بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

3)چرخه زندگی آفت

 • سرخرطومی يونجه شامل چهار مرحله تخم.لارو.شفيره وسوسك بالغ است.زمستانگذرانی اين آفت معمولا به شکل حشره کامل درپناهگاه های خارج ازمزرعه مانند پرچين ها.مناطق درختکاری شده ويازيست گاههای محفوظ داخل شکافهاميباشد.غالب تخمريزی دربهاروزمانی که سرخرطومی بالغ واردمزرعه می شودانجام می گيردامابعضی ازتخم ها درپاييز گذاشته می شوند.سرخرطومی های بالغ ماده برای تخمريزی سوراخی رابه وسيله جويدن درساقه يونجه ايجاد ميکنندودرداخل آن۲۵-۲عددتخم می گذارند.يک سرخرطومی ماده ميتواند درطول دوره زندگی به طور متوسط تعداد۵۰۰تا۲۰۰۰عددتخم بگذارد.رنگ تخم ها از زرد تاقهوه ای تغييرمی کند ووقتی می رسند تيره تر می شوند.مدت زمان لازم برای تفريخ تخم ها ۱۴-۷روزپس ازتخم ريزی به طول می انجامد اما تخمهايی که درپاييزگذاشته می شوند دربهارسال بعد تفريخ خواهند شد

اسلاید 2 :

 • لاروها درطول دوره لاروی سه بارپوست اندازی کرده ودرهربارازنظراندازه بزرگترمی شوند.لاروهای بالغ به رنگ سبز بوده.تقريبا ۹ ميليمترطول دارندوخطوط سفيدرنگی درپشت آنهاديده ميشود.لاروهای بالغ پس از کامل شدن تغذيه به سمت قاعده برگ حرکت کرده وباتکه های برگهای خشک شده درسطح خاک ايجاد يک پيله ابريشم مانندميکنند.لاروهادرداخل پيله تبديل به شفيره شده وحشرات بالغ پس از ۱۴-۱۰روزازآن خارج می شوند.

اسلاید 3 :

4)سرخرطومی های بالغ

 • پس ازظهور برنگ قهوه ای روشن هستندويک لکه قهوه ای درپشت بدن حشره ديده می شود که ازجلوسر شروع شده وتانصف بدن ادامه می يابد.اين علايم با سن حشره تغيير می کند.سرخرطومی های بالغ به مدت چند هفته درمزرعه باقی می مانندوپس ازآن برای گذراندن تابستان به پناهگاه های محفوظ نزديک مزرعه می روند.درطول تابستان تمامی مراحل چرخه زندگی سرخرطومی درداخل مزرعه قابل مشاهده است بطوريکه سرخرطومی های بالغ ترممکن است به فعاليت تخمريزی ادامه دهند در حاليکه در همان زمان لاروها.شفيره هاوحشره های بالغ تازه ظاهر شده نيز ديده شوند.

اسلاید 4 :

5)خسارت:

 • اولين علايم خسارت سرخرطومی يونجه عبارت است از سوراخهای کوچکی که دراثرتغذيه لاروازانتهای برگهای جوان درطول ماههای فروردين وارديبهشت ديده می شوند.بابزرگترشدن اندازه لاروهاميزان خسارت بيشترشده ودراثرخسارت شديدناشی ازتغذيه آفت به خاطرخشک شدن قسمتهای فوقانی برگهاوجوانه ها مزارع يونجه ازدوربه رنگ سفيدياخاکستريديده می شوند

اسلاید 5 :

 • خسارت درچين اول شديدتراست ودراثرتغذيه لاروهای افت ممکن است چين اول به کلی نابودشود.درچين دوم علاوه برتغذيه لاروها سرخرطومی های بالغ باتغذيه ازجوانه های انتهايی موجب تاخيردررشدوجلوگيری ازسبزشدن مجددمزرعه می شوند.شدت خسارت آفت درمزارع يونجه باواريته شرايط آب وهوايی شرايط رشدوهمچنين درجه فعاليت موٍثردشمنان طبيعی آفت بستگی دارد.
 • زمانی که۴۰-۲۵درصدبرگهاخوردهشوندوياتعداد سه لاروسرخرطومی يابيشتردرهرساقه ديده شودلازم است يک تصميم مديريتی برای کنترل آفت اتخاذگرددکه اين تصميم لزومااستفاده ازيک حشره کش نيست.

اسلاید 6 :

6)مديريت تلفيقی کنترل آفت:

 • مديريتتلفيقی آفات عبارتست ازيک رهيافت عمومی شناخته شده برای مبارزه با آفات شامل ترکيبی ازفنون مختلف برای محدود کردن جمعيت حشره که همراه با روش های موثر جهت افزايش عملکردوکيفيت آن به کار گرفته می شود

اسلاید 7 :

7)چهارروش برای مديريت تلفيقی آفت وجوددارد

 • 1)استفاده ازواريته مقاوم:تعدادزيادی ازارقام يونجه وجوددارندکه نسبت به سرخرطومی مقاوم هستند.واريته های مقاوم عبارتندازگلادياتور  پری  آرک وتيم که نسبت به ارقام حساس به ميزان۳۳-۲۲درصدعملکردبييشتری نشان داده اند

اسلاید 8 :

 • 2)كنترل زراعي
  • بسياريازآفات يونجه مانند سرخرطومی بابرداشت به موقع علوفه قابل کنترل هستند.بااستفاده ازاين روش به ميزان قابل توجهی از مصرف سموم شيميايی جلوگيری می شود.اين کار موجب از بين رفتن غذا وپناهگاه لاروهاشده وباعث می شود لاروها بيشتر درمعرض اشعه مضر خورشيد قرارگيرند.بسياری ازلاروهابه ويژه لاروهای سنين اول درصورتيکه درمقابل اشعه مستقيم نورخورشيدودرمجاورت حرارت زياد سطح خاک قرار گيرند ميميرند.همچنين موادغذايی گياه پس ازبرداشت برای زنده ماندن لاروسرخرطومی تازمان رشدچين دوم کافی نبوده ودرنتيجه لاروها به خاطرعدم تغذيه ازگرسنگی خواهندمرد.تاثيرات کوتاه مدت وبلندمدت برداشت های متعدد درعملکردوکيفيت محصول ومقاومت مزرعه به خوبی شناخته شده است

اسلاید 9 :

 • شفيره هاوسرخرطومی های بالغ نسبت به لاروها مقاومترندوبيشترآنهابعدازبرداشت وتارشددوباره يونجه زنده می مانند.حمل يونجه های بسته بندی شده پس ازبرداشت موجب می شودسرخرطومی برذاشت ديرهنگام درپاييزياچراندن پاييزه مزارع موجب می شود تعدادتخم های گذاشته شده راکه زمستانگذرانی می کنند کاهش يابد.
 • هادرمقابل شرايت نامساعدجوی محافظت نشوندودرنتيجه باعث کم شدن توانايی آنهابرايزنده ماندن وکاهش جمعيت آفت می شود
 • تقويت مزارع واستفاده ازکودهای شيميايی درخلال مراحل برداشت باايجاديک مزرعه يکنواخت  پرپشت ونيرومندميتوانددرکنترل آفت موثرباشد.

اسلاید 10 :

۳)کنترل بيولوژيکی:

 • گونه هايی اززنبورهاوجوددارندکه قادرندسرخرطومی يونجه رادرمراحل لاروی وبالغ ازبين ببرندبطوريکه درشرايط مساعدآب وهوايی۹۰-۸۰درصداين آفت راکنترل کنند.(بعضی ازگونه های اين زنبورها عبارتنداز:Batnyplectes curculionis-Microctonus aethiopoides).
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید