بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

I tegrated Pest Ma ageme t

 i

I dia Agriculture

    Ja uary 2004

 

اسلاید 2 :

Orga izers

qI dia Cou cil of agriculture Research

    (ICAR)

q atio al Ce tre for I tegrated Pest  Ma ageme t

    ( CIPM)

q atio al Ce tre for Agriculture Eco omic a d

    Policy Research

    ( CAP)

اسلاید 3 :

پیشگفتار

تولیدات کشاورزی در هند و در طول چهار دهه اخیر , با هدف دستیابی به خود کفایی در غذا , به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. این افزایش صرف نظر از افزایش سطح زیر کشت, به واسطه استفاده از فناوری های نوین مانند: استفاده از واریته های پر محصول ,استفاده از کود های شیمیایی و آفت کش ها ی شیمیایی  بوده است.

از آنجاییکه افزایش سطح زیر کشت همواره با محدودیت هایی مواجه است , بنا براین , دستیابی به رشد در تولیدات کشاورزی از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر است. به دیگر سخن , طی سا ل های آتی, تکنولوژی دررشد تولیدات کشاورزی, یک عامل کلیدی خواهد بود.

اسلاید 4 :

عوامل محدود کننده

این عوامل به طور کلی به دو گروه اساسی تقسیم

   می شوند:

qعوامل حیاتی                  Biotic 

qعوامل غیر حیاتیAbiotic                       

اسلاید 5 :

میزان خسارت اقتصادی
Dhaliwal  a d  Arora, 1996

برنج                                           25 %

گندم                                        5-10 % 

حبوبات                                       30 %

دانه های روغنی                            35 %

نیشکر                                        20 %

پنبه                                           50 %

اسلاید 6 :

میزان  مصرف آفت کش های شیمیایی در هند
Birthal,2003

سال    1956- 1955               15 گرم  در هر هکتار

سال   1966- 1965               90       "     " 

سال   1976- 1975             266       "     "

سال   1991- 1990             404        "    “

qمعهذا , از 1991 میزان مصرف آفت کش های شیمیایی رو به کاهش  نهاد و در 98-1999 بدون اینکه تا ثیر قابل توجهی در بهره وری کشاورزی داشته باشد , میزان آن به 265 گرم در هر هکتار کاهش یافت.

اسلاید 7 :

دلایل روند رو به کاهش مصرف آفت کش ها
طی سال های 1990

اتخاذ سیاست محوری دولت هند و توسعه تکنولوژی در مدیریت آفات.

آموزش مدیریت تلفیقی آفت(IPM) مروجین و کشاورزان در

    سرتاسر هند .

افزایش حقوق گمرکی بر واردات آفت کش ها.

حذف مرحله ای یارانه.

در حقیقت , دولت مرکزی هند از 1985 استراتژی IPM را به عنوان اصل محوری کنترل آفت پذیرفت. اما علی رغم این پذیرش , آفت کش های بیولوژیک تنها  2% از بازار آفت کش های شیمیایی را به خود اختصاص داد.

اسلاید 8 :

فناوری های قابل دسترس
AvailableTech ology

برخی از این عوامل که هم اکنون به صورت تجاری در اختیار می باشند عبارتند از :

Trichogrammma

Braco s

Crysoperlacar ea

Crypto eamusmo trouzieri

thurigie sis Bacillus

Bacillus sphericus

Trichoderma

Polyhedrosis uclearViruses ( PV)

 

اسلاید 9 :

استاندارد سازی

q علاوه بر برخی از فراورده های گیاهی  از قبیل :    Azadirachti ,Pyrethrum , icoti , بیش از  160 دشمن طبیعی با هدف به کار گیری علیه حشرات آفت  مورد مطالعه قرار گرفته اند(Si gh,1997).

q فناوری تولید و تکثیر انبوه حشره کش های حیاتی (Biopesticide) برای 26 پارازیتوئید تخم حشرات آفت , 39 پارازیتوئید شفیره و لارو ,  26شکارچی و 7 گونه علف هرز استاندارد سازی شده است.

اسلاید 10 :

امکان پذیر بودناثر بخشی فنی و اقتصادی IPM
 Eco omic Feasibility &Tech ical  Efficacy

از خصوصیات روش IPM  آن است که بامولفه های اقتصادی و فنی سازگار و قابل انطباق می باشد. از دیدگاه فنی , امکان پذیر بودن روش IPM با دو  معیار و یا ضابطه زیر قضاوت  می شود.

تغییر در میزان مصرف آفت کش ها ی مصرفی که هدف اصلیIPMاست.

تغییر در میزان محصول تولیدی در مقایسه با روش های کنترل شیمیایی متداول.

برای تجاری نمودن یک فناوری , اگر چه شرط لازم و ضروری , امکان پذیر بودن آن از نظر فنی است , اما , شرط کافی نیست. شرط لازم آن است که این فناوری جدید  , در مقایسه با روش های متداول و مرسوم سود خالصی را برای تولید کننده تامین نماید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید