بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف:

 • 1- آشنایی به آناتومی و حرکت شناسی تکنیک مورد نظر(عضلات موثر، ترتیب فعالیت عضلات، تغییرات مرکز ثقل، مراحل انجام تکنیک، صفحات و محورهای فرضی حرکت شناسی، اهرمها ، نوع حرکت مانند فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، و ...)
 • 2- تصویر برداری و فیلم برداری از تکنیک و تجزیه و تحلیل حرکات، زوایای موثر، سرعت خطی، شتاب خطی و ....، ردگیری حرکات یا Tracking و ...)
 • 3- تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد و عوامل احتمالی در ایجاد آسیب
 • 4- تحلیلی بیومکانیکی تکنیک (تفسیر بیومکانیک زوایا، سرعت اولیه، اندازه حرکت، اهرمها و ....)
 • 5- تحلیل تاثیر عوامل محیطی، لوازم ورزشی، زمین بازی و ... بر اجرای موفق تکنیک مورد بررسی
 • 5- نتیجه گیری

اسلاید 2 :

روش انجام تحقیق

 • 1- استفاده از جستجوی اینترنتی برای مشاهده فیلمهای ورزشی، کنفرانسها، کتب و منابع آموزشی دیگر
 • مثال جستجو در گوگل و Google Scholar

Running Biomechanics filetype:ppt

نجوه جستجوی نوع خاصی از فایل  مثلا پاورپوینت در گوگل

2- استفاده از نرم افزار تحلیل ویدئویی مانند Kinovea

3- استفاده از منابع حرکت شناسی و بیومکانیکی برای تحلیلی حرکت شناسی و بیومکانیکی تکنیک

اسلاید 3 :

مطالعه مقدمات حرکت شناسی

 • آشنایی با سطوح حرکتی
 • آشنایی با محورهای حرکتی
 • انواع مفاصل بدن
 • انواع مختلف حرکات بدن مانند فِلِکشِن، اکستنشن و....

اسلاید 4 :

نکات مهم در پرتاب دیسک از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

 • مراحل انجام تکنیک
 • عضلات مهم در هر مرحله
 • عوامل مهم بیومکانیکی، آناتومیکی، آئرودینامیکی در موفقیت این تکنیک
 • زاویه مناسب و ارتفاع رهایی دیسک
 • اهمیت مرکز ثقل و وارد آوردن نیرو
 • اهمیت ادامه حرکت (تعقیب دیسک)

اسلاید 5 :

نکات مهم در  اسپک والیبال
از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

 • 1-بررسی عضلات ومفاصل درگیر
 • 2-بررسی نوع حرکت
 • 3-بررسی زاویه ی حرکت دست به هنگام زدن اسپک
 • 4- نقش گامهای قبل از پرش
 • 5- نقش دستها در هنگام پرش و پس از اسپک

اسلاید 6 :

نکات مهم در حرکت یکضرب وزنه برداری از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

 • شش فاز حرکتی در حرکت یک ضرب
 • عضلات مهم در هر فاز
 • اهمیت انطباق مرکز ثقل وزنه و مرکز ثقل بدن در صفحه هوریزونتال (افقی)
 • نقش توازن نیروی عضلات دو طرف بدن و تقارن آناتومیکی بدن
 • نقش وزن فرد در موفقیت اجرای این حرکت

اسلاید 7 :

نکات مهم در شوت جفت بسکتبالاز نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

مراحل پرش

عضلات مهم

نقش زاویه پرتاب، سرعت اولیه و ارتفاع رهایی

اهمیت مرکز ثقل

اهمیت تعادل

نقش چرخش توپ بر مسیر پرتاب توپ

زاویه مناسب پرتاب توپ

اسلاید 8 :

تجزیه تحلیل حرکت بارفیکس

 • مهمترین عضلات درگیر
 • مهمترین مفاصل درگیر
 • انواع مهم بارفیکس
 • نقش عضلات برونگرا و درونگرا در حین بارفیکس

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید