بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

رشته : مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... )

تعداد واحد : 3 واحد

نام منبع : اصول حسابداري 1

اسلاید 2 :

هدف :

 آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن

اسلاید 3 :

جمع آوري ماليات توسط فرمانروايان و انجام مخارج حکومت

در ايران خزانه دار و مستوفي ها حسابهاي دخل و خرج شاهانه را نکه مي داشتند.

اسلاید 4 :

کتاب رياضيات نويسنده لوکا پاچيولي کشيش ايتاليائي

سال انتشار1494

مشخصات :

nعدم تمايز بين اموال شخصي مالک و سازمان تجاري

nعدم توجه به صورتهاي مالي و نگهداري حساب دارائيهاي ثابت

اسلاید 5 :

روشهاي قراردادي که توسط انجمنهاي حرفه اي يا اساتيد تدوين شده و مورد قبول همگان قرار گرفته است.

اسلاید 6 :

اطلاعات حسابداري

ماده اوليه حسابداري است

اطلاعات مالي مربوط به مبادلات يك واحد تجاري كه بر حسب پول بيان ميشود

مشخصه اطلاعات:

مربوط بودن – به موقع بودن- صحيح بودن- قابل مقايسه بودن

اسلاید 7 :

1 – فرايند تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور امكان قضاوت و تصميم گيري را فراهم سازد

2 – خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت كنندگان ماليات و سايرين جهت تصميم گيري آگاهانه انجام مي پذيرد

3- فن تفسير و اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي

4- فن ثبت، طبقه بندي، تلخيص و تفسير اطلاعات مالي يك واحد تجاري

اسلاید 8 :

1- ثبت: كليه فعاليتهاي مالي در دفتر روزنامه برحسب واحد پول ثبت ميشود

2- طبقه بندي: اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه به دفتر كل انتقال مييابد

3- تلخيص: گزارشهاي مالي از جمله ترازنامه- صورت سود و زيان و صورت حقوق صاحبان سرمايه تشكيل ميشود

4- تفسير: اعداد صورتهاي مالي تجزيه و تحليل قرار ميگيرد

اسلاید 9 :

1- درون سازماني:

    عمدتاً مديران

    و بعضا کارکنان

2- برون سازماني:

  اعتبار دهندگان

  سرمايه گذاران

  مراجع مالي و اقتصادي

  سرمايه گذاران بالقوه

اسلاید 10 :

واحدهاي اقتصادي انتفاعي

هدف تحصيل سود است ( كليه شركتهاي تجاري)

واحدهاي اقتصادي غير انتفاعي

هدف تحصيل سود نيست ( موسسات خيريه و شهرداريها)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید