بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

  • اولين مرکز اجتماع درمان مدار کشوردرتاريخ 14/10/79 به همت سازمان بهزيستی استان اصفهان تاسيس گرديد.اين مرکز به عنوان علمی و نوين ، جايگزين مراکز سنتی بازپروری معتادين گرديد. رويکرد اجتماع درمان مدار نسبت به اعتياد رويکرد جديدی است . از اين ديگاه ، اختلال سوء مصرف مواد به کل شخصيت فرد مربوط ميشود ( شامل زمينه های شناختی ، رفتاری ، خلقی ، طبی ، اجتماعی و روانی ) ، و وابستگی جسمی فرد در بافت روانشناختی و الگوی زندگی او در نظر گرفته ميشود . مشکل شخص است نه مواد .
  • از ديگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ويژگيهای آنها عبارت است از :

اسلاید 2 :

 

  • از ديدگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ويژگيهای آنها عبارت است از : تحمل ضعيف در مقابل ناکامی ، اعتماد به نفس پائين ، مشکل با منابع قدرت ، مشکل با مسئوليت پذيری ، کنترل ضعيف روی تکانه ها ، افکار غير واقع بينانه ، ريا کاری خود فريبی و....برای بهبودی افراد لازم است الگوهای منفی رفتاری و تفکر و احساساتی که زمينه ساز مصرف مواد ميشوند تغيير يافته ، وسبک زندگی عاری از مواد رشد يابد . هدف اساسی اجتماع درمان مدار ايجاد تغييرات کلی در سبک زندگی معتاد است تا بتواند :

1- از مصرف مواد مخدر پرهيز نمايد

2- صداقت فردی  پيدا کند

3- مهرتهای اجتماعی مفيد کسب نمايد

4- عقايد ضد اجتماعی و رفتارهای غير قانونی خود را حذف کند .

اسلاید 3 :

معرفی اجتماع درمان مدار

  • برنامه اجتماع درمان مدار (TherapeuticCommunity ) يا به طور اختصار(T.C ) يک برنامه غير داروئی است که مراجعان آن بصورت اقامتی (شبانه روزی ) و طولانی مدت (24 3 ماه ) در فرآيند درمان خود سايرمقيمان مشارکت دارند. کار اصلی (T.C) جدا سازی افراد از مجموعه فضای قبلی محيط زيست شان و قرار دادن آنها در يک محيط عاری از مواد مخدر است . در اين محيط سبک زندگی آنها تغيير داده شده و زندگی سالم و بدون مواد را تجربه ميکنند. تغيير در ساختار شخصيتی مقيمان از طريق آموزشها ،خدماتگروه درمانی،رفتار درمانی، روان درمانی مدد کاری و ....صورت ميگيرد . برنامه های T.C در 5 مقوله کلی (شامل : کار ، رفتار ، تفريح وبازی ، احساس و تفکر ) خلاصه ميشود . اين برنامه ها نه تنها مورد تاکيد بلکه مورد اغراق هم قرار ميگيرند. زيرا تمام فعاليتها ئی که در T.C انجام ميشود جنبه درمانی و رشدی دارند .

اسلاید 4 :

مهمترين آموزه های T.C عبارتند از

1- يادگيری تفکر واقع بينانه نسبت به خود و جهان

2- يادگيری تحمل ناکامی ، کنترل هيجانات وبه تعويق انداختن ارضای تمايلات

3- انتقاد پذيری

4- توانائی حفظ موفقعيت شغلی و تحصيلی

5- انجام قضاوت شايسته نسبت به امور مختلف زندگی

6- توانائی حل مسئله و تصميم گيری يادگيری مهارتهای اجتماعی و ايجاد روابط موثر بين فردی

7- ايجاد صداقت فردی و آگاهی از توانائيها و ناتوانائيهای خود .

اسلاید 5 :

برنامه های T.C

  • يک روز کاری در مرکز اجتماع درمان مدار شامل جلسات متعدد (از قبيل جلسات صبحگاهی، جلسات عمومی و سمينارها) ، گروه های کاری آموزشی ، گروه های درمانی ، مشاوره های فردی ، تفريح و بازی است .

 

اسلاید 6 :

جلسات صبحگاهی

  • اين برنامه همه روزه بمنظور شروع فعاليتهای روزانه انجام ميشود . در اين جلسه افراد مقيم در سالن مربوطه بصورت بيضی مينشينند . دستور کار جلسه و مسئو ليتهای افراد (از قبيل مديريت جلسه ، ارائه اخبار اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، هوا شناسی ، ارائه پند ،ارائه بازی و مشاهده فرآيند جلسه )از روز قبل تعيين شده است .در ابتدای جلسه صبگاهی که بوسيله يکی از مقيمان ارشد اداره ميشود ، افراد مقيم به ذکر مشکلات فردی و اجتماعی در 24 ساعت گذشته پرداخته و ساير افراد برای رفع آن راه حل ارائه ميکنند. در اين جلسه قواعد خاصی حاکم است : مثلا : روی “ اينجا “ و “اکنون “ تاکيد ميشود ، لذا رفتارهای قبلی افراد و رفتارهای مربوطه بخارج محيط فعلی مد نظر قرار نمی گيرند. هر مقيم از سوی خودش ( نه از طرف ديگری ) حرف ميزند و در اين جلسه هميشه يکگ نفر صحبت ميکند .

اسلاید 7 :

هدفهای اصلی جلسه       صبحگاهی عبارت است از

1- شروع فعاليتهای روزانه

2- بررسی علائق مشترک افراد

3- حل بهنگام و منطقی مشکلات

4- افزايش حس مسئوليت فردی و اجتماعی .

اسلاید 8 :

گروههای کاری

  • امور مربوط به اداره اين اجتماع (خانواده ) به عهده افراد مقيم است و برای انجام امور 6 گروه کاری (شامل : انتظامات ، فرهنگی و ورزشی، ايمنی و نگهداری، آشپزخانه، رختشويخانه و نظافت ) تشکيل ميشود . هر مقيم بر اساس ميزان پيشرفت درمانی ، خودياری ، مسئوليت پذيری ، مشارکت ، مولد بودن و ... در سلسله مراتب گروههای کاری قرار گرفته و بر اساس همين ملاکها تا سطح مدير مرکز ارتقاء مييابد.

اسلاید 9 :

گروههای درمانی

  • گروههای درمانی ( شامل : گروههای رويارو ، وارسی ، ماراتن ،پايدار و ...) توسط اعضای تيم درمان که شامل روانپزشک ، روانشناس بالينی و مدد کار اجتماعی است ،بطور روزانه تشکيل می گردد. در اين گروهها که بر اساس ديدگاههای شناختی رفتاری روانکاری و روانپويائی اداره ميشود . عوامل پاتولوژيک روانی مقيمان بررسی و به اصلاح رفتارها و عقايد نا مناسب آنها پرداخته ميشود .

اسلاید 10 :

ساير برنامه ها

  • ساير برنامه های اجتماع درمان مدار شامل برگزاری جلسات بررسی اتفاقات روزانه ، ارائه سمينار توسط مقيمان ، برگزاری مراسم خاص ، شب شعر، برگزاری اردوهای سياحتی زيارتی ، کارگاههای حرفه آموزی و برگزاری جلسات آموزش خانواده جهت خانوادههای مقيمان است .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید