بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چکیده

lبخش اول: موضوع پروژه

بیان موضوع

حوزههای مرتبط

lبخش دوم: کارهای انجام شده

شناخت جنبههای سیار بودن

آگاهی از زمینه

تطبیق پذیری

عاملهای سیار

کارایی نرمافزارهای محیط‌های سیار

به اشتراک گذاری منابع در محیطهای سیار

معماری نرمافزارهای محیطهای سیار

lبخش سوم: تعریف پروژه

اهداف پروژه و حدود فعالیت

تمایز از فعالیتهای قبلی

زمانبندی فعالیتهای ادامه کار

اسلاید 2 :

موضوع پروژه

lارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری عمل کننده در محیط‌های سیار

حوزههای مرتبط

محاسبات سیار

سیستم‌ نرم‌افزاری

ارزیابی کارایی

اسلاید 3 :

محاسبات سیار

نیاز کاربران به استفاده از توان محاسباتی در هر مکان و هر زمان

پیشرفت فناوری تولید رایانه های کوچک و قابل حمل

ظهور شبکه های انتقال اطلاعات بی سیم

اسلاید 4 :

محدودیت های میزبان های سیار

توان پردازشی ضعیف تر

حافظه کمتر

منبع انرژی محدود

واسط کاربری خاص

محدودیت های زیر ساخت ارتباطی

پهنای باند متغیر

هزینه ارتباطی بیشتر

قابلیت اعتماد کمتر

اسلاید 5 :

 طراحی نرم افزار برای محیط‌های سیار باید با توجه به محدودیت‌های موجود انجام شود.

 ویژگی های کیفی نرم افزارهای کاربردی سیار

قابلیت استفاده

کارآمدی

تغییر پذیری

  • قابلیت حمل
  • تطبیق پذیری

امنیت

قابلیت همکاری

اسلاید 6 :

کارایی سیستم نرم‌افزاری

 کارایی: میزان تناسب عملکرد نرمافزار و کاربرد مورد نظر

معیارهای کارایی

انجام عملیات در زمان کم (Responsiveness)

استفاده مناسب از منابع (Usage Level)

ماموریت پذیری (Missonability)

قابلیت اطمینان (Dependability)

سودمندی برای کاربر (Productivity)

 

اسلاید 7 :

lدسته بندی محدودیت‌های محیط‌های سیار

lبررسی ویژگیهای سیار بودن در کاربردهای خاص

lجمع‌آوری راه‌کارهای کلی ارائه شده

l

lبرخی از منابع

lThe Challenges of Mobile Computing [Forman, 94]

lMobile Information Access [Satyanarayanan, 96]

lFundamental Challenges in Mobile Computing [Satyanarayanan, 97]

lMobile Computing and Databases, A Survey [barbara,99]

lClient-Server Computing in Mobile Environments [Jing, 99]

lChallenges in Mobile Electronic Commerce [Tsalgatidou, 00]

lResearch Challenges in Information Access and Dissemination in  a Mobile Environment [Xu, 02]

lSurvey of Requirements and Solutions for Ubiquitous Software [Niemela, 04]

اسلاید 8 :

lیک سیستم آگاه از زمینه است اگر از هرگونه اطلاعات مرتبط با زمینه قبل و یا هنگام ارائه سرویس استفاده نماید.

lمثالهایی از آگاهی از زمینه:

آگاهی از مکان (LocationAwareness)

آگاهی از انرژی (PowerAwareness)

برخی از منابع

lContext-Aware Computing Applications [Schilit, 94]

lPower Aware Data Management for Small Devices [Rollins, 02]

lPower-Aware Cache Management in Mobile Environments [Cao, 03]

اسلاید 9 :

lتغییر نحوه عملکرد برنامه کاربردی با توجه به شرایط

نمایش داده متنی (به جای تصویر) با کم شدن پهنای باند

lتناسب میان استقلال و ارتباط متقابل

محدودیت منابع و قابلیت اطمینان کم: ارتباط متقابل

شبکه نامطمئن و هزینه ارتباط: استقلال

lبرخی از منابع

lAgile Application-Aware Adaptation for Mobility [Noble, 97]

lEnergy-aware adaptation for mobile applications [Flinn, 99]

lAnalysis of Adaptation Strategies for Mobile QoS-Aware Applications [Geihs, 02]

lTowards Highly Adaptive Services for Mobile Systems [Agostini, 05]

lAdaptive Query Processing in Mobile Environment [Grine, 05]

اسلاید 10 :

شامل برنامه اجرایی و داده

حرکت بر روی عناصر سیار

اجرای ناهمزمان: انعطاف پذیری و کارایی بالا

برخی از منابع

lA Performance Evaluation of the Mobile Agent Paradigm [Ismail, 98]

lMobile Agent-Based Services for View Materialization [Karenos, 01]

lMobile Agents, A Key for Effective Pervasive Computing [Cardoso, 02]

lArchitectural Components for the Efficient Design of Mobile Agent Systems [Schoeman, 03]

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید