بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

آفت اول

کارمند ملا لغتی

تعریف:مداوم به دنبال تصحیح لغات و متن ها است. عوارضی چون تراکم کاری و دلسردی را در پی دارد.

اسلاید 2 :

آفت دوم

کارمند هول یا چوب بدست

تعریف:دفتر کار شلوغی دارد و همه چیز فوری و فوتی است.عوارضی چون فرسودگی ، بی اعتنایی ، وکاهش بازده را در سیکلی معیوب بدنبال خواهد داشت.

اسلاید 3 :

آفت سوم

کارمند ریاست ماب

تعریف:افرادی مغرور با تغییر حالت مداوم هستند.عوارضی چون پراکندگی پرسنل ، قوی پروری وضعیف کشی را بدنبال خواهد داشت.

اسلاید 4 :

آفت چهارم

کارمند یک طرفه

تعریف:از کارکنان بطور یکطرفه توقع حمایت دارد ولی خود توجه ای به نیازهای آنها ندارد.عوارض آن دلسردی و بی اعتنایی کارکنان است.

اسلاید 5 :

آفت پنجم

کارمند منزوی

تعریف: هم صحبتی و جوشش با کارکنان ندارد حجابی بین او و سایرین وجود دارد.عوارض آن عدم همکاری و بی اعتنایی کارکنان است.

اسلاید 6 :

آفت ششم

کارمند دو پهلو

تعریف:به هیچ عنوان رک و صحیح صحبت نمی کند و همراه باد است.عوارضی چون حذف صداقت را بدنبال دارد.

اسلاید 7 :

آفت هفتم

کارمند نزدیک بین

تعریف:فقط حضور دیگران و ظواهر کار برای وی مهم است.عوارضی چون کنترل ناصحیح و عیب جویی و فقدان برنامه ریزی را بدنبال دارد.

اسلاید 8 :

آفت هشتم

کارمند مقرراتی

تعریف:تمام فکر و ذکر  او مقررات خشک اداری است و تکیه کلام وی  ”حسب مقررات“ است.عوارض آن فقدان نوآوری و برنامه ریزی و تحول است.

اسلاید 9 :

آفت نهم

کارمند دودل

تعریف:کار به جوانب قضیه دارد و نظریه قطعی نمی دهد.عوارض آن عدم وجود صداقت و نا عدالتی است.

اسلاید 10 :

دیگران مسئول مشکلات نیستند بدنبال پیدا کردن آنها نباشیم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید