بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اصول پذیرفته شده حسابداری
بنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که  شورایی از انجمن امریکایی  حسابداران رسمی  مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده
است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای 1 تقاضای

اسلاید 2 :


اطلاعات بیشتراز شرکتهای بزرگ و2 اجبارشرکت ها بهتفکیک افشای موارد
 مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای
مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود0طرح های پیشنهادی این
شوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استاندارد
های حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد  و
توصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود0
 

اسلاید 3 :

سیاست های تدوین استانداردهای  حسابداری عبارتند از1- مدیران

 نمیخواهنداطلاعات زیادی از شرکتها خارج شود2- سرمایه گذاران

واعتباردهندگان اطلات بیشتری در مورد شرکتها میخواهندکه درهر

دوموردحسابداران تحت فشار قرار میگیرند0

اسلاید 4 :

استانداردهای حسابداری
حسابداری مانندهرحرفه ای دارای نهادقانون گذاری است0درامریکا
اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری تحت نفوذ هیاتاستانداردهای
حسابداری مالی قرار داردکه این هیات دارای هفت عضودائم یک سر
پرست وبودجه سالانه ای معادل14 میلیون دلارمیباشد وتحت حمایت
مالی انجمن امریکایی حسابداران رسمی مستقل وسایرانجمنهای حرفه
ای قراردارد و یک سازمان مستقل می باشد واعلامیه هایی که

اسلاید 5 :

تحت عنوان بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی منتشر میشوند نحوه ترخورد با مبادلات مشخص واحد تجاری را مشخص میکند.
اصول پذیرفته شده عمومی در حسابداری شامل1- چارچوب نظری2-هدف گزارشگری مالی3- مفروضات اصول ومحدودیتهاو4-صورت های مالی می باشد0

اسلاید 6 :

چارچوب نظری
هیات استاغنداردهای حسابداری مالی بلافاصله پس از تشکیل درسال
1973شروع به پایه ریزی طرح چارچوب نظری کردوهدف ان ایجاد
نظامنامه ای تودتاماهیت ووظیفه حسابداری مالی را معرفی کنداصول
حسابداری صرفا به جهت مقبولیت ان درجامعه تجاری پذیرفته میشوند
واین اصول توسط افرادوسازمان هایی که برای امور حسابداری  ومالی خود به راهنمایی نیاز دارند پذیرفته شده است0

اسلاید 7 :

هدف گزارشگری مالی هدف اساسی گزارشگری مالی این است که اطلاعات مفیدی را برای تصمیمات سرمایه گذاری واعتباردهی دراختیار افراد قرار میدهد که بر اساس هیات استاندارد های حسابداری اطلاعات زمانی مفید هستند که مربوط بوده وازقابلیت اتکاوقابلیت مقایسه برخوردارباشداطلاعات مربوط در پیش بینی ها وارزیابی عملکرد گذشته مفید است یعنی باید ارزش پیش بینی باشنداطلاعات قابل اتکا باید عاری ازهرگونه اشتباه

اسلاید 8 :

و با اهمیت و معتبر باشند و صحت اطلاعات نباید توسط کارشنا سان
خارج از واحد تجاری اثبات گردد 0اطلاعاتی که از قابلیت مقایسه  و
ثبات رویه برخوردارند باعث می شوند که به توان اطلاعات گزارش
شده رابا دورههای قبلی واحد تجاری همچنین باسایرواحدهای تجاری
موجود درصنعت مقایسه کرد .

اسلاید 9 :

برای تعیین ارزش موجودی کالا که قابل اتکاباشدمدیریت باید فهرست قیمت های جاری کالا راازفروشنده بخواهد یاازارزیابان بخواهد کالارا ارزیابی کنند که این قابلیت باید درتمام اطلاعات حسابداری مالی  کاربرد دارد0

اسلاید 10 :

فرض شخصیت
فرض شخصیت اساسی ترین فرض است و طبق ان باید مبادلات هر
شخصیت جدا ازمبادلات همه سازمانهاوافراددیگرحتی فرد مالک ان
شخصیت به حساب گرفته شود وباعث میشود که عملکردو وضعیت
مالی یک واحد تجاری ارزیابی گردد0شخصیت تجاری میتواند تک
مالکی تضامنی ویا یک شرکت سهامی بزرگ باشد ودرمورد انواع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید