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاري بين متداعيين و نظريه انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت درخواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و هيئت كارشناسان كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضيه مباينتيندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف از مبلغ 000/100/1 ريال بمبلغ 000/800/1 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاريخ 24/1/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/400/4 ريال همچنين پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ سه ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي‌گردد ، راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد .

رئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران
موسوي

ارائه پيشنهاد :
آشنايي با قوانين و مقررات حقوقي و نحوه كارشناسي در خصوص تعديل اجاره بهاء .

امضاء كارآموز امضاءسرپرست كارآموزي

مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه
واحد آموزش
« فرم گزارش كارآموزي»
نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي
شماره پرونده آموزشي :9844/60
رشته كارشناسي: راه و ساختمان
پرونده به كلاسه : 85/15/1568
موضوع كارآموزي : مطالعه پرونده بطرفيت
خواهان : 1- زهرا 2- پريسا ...
خوانده : فريدون ...
وكيل يا نماينده : حسين محصل مطانتي
تعيين خواسته و بهاي آن : افزايش اجاره بهاء از 000/375 ريال به 000/500/1 ريال و مابه التفاوت و خسارات دادرسي .

شرح اقدامات انجام شده :
با نهايت احترام باستحضار مي‌رساند ؛ خوانده دعوي ششدانگ يكباب آپارتمان جزء پلاك ثبتي 5874/6933 و بخش 2 تهران را كه به دلالت اسناد مالكيت پيوست ، ثمن اعياني و نيز يك سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها مي‌باشد . بمنظور دفتر تجاري و براي مدت يكسال اجاره نموده است ، كه بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهاي مقدار مالكيت خواهانها از تاريخ 26/3/80 مبلغ 000/375ريال تعيين گرديده كه بيش از سه سال و حدود 6 سال از آن مي گذرد و هزينه‌هاي زندگي نيز بسيار افزايش يافته است .


عليهذا نظر به فراهم بودن شرايط دعوي تعديل به تقديم دادخواست حاضر مبادرت و بدينوسيله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسيدگي و صدور حكم افزايش اجاره بهاي قدر السهم خواهان ما از 000/375 ريال به 000/500/1 ريال و محكوميت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسي مورد تقاضاست .

نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي :
رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران
احتراماً ؛ عطف به اخطاريه مذكور در خصوص دعوي : خانمها زهرا ...... و پريسا ... به طرفيت : آقاي فريدون ....... موضوع : تعيين و تعديل اجاره بهاء يكباب واحد : اداري واقع در خيابان ......................اينجانب پس از مطالعه پرونده وبازديد از محل نظريه را بشرح زير باستحضار مي‌رساند .


مورد كارشناسي عبارتست از : يكباب آپارتمان اداري كه داراي اجاره نامه : عادي مورخ 1/1/70 بوده و جزء پلاك ثبتي :5874/6933 بخش دو مي‌باشد .
براساس دادنامه شماره : 1268 مورخ 21/12/81 شعبه 227 سابق از تاريخ تقديم دادخواست 26/2/80 براي شمينه اعياني و يك سهم از ده سهم ماهيانه 000/375 ريال تعيين شده است .

مشخصات :
آپارتمان مساحت آن طبق عوارض مشاغل 123 متر مربع يك صد و بيست و سه متر مربع با قدمت بيش از 35 سال كه حسب اظهار توسط مستأجر بازسازي شده است .
نظريه :
با توجه به مراتب فوق و شرايط مكاني و زماني و سبق اجاره و رعايت جميع جهات و عوامل موثر در قضيه اجاره بهاء ماهيانه در تاريخ تقديم دادخواست : 8/12/85 بمبلغ000/780 ريال هفتصد و هشتاد هزار ريال تعيين و اعلام مي‌شود .

با احترام
مهندس مسعود وكيلي
كارشناس رسمي دادگستري

بسمه تعالي
به تاريخ :23/5/86 پرونده كلاسه :85/15/1568 شماره دادنامه :603
مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران
خوانده : فريدون......
« راي دادگاه »
درخصوص دعوي زهرا ........... و پريسا ................ با وكات حسين محصل فطانتي بطرفيت فريدون .... بخواسته تعديل اجاره بهاء ، يكباب آپارتمان از پلاك ثتي 5874/6933 بخش 2 تهران به نست سهم خواهان‌ها واقع در تهران خيابان .............. موضوع قرارداد عادي اجاره مورخ 1/1/1370 بااحزار مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاريبين متداعيين و نظر به انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت در خواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستر كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضيه مباينتي ندارد دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف به نسبت سهم مشاع خواهانها از مبلغ 000/375ريال به مبلغ 000/780 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهاء ؛ از تاريخ 8/12/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/550/1 ريال و همچنين هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ دو ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد .

رئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي) تهران
موسوي

ارائه پيشنهاد
با توجه به تعيين خواسته خواهان نظر كاشناس رسمي دادگستري كاملاً منطقي بنظر مي‌رسد.
امضاء كارآموز امضاء و مهر سرپرست كارآموزي

مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه
واحد آموزش
« فرم گزارش كارآموزي»
نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي
شماره پرونده آموزشي :9844/60
رشته كارشناسي : راه و ساختمان
پرونده به كلاسه 85/15/1049- پرونده به كلاسه قديم : 85/15/92
موضوع كارآموزي : مطالعه پرونده بطرفيت
خواهان : شركت سهامي خاص بيمارستاني دي
خوانده : خانم آفاق .....
تعيين خواسته و بهاي آن : صدور حكم عليه خوانده بر تخريب ساختمان 24 واحدي منجمله واحد آپارتماني خوانده و نوسازي ساختمان از طريق احداث بنا با وضعيت فعلي آپارتمان خوانده بشرح متن دادخواست مقوم به يازده ميليون ريال و محكوميت خوانده به پرداخت هزينه تخريب و احداث بناء نست به سهم از كل هزينه‌هاي مورد لزوم مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال با خسارات قانوني.
شرح اقدامات انجام شده :


در مورخ 21/5/83به اتفاق كارشناس محمد ولي حاكمي بر آبادي و وكيل خواهان محمد را نصيريان به محل اجراي قرار واقع در خيابان وليعصر – طبقه سوم وارد شديم ، ساختمان شامل پنج طبقه شش واحدي مي‌باشد و كليه واحدها توسط بيمارستان خريداري گرديد ،و فقط چهار واحد به افراد متفرقه تعلق دارد كه در طبقات اول و سوم و چهارم سكونت دارند ،‌در پاركينگ از بعضي از لوله‌ها كه مربوط به طبقه اول مي‌باشد كه كسي درآنجا سكونت ندارد ، ريزش آب ديده مي شود و همچنين در يكي دو قسمت از ديوارها در نزديكي پنجره ترك ديده مي‌شود كه البته در اكثر ساختمانها ديده مي‌شود در طبقه چهارم سقف شيرجه بلوك و در طبقات پايين طاق ضربي با تيرآهن مي‌باشد. آقاي دكتر قاسمي رئيس هيأت مديره

بيمارستان اظهار مي‌دارند مي‌خواهيم ساختمان را بازسازي كنيم مهندسين گفتند قابل بازسازي نيست و مي‌خواهيم تجديد بنا كنيم كه چهار مالك ديگر موافقت نمي‌كنند، خانم آقاي .... اشهار مي‌دارند كه ساختمان نياز به تجديد بنا ندارد و بيمارستان به قصد تملك اين چهارواحد ديگر به چنين ترفندي تمسك جسته و ما قبلاً پذيرفتيم كه با قيمت بيشتري واحدهاي اختصاصي بخود را بفروشيم و آنها قبول نكردند و اكنون آن پيشنهاد قيمت بيشتري براي فروش مي كنند و ما حاضر به فروش نيستيم ، بنابراين ملاحظه آنچه بنظر مي‌رسد اين است كه ساختمان نياز به بازسازي دارد ولي استحكام ساختمان براي سالها زندگي در آنجا را مناس نشان مي‌دهد و ضرورت تجديد بنا ملاحظه نمي‌گردد.
نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي :


رياست محترم حوزه 268 شوراي حل اختلاف شماره 5 تهران
با سلام و عطف به قرار تامين دليل پرونده كلاسه 84/253/177 آن حوزه ضمن بازديد و معاينه محل احتراماً به استحضار مي رساند :
1- آدرس ملك : خيابان وليعصر .......
2- خواهان : خانم آفاق .........
3- خوانده : شركت سهامي خاص بيماستاني دي
4- وضعيت مورد كارشناسي


يك دستگاه آپاراتمان مسكوني به مساحت 126متر مربع واقع در طبقه‌ي سوم مشتمل بر هال ، پذيرائي و هال خواب با كف پاركت و بدنه گچ و رنگ روغني و دو اتاق و بالكن مربوط به آشپزخانه اين و سرويس توالت و حمام مجهز به برق، آب ، گاز و شوفاژ است . آپارتمان مزبور جزء يك باب ساختمان 5 طبقه مشتمل برهمكف پيلوتي پاركينگ و چهار طبقه فوقاني هر طبقه شش واحد جمعاً 24 واحد آپارتماني است كه در زمان بازديد ملاحظه شد به اسامي واحد خواهان ( و حسب اظهار آپارتمان ديگري حسب اظهار خواهان ) خريداري شده كه در زمان بازديد اكثر آن پنجره‌هاي داخلي برداشته و ساختمان تخليه و در طول بازسازي بنظر مي‌رسيد ساختمان مزبور حدوداً 30 ساله با نماي سنگ و پنجره فلزي و احداثي در قطعه زميني دو نبشي است .
5- جزئيات خسارات وارده به آپارتمان خواهان : بدليل نشست رطوبت از طبقه دو كلي خساراتي بشرح زير به آپارتمان خواهان وارد آمده است .
ديوار شمالي اتاق شرقي آبديده و گچ آن آسيب ديده و مجاور چارچوب آهني درب ورودي اتاق مزبور ترك قائم خورده است .
پاركتهاي چوبي كف هال خواب بمساحت حدود 12 متر مربع دچار بريدگي شده كه حتماً احتياج به تعويض دارد سقف‌ آشپزخانه و سقف هال دچار آبديدگي شده بگونه‌ايكه سقف هال خواب بود در دو نقطه‌ دچار آبديديگي شده در گچ آن ريخته و آجرهاي سقف نمايان است و بعلاوه سقف حمام نيز دچار آبديديگي شده و رنگ آن پوسته كرده است .
ديوار شرقي آپارتمان در قسمت‌ هال خواب و هال دچار آبديدگي شده است وزير سيفون توالت نيز آب فاضلاب نشست كرده يا گچ آن آسيب ديده است.
بعلاوه در اثر نشست رطوبت يك تخته فرش نيز وجود داشته كه آسيب ديده بود و نيز بعضي لوازمات ديگر نيز دچار آبديدگي شده بود .
6- نظريه
الف : شرح خسارات وارده به آپارتمان دو ماده پا گزارش مشروحاً آمده است ،‌علت وقوع خسارات به خواهان نشست آب از طبقه فوقاني ( متعلق به خوانده ) مي‌باشد .
ب: ميزان خسارت ساختماني وارده به خواهان (‌هزينه تعميرات )‌ به استثناي خسارات وارده به لوازم اعم از دستمزد مصالح و حق مديريت و ..... به نرخ مبادله روز و عرف محل كلاً و جمعاً به مبلغ 000/500/9 ريال معادل نهصد و پنجاه هزار تومان تقديم و اعلام مي‌گردد .
مهندس سعيد اسماعيل طلائي
كارشناس رسمي دادگستري

بسمه تعالي
به : رياست محترم حوزه 268 شوراي حل اختلاف شماره 6 تهران
م: گزارش هيئت كارشناسان رسمي دادگستري پرونده كلاسه 84/268/644


با سلام و احترام عطف به قرار كارشناسي صادره موضوع تامين دليل دعوي خواهان شركت سهامي خاص بيمارستان دي بطرفيت خوانده خانم آقاي ...... هيئت كارشناسان رسمي دادگستري پس از مطالعه پرونده و اطلاع از موضوع قرار در معيشت آقاي سيد محمد ... مجري قرار و آقاي محمد رضا نصيريان وكيلي خواهان از محل مورد نظر به آدرس تهران – خيابان وليعصر ...... بازديد بعمل آورد كه حاليه پس از انجام بررسي هاي لازم نتيجه را بشرح زير به استحضار مي‌رساند :


ملك به آدرس فوق به پلاك ثبتي 539/70 براساس گواهي پايان كار2350 مورخ 16/10/59 و صورت مجلس تفكيكي 57847 مورخ 5/11/59 شامل 24 دستگاه آپارتمان اختصاصي و عرصه مشاعي به مساحت 65/737 متر مربع با جزئيات ذكر شده بود كه 23 دستگاه آپارتمان وفق اسناد مالكيت ارائه شده متعلق به بيمارستان دي و آقايان پزشكان بيمارستان دي و بنابراظهار 1دستگاه از آپارتمانهاي موصوف متعلق به خوانده مي‌باشد .


طي بازديد ساختمان فوق به صورت چهار طبقه روي پيلوت جمعاً پنج طبقه با اسكلت فولادي با قدمت حدود 30 سال شامل ستونهاي دوبلي و تيرهاي خورجيني روي ستون‌‌ها با سقف‌‌هاي طلاق ضربي ( با فاصله بيش از معمول حدود 45/1 متر ) كه سقف آخر تيرچه بلوك اجرا شده است . ساختمان فاقد هر گونه مهار بند يا ديوار برشي بوده و لذا در برابر نيروهاي ناشي از زلزله مقاوم نخواهد بود همچنين بعلت فرسودگي بنا را از بين رفتن تاسيسات و لوله كشي‌ها وتماي عمده مالكيت تخريب و نوسازي و طراحي و اجراي ساختماني مطابق با اصول مهندسي و بكارگيري مقررات آئين نامه زلزله 2800 ضرورت داشته و توصيه مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید