دانلود فایل پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف آنالوگ یا شبیه نما

žآنالوگ انتقال مجموعه اي از ارتباط ها از فرايندي آشنا به مفهومي نا آشناترž

žآنالوگ مقایسه اي ميان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا. بُعد آشنا به جنبه ی آنالوگ و بُعدی که بايد ياد گرفته شود معمولا هدف (Target) نام برده می شود.

žžشباهت نسبی ميان جنبه های مشابه دو چیز که بر اساس آن می توان آن دو را با هم مقایسه کرد، در آنالوگ ديده مي شود.ž

žآنالوگ، قیاس تجربه اي از زندگی دانش آموز را برای کمک در توضیح هدف مفهومی خاص مي باشد.

ž

ž

اسلاید 2 :

آنالوگ سیستمی از ارتباط ها(تشابه ها و مطابقت ها) است که ميان قسمت های ساختاری دو قلمرو جاي می گیرد. قلمرو قیاس (که منبع و قلمرو اصلی نامیده می شود) در ذهن وجود دارد و از قیاس و تمثیل ترسیم می شود و قلمرو هدف که شامل مفهوم علمی تحت آموزش می باشد.

اسلاید 3 :

žاستفاده ی مطلوب از آنالوگ برای نمایش ارتباط ميان ساختار دانش موجود و دانش هدف. از وجه اشتراک های آنالوگ برا ی بحث های مرتبط و رسیدن به هدف استفاده می شود.

žتاثیر نامطلوب: یکی شدن (يا تداخل) آنالوگ در چارچوب ارتباطی دانش موجود یا دانش هدف.

ž

اسلاید 4 :

آنالوگ، استعاره یا قیاس به سه دلیل مورد استفاده قرار می گیرد:

žتصویر سازی یک مفهوم انتزاعی

žمقایسه ی تشابه ها دنیای واقعی و تجربه هاي دانش آموزان با مفاهیم جدید

žعامل انگیزشی

ž

اسلاید 5 :

نکات مهم در استفاده از آنالوگ

žاز آن چه که دانش آموزان قبلا در علوم و وقایع زندگی روزمره می دانند آگاه شوید.

žآنالوگ از موضوع ها و فرایندهای آشنا برای توضیح مفاهیم ناشناخته استفاده می کند.

ž

žآنالوگ ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که برای دانش آموزان آشنا باشند. مانند تجارب دانش آموزان در زندگی، موضوع های متداول، داستان های علمی. سعی شود از موضوعات مورد توجه بزرگسالان که بچه ها با آن سروکار ندارند استفاده نشود.

ž

žورزش، دوچرخه، خودروها و روابط انسان ها منابع جالبی از آنالوگ ها هستند.

žدانش آموزان باید در تفسیر آنالوگ های معلمان درگیر شوند.

žیادگیری بهتر زمانی رخ می دهد که دانش آموزان در ساخت آنالوگ ها کمک می کنند.

žباید مطمئن شد که معلم و دانش آموزان هر دو آنالوگ را همسو تجسم می کنند.

ž

žویژگی های مشترک و صفات غیر مشترک میان آنالوگ و مفهوم علمی (هدف) برای دانش آموزان معرفی شود.

žآنالوگ ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که با توضیح  فرایندها، به جای آن که با تشابه هاي سطحی سروکار داشته باشند، تفکر سطح بالا را تحریک کنند

اسلاید 6 :

žدانش آموزان ممکن است زمان کافی صرف مطالعه مفهوم مورد نظر نکرده و در پاسخ گویی به یک سوال از آنالوگ آن استفاده کنند (استفاده مکانیکی از آنالوگ)

ž

žیک آنالوگ هرگز به طور کامل یک مفهوم را توصیف نمی کند. هر آنالوگ محدودیت هایی دارد. دانش آموزان اغلب اطلاعات کافی در مورد هدف ندارند تا این محدودیت ها را درک کنند. بنابراین ممکن است توضیح آنالوگ را به عنوان یک واقعیت در مورد مفهوم هدف بپذیرند .

ž

žزمانی که دانش آموزان به طور نامناسب مفاهیم غیر مرتبط از حوزه های آنالوگ را برای حوزه های هدف به کار می برند می توانند کج فهمی ها را افزایش دهند.

ž

žاگر چه یکی از اهداف هر آنالوگ کمک به دانش آموزان در یادگیری معنادار مفهوم توسط ارتباط مفهوم با دانش قبلی دانش آموز است، اما  استفاده از انالوگ ممکن است توانایی آنها را برای توسعه ی درک عمیق مفهوم محدود کند.

ž

žآنالوگ ها از پتانسیل  قابل توجهی برای کمک به درک دانش آموزان برخوردار هستند. اگر چه معلمان ممکن است از آنالوگ های آشنا برای دانش آموزان استفاده نمایند اما از آن جا که دانش در ذهن دانش آموزان همانند معلمان و متخصصان سازماندهی نشده است می تواند در برخی مواقع خطرهایی را دربرداشته باشد.

žآنالوگ های پیچیده و ناآشنا ممکن است باعث کج فهمی شوند.

ž

اسلاید 7 :

žدانش آموزان ممکن است زمان کافی صرف مطالعه مفهوم مورد نظر نکرده و در پاسخ گویی به یک سوال از آنالوگ آن استفاده کنند (استفاده مکانیکی از آنالوگ)

ž

žیک آنالوگ هرگز به طور کامل یک مفهوم را توصیف نمی کند. هر آنالوگ محدودیت هایی دارد. دانش آموزان اغلب اطلاعات کافی در مورد هدف ندارند تا این محدودیت ها را درک کنند. بنابراین ممکن است توضیح آنالوگ را به عنوان یک واقعیت در مورد مفهوم هدف بپذیرند .

ž

žزمانی که دانش آموزان به طور نامناسب مفاهیم غیر مرتبط از حوزه های آنالوگ را برای حوزه های هدف به کار می برند می توانند کج فهمی ها را افزایش دهند.

ž

žاگر چه یکی از اهداف هر آنالوگ کمک به دانش آموزان در یادگیری معنادار مفهوم توسط ارتباط مفهوم با دانش قبلی دانش آموز است، اما  استفاده از انالوگ ممکن است توانایی آنها را برای توسعه ی درک عمیق مفهوم محدود کند.

ž

žآنالوگ ها از پتانسیل  قابل توجهی برای کمک به درک دانش آموزان برخوردار هستند. اگر چه معلمان ممکن است از آنالوگ های آشنا برای دانش آموزان استفاده نمایند اما از آن جا که دانش در ذهن دانش آموزان همانند معلمان و متخصصان سازماندهی نشده است می تواند در برخی مواقع خطرهایی را دربرداشته باشد.

žآنالوگ های پیچیده و ناآشنا ممکن است باعث کج فهمی شوند.

ž

اسلاید 8 :

برا ی آموزش با آنالوگ

1- مشخص کردن مفهوم هدف

2- اشاره به بازیابی مفهوم آنالوگ

3-معرفی  ویژگی های مناسب هدف و آنالوگ

4- بررسی موارد تشابه آنالوگ با مفهوم هدف

5-مشخص کردن مواردی که آنالوگ قاصر از توضیح آن است

6- بحث و تبادل نظر

ž

اسلاید 9 :

žشبیه نمایی سکه 50 ریالی برای عدد آووگادرو.

žشبیه نمایی کیک کشمشی یا هندوانه برای مدل اتمی تامسون.

žشبیه نمایی پلکان برای کوانتیده بودن ترازهای انرژی.

žشبیه نمایی ابر یا حرکت پنکه برای محدوده ی حرکت الکترون.

žشبیه نمایی بادکنک ها برای نشان دادن شکل هندسی مولکول ها.

žشبیه نمایی ساخت آدمک برای واکنش دهنده ی محدود کننده و واکنش دهنده ی اضافی.

žشبیه نمایی گلوله ی متصل به فنر برای انواع حرکت های گرمایی.

žنمایش انرژی فعال سازی به انتقال یک قطعه سنگ از یک طرف یک قله یا تپه به طرف دیگر.

žشبیه نمایی سرعت سنج برای  فرارسیدن تعادل.

žتصور ککوله برای ارایه ساختار بنزن

ž

اسلاید 10 :

انواع آنالوگ ها

žشفاهی ( verbal) : متن یا نمایش های شفاهی  

ممکن است دانش آموز فقط در سطح ذهنی درگیر شود. برای مثال تهیه ی غذایی ساده با ارایه ی مقادیر معین از مواد غذایی و مقایسه با واکنش گرهای اضافی و محدود کننده.

مفاهیم انتزاعی شیمی را با دنیای دانش آموزان ارتباط می دهد همانند  مردم، پول ، غذا و ارتباط بین آنها .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 26 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چكيدهزندگي بدون يادگيري و آموزش، همچون مردابي در حال تقليل و فساد است. از زماني كه آموزش و ياددادن شروع شد، نحوه انجام دادن اين فعاليت يعني چگونگي آموختن و روش هاي تدريس مورد توجه دست اندركاران قرار گرفت.در مسير تاريخ، فنون، مهارت هاي گوناگون در زمينه روش هاي تدريس، توليد و ارائه شده است و روش هاي تدريس جزو م ...

دانلود جزوه آموزشی سینتیک شیمیایی - شیمی پیش 1

word قابل ویرایش
60 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
تمام فرآيندهايي كه در جهان هستي در حال انجام شدن مي‌باشند با آهنگ يا سرعت خاصي رخ مي دهند. گستره اي از علم شيمي كه مربوط به سرعت واكنش هاي شيميائي مي باشد، سينتيك شيميائي نام دارد. سينتيك شيميائي با سرعت انجام يك فرآيند شيميائي و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد. اگر در محيط اطراف زندگي خود نگاه كنيم در اثر گ ...

مقاله ارزیابی تهدیدات و تحلیل ریسک مجتمع پتروشیمی خراسان با استفاده ازمدل RAMCAP

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی تهدیدات و تحلیل ریسک مجتمع پتروشیمی خراسان با استفاده ازمدل RAMCAP   چکیده با توجه به ماهیت راهبردی صنعت انرژی، موضوع تأمین ایمنی و امنیت، همواره به عنوان یکی از اولویتهای اساسی این صنعت، محسوب میگردد. صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بخشی مهم و حساس از زیرساختهای ملی هر جامعه توسعه یافتهای محسوب ...

مقاله تغییر نقش معلم در کلاس درس : طراحی روش تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ، و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن در آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تغییر نقش معلم در کلاس درس: طراحی روش تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن در آموزش و پرورش یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و ترییت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدید ...

مقاله بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان با استفاده از GIS

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان با استفاده از GIS چکیده: زمینه و هدف: منابع آب زیرزمینی به عنوان ذخایر ارزشمند و زیر بناي توسعه کشورها می باشـد. هـدف از ایـن مطالعه تعیین کیفیت فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان از نظر شرب و کشـاورزي و تهیـه نقشه کیفی آن با استفاده از ...

مقاله مدلسازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی درمانی بهینه با استفاده از معادلات دیفرانسیل فازی و معیار پایداری لیاپانوف

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی درمانی بهینه با استفاده از معادلات دیفرانسیل فازی و معیار پایداری لیاپانوف چکیده مدل ھاي ریاضی رشد و تکثیر سلولی می تواند به شبیه سازي رفتار سلول ھاي در تعامل با سلول ھاي سالم، دستگاه ایمنی بدن و دا ...

مقاله مروری بر مقایسه استفاده از انواع منعقدکننده های طبیعی و شیمیایی در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروری بر مقایسه استفاده از انواع منعقدکننده های طبیعی و شیمیایی در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب   چکیده از آن جایی که یکی از پرهزینـه تـرین بخـش هـا در عملیـات تصـفیه آب، بخـش انعقـاد و لختـه سـازی اسـت، لـذا یـافتن مـواد و روش هـایی کـه حـد ...

مقاله بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی چکیده: آموزش سازه و انتقال مفاهیم آن بصورت مؤثر و کاربردی به دانشجویان معماری در تمامی برنامه های آموزشی معماری از مهم ترین اهداف بشمار می رود. امروزه با وجود پذیرش ضرورت درک سازه برای معماران، روشهایی که برای آموزش در دانشکده های ...