بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

به مدار فوق توجه کنید:

اسلاید 2 :

 با المان های شماره 1 الی4 قبلا آشنا شده اید آنها را نام گذاری و در دفتر خود یاداشت کنید.

اسلاید 3 :

پاسخ های خود را با وضعیت فوق مقایسه کنید

اسلاید 4 :

با همکاری گروه خود وباالمان هایی که در اختیار شما

قرار داده شده مدار فوق را ایجاد کنید.

با نام المان جد ید بعدا آشنا خواهید شد

اسلاید 5 :

به نظر شما اگر کلید 1 بسته شود لامپ روشن خواهدشد؟

آزمایش کنید.

اسلاید 6 :

حتما جواب شما هم منفی است

چون لامپ از دوطرف به منبع وصل نشده

 بنابراین الکترون هاقادر به حرکت در لامپ نیستند.

اسلاید 7 :

اگر کلید دوطرفه را در وضعیت فوق قرار دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این عمل را انجام داده و علت نتیجه حاصل شده را بررسی و یادداشت کنید.

اسلاید 8 :

بله : لامپ فقط لحظاتی روشن وسپس خاموش شد .

دلیل این موضوع را در گروه خود به بحث گذاشته

 وپاسخ گروه خود را یادداشت نمایید.

اسلاید 9 :

حتما درست حدس زدید: المان شماره 5 نوعی ذخیره کننده انرژی

 بوده ودر زمانی که کلید دوطرفه درسمت راست قرار داشت مقداری از

 انرژی باطری راذخیره و درحالت فوق در لامپ تخلیه نمود بنابراین

به این المان خازن گویند

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید