بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ارزش یابی توصیفی چیست ؟

ارزشیابی موسوم به توصیفی طرحی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی است که یکی از ویژگی های آن اعلام نتایج ارزشیابی به صورت توصیفی است.

معلم با به کار گیری روش ها و ابزارهای متنوع به دنبال اطلاعاتی است که بر اساس آن بتواند درباره ی بهبود یادگیری دانش آموزان و بهینه سازی روشهای تدریس خود تصمیم گیری کرده و اقدامات ضروری را به اجرا درآورد.

مهم ترین ویژگی این طرح جهت گیری اصلاحی آن است زیرا این فرصت را به معلم و دانش آموز می دهد که برای تحقق احداف آموزشی ، در موقع مناسب ، تغییرات لازم را در روند فعالیت های یاد دهی ، یاد گیری به عمل آورند .

بر اساس این طرح دانش آموزان در فرایند آموزش بطور پیوسته مورد ارزشیابی قرار می گیرند و معلم با بکار گیری ابزار های مخطلف ، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و ثبت کرده و با استفاده از نتایج آن و با در نظر گرفت اهداف آموزشی در باره وضعیت فرد داوری کرده و بطور مستمر به دانش آموزان و اولیا بازخورد می دهد و آنها را در جریان نقاط قوت و ضعف کارشان قرار داده و توصیه های لازم را ارائه می دهد .

از دیگر ویژگی های این طرح توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و ایجاد فرصت جهت رشد قابلیت های آنان است .

در این صورت از ارزشیابی ، معلم و دانش آموز از طریق تعامل با یکدیگر زمینه یادگیری معنا دار را فراهم می سازند همچنین اطلاعات حاصل از این صورت از ارزشیابی منجر به تامل بیشتر دانش آموزان در مورد چگونگی یاد گیری خود می شود.

 

اسلاید 2 :

اصول حاکم بر ارزش یابی توصیفی

1 – جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاد دهی – یادگیری

2 – استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاد دهی – یادگیری و اصلاح برنامه ها و روشها

3 – هماهنگی میان اهداف ، محتوا ، روشهای یاددهی – یاد گیری و فرایند ارزشیابی

4 – توجه به آمادگی دانش آموزان

5 – توجه به رشد همه جانبه ی دانش آموزان

6 – توجه همه جانبه به دانش ها و نگرشها و مهارتها

7 – توجه به خود ارزشیابی و ارزشیابی از همکلاسی ها

8 – توجه به ارزشیابی از فعالیت های گروهی

9 – توجه به فرآیند های فکری منتهی به تولید پاسخ

10 – تاکید بر نوآوری و خلاقیت

11 – تنوع روشها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

12 – استفاده از انواع ارزشیابی

13 – استقلال مدرسه و معلم در فرایند ارزشیابی

14 – رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی

15 – توجه به تفاوتهای فردی

 

اسلاید 3 :

اهداف طرح ارزش یابی توصیفی

1 – رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموز در فرآیند یاد دهی – یاد گیری

2 – بهبود کیفیت فرآیند یاد دهی – یادگیری

3 – فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

4 – تاکید بر اهداف آموزشی – تربیتی از طریق توجه به فرآیند یاد گیری به جای تاکید بر محتوا

5 – فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان

6 – افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری

اسلاید 4 :

ویژگی های طرح ارزش یابی توصیفی

1 – توجه بهارزشیابی به مثابه ی ابزاری برای یادگیری

2 – تاکید بر معیارها و ملاکهای موفقیت در فرآیند آموزش

3 – توجه به روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی به جای توجه افراطی به آزمونهای پایانی

4 – توجه به حیطه های مختلف یادگیری به جای تاکیدصرف حیطه شناختی

5 – توجه به اقدامات اصلاحی ، جبرانی و تکمیلی در فرایند آموزش

6  - افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیری

7 – ایجاد زمینه بروز و رشد خلاقیت در دانش آموزان

8 – توجه به تغییر مقیاس سنجش از کمی به کمی – کیفی

9 – توجه به انتظارات برنامه درسی به جای توجه صرف به انتضارات کتاب درسی

10 – تاکید بر ارائه ی بازخورد های پیوسته در فرایند آموزش

11 – استفاده از ابزار های متنوع جهت حمع آوری اطلاعات از وضعیت تحصیلی دانش آموز مانند.. پوشه کار ، آزمونهای عمل کردی ، فهرست وارسی و برگ ثبت مشاهدات

12 – تغییر ساختار کارنامه و تبدیل آن به کارنامه توصیفی

13 – تغییر در مرجع تصمیم گیرنده در خصوص ارتقائ دانش آموز..در این طرح معلم و شورای مدرسه ، به جای امتحانات پایانی ، مرجع تصمیم گیری در ارتقای پایه تعیین شده است

اسلاید 5 :

نتایج مورد انتظار ارزش یابی توصیفی

1 – افزایش مشارکت دانش آموزان و والدین در فرایند ارزشیابی تحصیلی

2 – بهبود یاد گیری

3 – ایجاد نگرش مطلوب  نسبت به مدرسه

4 – افزایش بهداشت روانی دانش آموزان

5 – رشد توانایی مهارت خود ارزیابی

6 – رشد مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی

اسلاید 6 :

آسیب هایی که تحقق اهداف طرح ارزش یابی توصیفی را تهدید می کند

1 – محدو شدن روشها و ابزارهای ارزشیابی آموخته های دانش آموزان به برگزاری آزمون های مکرر

2 – عدم ثبت دقیق و مستند اطلاعات و شواهد مربوط به وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

3 – قضاوت کلی در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشاهدات نامنسجم و پراکنده

4 – عدم توجه به اهداف اصلی دروس به دلیل کنار گذاشته شدن بارم بندی و نمونه سوالات امتحانی و رایج

5 – برچسب زدن به دانش آموزان بر اساس اعلام نتایج ارزشیابی در درجات چهار گانه

 

اسلاید 7 :

ارتباط متقابل ارزش یابی توصیفی با عناصر برنامه ی درسی

1 – اهداف

2 – محتوا

3 – روش تدریس

 

 

اسلاید 8 :

جمع آوری اطلاعات

1 – مشاهده

2 – آزمون

3 – پوشه کار

4 – پروژه

5 - خود ارزیابی ( خودسنجی )

6 –ارزیابی دیگران ( همسالان سنجی )

 

اسلاید 9 :

1 - مشاهده

الف ) چک لیست

ب   ) مقیاس درجه بندی

ج   ) واقعه نگاری

اسلاید 10 :

2 - آزمون

الف ) آزمون های کتبی

1 – آزمون های عینی یا بسته پاسخ

2 – سوالات تشریحی

ب ) آزمونهای شفاهی

ج ) آزمونهای عملکردی

1 – آزمون کتبی عملکردی

2 – آزمون شناسایی

3 – انجام عملکرد در موقعیتهای شبیه سازی شده

4 – نمونه کار

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید