دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلند مدت

PowerPoint قابل ویرایش
83 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلند مدت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلند مدت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پیمانکاری

 

پیمانکاری یعنی انجام عملی یا احداث دارائی توسط فردی برای فرد دیگر در مقابل یک توافقنامه مبادله شده

اسلاید ۲ :

ارکان پیمانکاری

—کارفرما : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که کار یا پیمان برای او اجرا می شود(صاحبکار می باشد)

—پیمانکار: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که اجرای پیمان را بر عهده دارد

—قرارداد پیمانکاری : توافقنامه مبادله شده بین پیمانکار و کارفرما بوده که دارای ۲ بخش اصلی است :

شرایط عومی پیمان : در این بخش مواردی همچون نام و مشخصات طرفین،مبلغ پیمان،محل اجرای پیمان،مدت اجرای پیمان و … درج می گردد.

شرایط اختصاصی پیمان : در این بخش اطلاعات مختص به هر پیمان که با پیمانهای دیگر متفاوت است درج می گردد .

اسلاید ۳ :

مراحل طرح های بلند مدت پیمانکاری

 مرحله سوم -اجرای طرح

کارفرما پس از پایان مراحل مطالعاتی، وارد مرحله اجرا می شود

 که در نخستین گام باید پیمانکار را انتخاب کند.

 پیمانکار در اکثر موارد از طریق مناقصه انتخاب می شود.

 در شرکتهای خصوصی ضوابط مناقصه معمولا در آیین نامه معاملات خاص هر شرکت مشخص می شود.

 بخش دولتی باید در برگزاری مناقصه و در تدوین آیین نامه معاملات، قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) را رعایت کند.

مناقصه فرآیندی است  رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود .

اسلاید ۴ :

مراحل پیمانکاری (مراحل اجرا)

پیمانکاری فرآیندی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما ادامه می یابد.

مراحل اجرای پیمان از نگاه پیمانکار بصورت زیر است :

۱) شرکت در مناقصه : در شرایطی که کارفرمایی آگهی مناقصه منتشر نماید، یک پیمانکار با خرید اسناد مناقصه و تکمیل اسناد ، اسناد مربوطه را به اضافه ی یک ضمانتنامه برای کارفرما پست می نماید. ضمانتنامه مربوطه را ضمانتنامه شرکت در مناقصه نامیده و حداقل معادل ۵% مبلغ پیشنهادی پیمانکار است. باید توجه نمود کارمزدی در مقابل ضمانتنامه توسط بانک از پیمانکار اخذ می گردد.

 

اسلاید ۵ :

مراحل پیمانکاری (مراحل اجرا)

 ضمانتنامه ها

—ضمانتنامه می تواند وجه نقد (تودیع شده در حساب کارفرما) ، سفته ، سند ملکی ، اوراق قرضه دولتی و ضمانتنامه بانکی باشد .

   نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی

—پیرودرخواست ازکارفرما ، پیمانکار ضمن معرفی بانک خود ، جهت صدورضمانتنامه بانکی اقدام می نماید . شعبه مربوطه معادل (حداقل) ۱۰% مبلغ اسمی ضمانتنامه را بصورت نقدی و در مقابل ۹۰% باقیمانده با احتساب ضریب ۲۰% (بیشتر) نسبت به اخـذ وثیقه (عمـدتا“سفته) ازپیمانـکاراقدام می نماید و پس از کسر کارمزد بانکی مربوطه ضمانتنامه بانکی صادره به پیمانکار ارائه می گردد.

—نکته : احتساب ضریب ۲۰% بالاسری وثیقه به جهت جبران هزینه های دادرسی، حق الوکاله، حق الثبت، نقل و انتقال، مالیات نقل و انتقال و … است که در صورت مصادره ضمانتنامه تا مرحله وصول آن به بانک تحمیل خواهد شد .

اسلاید ۶ :

ثبت های حسابداری شرکت در مناقصه

 1. پروژه های در جریان مناقصه αα

                                                  وجه نقد   αα

 1. حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه αα

  حساب انتظامی-وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه   αα 

               طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه      αα                                                                                                     طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه   αα

                                                                                             

 1. سپرده نقدی ضمانتنامه αα

                                         وجه نقد     αα

اسلاید ۷ :

—مثال : شرکت پارس در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مناقصه ساخت یک پل شرکت کرده است. مبلغ پیشنهادی شرکت۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بوده و ۷۰/۰۰۰ریال بابت اسناد مناقصه،پست و کارمزد بانکی پرداخت نموده است.

 1. پروژه های در جریان پیشرفت – مناقصه ۷۰/۰۰۰

                                                     وجه نقد    ۷۰/۰۰۰

 1. حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰                                       

  حساب انتظامی-وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه       ۵۴۰/۰۰۰

                        طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه        ۵۰۰/۰۰۰                                                                                                     طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه      ۵۴۰/۰۰۰      

۱۰/۰۰۰/۰۰۰  *۵%  =۵۰۰/۰۰۰۰       ۱۰%  =  ۵۰/۰۰۰      سپرده نقدی                                                                                        ۹۰%  *  ۱٫۲   =   ۵۴۰/۰۰۰   وثیقه              

 1. سپرده نقدی ضمانتنامه ۵۰/۰۰۰

                                                  وجه نقد ۵۰/۰۰۰

—

اسلاید ۸ :

۲)انتخاب یا عدم انتخاب پیمانکار :

—پس از برگزاری جلسه مناقصه و بازگشایی پاکت های پیشنهادی پیمانکاران ممکن است یکی از ۲ حالت زیر برای یک پیمانکار اتفاق افتد:

الف) عدم انتخاب پیمانکار : در صورتی که یک پیمانکار بالقوه برنده مناقصه نشود :

اولا : ضمانتنامه شرکت در مناقصه ایشان مسترد شده

ثانیا : هزینه های تحمل شده در راستای شرکت در مناقصه به عنوان هزینه های دوره منظور می گردد .

پیمانکار با استرداد ضمانتنامه بانکی به بانک ، وثیقه خود را آزاد نموده و سپرده نقدی را از بانک مربوطه پس می گیرد .

 

اسلاید ۹ :

ثبت های حسابداری عدم انتخاب پیمانکار

 1. هزینه های دوره αα

         پروژه های در جریان پیشرفت – مناقصه   αα

 1. طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه     αα                                              طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه    αα

                                                  حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه            αα

                                                  حساب انتظامی-وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه αα    ۳٫وجه نقد     αα

                    سپرده نقدی ضمانتنامه   αα

ب) انتخاب پیمانکار: در شرایطی که پیمانکار برنده مناقصه بوده کارفرما همزمان با اخذ ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات (حداقل معادل ۵% مبلغ اسمی پیمان) نسبت به انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می نماید، در این مرحله ضمانتنامه شرکت در مناقصه به پیمانکار مسترد می گردد . باید توجه نمود که در این حالت حساب پیمان در جریان پیشرفت در دفاتر پیمانکار ایجاد می گردد و کلیه هزینه های مرتبط با پیمان در این حساب ثبت و نگهداری می شود.

اسلاید ۱۰ :

ثبت های حسابداری در دفاتر پیمانکار منتخب

 1. پیمان در جریان پیشرفت αα

                     پروژه های در جریان مناقصه   αα

                                          وجه نقد             αα

   ۲ .حساب انتظامی- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات           αα

      حساب انتظامی-وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات    αα

               طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات              αα                                                                   طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات     αα

 1. سپرده نقدی  ضمانتنامه αα

                                                    وجه نقد αα

 1. طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه αα                                                   طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه  αα

                               حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه          αα

                               حساب انتظامی-وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه   αα

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 83 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد