بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • آفت قرنطینه خارجی :
 • Olive-kernal Borer
 • بید زیتون
 • Prays oleae Bern
 • Lep:Hyponomeutidae

اسلاید 2 :

 • مناطق انتشار:
 • بید زیتون درتمام کشورهای زیتون خیزحاشیه دریای مدیترانه وجود دارد.
 • اروپا:بطوروسیع درکشورهای کرواسی/یونان/ایتالیا/مالت/
 • پرتقال/اسپانیا/اکراین/یوگسلاوی/قبرس/وبصورت محدود در روسیه وفرانسه دیده میشود
 • آسیا:ارمنستان/آذربایجان/گرجستان/لبنان/سوریه/ترکیه
 • آفریقا:مصر/لیبی/تونس/الجزایر/مراکش
 • این آفت از آسیای مرکزی/شرق وجنوب آفریقا وآمریکا گزارش نشده است

اسلاید 3 :

 • شکل شناسی:تخم آفت کمی کشیده/تخم مرغی وشبیه عدس/به رنگ شیری درهنگام گذاشته شدن که بتدریج به رنگ زرد کمرنگ در می آید.طول آن5/.میلیمتروعرض آن4/.میلیمتراست.خطوط شبکه ای روی سطح آن قابل مشاهده است.لارودرحداکثررشد هفت تا هشت ونیم میلیمتر است.هنگام تغذیه ازبرگ ومیوه زیتون رنگش قهوهای کمرنگ مایل به سبزوهنگام تغذیه ازگلهاسبزمایل به قهوه ای است.لارودارای5سن است که کپسول سرمشخص کننده آنها است.اندازه لاروسن اول14/.تا 20/.میلیمتر/سن دوم30/.تا34/.میلیمتر/سن سوم40/.تا45/.میلیمتروسن چهارم60/.تا62/.میلیمتراست.

اسلاید 4 :

 • شفیره بطول 5تا6میلیمتربه شکل مخروط وارونه/انتهای جلویی گرد وانتهای عقبی باریک است.حشره کامل پروانه ای بطول شش تاشش ونیم میلیمترباعرض بالهای باز13تا15میلیمترمیباشد.رنگ ان خاکستری-سفیدتاقهوه ای روشن است.بالهای جلورشد یافته/قسمت عقبی پهن ترودارای یک زاویه منفرجه است.بال جلوخاکستری-سفید تا قهوه ای روشن دارای پولکهای قهوه ای تیره تا سیاه رنگ است.بال عقب خاکستری کمرنگ بدون لکه ومودار است.ساق پای عقب پهن وفشرده/بدون موودارای دوجفت خاراست.

اسلاید 5 :

 • شرایط محیطی بشدت روی سیکل زندگی این آفت تاثیر دارد.رطوبت نسبی کم ودمای بالابشدت روی پوسته تخم ولاروهای تازه خارج شده اثرمخرب دارد.رطوبت نسبی کمتر از 60درصد/تخمهادرچند ساعت خشک میشوندویا هنگامی که دما از30درجه سانتیگرادفراتررودلاروهای تازه خارج شده ازتخم ازبین میروند.بیدزیتون ازگلها/میوه هاوبرگهای زیتون تغذیه میکند.آفت درسال سه نسل داردکه هرنسل بارشدفصلی درخت زیتون هماهنگ میباشد.لارونسل اول روی جوانه های گل/گلآذین وساقه های جوان درخت/لارونسل دوم ازبذروهسته میوه ولارو نسل سوم ازبرگ وساقه های جوان درخت تغذیه میکند.این آفت یک حشره همودینامیک بوده که زمستان گذرانی آن بصورت لارونسل سوم میباشد.حشرات بالغ شب فعال ودرطی روزدرسطح زیرین برگها باقی می مانند.طول عمربالغ نسل اول در آزمایشگاه 7روزاست.

اسلاید 6 :

 • وقتی که گلها از نظرفنولوژیکی میرسنداولین تخمها گذاشته
 • میشوند.تخمها معمولاروی کاسه گل گذاشته میشوند.که پس از9تا12روز تفریخ شده کاسه گل راسوراخ کرده به پرچم انتقال میابد.رشد ونمولارو30تا35روزطول میکشد لاروبرای رشد به غذای بیشتری نیاز دارد پس گلهای بیشتری مورد حمله قرارمیگیرند.شفیره این نسل در آخرماه ظاهر میشود

اسلاید 7 :

 • تخم حشرات نسل اول معمولا روی کاسه گلها وتعداد کمی روی میوه به فواصل مختلف از کاسه گل گذاشته میشود.بعد از 3تا6روزتخمها تفریخ شده /لاروتازه خارج شده مستقیما میوه را سوراخ میکند.آفت درمحل اتصال میوه به دم حرکت کرده وبه مزوکارپ وارد میشود .ودر طی این مسیر ممکن است میوه آسیب دیده/سیاه شده بریزد.تنها یک لارو وارد هسته میتواند بشود وپس از توسعه با ایجاد یک سوراخ درقاعده دم میوه ازآن خارج میشود.اگرقبل از شفیره گی میوه ها بریزند/شفیره در خاک /واگر این مرحله قبل از ریزش میوه باشدشفیره در شکافهای پوست تنه وشاخه های درخت تشکیل میشوند.رشد ونمو لارو80تا135روزورشد مرحله شفیرگی8تا14روز طول میکشد.

اسلاید 8 :

 • تخمهای نسل دوم روی سطح بالایی برگها وعموما نزدیک رگبرگ اصلی گذاشته میشوند.تخمها پس از یک تا دو هفته بسته به شرایط محیطی تفریخ شده ولارو تازه خارج شده از تخم مستقیما واردبرگ میشودوبدون تماس باکوتیکول برگ از بافت پارانشیم آن تغذیه میکند.لارو سن اول یک تونل مارپیچ بطول20تا25میلیمترو2/.میلیمترعرض دربافت پارانشیم برگ ایجاد میکند.پس از مدتی لاروواردبرگ دیگری شده وتولید تونلی بطول 5/2تا4میلیمتروبه عرض4/.تا6/.میلیمتر مینماید.که شبیه به سی لاتین است.لاروسن دوم پس از پوست اندازی ازسوراخی ازسطح زیرین برگ خارج ولاروسن سوم پس از تغذیه بصورت معدنچی باعث ایجاد تاولی روی برگ میشود .که دراین مکان پوست اندازی کرده که لارو سن 4کمی بزرگتراست روی برگ مستقر شده واز پارانشیم برگ تغذیه میکند.لارو سن 4پس از رشد تبدیل به شفیره میشود.

اسلاید 9 :

 • 1.مبارزه شیمیایی:استفاده از حشره کشهای فسفره آلی بصورت گرد یا اسپری علیه لارو نسل اول وسموم سیستمیک علیه لاروهای جوان نسل دوم توصیه میشود
 • 2.مبارزه بیولوژیک:زنبوران پارازیت مانند:braconidae/encyrtide/chrysopide/chrysopidae carneaوشکارچی لارو وشکارچیهای  تخم
 • 3.مبارزه تلفیقی:عموما بهترین استراتژی درمبارزه با بید زیتون سمپاشی کانونهای آلوده است کشف این کانونها توسط تله های فرمونی وبازدیدهای مزرعه ای انجام میگردد تصمیم گیری زمان مبارزه بر طبق اطلاعات ردیابی بر اساس تله های فرمونی ومراحل فنولوژیکی درخت زیتون صورت میگیرد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید