بخشی از مقاله

مفهوم ارزش
مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.


این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.
ارزش آفرینی Value Creation
در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.
ارزش
عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.
ارزش افزوده Value Added
به مفهوم ما به ازاي ارزشي است كه بر اثر برخي اعمال و پديده ها ايجاد مي شود كه درچهارچوب ارزشهاي اقتصاد تببين و طبقه بندي مي گردد .
نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.

روشهای محاسبۀ ارزش افزوده
1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و يا به عبارتي ارزش كالا و خدمات (روش تفریق)
کارکردهای ارزش افزوده
اهداف و كاربرد ارزش افزوده
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد


معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد
• معیارهای مالی
– معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
– معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
• معیارهای غیر مالی
– معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)


– معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان
می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
• معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی


• معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
• معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
• معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد


الف-روشهای سنتی:
• بازده سرمایه گذاری(ROI)
• سود باقیمانده(RI)
• بازده فروش(ROS)
• عایدی هر سهم(EPS)
• نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم(P/E)
الف-روشهای سنتی:


الف-روشهای سنتی:
2-سود باقیمانده(RI)= سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری
(سرمایه گذاری X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده
الف-روشهای سنتی:
3-بازده فروش(ROS)=
الف-روشهای سنتی:
4-عایدی هر سهم(EPS)=
الف-روشهای سنتی:
5-نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم =(P/E)
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد


ب-روشهای جدید
• ارزش افزوده اقتصادی(EVA)
• ارزش افزوده بازار(MVA)
1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA)
تعریف :
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد ، مبتنی بر ارزش افزوده است.
ارزش افزوده اقتصادی شاخصی مبتنی بر VBM است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد.
1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

تاریخچه :
روش ارزش افزوده اقتصادی اولین بار توسط استرن-استوارت جهت ارائه خدمات مشاوره ای به شرکتهایی که می خواهند یک سطح جبران خدمت مناسبی را برای مدیرانشان را تعیین کنند ، ایجاد و ارائه شد.
طرفداران مفهوم EVA ادعا می کنند که این شاخص برترین معیار عملکرد محسوب می شود(آندریاس ویتبنبرگ،2003)


زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی ، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از بکارگیری اصول حسابداری را بر طرف می سازد.
روش محاسبهEVA :
سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای میانگین وزنی هزینه
سرمایه (WACC) ضربدر کل داراییها منهای بدهیهای جاری
روش محاسبۀ EVA :
EVA=(ROIC – WACC) x IC
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده ROIC=


(از تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات برسرمایه سرمایه گذاری شده (IC) حاصل می شود)
مبلغ سرمایه سرمایه گذاری شده IC=
IC = خالص اموال ماشین آلات ، تجهیزات + سایر داراییها + داراییهای نامشهود + (داراییهای جاری – بدهی های جاری به غیر از تسهیلات مالی) = بدهی های بلند مدت + تسهیلات مالی دریافتی + سایر بدهی های بهره دار + سرمایه قانونی + اندوخته ها + سود انباشته + ذخیره بازخرید خدمت کارکنان


کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی:
الف-کاربردهای داخلی :
ابزار مدیریتی سنجش عملکرد ( چو 1997 ). معیار بهره وری جامع (دراکر) . ابزار تبیین رابطه مالکیت با مدیریت شرکت ( روجرسون ) . ابزار تطابق هزینه ها با درآمد (لفکوتیس 1999)
ب- کاربردهای خارجی :


ابزار برای سرمایه گذاری ( تولی 1998 و لفکوتیس 1999 ). معیار پیش بینی قیمت سهام (تیتل بام 1997 ). ابزار سنجش خلق ارزش( استرن – استوارت 2001 ). چارچوبی برای مدیریت مالی (مورس 2001 ) . تکنیک ارزشیابی و تعیین ارزش شرکت ( سلیمانی 1381 ) معیار بودجه بندی سرمایه ای . رابطه EVA و MVA
2- ارزش افزوده بازار (MVA)


تعریف :
مقیاسی برای عملکرد خارجی است.چگونگی ارزیابی عملکرد شرکت از طرف بازار بر حسب ارزش بازار بدهی و ارزش بازار سهام با سرمایه سرمایه گذاری شده در شرکت مقایسه می گردد.

2- ارزش افزوده بازار (MVA)
تاریخچه:
ارزش بازار یک شرکت برابر است با مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه و ارزش بازار دیون آن . به لحاظ تئوریک ، این مقدار چیزی است که می توان در هر لحظه معین از بازار بدست آورد.MVA اختلاف بین کل ارزش بازار واحد تجاری و سرمایه اقتصادی آن است. (مانوهار و همکاران 1999 ، ریلی و برون 2003 )


تحقیقات انجام شده در تائید EVA به عنوان محرکه MVA
استوارت 1991 : نتیجه این بود که در شرکتهای با EVA مثبت، همبستگی بسیار بالایی بین مقدار این دو معیار ، میانگین آنها و نیز تغییرات آن وجود دارد.در حالی که در شرکتهای با EVA منفی ، همبستگی این دو معیار چندان جالب نبود.
فینگان 1991 :آنالیز بحث شده را توسعه داد تا سایر شاخص ها را نیز لحاظ کند.دریافت که EVA برتر از سایر معیارهاست.
لیمان 1999 : شرکتهای پذیرنده EVA در مقایسه با رقبای صنعتی شان ( در سطح متوسط ) ، طی چهار سال بازدهی مازادی بالغ بر 8/28% کسب نموده اند.


یمورا و همکاران (1996) : از اطلاعات نمونه ای مشتمل بر 100 بانک از بزرگترین بانکهای USA طی دوره ای 10 ساله از سال 1986 لغایت 1995 استفاده کردند تا MVA را محاسبه نموده و همبستگی آن را با EVA و نیز چهار تا از معیارهای متداول حسابداری نظیر مبلغ سود خالص ، EPS ، ROE و ROA آزمون نمایند. نتیجه این شد که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده بازار دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید