بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاریخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران

nاولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده  ،  قانون سال 1303 می باشد. سپس در سال 1304 قوانین تجاری خاصی به تصویب رسید که در آن وضعیت شرکتهای تجاری(سهامی ، تضامنی ، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است. در سال 1310 قانون ثبت شرکتها به تصویب رسید که هدف آن، وضع مقررات خاص برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود.

اسلاید 2 :

طبقه بندی واحدهای اقتصادی

 1- واحدهای انتفاعی   :که به قصد انتفاع از سوی شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند .

 2- واحد های غیر انتفاعی   : که بدون قصد انتفاع از سوی شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموعه راستای منافع جامعه است تشکیل می شود و به فعالیت می پردازند

اسلاید 3 :

واحدهای انتفاعی از لحاظ  نوع فعالیت و بر اساس قوانین ایران ، به دو دسته کلی زیر تقسیم میشود :

 1- واحدهای تجاری انتفاعی   : اشخاص یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات تجاری اشتغال دارند، مانند : تجار و انواع شرکتها

 2 -واحدهای غیرتجاری انتفاعی    : اشخاص یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات غیر تجاری اشتغال دارند، مانند: دفاتر حقوقی و موسسات حسابرسی.

اسلاید 4 :

شركت چيست؟

شرکت ، عبارتست از اجتماع  دو یا چند نفر، که هر یک امکاناتی را   (اعم از وجه نقد، وسایل، ماشین آلات و ...) با خود به  درون اجتماع   مذکور آورده و به منظور کسب سود، فعالیت مشترکی را انجام داده و منافع را به نسبتهای معین تقسیم می کنند.

 

به موجب  قانون مدنی ، شرکت عبارتست از: « اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه ».

هر یک از افراد تشکیل دهنده شرکت را « شریک » یا « سهامدار» می گویند

اسلاید 5 :

عناصر تشکیل دهنده شرکت

1- همکاری دو یا چند نفر ( تعدد شرکا )

2- آوردن حصه یا سهم الشرکه یا سرمایه مناسب ( آورده نقدی وغیرنقدی )

3- ماهیت حقوقی شرکت

 

4- طرز تقسیم سود و زیان

اسلاید 6 :

شرکت سهامی

تعريف و تشكيل شركت سهامي :

 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

در شرکت سهامی، تعداد شرکا نباید از 3 نفر کمتر باشد

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول  : شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند . این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

 نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکتها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند

اسلاید 7 :

 

در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

برای تأسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً 20% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزدیکی از بانکها سپرده و سپس اقدام به پذيره نويسي كنند

اسلاید 8 :

سهام

سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص كننده میزان مشارکت

    و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد

اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل 2 نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد

 

اسلاید 9 :

مجامع عمومی

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.

مقررات مربوط به حضور عده لازم  برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد

اسلاید 10 :

مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از :

1- مجمع عمومی مؤسس

2- مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید